Szőkefalva

A Fény Királynőjének zarándokhelye Erdélyben
Minden hónap 17-én 19-24 óráig engesztelés a római katolikus templomban.
Minden év május 17-én a Szűzanya kérésére ifjúsági engesztelés 10-18 óráig.
Minden év június 17-én a Szűzanya óhaja szerint megünnepeljük a jelenések évfordulóját. (17 órakor ünnepélyes szentmise.)

Foto: Nagy Géza


Dr. Molnár Gyula: Szőkefalva
a Szűzanya 23 jelenésének fényében 1995-2005 között

Dr. Molnár Gyula: Mindszenty
József bíboros, hercegprímás,
érsek atya [.doc]

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Szőkefalva 2007. június 17. (Írás és képek: Nagy Géza):

Mária - Szűzanyánk

Jelenés és jelenlét

     Két éve, az utolsó Szűzanyától jövő üzenet elhangzásakor jártunk Szőkefalván. A körülmények jel értékűek voltak. Hatalmas felhők ígérték az egymáshoz szorult imádkozóknak a bőrig ázást és talán még több megpróbáltatást is. Öt óra előtt, a Szűzanya jelentkezése előtt azonban széthúzódtak a fellegek, és a napot fölöttünk egy vékony, a Máriaüveghez hasonló felhőréteg takarta, majd lassan az is eloszlott, míg a medence peremén szakadt az eső. Akkor azt ígérte Szűzanyánk, hogy velünk lesz ezeken a napokon itt Szőkefalván.
     A mostani, imával töltött várakozás természeti kellékei hasonlóak voltak a két évvel ezelőttiekhez. Délután a hőség ellen kellett az esernyő, majd az idő multával félre lehetett tenni, de kéz közelbe a gyülekező felhőkre tekintve. Az együtt imádkozó magyar és román hívek láttán óhatatlanul olyan érzések jutottak az ember eszébe, mintha emberek valami nagy végső veszély elől menekültek volna ide, erre a kicsiny, békés, de mégis fenyegetett szigetére a világnak. És már minden, ami a világban volt értelmetlen számukra, csak az itt és most a teljes jelenlét megmenekülésük egyedüli útja. Körülöttünk fenyegetően készültek az egyre sötétebb fellegek, a medence északkeleti peremén pedig már kitört a vihar, idáig hatva villámaival és szelével. Egy aggódó székely báttya még a jégverést sem tartotta kizárhatónak, de látva a többiek félelem nélküli várakozását Ő is inkább bekapcsolódott az imába. Hiszen nem történhet semmi baj, már csak egy óra, majd fél óra van ötig, Szűzanyánk jelentkezéséig. Az eső azért nekikezdett, de a súlyos felhők öt előtt néhány perccel szétváltak az imádkozók felett, és előbb különös alakzatokatat formálva, végül megjelent az a vékony szürke felhőréteg, ami két évvel ezelőtt is mutatkozott a jelenés alatt. Az égi jelenségről könnyes arcok fordultak vissza az oltár felé - itt van a Szűzanya! Velünk van!
     Elkezdődött a Szentmise. Felszabadultan imádkozik együtt magyar és román, katolikus és görög-katolikus. A magyarok közül talán csak mi nem tudjuk románul az imákat, a románok közül viszont sokan imádkozzák magyarul is, bizonyosan köszönhető ez a Szőkefalva tíz évét ismertető könyvnek is, mely a magyar és a román mellett latinul is közli az imaszövegeket. A mise felajánlási részére a kicsi szelíd eső is elállt és a lassan alkonyatba hanyatló nap melege megfoghatatlan békébe burkolta be mindegyikőnket.
     Bizonyosan sokunk példaképe az öreg Simeon, aki tudja mi lényegi történik a világban, és ott is van amikor az történik. Így van ez most velünk. Tudjuk, jó helyen vagyunk.

Foto: Nagy Géza
Szőkefalva 2007-06-17
kora délutánján
Foto: Nagy Géza
A templomhoz vezető utca.
Foto: Nagy Géza
Tíz év stációi.
Foto: Nagy Géza
Keresztút.
Foto: Nagy Géza
Keresztút.
Foto: Nagy Géza
Kicsiny Lurdi fülke.
Foto: Nagy Géza
A Szentségimádás kezdete.
Foto: Nagy Géza
Zarándokok a
"Fény Királynője"
szobornál a templomban.
Foto: Nagy Géza
Zarándokok a
"Fény Királynője"
szobornál a templomban.
Foto: Nagy Géza
A misén majd megáldott
"Fény királynője" zászló
a templomban.
Foto: Nagy Géza
Imádságos készülődés.
Foto: Nagy Géza
Hívek a szabadtéri oltár közelében.
Foto: Nagy Géza
A templom oltárképe
/Keresztelő Szt. János/
Foto: Nagy Géza
Dicsőszentmárton és a gyülekező felhők.
Foto: Nagy Géza
Szentségi áldás
Foto: Nagy Géza
Az ég tisztulása -
a gomolyag a jobb felső sarokban,
egy vízcsepp a lencsén
Foto: Nagy Géza
Szemerkélő eső és napfény.
Foto: Nagy Géza
Bennünk béke - mi más lehetne.
Előttünk vihar, mögöttünk vihar.
Foto: Nagy Géza
Molnár Gyula bácsi, aki életét a
Mária jelenéseknek szentelte,
mögötte a szentbeszédet tartó Csató Béla atya.
Foto: Nagy Géza
A Szentmise.
Foto: Nagy Géza
A Szentmise.
Foto: Nagy Géza
Áldozás.
Foto: Nagy Géza
Áldás.
Foto: Nagy Géza
Jó nekünk itt lenni.

SZŰZANYA JELENÉSEI, ÜZENETEI SZŐKEFALVÁN 1998-2005 között

    1998. november 4.
     1. Este 11 órakor Rózsika családi házában veszi kezdetét a jelenés nyilvánossága. A családon kívül néhány szomszéd és barát is jelen volt. - A Szűzanya azt kéri, hogy Rózsika a dicsőszentmártoni középiskola tanulói számára beszéljen egy konferencia keretében a hitről. Ez meg is történik.
     1999. március 21.
     2. A Szűzanya Rózsika otthonában este 11 órakor kéri, hogy alakítsanak egy római katolikusokból álló héttagú engeszte-lő közösséget, valamint egy ugyancsak héttagú ortodox román nyelvű imacsoportot. Mindkét imádkozó közösségben szent-olvasóval imádkozzanak - Isten irgalmát kérve - egy falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért.
     (Május végén példátlan jégverés tönkretette Szőkefalva kivételével a környék minden faluját. A termés elpusztult és legtöbb helyen a házak ablakait is bezúzta a jég. Gálfalva, Mikefalva, Sátoros, Dicsőszentmárton, Domó, Ádámos., Botorka, Királyfa és Bogács 100 %-os károsodást szenvedtek. Szőkefalván viszont nemcsak, hogy minden kártól mentesek maradtak, hanem a termés gazdagabb volt, mint valaha. A nagyrészben még 2001-ben is hitetlenkedő szőkefalvaiak úgy emlegetik ezt az ese-ményt, hogy kell lennie valaminek ebben a Mária jelenésben, mert a láthatatlan természtfeletti világ keze mutatkozott meg ebben a természeti katasztrófában.)
     1999. június 17.
     3. Ne féljetek gyermekeim, nehéz idők jönnek, legyetek felkészülve imával, böjttel kenyéren és vízen. Imádkozzá-tok a Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Legyetek felkészülve ezekben a hónapokban. Ne féljetek drága gyermekeim, mert Én veletek vagyok minden nap és minden percben. Jól készüljetek fel, gyónjatok és áldozzatok, imádkozzatok gyak-rabban, olvassatok minden nap egy részt a Szentírásból és aznap próbáljatok aszerint élni! én betakarom őket a Védő, Szent palástommal. Legyetek felkészülve szentelt vízzel, szentelt gyertyákkal és tömjénnel. Egy égi ajándékot adok neked, mos-tantól fogva lelki betegeket fogsz gyógyítani, de ajándékba kaptad és ajándékba add. Légy figyelmes, mert a sátán nagyon haragszik rád és félre akar vezetni ebből az erős hitedből. Virrasszál! Imádkozz naponta három Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Elfogadtam az imacsoport imáit, gyűljetek össze szerdán és pénteken, és imádkozzátok a Rózsafűzért és a Ke-resztutat. Áldásomat adom a falura és a városra, ahova kérted. De tudd meg, ahol te laksz, sok kemény szívű ember van, ami nagyon bánt és fáj Nekem. Megáldom a kutat és bárki inni kér belőle, adj neki Jézus nevében.
     ... Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem, hogy megtérjenek és felkészítsem őket. Abban az időben mindenki maradjon a házba és imád-kozzon. Mostantól kezdve te is megáldhatsz akit akarsz és aki kéri.
     1999. november 4.
     4. A mai napon kérem tőletek, hogy szívetek legyen nyitva Isten előtt, és imádkozzatok a szívetekkel. Közeledik az ÁDVENT, legyetek irgalmasok, áradjon belőletek a szeretet, mert a nehéz idők közel vannak, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ádventi időben legyetek felkészülve imával, gyónással, áldozással, böjttel szerdán és pénteken (ke-nyéren és vízen) és így várjátok a KARÁCSONYT, hogy tudjátok elfogadni szeretettel és örömmel a SZENT FIAM SZÜLETÉSE ÜNNEPÉT. Mindegyik ember, aki most itt jelen van, a KARÁCSONY estéjén is legyen jelen a templomban. Aki megtartja az Én üzeneteimet az ne féljen a nehéz időktől, mert nem fog elveszni, mert én betakarom a Védő palás-tommal. Azt kérem, hogy ez a hely (Szőkefalvi Római Katolikus templom) egy imaközpont legyen.
     2000. március 8.
     5. Következik a Nagyböjt, legyen szívetek nyitva! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Tartsatok böjtöt ke-nyéren és vízen, hétfőn, szerdán és pénteken. Imádkozzatok naponta három Rózsafűzért és a Keresztutat; gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban, és olvassatok mindennap egy részt a Szentírásból és próbáljatok aznap aszerint élni. És így várjátok a Szent Fiam feltámadását. Imádkozzatok egy Rózsafűzért a Szentatyáért, mert nagy szüksége van rá. Ne félje-tek a nehéz időktől, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok. S aki elfogad engem Anyának, Én azt segíteni fo-gom. Legyetek felkészülve, mert kezdődnek a figyelmeztetések. Ne féljetek, mert Én fogom a kezeteket, hogy ne essetek a szakadékba.
     2000. június 17.
     6. Most ebben a percben nyissátok ki szíveteket, ne tartsátok összeszorítva, megkövesedve szíveteket! Hagyjátok, hogy hatoljon be a szívetekbe a Szeretetnek a Fénysugara. Ne féljetek ezektől az időktől, mert Én veletek vagyok, nem hagylak el titeket. Betakarlak a szent palástommal. Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem azért, hogy vezessem lépteiteket a Szent Fiamhoz. Imát kérek tőletek, és áldozatokat, és böjtöt. Töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok Jézust egyedül. És Ő segít titeket minden nehézségben, minden betegségben és problémáitokban.
     2000. október 21.
     7. Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Keressétek! Keressétek! Keressétek! Minél gyakrabban az Én Szent Fiamat! Kérem, hogy végezzetek kilencedeket és imádkozzatok az Én szándékomra! Kérem a böjtöt tőletek, drága Gyermekeim! Gyónjatok és áldozzatok! Legyetek türelmesek, mert közeledik a nagy figyel-meztetés. Ne féljetek, mert én veletek vagyok! Figyeljétek meg jól nagyon ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak, mert közeledik az Én Szeplőtelen Szívem győzelme!
     2001. február 11.
     8. Közeledik a Nagyböjt. Kérem, hogy ebben a Nagyböjtben tisztítsátok meg lelketeket. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Böjtöljetek kenyéren és vízen: hétfőn, szerdán és pénteken. Gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban! Legye-tek irgalmasak! Kérem, hogy szeressétek egymást Drága Gyermekeim! De olyan szeretettel, amit meg kell élni nap mint nap. Így várjátok az Én Szent Fiam nagy ünnepét! Kérem, hogy a ti lelketek is támadjon fel a bűn fekete mélységéből. Nehéz idők jönnek. De ne féljetek, mert a Szent Fiam és Én veletek vagyunk. Az Én Szent Fiammal együtt azt kérjük tőletek, hogy imádkozzatok és elmélkedjetek legalább egy negyedórát mindennap.
     2001. június 17.
     9. Kérem, hogy imádkozzatok minél többet. Nagy szükség van, főleg a Rózsafüzér imára. Ezzel az imával fogom megkötözni a sátánt. Nagy szükség van az imára, az Én Szent Fiam is kéri. Mindnyájatokat szeretlek és az Én védő palástom alá akarlak gyűjteni. Az Én Szent Fiam kevés időt adott, hogy még hozzátok eljöjjek. Tartsátok meg üzeneteimet és ne félje-tek! Imádkozzatok, amíg örömmé válik számotokra az ima.
     2001. szeptember 22.
     10. Kérünk benneteket, a Szent Fiam és Én, hogy ne lankadjatok az imában. Még többet imádkozzatok, mert nehéz idők várnak rátok. Drága gyermekeim, a Szent Fiam kéri, hogy vegyetek részt a szentmiséken, látogassátok Őt minél gyakrab-ban az Oltáriszentségben, és még kéri az Én Szent Fiam, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy Ő szeret titeket. Imádkozza-tok és teljesítsétek amit Szent Fiam kér és a Mennyei Atya.
     2001. december 2.
     11. Beléptetek az adventi időbe. Az én Szent Fiam kéri, hogy imádkozzatok még többet, böjtöljetek és legyetek irgalma-sok. Tisztítsátok meg szíveteket, lelketeket szent gyónással. Legyetek a Szeretet eszközei, a Béke eszközei. Karácsony szombatján nyissátok meg megkeményedett szíveteket, hogy meg tudjon születni az Én Szent Fiam és meleg lakhelyre találjon a Ti szívetekben. Ne feledkezzetek meg szeretni, szeressétek egymást igazi Szeretettel.
     2002. március 15.
     12. Egyesek beléptek, mások most lépnek be a Nagyböjtbe. Kérlek titeket, hogy tartsatok bűnbánatot. Arra van szüksége az Én Szent Fiamnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Imádkozzátok a rózsafűzért és a keresztutat naponta. Böjtöljetek úgy, ahogyan már kértem: Hétfőn, Szerdán és Pénteken, kenyéren és vízen. Tisztítsátok meg lelketeket a szentgyónásban, hogy tiszta legyen. Ahogyan a virág kinyílik május hónapjában, úgy nyíljon ki a ti szívetek is a bűn fekete felhőjéből. Szeretlek mindnyájatokat. Éljetek békében, testvériségben és szeretetben. Mindnyájatokat az Én palástom alá akarlak helyezni, azokat is, akik nem akarnak engem. Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az Én Szent Fiam.
     2002. június 17.
     13. Drága gyermekeim, kérlek titeket úgy, mint más alkalommal, hogy imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafűzért, böj-töljetek kenyéren és vízen, gyónjatok és áldozzatok. Nehéz idők várnak rátok, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok. Ha nem tartjátok meg üzeneteimet, el fogtok veszni. én segíteni akarlak titeket, azért küldött engem az Én Szent Fiam. Ne hagy-játok egyedül az Én Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Mindnyájatokat szeretlek, és betakarlak védő palástommal. Szeressé-tek és ne gyűlöljétek egymást. Jöjjetek erre a helyre, ahol sok kegyelem árad reátok. Hívjátok segítségül a Szenthárom-ságot. Sose hanyagoljátok el azt, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét.
     2002. október 12.
     14. Kegyelmi időben éltek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Nagy szükség van a ti imátokra. Az Én Szent Fiam kéri, hogy szeressétek egymást. Kérem, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét, hogy a Szentlélek szálljon le reátok a hét ajándékával, mert nagyon kevesen tették meg ezt.
     2003. február 22.
     15. Kérlek, könyörgök hozzátok, hogy imádkozzatok a békéért. Nagy veszélyben van a béke. Segítsetek engem és Szent Fiamat, a böjtötökkel, imáitokkal és áldozatvállalásaitokkal. Nagy figyelmeztetések várnak rátok. Ne féljetek, Én veletek vagyok és mindnyájótokat betakarlak védőpalástommal. De tartsátok meg üzeneteimet. Keressétek az Én Szent Fia-mat az Oltáriszentségben. Eljött az az idő, amikor éjjel-nappal kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok. Ne féljetek semmitől, mert a sátán nem tud ártani, ha föl vagytok fegyverkezve az imádság fegyve-rével.
     2003. június 17.
     16. Nehéz idők várnak rátok. Nemsokára. Tartsátok meg (éljétek meg) üzeneteimet és megtaláljátok az utat Szent Fiam felé. Drága gyermekeim, meghívlak benneteket újra az imára és a böjtre, mert böjttel és imával állíthatjátok meg a természeti katasztrófákat. Az Én Szent Fiam mondta: ahogy a virágnak szüksége van a vízre, úgy nektek is szükségetek van az imádságra és a szeretetre. Szeressétek, szeressétek egymást drága gyermekeim, ne gyűlölködjetek. Ne Féljetek. Én veletek vagyok, legyetek készen. Mindnyájatokat védő palástom alá helyezlek. Már sokszor megígértem nektek. Ne féljetek.
     2003. október 2.
     17. Kérem, hogy imádkozzatok. Az Én Szent Fiam is kéri, hogy imádkozzatok sokat, míg az imádság örömmé vá-lik számotokra. Imádkozzatok a családban és a csoportokban. Imádkozzatok az én szeretett fiamért, a pápáért. Nagy szüksége van a ti imáitokra. Ne féljetek, én veletek vagyok. Szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy az én Szent Fiam szeret titeket. A szeretet mindenek fölött van, szeressétek egymást! A szeretettel lefegyverzitek a Sátánt. Az ég tele van szeretettel, szeretetből van alkotva.
     2004. február 26.
     18. Most beléptetek a nagyböjti szent időbe. Imádkozzatok, imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van a ti imáitokra. Már mondtam, és most újra mondom, hogy imádkozzatok! Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek. Szeretlek mindnyájatokat és betakarlak védő palástommal, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek, de csak akkor, ha ti is akarjátok. Szeressetek! Ebben a Nagyböjtben imádkozzatok és szeressetek! Szeresse egyik a másikat, és ne gyűlölje! A szeretet mindenek fölött áll. Ne felejtsétek el ezt!
     2004. június 17.
     19. Imádkozzatok és legyetek a Szeretet és a Béke hordozói. Törekedjetek arra, hogy a Szentség útján járjatok. Elkövetkezett az az idő, amikor meg kell találjátok azt az Utat, amely az én Fiamhoz vezet. Az én Fiam Szent Szíve mindig nyitva áll és vár titeket. De csak a Szentség által tudtok eljutni Hozzá. Többször mondtam már nektek, hogy ne féljetek, bármi is jönne rátok. Én veletek vagyok. Többször megígértem nektek, legyetek nyugodtak, Én veletek va-gyok, és mindnyájatokat szeretlek.
     2004. szeptember 4.
     20. Újra kérem tőletek az imát, minél több imát, mert nagy szükség van az imára. Kérem, hogy térjetek meg. Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan térjetek meg. Most kezdjétek, ettől a perctől! Most jött el ez a pillanat. Én a ti Égi Édesanyátok kérem, hogy imádkozzatok. De imádkozzatok szívből és szívvel.
     2004. december 11.
     21. Drága gyermekeim, már többször kértem, hogy imádkozzatok. Most is kérem tőletek, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok az Én szándékomra. Kérem, és az én Szent Fiam is kéri tőletek, hogy imádkozzatok, virrasszatok, gya-koroljátok a szeretetet. Szeressétek egymást drága gyermekeim! Eljöttem hozzátok, hogy elvezesselek titeket az én Szent Fiamhoz, de ezt csak szeretettel lehet. Drága gyermekeim, az adventi időben minél jobban gyakoroljátok a szere-tetet, a megbocsátást és szeressétek ellenségeiteket. Szeressetek és bocsássatok meg!
     2005. március 10.
     22. Drága gyermekeim! Az Ég kéri tőletek és én is, kérem, hogy nyissátok meg szíveteket az imára. Imádkozzatok minél többet, imádkozzatok. És mostan is ebben az időben imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van. A Sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket elnyeljen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Drága gyermekeim! Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyitott szívűek, én veletek vagyok. Betakarlak titeket, és nem hagylak elveszni, ha megtartjátok üzeneteimet. Nehéz idők várnak reátok. Ne gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdje-tek el imádkozni szívből és szívvel.
     2005. június 17.
     23. "Imádkozzatok mindennap velem 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely zarándokhely marad. Minden év június hónapjában (június 17.) kegyelmeket árasztok ki itt."
     Drága gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat ezen a leányomon keresztül. Drága gyermekeim, ne felejt-sétek el, amire tanítottalak eddig titeket, és amit mondtam eddig nektek. Az én Szent Fiam kéri tőletek, hogy cseleked-jetek! Szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Drága gyermekeim, imádkozzatok, mert imáitokkal sok örömet szereztek nekem. Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam. Drága gyermekeim, többször mondtam nektek, hogy ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Mindnyájatokat szeretlek!
A nevem itt, ezen a helyen "A FÉNY KIRÁLYNÖJE".

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra