Debrőd

Debrad

Szent László búcsújáró helye
     A történelmi Felvidék Jászóvár premontrei rendi anyakolostor és székesegyház kötelében lévő község kegyhelye. Abaúj-Torna vármegyében található, Kassától nem messzire. Szlovák elnevezése Debrad. Megközelíthető közúton.
     A kegyhelyről ezt írja a falu krónikása: „A falun keresztül folyik a Debrőd-patak, amely a Szent Lászlónál fakad. Vize meleg, és télen sem fagy be." A kegyhelyhez kapcsolódó legenda: „Szent László, magyar király... a Jászóhoz tartozó Debrőd helység erdejében az ellenség által körülvétetvén, és serege víz hiányában szomjúság által veszélyeztetve lévén, lova patkójával ott egy forrást nyitott. A forrás máig is megvan, és Szent László-forrásnak nevezik, s egykor fenekén a patkó nyoma is látható..."
     A forrás mellett egy kápolna romjai porladnak. Ezt Bátkay Domokos (1497-1502) emeltette, aki jászóvári prépost-apát volt A hely századunk első felében (1900) még gyakran látogatott kegyhely volt, és reméljük, hogy a 20. század végén a nagy magyar megújulás szellemében ismét föllendül a búcsújárás. 1990-ben ez meg is történt.
     Debrőd templomában, a kóruson van egy ősi festmény, amelynek témája: Szent László vizet fakaszt. Sajnos erősen kopott. Jó volna fölújítani. Hozzáférhető írásos dokumentumok szerint Debrőd (Debreg, Debred) a jászóvári premontrei prépostság ősi birtoka 1255-től. A 15. század elején tizenöt portája volt a falunak. 1715-ben a török dúlás után őt jobbágy és egy zsellér háztartás volt található itt. Ekkoriban Szeged környéki juhászokat telepítettek ide. Ezt igazolja a máig megőrzött „szögedi" nyelvjárás. A 19. század elején kilencven háza és 657 lakója volt. Jelenleg mintegy 360 lakó él a községben a Bódva folyó mellett. Egy emlékező debrődi juhász kijelentése szerint: „Szent László története való."
     A kegyhelyen valamikor több kápolnácska is állt. Kb.1970-ig megvolt a búcsújárás is. Körmenetek is jöttek a környékről. A búcsúja június 27. körüt van, Szent László ünnepével kapcsolatosan. A kegyhely közúton közelíthető meg, és az ősi magyar falu határában, erdő közepén található meg egy erdei tisztáson. Ma az ősi templom falmaradványa és egy finom vízű forrás övezi. A jelenlegi falu temploma.is Szent László tiszteletére épült a jászóvári prépostság mint kegyuralom jóvoltából. 1952-től különleges történések színhelye Debrőd. Égi indításra a Szepsi nevű faluból Konderláné és Vavráné asszonyok és rajtuk kívül még mások is szeptember 8-án, majd szeptember 15-én Máriát dicsérni indultak a debrődi szent forráshoz. Előszőr egy készülő vihar és hatalmas felhőképződés közepette tűnt föl a láthatáron a kis Jézust ölében tartó Szűzanya, majd a másik esetben, szeptember 15-én sok jelenlévő szeme láttára különös természeti jelenségek történtek.
Fotó: Nagy Zoltán (1999)

Fotó: Nagy Zoltán (1999)

Fotó: Nagy Zoltán (1999)

Fotó: Nagy Zoltán (1999)

Fotó: Nagy Zoltán (1999)

Fotó: Nagy Zoltán (1999)


Gál Péter József:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály
I.kötet - 11. fejezet:
Szent László a Tornai-hasadéknál [.doc]
Az elbeszélők szerint: Az egész erdő aranysárga fényben úszott, a nap elvesztette vakító ragyogását, és a szent ostyához hasonló fehérségben tűnt föl. Az erdő északi részén irtózatos vörösség hömpölygött Körös-körül rózsák hullottak a határra." Így irta le egy 1986-ban még élő szemtanú. A rendkívüli események többször is megismétlődtek. Nyomukban megindult a búcsújárás. Zengett a zarándokok ajkán az áhítatos ének és imádság. Nemsokára kápolnát építettek a hívek a templom romjain belül. És megindult a hívek özönlése, a búcsújárások keretében vagy külön is. Sajnos a hivatalos istentelenség 1959-ben véget vetett a vallásos felbuzdulásnak. A kápolnácskát fölégették, és a képeket, szobrokat összetörték, megsemmisítették.
     Örömmel nyugtázzuk, hogy a fehér papok: a premontrei szerzetes kanonokok rendjének bolsevista föloszlatása után is „világi" papi beosztásban premontrei atya volt Debrőd lelkipásztora. 1989-től kezdődően pedig a szerzetesrendek újjászületése is megtörtént, Jászóvár monostorában is. Reméljük, hogy ez a búcsújárások fölélénkülését is hozza magával.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 75-76.old.)

Ének
(dallama: Minden alkotmányok, az Urat áldjátok...)

1. Zengd, Debrőd hű népe, Szent László szentségét.
Kiben áldja lelkünk Isten szent fölségét.
Áldjuk a nagy királyt! Ki bár tőlünk megvált.
De az égből néz le reánk, ha hozzá kiáilt a szánk.

2. A szirt forrásokat önt ki italára,
Erdő szarvasokat küld népe számára!
Nem hagyta el az ég, mert élő reménység
Volt Szent László szívében: s mint benne, úgy népében.

3. Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkkal
Ragyogsz, add, hogy szívünk égjen oly szikrákkal,
Melyek gerjesszenek s hozzád vezessenek,
Mennyei koronára, az örök boldogságra.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 76.old.)

Képek a kegyhelyről. A felvételek 2006-ban készültek.
Azóta, az akkor épülőfélben lévő növénytemplom elkészült, de erről még nicsenek fényképeink.

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra