Kép: Gonda István
Kiáltó szó a pusztába: Ezaiás próféta 40 s., 13 vers.

NAGY JELENSÉG
Mikép jelent s jelenik meg a
BOLDOGSÁGOS SZŰZ
Isteni Anya Tornyán

"Mert titeket a bírák széke előtt vádolni fognak."
(Máté 10, 14 vers)

    Ez egy szegény özvegy, 5 gyermekes asszony gyermeke, Kis-Varjasi, Arad megyében, özv. Dusik Pálné Almási Anna 8 éves leánya, kit 1896. április havában örökbe adott Tornyára, neve Örzsike, kevés beszédű, nem hiábavaló, mert ez soha bizonyt nem mondott, akik csak ismerik, mind azt erősítik. (Krisztus a "bizonyt" eskünek állítja, a hívőtől nem hall "bizonyt" senki.) Örzsike azonban szép, kedves leányka, egy kis libája mindig visszament egy helyre, így hát ő is többnyire ott volt. Egyszer hajtotta haza a libákat és eszébe jutott az az egy, és visszament, le-
Kép: Gonda István
hajolt elhozni, s amint felegyenesedett, ott látott egy szép asszonyt, Pünkösd utáni pénteken. Megrettent, de megszólalt a Boldogságos Szűz Anyánk: Tudsz-e imádkozni? És a kis leány leesett térdre, összekulcsolta kezeit, mintha imádkozna, de igen elbámult a Boldogságos Szűznek szépségén és fehérségén, a koszorúján. Drága csüngők, de nem lefelé, hanem fölfelé csüngtek, kék ruha, sárgával környezve, arany láb és kezekkel és fényes arcczal, úgy hogy vakító fény áradt körüle, és mondotta, hogy ő a Szűz Mária, itt volt és eljő ismét két hét múlva pénteken.

2-ik megjelenés.

    Már a második megjelenésen több kis libapásztorok látták, mert ő odahívta és térdepelve várták és látták fehér ködben leereszkedni, de csak a ködöt és a fák zörgését, melyek elhajoltak helyt adni, hogy a Boldogságos Szűz Máriának ruháit ne érintsék. Hinni csak akkor kezdettek többen, mikor két darab czukorkát mutatott a leánynak, hogy a lábánál volt és aranyos kereszttel egyiken, másikon három betű volt.

3-ik megjelenés.

     Ekkor már kilencz Lévösi asszony tanúskodik és erősen esküdöznek, és három tornyai, kik látták a ködöt leereszkedni, és a két kis fát széjjel nyílni és érezték a mennyei illatszagot a milyent még sohasem éreztek és hallották a kis leány beszédét, melyet felelt a Boldogságos Szűznek, és
Kép: Gonda István
látták a kis leány szemein, mint utána legelt. A Szűz Mária mondotta néki, hogy ne úgy kulcsolja össze kezeit, hanem csak tegye össze, és az olvasót is úgy tegye, mint Ő néki van, és a kis leányka megfogta az Isten asszony kezét és nézte és mégsem tudta úgy igazítani, a Boldogságos Szűz igazította meg kis kezén és ígérte, hogy ismét eljő két hétre és amikor elment, kérdezték az asszonyok tőle, hogy miért nézett úgy sorban őreájuk, és ő azt felelte, hogy megáldotta sorban mindnyájukat és megszentelte, végigment mindegyik előtt megállván és visszajöttében őt áldotta meg és mikor felemelkedett, látták a fákat és ködöt összehajolni és a kis leány felkelvén és elhagyták a helyet és kis sátrat csináltak.

4-ik megjelenés.

     Ekkor már sátor volt és gyertyák égtek és a népek is közelebb jöttek a sátor aljáig. Szarvashegyi András közel volt a kis sátor tövibe és amint a sátor megingott mélyen, a gallyak szétnyíltak és míg el nem ment, nyílva maradtak, megdöbbent az öreg 63 éves András és a szag és rázkódástól elájulva rogyott a földre és a kis leány mondotta, hogy térdepeljenek le és ne tartsák az esernyőt ő fölibe, mert nem szereti a Boldogságos Szűz Mária, és akkor már másforma ruhát látott rajta és koronát a fején, még másik kis leány is volt, aki látta. Az öreg András gazda színről bár nem látta, de hisz és vall és erősen esküdözik a két szeme világára és a Mindenhatóságra, hogy ő 30 évvel ezelőtt éjjel, a levegőből hosszú
Kép: Gonda István
sereg énekét hallotta, ezt ugyan Skorka Sámuel csabai gazda is esküszik, hogy hallott föntről éneket, csakhogy oly vakító fénnyel, hogy a hold nem látszott, míg el nem ment az énekes sereg.

5-ik megjelenés.

     Ekkor már öt vagy 6 ezerre menő fő volt, kik látták a ködöt, mindannyinak a is leány adott jelt, hogy jön, és hallották a zúgást, látták a sátor rázkódását, és kétfelől két gyermek felmásztak két fára és azok elkezdtek egyszerre kiabálni, hogy megég a sátor, erre ők leugráltak a fákról és a kis leány észre sem vette, jó lehet ő nem tudott a tűzről semmit sem, nem is látta senki, erre a Boldogságos Szűz Anya nem szerette, hogy nem térdepelnek, tehát fölemelkedett a szokott időnél hamarabb. Ekkor zsandárok jöttek és vallatták a leányt és volt két fiatal pap is gyalog, ők mondották, hogy a hely szent hely, elvitázhatatlan és ha Istentől van kijelölve, akkor ember el nem ronthatja és a leányt bevitték Battonyára nevelőjével és anyjával együtt, hol a szolgabíró hitetlen református lévén lehordta pénzcsaló csábítónak s így vége a hitnek, mintha Istennek semmi köze nem volna a földhöz. A battonyai pap ráadta az áldást és nem hagyta a kis leánynak hogy megcsókolja a kezét, úgymond: nem vagyok méltó reá, mert te angyal vagy. Egy pécskai asszony álmában látott egy öreg embert, ki azt mondta néki, hogy szedjen búzakalászt és csináljon koszorút,
Kép: Gonda István
s vigye el oda, hol a Mária megjelenik, erre háromszor lett fölhíva.
     Annyi bizonyos, hogy a nagy esőtől és széltől éjjel sem aludtak el a kis sátorban az égő gyertyák, és az árokban lévő sátor száraz helyen maradt, holott az árok megtelt vízzel és ott nem volt.

6-ik megjelenés.

     Már ekkor nagy búcsút láttunk, proczessiók lobogókkal jöttek, jel nem adatott egyéb, mint a sátor megingott, de a hold alatt levő betűk kivehetők voltak este (Mária). A szolgabíró nem ellenkezik többé, mert azóta állítólag mindig beteg, -elég jel, hogy higgyük, bűnösök vagyunk. Krisztus urunk mondotta, hogy e gonosz emberiség jelt kíván, azonban jel nem adatik néki. -úgy hiszem, két hétre még nagyobb lesz a szenzáczió.

Tamás boldog vagy hogy látsz és hiszel,
De boldogabb aki nem lát és hisz.

Kép: Gonda István
Az ur jézus keresztje a Máriánál.
vagy
A GYŐZEDELEM ZÁSZLÓJA.
1.
Dicsértessék az ur Jézus keresztje
Mi bűnös lelkünk menyben vezérje,
Raja függ ég és földnek királya.
És a győzedelemnek zászlója.
2.

Jertek keresztények Istent imádni,
Tornyai sz. Szüzhőz buzgón kiálltani
Köszöntsük Máriát, Jézus anyját,
Vegyük fel a győzelem zászlaját.
3.

Üdvözlégy anyánk, óh! sz. szűz Mária
, Keresztény szentegyházunk királynéja,
Ég és föld koronája rajta diszlik,
Milliók ajkai dicsőítik.
4.

Lelkünk szent zászlója, óh ! sz. keresztfa,
Boldog lélek aki kezibe tartja,
Kép: Gonda István Bátran halad magas menyországba,
Királyok királyának jobbjára.
5.

Oh hatalmas Jézus örök igazság.
Téged imádunk égi méltóság.
Adj lelkemben menyben győzedelmet,
Hogy téged híven kövesselek.
6.

Menyei sz. atyám hallgass meg engem,
Gyözedelem zászlót agy a kezembe,
Hogy én meggyőzhessem ellenségem,
Sz. kereszt legyen erős fegyverem.
7.

Megváltó Jézusom örök igazság,
Tégedet illet égi s földi méltóság,
Isteni hatalmad járjon velem,
Hogy megszégyenüljön ellenségem
8.

Lángol szívem hozzád éles Istenem,
Nevesd meg kérésem erősíts engem.
Adj győzedelmet és bölcsességet,
Hogy sz. zászlóddal kövedhesselek.
9.

Dicséret dicsőség legyen Istennek,
Tisztelet adassék a szent keresztnek.
Kép: Gonda István Isten neve győzedelem zászlója,
Dicsértessék Jézus és Márija.
10.

Majd ha a sir földi porló testemet.
Boronázd meg szent zászlóval lelkemet
Dicsértessék Jézus és Márija,
És a győzelem szent zászlója.
11.

Dicséret dicsőség és aleluja,
Szerelmes Jézusom és szent Márija, Szent zászló a neved a szivembe,
Örök szent háromság ámen menybe.

Irta és minden jogot fenntart:
-Czudar M.

[Lovász Sándor gyűjteményéből]