Barka

Borka

Kármel-hegyi Boldogasszony búcsújáróhelye
    A történelmi magyar haza fölvidéki területén található. Gőmör és Kishont megyében, a rozsnyói járásban. Rozsnyótól keletre, a Csermosnya patak festői völgyében fekszik.. A völgy népe az elmúlt századokban nagy szegénységben élt. Szénégetők és földmívelők voltak a községek lakosai. Sokan ércégető kohókban dolgoztak. Híveik szegénységéből a papoknak is kijutott. 1428-ban gótikus templom épült itt, a szepesi mesterek műve. Később a plébánia elárvult, pap nélkül maradt, és csak 1697-ben jött új lelkipásztor, Oszvald Mihály. Ó mindössze csak negyvehárom lelket gondozott! Távozása után húsz évig megint betöltetlen maradt a plébánia. Jó sok időnek kellett eltelnie, amíg Valassik János idejött, aki Nagyszombaton végezte teológiai tanulmányait. Itt, Barkán földolgozta a szentek életének könyvét, melyet aztán Nagyszombatban adtak ki 1768-ban. Fiatalon halt meg, de azért emléke halhatatlan maradt, mert 1758-ban megalakította a kármelhegyi Boldogasszony Társulatát. A Szűzanya iránti buzgalomból kérte ugyanis a budai kármelita priortól, hogy Barkán skapulárés társulatot szervezhessen. Az engedélyt megkapta. Sőt 1759-ben XIII. Kelemen pápa a társulat tagjait külön búcsúkiváltságokban részesítette. Sajnos a falu szegénysége nem enyhült, ezért tizenhét év alatt nyolc pap is szolgált a kis egyházközségben.
     1785-ben Zborovszky János jött ide plébánosnak, és itt is maradt. Kemény szívóssággal fogott neki a lelkipásztori munkának. Új plébániát épített, és egy új, jelenleg is fennálló kegytemplomot. A környék hívei itt, ebben a kegytemplomban gyülekeznek minden évben a július 16-a utáni vasárnapon a kármelhegyi Boldogasszony ünnepe alkalmából. A Bódva és Torna völgyének hívó magyarsága, szívesen és nagy számban keresi föl a barkai kegyhelyet. Csak közúton közelíthető meg.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 74.old.)

    

A kápolna Barka felett

A barkai kegykép

     A barkai templom főoltárképén nemcsak a Karmelhegyi Boldogasszony tipusa látható, hanem a legendás jelenet is, amikor Stock Szent Simon remete átveszi a szent vállruhát (skapulárét) a Szűzanyától.
    A XVIII. századi olajfestményt hagyomány szerint egy Kuchta nevű lucskai ember hozta Rómából.
     A gyöngyöshalászi Karmelhegyi kegykápolna oltárképén szintén Stock Szent Simon alakja látható, a kápolnához zarándokló búcsúsokkal. A Karmelhegyi Boldogasszony kegyképe pedig még szintén a XVIII. századból való, fémkoronákkal és szívvel ékesítve.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 323.old.)

A kegytemplom

A Barka feletti kápolnában lévő szobor

Ének a Karmelhegyi Boldogasszony tiszteletére
(dallama: Jöjjetek buzgó hívek)

1. A barkai boldog völgy kegyelmek helye
Itt tündöklik, itt ragyog az Egek Gyöngye
Ékes bimbó rózsaszál, mennyből leszálltál
A Barkai templomban kivirágoztál

2. Hegyekkel koszorúzott barkai templom,
Ahol eloszlik minden bú és fájdalom.
Ékes bimbó rózsaszál, mennyből leszálltál
A Barkai templomban kivirágoztál

3.Itt öröm.gyöngyé válik a bánat könnye
Lecsendesül a kebel, zajló tengere.
Ékes bimbó rózsaszál, mennyből leszálltál
A Barkai templomban kivirágoztál

4.Kinek lelke elmerül a bútengerbe
Jöjjön ide mert itt van a megmentője
Ékes bimbó rózsaszál, mennyből leszálltál
A Barkai templomban kivirágoztál

*

1. A barkai szép templomban kinyílott egy szép rózsa,
Kinek az egész világra elhatott az illata,
Üdvözlégy, ó Szűz Mária szép rózsa,
A barkai kegytemplomnak kinyílott szép virága

2.Téged jöttünk köszönteni legjobb édes Anyánkat
Méltóztassál meghallgatni, add ránk szent áldásodat.
Üdvözlégy, ó Szűz Mária szép rózsa,
A barkai kegytemplomnak kinyílott szép virága

3.Itt van a szép Szűz Mária, a barkai templomban,
Osztogatja áldásait a hozzá fordulókra.
Üdvözlégy, ó Szűz Mária szép rózsa,
A barkai kegytemplomnak kinyílott szép virága

4.Alázattal kérünk téged szentséges Szűz Mária
Onnan fentről az egekből ó tekints mindnyájunkra.
Üdvözlégy, ó Szűz Mária szép rózsa,
A barkai kegytemplomnak kinyílott szép virága

(Forrás: Bernáth Tibor:
A Karmelhegyi Szűz Mária tisztelete Barkán
Barka, 2003. 51-52.old.)

Kármelhegyi Szűzanya 246. búcsújának programja Barkán, 2005. július 16-17-én:

Szombat, július 16.
15 órától a búcsúsok fogadása, gyóntatás folyamatosan szükség szerint magyar, szlovák ill német nyelven.
17 órától magyar szentmise az elhunyt társulati tagokért, celebrálja ICLic. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános
19 órától német szentmise, celebráns Eygel Gábor barkai plébános.
21 órától szlovák szentmise, cel. Mgr. Rastislav Polák rozsnyói plébános
23 órától magyar szentmise bemutatja Mgr. Szalai Gyula almási plébános
A szentmise után egész éjszaka szentségimádás, rózsafüzér, magyar, szlovák, német nyelven Bize Norbert rozsnyói káplán vezetésével

Vasárnap, július 17.
6:30 magyar szentmise, celebráns Szalai László királyhelmeci plébános
8:00 német szentmise, bemutatja Eygel Gábor barkai plébános
9:30 szlovák szentmise Mons. Eduard Kojnok rozsnyói puspok mutatja be.
11:00 ünnepi szentmise magyar nyelven, főcelebráns Bartal Károly Tamás O. Praem Jászóvári apát.
A szentmise után a az új skapulárés tagok és a skapulárék megáldása.
Egyben kérjuk mindazokat akiknek elhunyt hozzátartozójuk, ismerősuk valamikor a barkai Skapulárés Társulat tagja volt, ill. megvan azt ezt bizonyíttó beiratkozási emléklapjuk, hogy ezt mielőbb tudassák és juttassák el a plébániára.

Mivel Szlovákia közép-keleti régiójának egyik, ha nem a legjelentősebb magyar zarándokhelyéről van szó, ami viszont az utóbbi időben az egyházi elöljárók részéről nem örvend nagy támogatásnak, kérünk minden magyar zarándokot, csoportokat, jöjjenek el és győződjenek meg róla, hogy a Barkai boldog völgy tényleg kegyelmek helye. Az egyházi elöljáró azon indok alapján, hogy a Lőcsei búcsún mindig kozel 600000 hívő van, és a Barkain pedig ennek csak a töredéke, akár a megszüntetését se tartaná kizártnak. Figyelmen kívül hagyva azt a tényt is, hogy a szlovákia magyarság összlétszáma sem haladja meg a 600 ezres küszöböt, nem beszélve a vallási-felekezeti hovatartozásról.
További információt a búcsúval kapcsolatban a 00421-587979146 -os telefonszámon Bernáth Imrénétől lehet kérni.

Képek a 2003-as Skapulárés Boldogasszony búcsúról (Foto: Nagy Géza és Nagy Zoltán):

Foto: Nagy Zoltán
Képek az esti
szentmiséről
Foto: Nagy

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Virrasztás
Foto: Nagy Zoltán
Zarándokcsoport érkezése
Foto: Nagy Zoltán
Szentgyónás
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Papság bevonulása
az ünnepi szentmisén
Foto: Nagy Géza
Képek az ünnepi
szentmiséről
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Püspöki szentbeszéd
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Áldozás
Foto: Nagy Géza
Püspöki áldás
Foto: Nagy Géza
Boldogasszonytól búcsúzó zarándokok
Foto: Nagy Géza
Az oltár megkerülése
Foto: Nagy Géza
Az oltár megkerülése
Foto: Nagy Géza
Boldogasszonytól búcsúzó zarándokok
Foto: Nagy Zoltán
Boldogasszonytól búcsúzó zarándokok
Foto: Nagy Zoltán
Jobboldali mellékoltár
az éjszakai virrasztás alatt
Foto: Nagy Géza
Baloldali mellékolzár
Foto: Nagy Zoltán
A templomtorony
alső ablaka
Foto: Nagy Zoltán
A templomtorony
középső ablaka
Foto: Nagy Zoltán
A templomtorony
felső ablaka

Foto: Nagy Zoltán
Skapulárés Társulat
Anyakönyve
Foto: Nagy Zoltán
XIII. Kelemen pápa
búcsúengedélyének
másolata
Foto: Nagy Zoltán
A tábori oltár
oltárgyépe
Foto: Nagy Zoltán
Az oltárkép részlete
Foto: Nagy Zoltán
Kis kápolna Barka
határában

2007-ben készült fényképek:

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra