Dénes

Uhorná

Havas Boldogasszony búcsújáróhelye
     Kegyhely Gömör és Kis-Hont vármegyében, a rozsnyói járásban, a rozsnyói püspökség területén. Szomolnok filiája. Régi neve: Dénes. Csak közúton közelíthető meg.
    A zarándokok évente látogatták és mindig örömmel. 1990-ben még élt néhány jó ember, akik hordták az építési anyagokat a Havas Boldogasszony temploma melletti kápolnához, mely egyúttal a keresztutat zárja le, és ahol a zarándokok éjfélkor végzik gyertyafénynél a keresztúti ájtatosságot. Megható élmény ez mindig a résztvevők számára. E kegyhelyen is megélénkült a búcsújárás 1990-ben, a bolsevizmus bukása után, mégpedig augusztus 4-5-én a múlt esztendők elnyomásával szemben. Az ünnepi szentmisét Kojnok Eduárd rozsnyói püspök végezte 1990-ben, s mintegy "nyitányként" hátom nyelven üdvözölte a zarándokokat, magyarul, szlovákul és németül, megadva ezzel a nemzeti kisebbségek iránti tiszteletet is. Az ifiúság lelkesen ünnepelte a főpapot, reméljük, hogy nem a hivatala, hanem személye iránti nagyrabecsülésből.
     Uhorna (Dénes) környéke szép erdős táj. E helyen szívesen időzött szabadságát töltve Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök is. Uhorna az iglói járás része és Szomolnok plébánia filiája. Ez utóbbi egykor német község volt és még ma is sokan beszélnek németül - noha a világháború után igyekeztek a németeket kiirtani. Az évente egyszer megrendezett búcsús ünnepségeket szentséges körmenettel és áldással fejezik be.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 283-284.old.)

Foto: Nagy Zoltán
A Havas Boldogasszony kápolna Foto: Nagy Zoltán

A Havas Boldogasszony kápolna Foto: Nagy Zoltán

A Havas Boldogasszony kápolna Foto: Nagy Zoltán

A keresztút végén lévő kápolna Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Mária, Mária, kinyílott rózsaszál...)

1.Istent hozzád, szent Szűz, nékünk el kell menni,
Ütött már az óra, útra kell indulni,
Kesereg, a szívünk, mert búcsút kell venni,
Drága szent képedtől, jaj, már meg kell válni.

2. Ó, míly nagy öröm volt minékünk itt lenni!
Havas Boldogasszony, benned gyönyörködni!
De rnár meg kell válni, könnyeink hullanak,
Az árvák, özvegyek velünk együtt sírnak.

3. Köszönjük, Szűzanyánk, nagy szereteted,
Ki megvígasztaltad szomorú szívünket,
Annyai áldással bocsáss el bennünket!
Jaj, mert nem tudjuk, láthatunk-e többet?

4. Elődbe borulunk, ó, szép Szűz Mária!
Szép kegykápolnánknak gyönyörű csillaga.
Te szent oltalmadba ajánljuk magunkat!
Ó, tárd ki fölöttünk, anyánk, karjaidat!

5. Isten veled, anyánk, sírva így kiáltunk,
Drdága szent képedtől mivel már elválunk.
Talán most tégedet utoljára látunk,
Jöhetünk-e hozzád többször, nem tudhatjuk.

6. Szerencsés utazást nyerj ma mindnyájunknak!
Jézus szent fiadtól tisztelő nyájadnak,
Most és halálunkkor jöjj segítségünlre,
Uhornai szent Szűz, vezess föl mennyekbe!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 284.old.)

Foto: Nagy Zoltán
Itt ágazik le az út a kápolna felé
Foto: Nagy Zoltán
Út a kápolnához
Foto: Nagy Zoltán
A Havas Boldogasszony kápolna
Foto: Nagy Zoltán
Forrás a kápolna előtt

Foto: Nagy Zoltán
Egykor magyarok
állította kereszt...
Foto: Nagy Zoltán
...és felirata
Foto: Nagy Zoltán
A Havas Boldogasszony kápolnától
induló keresztút
Foto: Nagy Zoltán
A keresztút végén lévő kápolna


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra