A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Bodajk

Segítő Mária búcsújáróhelye

Fejér megyében, a Székesfehérvári egyházmegye területén lévő kegyhely
    A Bakony közelében a Bodok hegyhát lábánál fekszik az ősrégi település. Itt ölelkezik a Bakony és a Vértes hegység. Régen a szlávok Vodoknak, illetve Bodoknak, a németek pedig Mária-Vudoknak nevezték. Bodajkot illeti meg a "legrégibb magyar búcsújáró hely" címe is. Már a 9. században vallásos tisztelet vette körül Bodajk szent kútját, és Szent István kezdeményezésére kápolnát is építettek a Kálvária-hegy tövében, a Szűzanya tiszteletére. Többször is elzarándokoltak ide Szent István és Szent Imre. Megjelent Bodajkon Szent Gellért, sőt Szent Lásztó király is, aki 1090-ben az AI-Duna felé igyekvő, Székesfehérvárt ostromló pogány-tatár csőcseléket egy keresztvetéssel futamította meg. Legalábbis így emlegeti a legenda.
     II. Géza király idejében a keresztes lovagok kapták meg a helységet, és a tőrök időkig ők gondozták a kegyhelyet. A törők megszállók azonban itt is mindent tönkretettek.
     Az ellenük való harcokban nagynevű vitézek vettek részt, így gróf Nádasdy, gróf Thurzó és gróf Berényi; de küzdött itt Brindizi Lőrinc, a híres szentéletű kapucinus szerzetes is.
     A törökök kivetése után Bodajk is, meg kegykápolnája is újraépült. A vidék földesura a Hochburg család lett 1691-ben. Ők 1695-ben a szomszédos Mórra telepítették a kapucinus rendet, és a szerteresek feladatául szabták meg a bodajki kegyhely újjáépítését is. Egy Willibald nevű páter 1697-ben meg is kezdte a munkálatokat és megvetette a Dunántúl egyik leglátogatottabb kegyhelyének alapját.
     Belekezdett - a régi alapokon - a Segítő Szúz kápolnájának építésébe, majd 1728-42 között a búcsújárók befogadására a kápolnácska mellé barokk kegytemplom épült. Ezen időben még Mór filiája, de 1749-ben a fölépült zárdában már önálló plébánia kezdte meg működését.
     A kegytemplom építéséről tudnunk kell, hogy ez szinte az egész magyar katolicizmus kőztös ügyévé vált. Az építők élén maga Kolonics Lipót hercegprímás állt. A ma is látható szép freskók egyidősek az építménnyel, és a műértők szerint ezek festéséhez némi köze volt a nagy osztrák barokk művészeknek, Maulbertschnek is.
     A modern idők vallásos megújhodása megkövetelte a kegyhely kibővítését. Ezt csak úgy tudták megoldani, hogy 1942-ben mintegy tizenötezer zarándok befogadására alkalmas hatalmas zarándokud- vart kezdtek kialakítani, olaszos árkádsorral és szabadtéri oltárral. Az építkezés napjainkra lényegében be is fejeződött, noha a II. világháború Bodajkot is letarolta. 1945-ben rom és pusztulás volt itt is. Ám Isten segítségével és a búcsúsok támogatásával hamarosan újjépülhetett minden. Sajnos 1950-ben az istentelen államvezetés akaratából eltávolították a kapucinus szerzeteseket, de hála Istennek negyven évi száműzetés után 1989-ben visszafoglalhatták kolostorukat és újra megkezdhették a Szűzanyának és zarándokainak szolgálatát.
     A bodajki kegyképről tudnunk kell, hogy az Coloredo grófnő udvari festője által lett készítve a passaui Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyképének mintájára, annak másolataként. Maga Willibald atya helyezte el Bodajkon ünnepélyesen, amikor a kegykápolna fölépült. A nagytemplomot 1742-ben szentelte föl ünnepélyesen Berényi Zsigmond pécsi püspök sok-sok zarándok jelenlétében. A kegyhelyet Pünkösdtől október végéig látogatják a zarándokok. A legfőbb zarándoklat szeptember 12-én, illetve az ezután következő vasárnapon van, de az ájtatosságok már szombaton megkezdődnek. Megható az éjszakai virrasztás!
     A kegyhelyen történt csodálatos gyógyulásokról hivatalos okmányok tanúskodnak. Szomorú tényként kell viszont említenűnk, hogy a balinkai bánya miatt a volt szent kút vize elapadt. A bodajki kegyhelynek saját búcsús éneke van, amit itt közlünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 41-42.old.)

Kegykép

Kegykép

A bodajki kegytemplom főoltára


Római Katolikus Plébánia Hivatal
8053 Bodajk
Ady Endre u.1.
Tel.:22/410-039
KÖNYÖRGÉS
a bodajki segítő Szűzanyához

Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vigaszát s adtál gyógyulást a Benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által Ámen.

A képek forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.73-74.old.

BODAJKI HIMNUSZ

1.Most segíts meg Mária
Nagy királynénk, jó Anyánk.
Hozzád hozzuk sok sebünk,
Áldó szemmel nézz reánk,
Tudjuk vádol sok-sok vétkünk,
Szent Fiadat kérleld értünk,
Ó bodajki Mária!

2.Ezredéve, hogy hívunk
Könnyes, vérző magyarok
Életünkre annyi vész
Gyilkos kedvvel agyarog
Nézd, tiéd e nép, ez ország
Védted, óvtad árva sorsát
Ó bodajki Mária!

3.Szent Istvánnal ősapánk
Látogatták szent kútad,
Hogy itt oltsák Nálad el,
Testi-lelki szomjukat.
Nem hiába könyörögtek,
Sebeiket bekötözted,
Ó bodajki Mária!

4.Boldogságos vigaszunk,
Szívünk Hozzád kesereg.
Éjjel hívja sírva így,
Édesanyját a gyerek.
Sír, rikolt az énekünk is,
Édesanyánk légy velünk is.
Ó bodajki Mária!

A bodajki templom

Kép Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Kép Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Kép Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Főbúcsú Mária nevenapja ünnepéhez (szeptember 12.) kapcsolódóan van, 2005-ben szeptember 10-11-én:

10-én, szombaton:
17.00(?) Búcsúi megnyitó, utána keresztút
19.00 Szentmise, körmenet, szentségimádás
24.00 Szentmise és reggelig virrasztás

12-én, vasárnap:
6.00-tól szentmisék
10.30 Ünnepi, püspöki szentmise, melyet Spányi Antal, az egyházmegye főpásztora mond.
14.30 Keresztút
17.00 Búcsút záró szentmise


Köszönjük a bodajki Plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra