Csodálatos dolgok
mellyek legujabban történtek
Topolyán

 

 

 

 

Ára 3 pkrj
TOPOLYA, 1856.
Marusinetz Antal tulajdona

    A felfuvalkodott hitetlen azt szokta mondani: a 19-dik században a csodák korszaka [...]. Mintha bizon nem az a Mindenható Ur Isten volna és kormányozná a világot most is, ki ezelőtt a világ kezdetétől fogva.
    Az Isten mindenható: [...] csodát. Ugy-e igaz atyámfia. - Ez áll; [...] vizsgálnunk valjon történtek-e ilyenek. Olvassátok a szentírást, hallgassátok a szent evangeliumot, s megtudjátok hogy történtek; s ezek hitelességét csak a hitetlen sátán fia tagadhatja.
     És ha az időben tehetett az Ur Isten nem csak közvetlen maga, de másolt által is csodálatos dolgokat, nem Iátjuk át az okát, miért nem tehetne vagy tétethetne ez időben is.
     Azt mondják: Topolyán mi sem történt, az egész hir csak ráfogás, vagy mi több roszlelkü népámitás, hisz ott pap sincs, az imaház sincs felszentelve. És e hir szerte terjed a hazában. A topolyai község és a topolyai ügyben hivők jó hirneve és becsületérzete parancsolja, hogy a világ előtt magunkat igazolva, a nyilvánosság színe előtt ünnepélyesen kinyilatkoztassuk: mikép Topolyán történtek csodálatos dolgok , és a topolyai imaház fel van szentelve, még pedig a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának tiszteletére.
     Történtek pedig Topolyán im ezen csodálatos dolgok: A Bold. Szűz alakja többször megjelent és számtalanok, nem csak együgyüek, de tudósok is látták azt. Vannak köztük papok, urak és müvelt asszonyságok is, kik esküvel tettek erre tanuhizonyságot.
Továbbá a törökbecsei vak leányon és két bénán kivül, kik a helyszinén rögtön élvezték a Bold. Szűz kegyelmes közbenjárását; ujabban ismét ezek tör téntek:
     Rausch János, német-czernyai lakos leánykája harmadfél esztendeig vak volt, az orvosi szerek nem hasz náltak. Fogadást tett, hogy Topolyára zarándokoland - és meggyógyult.
     Lauerschlager Antal Maszdorfról két hétig nem látott. Folyó év január 6-kán jelenté: hogy fogadása következtében meggyógyult.
     Anton András csatádi lakos gyümölcsoltó Bold. Assz. napján jelenté: hogy sokáig szenvedvén inaszakadásban, meggyógyulását fogadása következtében a topolyai Bold. Szüz közbenjárásának köszönheti.
     Lux Mátyás györgyházi lakos rákfenében szenvedvén, Topolyára zarándokolt és kigyógyult.
     Lux Anna szinte ódavaló vak volt, s tett fogadására látni kezd.
     Keglevich községét a tavalyi vízáradás elnyeléssel fenyegeté, tagjaik a töltés rakásában kifáradtak, s midőn az emberi karok meghiusultát látnák, eszökbe jutott Mária a kegyelom asszonya, s a kétségbeesés perczében fogadást tettek: ha hogy a Bold. Szűz esedezésére, kit segítségül hittak, Isten őket megoltalmazza, Isten hálaimádására és a szűz anya tiszteletére Topolyára zarándoltolnak; s a fogadás perczében a hullámok alább szálltak, s a falu mentve lőn. Meg is jelentek Topolyán, s páratlan buzgósággal rótták le fogadásuk adóját. Nem ok nélkül tiszteljük a Bold. Szűzet mint Védasszonyunkat.
     Hogy azonban hitetlenek maig is vannak, ez aztán nem csoda , és nem is csodálatos dolog; hisz maga az Isten Fia Jézus Krisztus az időben járt o földön, ezerek szemeláttára tett csodát, és mégis voltak kik nem kitték, sőt fel is feszitették. S mikor halottaiból dicső- ségesen feltámadott azon dolgoztak, hogy az őrök kik látták feltámadását, azt mondják: hogy n e m i g a z ! Lám
ilyen volt a világ az időben, s ilyenek vannak a mai világban is.
     Azt mondják , hogy a ki a Bold. Szűzet tiszteli, és szentképe előtt imádkozik, babonás. Lám lám! hát akkor a feszület előtt sem kellene letérdelni és imádkozni, mert az a feszület sem maga az Istenember, hanem csak ; árázolja azt. - De ha valaki erdő - vagy szép kertben letérdel és azt mondja: „0 szent természet imádva csodállak !" ez aztán nem babonás, hanem a felvilágosodott 19-dik század józaneszű embere!? Csak sok felfordult áljózan ész van a világon.
     Aztán meg azt is mondják : csalt az Ur Isten előtt kell letérdelni; és azok, kik igy beszélnek, hányszor térdelnek le egy bűnös nő előtt is, vagy egy nagy ur előtt, hogy egy kis kegyelmecskét kaphassanak. Ez aztán nem babonás, hanem divatos, - módis!-
     Mi őszintén megvalljuk: hogy e felfordult módit nem követjük; hanem ezután is egyedül a Mindenható Atya, Fiu és Sz -Lélek Ur egy igaz Istent imádjuk, s háládatos tisztelettel viseltetünk a Bold. Szűz Mária iránt, s boldogoknak érozzük magunkat,, ha szent képe előtt hozzá fohászkodhatunk , mert Ő a kegyelmek bebizonyult kutforrása és valamint másutt ugy különösen Topolyán is buzgó szívvel énekeljük:

ELSŐ.

1

Üdvözlégy topolyai Szűz
    Malasztoknak anyja,
Szent képedhez im eljöttünk,
    Légy ezerszer áldva.
Topolyának szép csillaga
    Édes Szűz Mária!

2.

Üdvözlégy áldások anyja;
    Ur vagyon Te veled,
Légy Te velünk nagy asszonyunk,
    Nyujtsd segédkezedet.
Topolyának szép csillaga
    Édes Szűz Mária!

3.

Üdvözlégy oh legáldottabb
    Az asszonyok között,
Üdv harmata Te általad
    Reánk gyümölcsözött.
Topolyának s a t.

4.

Egykoron mint Bethlehemnek
    Szegény istállóját,
Ugy választád Topolyának
    Szerény imaházát.
Topolyának s a t

5.

Szegényeknek vagy Te anyja,
    Bünösök oltalma,
JÉZUS áldott gyümölcsödnek
    Kedves édes anyja.
Topolyának s a t.

6.

Asszonyunk oh Szüz Mária!
    Istennek szent anyja!
Imádd Istent mi érettünk.
    Ez szivünk fohásza.
Topolyának s a t.

7.

S hogy ha jő halálunk percze,
    Légy Te kérünk velünk,
Általad az üdvhonába
    Bizton elmehetünk, Ámen.
MÁSODIK.


Nóta: Eljött már órája bócsuzásunknak.

1. Ime hozzád jöttünk Istennek anyja!
Tégedet köszöntünk Topolya csillaga !
    Oh Istennek szent Szülője!
    Légy lelkünk mennybevivője.
Topolya fényes csillaga, árváknak vagy édes anyja.

2. Messziről utaztunk ezen szent helyre,
Sokan ide jöttünk tiszteletedre;
    Áldj meg minket oh Mária!
    Úr Jézusnak szülő anyja!
Topolya fényes csillaga, árváknak vagy édes anyja.

3. Kérjed szent fiadat értünk szűz anyánk,
Légyen békességben mi magyar hazánk;
    Mert te vagy a mi Patronánk,
    Magas mennyből tekints reánk.
Topolya fényes csillaga, árváknak vagy édes anyja.

4. Nyerj te szent fiadtól nekünk malasztot,
töredelmességet és bocsánatot;
    Mert te vagy édes gyámolónk,
    Légy nékünk kegyes pártfogónk.
Topolya fényes csillaga, árváknak vagy édes anyja.

5. Add, hogy szent képedet szivből dicsérjük,
Drága, szent nevedet vigan tiszteljük:
    Áldj meg minket ez életben,
    Végre tisztelhessünk mennyben.
Topolya fényes csillaga, a szentséges Szűz Mária!

6. Oh drágalátos Szűz : tégedet kérünk
Bűnünk bocsánatját nyerd meg minekünk;
    Kérjed értünk szent fiadat,
    Bocsássa meg azokat.
Topolya fényes csillaga, a szentséges Szűz Mária!

7. A te csodálatos szent képed előtt,
Földig leborulok oltárod előtt,
    Légy kegyelmes hiveidnek,
    Szent képed tisztelöinek:
Topolyai Szűz Mária, légy mindnyájunk gyámola.

8. Oh könyörülj rajtunk irgalmas Anya!
Kinek méhéből jött Isten báránya;
    Segély minket szükségünkben,
    E mostani esetünkben.
Topolyai Szüz Mária, légy mindnyájunk gyámola.

9. Oh nyisd meg Asszonyunk szíved ajtaját,
A melybe bezártad Istennnek fiát,
    Topolya fényes csillaga
    A szentséges Szűz Mária!
Mária! a hét fájdalmidért. könyörögj a bűnösökért.

10. Isten után benned bizunk asszonyunk,
Alázatos szívvel hozzád járulunk,
    Ne hagyj minket oh Mária!
    Kinek úr Jézus a fia.
Topolyai Szüz Mária, Mennyországnak királynéja.

11. Meghallgatja fiad te kérésedet,
Azért ne hagyj minket bűnös népedet;
    Szüntelen esedezz értük,
    Szent néped elébe jöttünk.
Topolya fényes csillaga, a szentséges Szűz Mária.

12. Nem sajnáltuk érted fáradtságunkat,
Örömmel áldozzuk utazásukat;
    Oh csodálatos drága kép!
    A kit szemlél a bucsús nép.
Topolyai Szűz Mária , légy mindnyájunk gyámola.

13. Szemlélj te is minket Mária képe,
Kinek tisztelet tesz bűnös népe;

    Vedd kedvesen buzódságunk,
    E csekély kis szalgálatunk.
Mária a hét fájdalmidért, könyörögj a bűnösökért.

14. Nyerd , hogy hozzád mi is mennybe juthassunk,
Veled örvendezzünk, hálát adhassunk;
    Szinről szinre hogy láthassunk,
    Mennyégben is szolgálhassunk.
Oh mennyei nagy asszonyunk!
Engedd mennyben hozzád jussunk. Amen.


Közlőnek kérelmére teljes örömest adjuk aláírásunkat és hivatalos pecsétünket a végre: mikép részünkről is bizonyitsuk, hogy a fenirtak az igazság alapján nyugszanak, és különösen a bajokból kigyógyult személyiségek nálam azokról tanuságot tettek. Kelt Topolyán, 1856-dik évi Szent-György hava 7-kén.

(P.H.) Berecz Imre,
topolyai lelkész.


Grünn János-féle könyv- és kőnyomda Szegeden.