Alsósárad

Nyizsnye Bolotnye

A Legszentebb Szűz zarándokhelye Kárpátalján
A kápolna a forrás közelében Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

A forrás Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Kósa Károly
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Kósa Károly
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Kósa Károly
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán
Fotó: Nagy Zoltán

Dr.Molnár Gyula:
"JÖTTEM NEKTEK SEGÍTENI" - az ISTENANYA JELENÉSE Ukrajnában 2002-től

    Nyizsnyeje Bolotnoje - alapvetően ukránok lakta település Ukrajna Irsavai (Ilosvai) Járásában, Kárpátalján. Az "Isteni Civilizáció Hírmondója" orosz egyházi értesítő FEHÉR EVANGÉLIUM rovata az "Istenanya jelenése Ukrajnában" című írásában arról tájékoztat, hogy a Szűzanya 2002. augusztus 27-től kezdődően a községben egy erdei forrásnál két elemi iskolás kislánynak rendszeresen megjelenik. A jelenés helye Dzsublék nevű erdőrészlet, ahol a kiválasztottak először látták meg az Istenanyát. Az erdőrészlet a Kárpátok nyugati oldalán Berehove-tól (Beregszász) Irsava irányában egy órás autózás után érhető el, amely mélyen az erdőben, vadregényes területen fekszik. A hely kialakuló Mária-szentélyének természetfelettiségére tekintettel minden évben itt szervezik az Ukrajnai Ifjúsági Katolikus Találkozót.
     A Szűzanya keleteurópai küldetése a kárpátaljai térségben ehhez a kis községhez kapcsolódik. Evan-gelizációs munkájának fő célja a keresztények egységének megteremtése. Itteni munkálkodásával egyértelműen segíteni akarja a keresztény vallások egymás közötti nézetkülönbségeinek, valamint etnikumi problémáinak az Evangélium, az Igazság szellemében történő megoldását. Kéri Mária a kisgyermekek útján, hogy a Nyizsnyeje Bolotnoje-i Dzsublék az Összes Keresztények Központjává váljék, hogy Ukrajnában minden keresztény egy Egyházban egyesülhessen.
     A Szűzanya kiválasztottja két kislány. A jelenés kezdetekor Alena 10 éves, Marjana 9 éves. Az Isten-anyával rendszeresen párbeszédet folytatnak, és minden alkalommal kapják üzeneteit. Alena a nagyböjtben belső stigmákat kapott. Ez idő alatt otthon tanult. Marjana édesapja görög katolikus lelkész.
     A jelenések kezdete. Az első jelenéskor a gyermekek megkérdezték a Titokzatos Hölgy nevét, aki ti-zennégy éves leánynak látszott, melyre Ő így válaszolt: "Én a Legszentebb Szűz vagyok." Három angyal volt a Szent Szűz mellett, Szent Mihály arkangyal és a kislányok őrangyalai.
     A gyerekek tovább kérdezték: "Mit akar, miért jött? "- amire a következő választ hallották:
     "Eljöttem nektek segíteni, mondjátok meg a szüleiteknek, hogy ők veletek együtt jöjjenek imádkozni a Dzsublék-hoz."
     A szülők nehezen hitték el az elmondottakat. Alena édesanyja hirtelen - ismeretlen betegségben - megbetegedett. Marjana édesapja - Péter atya, csak három nap múlva mert kimenni a jelenés helyére. Először titokban követte a leányokat, mintha gombászni menne. Közben a Szűzanya meggyógyította Alena beteg édesanyját.
     A jelenéseknek gyorsan híre ment. A további jelenések alatt, 2002. augusztus 27-től kezdődően a gyermekek folyamatosan látják a Szűzanyát: amikor a Rózsafüzért imádkozzák, amikor Róla beszélnek, vagy amikor eljövetelét kérik. Szüleikkel együtt azóta naponta rendszeresen kijárnak imádkozni a jelenés helyére.
     Az Istenanya 2002. augusztus 3l-én, szombaton a Dzsublékon az egyházi hatóság tájékoztatását kérte. Mondják el egyházi elöljáróiknak, hogy Ő eljött ide és kéri, hogy itt imádkozzanak. Péter görög katolikus atyának, a kiválasztott Marjana leánygyermek édesapjának kérdésére, hogy a jelenésről a püspökök közül konkrétan kit kell értesítenie, a gyermekek ajkáról hallotta a választ: "Az idős Margitics János helytartót!" (A kárpátaljai nyugdíjas görög katolikus püspök a "helytartó" megnevezést viseli. Egy éve az égi hazába költözött. )
     A püspök atya - Marjana édesapjának felkérésére nyomban eljött a helyszínre és sok kérdést tett fel a gyermekeknek. Látta a nagyszámú imádkozó embert. A Szűzanyától a gyermekek által jelet kért, hogy való-ban az Istenanya jelenik-e meg. "A legnagyobb jel az lesz, hogy az emberek itt fognak gyülekezni az imádságra" - válaszolta az Istenanya. A püspök körülnézett és látta, hogy minden oldalról emberek érkeznek az erdő-be, amire megkönnyebbülten fellélegzett. Ezt követően a jelenések helyén szombaton és vasárnap koncelebrációs főpapi szentmisét mutatott be.
     Az egyházi hatósághoz tartozó papok ismételten meg akartak győződni a jelenések valódiságáról, ezért 2002. szeptember l-én, vasárnap megkérték a gyermekeket, hogy a látomást szentelt vízzel hintsék meg. Az Istenanya örvendetesen mosolygott, megdicsérte a gyermekeket és újból mondta:
     "Eljöttem nektek segíteni! Meg akarom újítani a papok tekintélyét a népben, egyesíteni ezt a megosztott népet, egyesíteni az Egyházat!"
     A következő öt napban a környező járásokból, településekről zarándokok ezrei keresték fel az erdei forrást, amelynek közvetlen környékét teljesen elfoglalták. Szeptember első napjaiban a néhány ezres zarán-doksereg száma szeptember 5-re már elérte a 15 ezret. A szentmise után a Legszentebb Szűz azt mondta a gyerekeknek:
     "Én mindig itt leszek! És ti addig fogtok látni engem, amíg itt sok ember nem gyülekezik imádságra!"
     A szentmise alatt a Szent Szűz a papokkal együtt imádkozik az oltárnál, és velük együtt áldozik a saját kelyhéből.
     A helyszínre érkező zarándokok az Istenanya jelenéséről 2002. szeptember 8-án, vasárnap egy újabb bizonyítékot kaptak. E nap reggelén először volt látható a nap tánca: a nap váratlanul elkezdett forogni, ezt követően korongján különféle jelek és betűk voltak láthatók. A kérdésre, hogy ez mit jelent, a Szent Szűz így válaszolt:
     "Ez jel azok részére, akik nem hisznek!"
     Több zarándok szemtanú a megjelenés sorrendjében írta le a nap korongján olvasható betűket. Az összeolvasott szöveg egységesen az imára való felhívást jelezte:
     "Gyertek, imádkozzunk!"
     Az égen megjelenő természetfelettiségből írott jeleket a következő hét végéig Kárpátalja legkülönbözőbb településein látni és olvasni lehetett. A betűk az égen azonos időben mindig egyszerre jelentek meg: a kijevi időszámítás szerint reggel 8 óra körül és este a szentmise előtt; majd addig folytatódtak, amíg tartott a liturgia. Ezeket minden ember láthatta.
     A jelenések folytatódnak. Szeptember 18-tól kezdődően Alena és Marjana megerősítették, hogy a szentmise alatt az oltárnál a papok között nemcsak a Szent Szüzet látják, hanem az egész Szentcsaládot, melynek tagjai szentáldozáshoz járulnak, és együtt imádkoznak a főcelebráns János helytartóval. Alena külön is beszámol a szeptember 18-i szentmiséről: a felajánlás és a consecratio alatt az összes apostolt, a vértanú halált halt Romzsa Tódor püspököt, valamint a II. János Pál szentséges atyánk által boldoggá avatott fatimai Jácintát és Ferencet is megpillantotta. Ezt követően az Úr megáldja a népet. Szemtanúk személyes tapasztala-taikról számolnak be, bizonyítva, hogy a kislányokon kívül - az ott kapott kegyelem birtokában - még né-hány ember külön is látta az Istenanya vonásait, vagy alakját.
     A zarándokok száma a későbbiekben folyamatosan emelkedik. Nemcsak Ukrajnából, de külföldről is jönnek a Szűzanyával együtt imádkozni akaró keresztények: Németországból, Szlovákiából, Oroszországból.
     A jelenések gyümölcsei. A jelenések helyén, Dzsubléktól a Lvov (Lemberg) felé vezető út mentén keresztutat építettek, amelyet engesztelők, vezeklők télen, nyáron kövön térdelve járnak végig. Zarándokok tapasztalták, hogy egy kereszt több helyen vérzik. A természetfeletti esemény kivizsgálása folyamatban van. Ugyancsak ezen a helyen a bazil görög katolikus szerzetesrend férfi és női tagjai részére kolostor épül. A Szűzanya - ehhez kapcsolódóan - a jelenlegi kis ideiglenes kápolna helyére egy nagy Bazilika építését is kéri. A kis kápolnával szemben az Egység Keresztjét állították fel, amelyből egy időben vér csöpögött. A vizsgálatok kiderítették, hogy emberi vér.
     Az erdei forrás mellé kis házikót építettek. A fából készült menedékhelyen az olvasható, hogy aki a csodálatos vízből, a természetfelettiség kegyelmét ajándékozó vízből visz, az 10 Hiszekegyet imádkozzék a Keresztények Egységéért.
     Zarándokok beszámolnak imameghallgatásokról is. Ezek között lelki, testi gyógyulások, és más jellegű gondok, problémák megoldódása is szerepelnek. Sok tanúságtételt tartanak számon. Azok részére, akik kegyelmek elnyerése céljából zarándokolnak a jelenések helyére, a Legszentebb Szűz úgy nyilatkozik, hogy megkapják azt, amit kérnek az imáikban. Ennek legfőbb feltétele azonban az őszinte szentgyónás és a szent-áldozás, a Szent Eukarisztia fogadása, imádása.
     A Szűzanya kérései. Kéri, hogy az Ő gyermekei a hónap első péntekén és szombatján tartsanak szi-gorú böjtöt és ezeken a napokon járuljanak szentáldozáshoz. Kéri, hogy a szentmise előtt és után mindig imádkozzák a Rózsafüzért. Azt is mondta, hogy bármikor, bármilyen kéréssel fordulhatnak hozzá, azonban nem úgy mint az Istenanyához, hanem a mi Anyánkhoz.
     Kéri továbbá, hirdessék meg, hogy minden hónap 27-e legyen a zarándoklat napja a jelenések helyén - a Dzsublék forrásnál. Ugyanis Ő pontosan 27-én jött el először erre a helyre.
     Az Istenanya - a Nyizsnyeje Bolotnoje község szülötte, a Nagy Szent László Monostor szerzetes pap-ja - Alekszíj atya szavai szerint elmondta, hogy a hely, ahol Mária megjelenik, az Összes Keresztények Egyesülésének Központja kell, hogy legyen. Eljön az idő, amikor Ukrajnában minden keresztény egy Egyházban fog egyesülni. Ezután kezdődik a gazdasági és politikai élet rendeződése a bűn fertőjétől megtisztult új vi-lágban. Ő főleg segíteni jött, levetni magunkról a bűn igáját és a krisztusi kegyelem szel-lemében történő megváltozásunkat segíti.


Alena és Marjana a kiválasztottak

Péter görög katolikus atya a kiválasztottakkal

Zarándokok a dzsubléki erdei forrásnál

Margitics János püspök atya


Vissza a kezdő oldalra