Csejte

Cachtice

Szent Lászlónak szentelt templom, Szűz Mária (egykori?) búcsújáróhelye
     A kőfallal körülvett templom és kápolna Csejte község legrégibb része. Kimagasló dombon épültek. Köréjük kőfalat emeltek sánc alakban, ami által erődítménnyé alakultak.
     A Páduai Szent Antal nevét viselő kápolna a 14.század elején épült, stílusa koragótikus.
    A régi feljegyzések az 1332. évet említik, amikor is templomként szolgált. A kápolna külső falát 18.századbeli, libát ábrázoló freskó díszíti. Ez a Forgách grófok címere, amely család itt világi patrónusként szerepelt.
    A kápolna a régi épitészeti stílus több jegyét is magán viseli. Szerkezetében megegyezik a 9.századbeli Nagymorva birodalom templomaival, amelyeket már csak a morvaországi régészeti kutatások kapcsán ismerjük.
    A mostani templom alapjait I.Czibor erdélyi fejedelem és pozsonyi gróf fektette le 1373-1390 körül, és azt Árpádházi Szent László magyar király emlékének szentelte. Gótikus stílusban épült. Egy hajója volt, a szanktuárium felett egyharangú fatornyocskával.
    Az évszázadok múlása rajta hagyta nyomait a torony és a templom külső változásain. Néhányszor javították és felújították őket. Csak a legfontosabbakat említjük.
    A koldulóhely oldalbejáratán 1661-ben készült barokk stílusú faragott ajtó van.
    Az 1680-1687-es években a templomot átépítették és barokkizálták. 1741-ben itt katasztrofális tűzvész pusztított. A templom annyira leégett, hogy a harangok, melyeknek száma az idők folyamán megnőtt, szétolvadtak.
     1852-ben kapta meg a templom a toronnyal együtt mostani alakját, mikor is a tornyot megjavították és megemelték.
    A templom alatt négy kripta van, míg a kápolna alatt csak egy.
    A templomban van eltemetve Országh Kristóf, äz Országh család utolsó uralkodó sarja. Jobbra a főoltárnál van a falban elhelyezve márvány emléktáblája 1567-ből. Az Országhok szintén a templom patrónusai voltak.
    A templom udvarba három bejárat vezet.
    A "nagy-lépcsők" feletti bejáratnak 1596-ban készült későgótikus stílusú portálja van. A "plébániai-lépcsők", amelyeknek portálja 1697-ben épült, az ívelt főhídon vannak megépítve.
    A kőhíd nálunk értékes egyedülállő műemléke az egyházi építőművészetnek. Összeköti a templom és a plébánia udvarait.
    Jobbra a hídon a lépcsők felett, befalazott díszkő látható, amelybe egy szőlőtőke van belevésve.Ez egy része a 16.században épült reneszánsz kastély ablakának vagy ajtajának. Országh László emlékére készült aki hírnevet szerzett Csejtének a szőlő- ill. a bortermesztésben.
    A plébánia épülete 18. századi.
    Urbanovszky József önfeláldozó érdemei által a szlovák nemzet történelmének emlékezetes épületévé vált. 1847 augusztus 10-én a plébánia egyik szobájában ülésezett a Tatrin Irodalmi Egylet. Itt állapították meg (többnyire katolikus és evangélikus papok), hogy a közép-szlovákiai nyelvjárást fogják a szlovák irodalmi nyelv alapjául venni.

(A csejtei templom falára kifüggesztett ismertető szövege)

    

A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

A kegyszobor oltára Foto: Nagy Géza

Szent László főoltárkép Foto: Nagy Géza

A főoltár Foto: Nagy Zoltán

     "In antiquissimae Ecclae paroch. ad S. Ladislaum, Ara secunda .est Statua lignea, qua principalis Effigies ad cornu Evangelii. Est ea venusta 5 ped. alta, in pectore eius pendet cor argent., in collo margaritae. Tenet in sinu filiolum, uterque est redimitus corona arg., quam Jac. Bogdányi officialis Domini l. cum uxore sua A. 1731. obtulit, culitur enim haec Statua peculiari populi fiducia, ob multas causas. Cumprimis:
     Oppidum prioribus temporibus freqnenter exardebat. Ad avertendum malum, pia Communitas A. 1741. solemne votum elicuit, quod velit annue Sassinium processionaliter peregrinari, praelata amata Statua ista. Occeperunt protinus, et ex primo iam itinere reversi, 5 incendiarios in carcere Dominii invenerunt, interea detectos. Maria T. R. Processienes iter diei excedentes prohibuit, sed Csejthenses a Consilio R. L. H. de 20. Sept. A. 1772. indultum peregrationis suae impetrarunt. Josephus Imp. sustulit totum. Sed oppidiani nihil veriti, ibant semper Sassinium te Processio eorum, ad celebrem hunc locum thaumaturgum, et nunc ex pulcherrimis esse solet. Famosa cumprimis ducebatur A. 1813. cum Locus iterum exarsisset. Ibant tunc prope 3000 Fidelium. Nunc Statua non semper deferri solet, sed ante eam pendet lampas argentea, frequenter accensa, pia Fidelium liberalitate oblata, in gratiarum actiones ob beneficia per hanc suam potentem Patronam ab Altissimo non infrequenter consecuta, prout grate plurimi, tot corde confitentur."

Forrás: Balogh Augustinus Florianus: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona Hungariarum historico-pragmatice adumbravit - parochus Kocskóczensis. Agriae 1872. p.594-595.

A csejtei erődtemplom Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy
A csejtei templom a falu határából
Foto: Nagy
A csejtei templom és
a temető a falu határából
Foto: Nagy
A Napbaöltözött Asszony
freskója a templom külső oldalán
Foto: Nagy
Páduai Szent Antal kápolna
Foto: Nagy
A kápolna külső falán
látható ábrák

Foto: Nagy
A Forgách család
síremlékei a templom-
kertben
Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy
A Forgách család
síremlékei a templom-
kertben
Foto: Nagy
Szent László
oltárkép
Foto: Nagy
Szent László
oltárkép
Foto: Nagy
Jézus szíve oltár
Foto: Nagy
Pieta
Foto: Nagy
A szentélyben lévő
sírbolt fedőlapja


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra