Bény

Bína

A régi Esztergom vármegye területén található kegyhely
     A régi Esztergom vármegye területén található kegyhely a párkányi járásban. Megközelíthető vasúton is, közúton is. A Garam alsó folyásánál fekszik.
     Neve oklevelekben így alakul: 1135-ben Byn, 1295-ben Bee, 1349-ben Obeen, 1401-ben Nagbeen, 1808-ban Kisbény és Nagybény, 1898-ban Bény.
     A román stílű templom a 13. század elejéről való. Később gótizálták, majd barokkizálták.1954-ben világháborús sérülései miatt rekonstruálták. Építöi a Karinthiából érkező premontreiek voltak 1217 körül. Eredetileg egyhajós, háromapszisú, sokszögletes szentélyzáródású építmény volt. Hossza harminchárom méter: ebben a hajó tizenöt méter. Alapberendezése azonos a gurki székesegyházéval. Remek típusa az akkori román építészetnek. Azt tanúsítja, hogy olyan időben épült, amikor a nyugati országokban dívott a csúcsíves rendszer. A nyugati kapu faragványainak nagyszerűségével fogja meg az embert. Lombfonatos, kehely alakú oszlopfőkkel történő kivitelezése bizánci hatásra emlékeztet. A domborműves vadászjelenetet ábrázoló egyik oszlopfő érdekessége, hogy emberalakjai a 13. század ruhaviseletére nézve nyújtanak tájékoztatást. Annak idején a templomot törökök is megszállva tartották. Ezért 1722-ban restaurálták. Ekkor új boltozatot kapott: régi ablakaitól és külső koszorúpát- kányától megfosztották.
     A II. világháború után az újjáépítési munkálatokat Kubis József esperesplébános irányította. A bényi búcsújárás itt, ebben a templomban kezdődik a főoltár előtt. Innét indulnak a búcsús csoportok körmenetileg az innen egy kilométernyire lévő kegykápolnához, az ősi római-avar sánc gyűrűjébe, ahol, a búcsúsáhítatok sorrendje: keresztúti ájtatosság, szentkúti köszöntő, Szűz Mária kegyképének meglátogatása, üdvözlése benn a kápolnában, majd újra visszamennek az ősi, volt premontrei templomba, és ott fejezik be a búcsújárás áhítatát. A liturgia nyelve itt a magyarlakta területek miatt teljesen magyar. A hívek gyönyörűen éneklik ősi búcsús énekeiket. Maga a kegykápolna a 20. század elején épült. Ajtaja felett tábla hirdeti az adományozók nagylelkűségét. A kegykápolna közelében balról van a szent kút. A térség két oldalán a keresztúti stációk: szobrok és képek.
     Ezek mellett hatalmas gesztenyefák, melyeknek lombjai kitűnő árnyékot nyújtanak a zarándokoknak. A búcsúsok a környék falvaiból érkeznek. A régi sáncok, a nagy fák között az embert az idő végtelenségének a gondolata ragadja meg, és a kegyhely egészen az örökkévalóság tudatába állítja bele. A természet és a történelem a földtől beszél és az emberről: a kegyhely építményei Isten dicsőségéről, irgalmáról, Szűz Mária mennyei örömeiről és az emberi lélek örök vágyairól, keresztény rendeltetéséről és az üdvősségről, örök céljáról.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 39.old.)


Csókás Ferenc: A népi vallásos élet és vezető személyei Bényben (1998)
A bényi Szentkút (Kutacska) zarándokhelye

A bényi Szentkút (Kutacska) zarándokhelye

Románkori Magyarok Nagyasszonya templom, 1217-ből Foto:Nagy Zoltán

A 12 apostol körkápolnája Foto:Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni...)

1 . Kinyílott a legszebb virág
A bényi szent kutacskánál.
Itt ragyog a legszebb Rózsa,
Boldogságos Szűz Mária.

2. Itt tündöklik az oltáron,
Mint a harmat a rózsákon.
Itt ragyog az Isten Anyja
A bényi kis kápolnában.

3. Piros pünkösdi szép rózsa!
Szentléleknek szép mátkája.
Üdvözlégy, ó, legszebb virág,
Kitől gyógyul egész világ.

4. Jöjjön ide a bús árva,
Mert itt van a legjobb Anya,
Ki híveit vigasztalja.
E bényi kis kápolnában.

5 Jöjjetek ti is, özvegyek,
Ne hulljon fájó körmyetek.
Itt a vigasztalás Anyja,
A bényi kis kápolnában.

6. Hogyha üt majd a végóra,
Jöjj el hozzánk, Szűz Mária,
Szent Fiadat kérd érettünk,
Mennyországba bémehessünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 39.old.)


Képeslap 1994-ből Foto:Asztalos Árpád
Gondos Béla gyűjteményéből


Képeslap 2001-ből


Képeslap 2001-ből


Képeslap 2001-ből

A búcsúk időpontjai: Pünkösd, Nagyboldogasszony (főbúcsú) és Kisboldogasszony

A Kisboldogasszony kisbúcsú 2004-ben szeptember 5-én, vasárnap lesz. A lelki előkészület fél kettőkor, az ünnepi szentmise pedig háromkor kezdődik a Szentkútnál. Várjuk a Mária–tisztelő híveket!

Képek a 2003-as Nagyboldogasszony napi búcsúról (Foto: Nagy Géza):

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás

Foto: Thaler Tamás


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra