Dercsika

Jurová

Nagyboldogasszony csallóközi búcsújáróhelye
    A dercsikaiak templomukat nemcsak mint istentiszteleti helyet, mint vallási létük gyakorlására különösen alkalmas szent helyet szeretik és becsülik, hanem határtalanul büszkék a hatalmas, karcsú tornyú templomukra, mint szép építészeti alkotásra is. A templomot a múlt század közepén megcsodálta Ipolyi Arnold, a Csallóköz műemléképületeinek jeles ismerője. Az alábbi sorokat írta a dercsikai templomról:
     “Dercsika (Pozsony várm.), eredetileg György-Soka-, Suka- vagy Sikának nevezve, okiratilag ismeretes 1253. A bakai egyházlátogatási jegyzőkönyvek - miután Dercsika előbb Baka fiókegyháza volt - tudósítanak, hogy a dercsikai egyház 1519-ben Epiphanius címzetes püspök és Bakács érsek, helynöke által fölszenteltetett. Valószínűleg tehát egyháza akkor, és még eredetileg gót ízlésben is épülhetett. Ezen régibb, átalakított épülethez csatoltatott az újabb egyházhajó. Érdekes az ezen egyház építéséről szóló, Karcsay által (Uj Magy. Muz. 1852. foly. 769. lap.) előhozott legenda, mely azt az angyalok által mai helyére állítottnak mondja; valamint ezen vonás más, különösen búcsúk által látogatott egyházakról is előjön. Egyébkint semmi emlék nem jelöli. Dercsika Erdődi Pálffy grófok, Erős és Katona nemzetségek egyik törzshelye volt.”
     A pozsonyi Comenius Egyetem tanára, Hushegyi Gábor 1994-ben az alábbi sorokkal egészítette ki Ipolyi Arnold fent idézett írását:
     “Dercsika (Jurová) - A műemlékjegyzékben nem említik az 1519-ben fölszentelt egyházat. Egyedül az 1778-ban, klasszicista stílusban épült Szűz Mária mennybevétele-templomot, tartják számon, amelynek egyhajós templomtere, egyenes záródású szentélye és poroszsüveg-boltozata van. Végleges formáját az 1927-es rekonstrukció határozta rneg. Kannelurázott talapzattal kiképzett keresztkútja a 18. század 70-es éveiből, a Szűz Mária-főoltárfestmény a 19. század első feléből való. Az egyházzal egyidős klasszicista szószéket már eltávolították. A szentélyt és oldalfalakat félköríves ablakok, a középkori kősisakra emlékeztető, ám újabb lefedésű, a főhomlokzat síkjából kissé kiugró tornyot pedig félköríves hangnyílások, szegmens ívű ablak, Madonna-szoborral kiegészített, ugyancsak szegmens ívű szoborfülke tagolják. A felújítást 1993-ban fejezték be.”
A főoltár Foto: Nagy Zoltán

Szűz Mária ikon Foto: Nagy Géza

A dercsikai templom Foto: Nagy Géza

A kegyhely főbúcsúja Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan van.

     Dercsika egyházközség a Nagyszombati Egyházmegyéhez tartozik. A kerületi esperesség székhelye Somorja. A települést első ízben 1253. március 12-én említik. A dercsikai plébánia első írásos említése 1791. A középkorból nem állnak rendelkezésünkre adatok. Dercsika 1634-ben az Egyházgellei Plébánia leányegyháza (fiókegyháza), majd 1731-1791 között a Bakai Plébánia filiája.
     A templomot 1519-ben szentelték fel, a templom harangja külön faállványon volt elhelyezve, majd 1755-ben a templomot megnagyobbították és a torony is megépült. A templom nyugati részét 1788-ban lebontották, s helyébe újat építettek. Az új épületet Ürményi Péter püspök szentelte fel 1808-ban. A templom titulusa és címképe a Boldogságos Szűz mennybemenetele. Hiteles adatokkal nem igazolható az orgona építésének ideje, de valószínűsíthető, hogy a tizenkilencedik század végén készült. Az első harangot Achamer Mich. Iohann öntötte Bécsben 1712-ben, a harang átmérője 48 centiméter. A második harangot Herold Richard 1921-ben öntötte, átmérője 75 centiméter. A harang védőszentje Szent Balázs. A születési, a házassági, valamint a halotti anyakönyvek (az 1791-1912 évek közötti anyakönyvek) a Pozsonyi Állami Levéltárban vannak elhelyezve. Az 1913-tól vezetett anyakönyvek jelenleg a dercsikai plébánián találhatók. A templom kegyura a dercsikai közbirtokosság volt .

(Forrás: http://www.dunajinfo.sk/jurova/hu/templom.htm)

Foto: Nagy Zoltán

     Korcsogh Imre helyi plébános 2003 óta havonta rendezi meg az imanapokat a Fatimai Szűzanya közbenjárásáért. Minden hónap 13-án összegyűlnek a község és a környező falvak hívei, hogy imádkozzanak az Égi Édesanyához. A szentmisék ünnepi szónokának szerepét mindig más-más lelkiatya vállalja. Imre atya ezzel a kezdeményezésével régi hagyományt élesztett fel. (MK)

     A 2009 június 13-i imanap programja:
18.00-tól szentgyónási lehetőség
18.30-tól a szentolvasó imádkozása a szentmisét bemutató lelkiatyával.
19.00-tól ünnepi szentmise Szűz Mária tiszteletére és a szentmise végén felajánló ima Szűz Máriának.

    A szervező szeretné, hogy más lelkipásztorok is, akár Magyarországról is, ha idejük és elfoglaltságaik engedik, vállaljanak el egy imanapot. Kérik a jelentkező lelkiatyákat, hogy jelezzék előre, hogy melyik hónap imanapját tudnák elvállalni, akár telefonon: 0905 556 215, vagy e-mailban: atrey222@gmail.sk Bíró Sándor, a bakai és dercsikai plébániák kormányzója számára.


Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy életének 84. évében elhunyt Korcsogh Imre dercsikai lelkiatya.
Június 1-jén Dercsikán elhunyt Korcsogh Imre lelkiatya. Temetése június 4-én volt szülőfalujában, Ipolynyéken. Felravatalozására az ipolynyéki templomban került sor, ahol 10.30-tól gyászmisét mutatott be Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök. Korcsogh Imre atyát 1957. június 23-án szentelték pappá. Káplánként Tardoskedden és Gútán szolgált. 1969-től 2007-ig a dercsikai egyházközség plébánosa volt, majd 2007-ben ünnepelt aranymiséje után nyugalmazott lelkipásztorként Dercsikán maradt és kisegítő lelkészként működött. Alapító tagja volt a felvidéki magyar kispapok budapesti tanulását támogató Pázmány Péter Alapítványnak. Lelkes résztvevője volt a különböző magyar katolikus rendezvényeknek és hűséges támogatója a Komáromi Imanapoknak.
Foto: Nagy Zoltán
Jézus szobor a Dercsikára vezető
út elágazásánál
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza
A dercsikai kegy-
templom tornya
Foto: Nagy Géza
A dercsikai kegytemplom

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza
Mennyezetfreskó
Foto: Nagy Zoltán
A templom szentélye
Foto: Nagy Géza
Templom belső
Foto: Nagy Zoltán
Főoltár
Foto: Nagy Géza
Mária-ikon
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
A Mária-ikon előtti feszület
talapzatának domborműve
Foto: Nagy Géza
Az oltárkép részlete
Foto: Nagy Zoltán
Szent Anna és Szűz Mária
Foto: Nagy Zoltán
Lourdes-i barlang
Foto: Nagy Zoltán
II. világháborúban elesett hősök
emléktáblája
Foto: Nagy Zoltán
I. világháborúban elesett hősök
emléktáblája
Foto: Nagy Zoltán
Körmeneti zászlók
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Képek a 2006. évi Nagyboldogasszony napi búcsúról:

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra