Doroszló - Bajkút

Doroslovo

Rc. Sanctuarium Dioecesanum „Maria, Auxilium Christianorum”
„Mária, Keresztények Segítsége” Egyházmegyei Kegyhely
Biskupijsko Svetište „Marija, Pomoćnica Kršćana”
     A Bács-Bodrog megyei kegyhelyről a Fritz Ferenc plébános által szerkesztett Búcsús könyvből tudhatjuk meg a legtöbbet A Délvidéken található doroszlói szent kút Bácskának leglátogatottabb búcsújáró helye. Zombortól 20 km-re, magától a községtól pedig 1 km-nyíre fekszik a mai Szerbia és Montenegrü területén.
     Az Árpádok korában Bajkút község állt itt, amelyet Nagy Lajos király 1382-ben a budai apácáknak adományozott. A falu a török időkben elpusztult, de kútja megmaradt. Hogy hogyan vált ismét a búcsúsok ismert kegyhelyévé, arról az 1807-től vezetett napló tudósít bennünket. A majd kétszáz esztendős, megsárgult fedelű ódon könyvben a Doroszlói plébánosok kezdetben latin, 1871-től pedig magyar nyelven lelkiimeretesen jegyzik föl a történteket.
     A szent kút újkori "fölfedezéséről" ezt írja Körmendy István plébános a napló elején: "A kalocsai főegyházmegyében, Bács-Bodrog vármegyén, a magyar királyi kincstár uradalmához tartozó Doroszló község határában - a község mellett -, a Mosztonga-patak mellett emlékezetet meghaladó idők óta létezik egy kutacska, amelyet Bajkútnak neveznek Bács megyének 1732-ben keletkezett okmányai. A kút közelében épületromok is láthatók, amelyek egy nagy kolostornak és templomnak nyomait mutatják. Ide zarándokoltak a csapásoktól sújtottak tömegei: a betegek itt találtak gyógyulást, a szomorúak vigasztalást, a bűnősők megbocsátást. A tőrök idők borzalmas háborúi idején azonban kiveszett a jámborság és a kegyhely iránti tisztelet. Olyan idők voltak ezek, amikor nem tudtak különbséget tenni köznap és vasárnap kőzött, szent és e világi dolgok között, amikor mindenki küzdött mindenki ellen, és valósággá lett azÍrás szava: Sokak szívében kihűl majd a szeretet. Így aztán 1792-ig a lelkiismeretlenség és a nemtörődömség áldozata lett a szent kút. 1792-ben azonban megjelent Istenünk kegyelme és az istenszülő Szent Szűz jósága, és Doroszlón is fölragyogtak Nagyboldogasszony jótéteményei. Ebben az esztendőben ugyanis Záblóczky János bogojevói lakos oly szerencsétlenül járt, hogy mindkét szeme világát elvesztette. Mivel hetvenéves anyjának egyetlen gondviselője volt, minden emberi segítséget megpróbált, hogy szeme világát visszanyerje... A világtalan ember nagy tisztelője volt a Szent Szűznek. Hogy vakságától megszabaduljon, buzgó imádsággal fohászkodott a betegek gyógyítójához, a Boldogságos Szűzhöz. Hosszú idő telt már el forró imában, amikor álmában megjelent neki a Szent Szűz, és meghagyta neki, hogy menjen el a Bajkúthoz, mossa meg szemhéját a kút vizében. János fölébresztette édesanyját, és nagy örömmel beszélte el neki álmát. Alig várták a virradatot, máris elindultak. Az idős asszony kézen fogva vezette vak gyermekét a kúthoz. Itt aztán, amikor buzgó imádság és fohászkodás után háromszor megmosta szemét, fösikoltva kiáltott anyjának: Ó, édesanyám, de régen nem láttam kendet, de már most látom, hála legyen az Istennek és a Boldogságos Szűznek! Ezután hálát adva Istennek és a Kegyelmek Anyjának, minden vezetés nélkül sietett haza.

A Szentkút és a Szent Imre Herceg templom honlapja
*
Doroszló honlapja
    
Fotó: Nagy István

Fotó: Nagy István

Kép forrása Doroszló honlapja

Kép forrása Doroszló honlapja

Kép forrása Doroszló honlapja

Kép forrása Doroszló honlapja

     Egy csodálatos gyógyulás hite gyorsan elterjedt. A kutat mind sűrűbben kezdték látogatni... Mikor már a csodás események nem.szórványosan, hanem mind sűrűbben mutatkoztak, Gyurócska István akkori daroszlói plébános értesítette a kalocsai érsekséget..."
     1792-től napjainkig csaknem nyolcvan gyógyulás van feljegyezve a kegyhely naplójában. Ez azonban nem teljes, mert 1822-1907-ig csak az anyagiakra vonatkozó bejegyzések szerepelnek. Az utolsó föltűnő gyógyulást 1933. szeptember 12-én jegyezték be a búcsújáró hely naplójába. Ekkor egy jegyző és tanítánó házaspár kisfia épült föl gyógyíthatatlan betegségéből, miután megmosták a szent kút vizében.
     A plébánia följegyzéseiben majdnem minden olyan bácskai község neve szerepelt, amelyben említésre méltó számú katolikus lakik. A második világháború kezdetéig Bácskeresztúrról is jelentős számban jöttek görög katolikus rutének, több százan jöttek minden alkalommal a Tisza menti magyar községekbdl, Becséről, Moholól, Adáról stb. Az utóbbi években egy-egy nagybúcsúra tízezernyi zarándok sereglik össze itt.
     Az egyes ünnepeken külön színt jelentenek a szontai sokácok színes népviseletben, mindig több százas létszámban a csantavéri férfiak, akik például 1926-ban ezerkétszázan jöttek búcsúba plébánosukkal. 1935-ben külön ifjúsági zarándoklatok kezdődtek. Apatinból 1937-ben ezer leány érkezett. 1967-ben négyezer bácskai fiatal, köztűk harminc ministráns zarándokolt Doroszlóra papjuk vezetésével. Újabban nemcsak gyalogosan és vonaton, hanem mind nagyobb számban jönnek autóval is.
     1973 Kisboldogasszony ünnepén hatvanegy autóbusz, tizennégy kis busz és száznál több személygépkocsi szállította a kegyhelyre a búcsúsokat. A templom védőszentje a Segítő Szűz Mária. Az év legfőbb búcsúját Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 7-én és 8- án tartják függetlenül attól, hogy vasárnapra, vagy hétköznapra esik-e a két nap. De tartanak búcsút áldozócsütörtökön, Pünkösdkor és Mária neve napján is. Az ifjúsági búcsút szeptember 8. utáni vasárnapon tartják.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 78-79.old.)


Raj Rozália - Nagy István:
Bajkút - Szentkút története

Bárth János: Adalákok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez [doc]
Fejős Zoltán - Küllős Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. A magyarságkutatás könyvtára II. Vallási néprajz 4. 227-245. Budapest, 1990
2. megjelenés: Kétvízközi népismeret - Tanulmányok a Duna-Tisza közéről (szerk.: Romsics Imre; Kalocsa 2005)


A kegyhely fő búcsúja Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan van,
2008-ban szeptember 7-8-án:

Szeptember 7-én:
12 órától a Mária Rádió imacsoportjainak a találkozója.
14-16 óráig A Zarándokok érkezése. A zarándokokat fogadja Ft. Zélity Mihály.
16 órakor Bűnbánati liturgia, majd gyónási lehetőság. Vezeti Ft. Sztrikovits János főesperes
18 órakor esti dícséret (zsolozsma). Vezeti Ft. Verebélyi Árpád
19 órakor Előesti szentmise Vezeti: Ft. Kara Nándor újmisés. A szentmise után a járművek megáldása
20 órakor Gyertyás körmenet, örvendetes rózsafüzér, litánia. Vezeti: Ft. Széll József
20.30 Sv.Misa u kapeli na horvatskom jeziku. Provodi: Vlc. Ivica Ivankovic Radak
21.30 órakor Szentségimádás
22.30 Matutinum. Vezeti Ft. Zsolnay István újmisés
24 órakor Világosság rózsafüzér Vezeti: Ft. Magó László újmisés
00.30: Film vetítése a kápolnában

Szeptember 8-án:
5 órakor: Fájdalmas rózsafüzér Vezeti Ft. Erhard Róbert
6 órakor: Keresztúti ájtatosság Vezeti: Ft. Fazekas Ferenc
7 órakor Reggeli dícséret (zsolozsma) Vezeti: Ft.Baráth Gábor
8 órakor: Dicsőséges rózsafüzér Vezeti Ft. Dobó Tibor
8 órakor : V kostole sv. Omsa po slovensky. Slúzi Pán dekan Maijan Dei.
9 órakor: Hl. Messe in der Kapelle. Zelebriert von H.H.mr.Endre Horváth
9 órakor: Sv.Misa na horvatskom jeziku. Prevodi biskup Msgr. Dr.Ivan Pénzes
10 órakor: Ünnepi püspöki szentmise. Vezeti: Msgr. Dr. Seregély István ny. Egri Érsek.
12 órakor: Alkalmi műsor. Közreműködik a zombori városi kórus, majd a szondiak műsora.


Köszönjük Verebélyi Árpád plébános atya és Samu Krisztián segítségét!

Vissza a kezdő oldalra