Feltámadási menet 2007. április 14-15.

Csurgó

 

A becsehelyiek küldöttsége április 14-én érkezett Nagykanizsán át  - ahol a Trianoni emlékművet is érintették – a csurgói Jézus Szíve plébániára Kirner Antal Zoltán plébános úr vezetésével ; két autóval. Csodálatosan szép magyar (bocskai) ruhában jöttek a vendégek, a velük érkező két gyermek ( 3  és 5 évesek) erdélyi népviseletben. Az ünnepi hangulatot emelte, hogy Kirner atya partiumi származású fiatal pap.

            A közeli Jézus Szíve templomba körmenetszerűen vonultunk. Az élen a becsehelyi evangélikus lelkész vitte a jelképet. Mögöttük a mi átvevőink mentek, a református általános iskola 60 tanulója tanáraikkal, az iskola egyenruhájában , nemzeti zászlókkal. Utánuk a meghívott vendégek jöttek : Szászfalvi László polgármester, Szászfalvi Lászlóné református lelkész, Fehér Zoltánné Tüzes Zsuzsanna, a református gimnázium igazgatónője, Kirner Antal becsehelyi plébános falujának híveivel, Hegyi Tivadar a katolikus egyházközség képviselő-testületének elnöke, és a résztvevők egy csoportja.

            A templomba érve megszólalt a harang, majd az orgona, s a bevonulás az ott lévő katolikus és protestáns vendégekkel kiegészülve az Isten hazánkért kezdetű ének felcsendülésével megkezdődőtt.

            Az oltár előtt megtörtént a jelkép átadása-átvétele. Az átvevők: Vízvári Bence, Farkas Georgina, Farkas Johanna a ref. Ált. iskola tanulói.

Ezután megkezdődött a fogadási ünnepség.

Műsorunk a következő volt:

  1. Horváth Lajosné szervező üdvözölte a vendégeket, ismertette a menet célját.
  2. A Himnusz közös eléneklése orgonakísérettel történt.
  3. Szászfalvi László a város polgármestere köszöntötte a küldötteket, kiemelve a magyar-magyar összefogást.
  4. A becsehelyi plébános a menetből eredő feladatokról beszélt.
  5. Ferencz Attila ref. Gimn. tanuló a Csokonai V. Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című versét mondta el.
  6. Viola Péter ref. gimn. tanuló fuvolán előadta Kodály Zoltán Epigramma című darabját.
  7. Az általános iskola tanulói egy evangélikus, egy református és egy katolikus templomi éneket énekeltek el orgonakísérettel.
  8. Kirner Antal plébános úr, Szászfalvi Lászlóné ref. lelkész megáldotta a jelenlévőket.
  9. Horváth Lajosné megköszönte a részvételt és a híves segítségét.
  10. Orgonakísérettel közösen elénekeltük a Székely Himnuszt és a Magyarok Világhimnuszát.

Kántorunk Weisinger József volt, a fotókat Viola Ernő gimnáziumi tanár készítette.

A fogadás végeztével a vendégekkel együtt visszatértünk a plébániára, ahol egy jó beszélgetés közben szeretetlakomán vettünk részt.

A becsehelyiek elköszönése után Csurgónagymartonba vittük ki a jelképet a Polgár családdal: két felnőtt és két gyermek, akik a magyar zászlókat vitték. A nagymartoni ref. templomban Szászfalvi Lászlóné lelkész és a falu lelkes hívei vártak bennünket. A tiszteletes asszony és Horváth Lajosné köszöntője és a menet céljának ismertetése után részt vettünk az istentiszteleten. Szászfalvi Lászlóné lekész a békességet emelte ki, mely a lelkünkben van, a családban van, a közösségünkben van. Ez a lelki megújulás egyik fontos tényezője. A Himnusz eléneklése után a lelkész asszony a napi igéből való idézetet beírta a Zarándokkönyvbe, majd a falura jellemző kép beragasztása után a hívek aláírták a könyvet.

            Ezután visszaértünk a Jézus Szíve templomba, előtte még leadtuk a Zarándokkönyvet Hirka Monika ny. tanárnőnek, aki az előre eltervezett üzenetünket, képeinket beírta, beragasztotta a könyvbe.

            Másnap, vasárnap reggel 8-ra Berzencén mentünk ki egy autóval, a jelképet és a zászlókat vivő tanulókkal, illetve Ilia Csaba alpolgármesterrel és Horváth Lajosnéval.

Megálltunk a Milleniumi emlékparknál, Szent István király szobránál, majd a katolikus templomba mentünk, hogy részt vegyünk a szentmisén. Sajnos, Marics József plébános úr megbetegedett, így ’Laci bácsi” igeliturgiáját hallgattuk meg a berzencei hívek által zsúfolásig megtelt templomban. „Laci bácsi” köszöntője után Ilia Csaba alpolgármester beszélt a menet jelentőségéről, az együvé tartozásról, a lelki felemelkedésről.

            Az irgalmasság vasárnapjához méltó gondolat beírása után a hívek is aláírták a Zarándokkönyvet, majd visszatértünk Csurgóra.

            A Jézus Szíve templomban felállítottuk a jelképet a két címeres magyar zászlóval, majd részt vettünk a 11 órás szentmisén, melyen 8 keresztelés volt, és a ref. ált. iskola 3. osztályos katolikus tanulóinak elsőáldozása. Így a templom teljesen megtelt a hívekkel.

            A szentmise végén Maczkó Gyula esperes-plébános (aki szombaton Székesfehérvárra ment fiatalokkal a Szent Imre fesztiválra) ismertette a menet célját, feladatainkat, majd megáldotta a jelképre feltűzendő szalagot.

            A szalagot Balog Zsófia főiskolai hallgató tűzte fel, aki felolvasta a szalagra (mely kék a város és az iskola jellemző színe szerint) és a Zarándokkönyvbe beírt üzenetünket. Ezek az iskolákhoz (Csokonai és Eötvös József), illetve a megyéhez kapcsolódnak (Berzsenyi).

            Idézeteink:

           

1.      „De tán jő

Oly idő,

Melyben nékünk

A vidékünk

Új Hélikon lesz.”

                  Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban

           

2.      „ Az emberi nem el fogja érni célját ! Századok fognak múlni, sok ivadék eltűnni

küszködés között, de a napnak jönni kell, melyben nemünk hivatását betölté, melyben a jó győzni fog e világon ; a mi hivatásunk elhinteni magvát ; végzetünk: küszködni, kívánni, reményleni.”

                  Eötvös József : A karthausi

 

3.      „ Minden ország támasza, talpköve

A tiszta erkölcs…”

                  Berzsenyi Dániel : A magyarokhoz (I.)

 

A Zarándokkönyvbe a város iskoláinak képét ragasztottuk be, mert számunkra most ezek különösen fontosak. ( Tavaly templomaink képét küldtük el.)

            A szalag egyik szárán a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola képe található a Berzsenyi idézettel (ez az iskola valamikor katolikus elemi iskola volt) ; a Jézus Szíve és a Szentlélek egyházközségek, valamint a Polgári Körök felirattal.

            A szalag másik szárán a Csokonai V.M. Ref. Gimnázium képe van a Ccsokonai idézettel, a Rreformátus-. éÉs az Evangélikus Egyházközség felirattal.

            A szentmise végén a jelképpel, a zászlókkal, a Nagyatádra utazó kísérőkkel ünnepélyesen kivonultunk a templomból plébánosunk vezetésével.

Ezután autókba szálltunk, kb. 30 fő, és elutaztunk Nagyatádra.

Ott már vártak bennünket a szervezők, majd betértünk az evangélikus, a református templomba, ahol sok hívő köszöntötte a menetet.

            Végül körmenet formájában, az utat végigénekelve átmentünk a katolikus templomba, ahol a plébános úr átvette a jelképet és a Zarándokkönyvet. Ezzel Csurgó küldetése véget ért. Most a tettek következnek.

            Véleményünk szerint a zarándoklat minden helységben emelkedett hangulatú légkörben zajlott le, a célt elérte, növelte a Feltámadott Krisztusba vetett hitünket és a magyar összetartozás érzését.

            Jövőre szeretettel várjuk az újabb menetet!

 

Csurgó, 2007. április 16.

 

 

                                                                                                          Horváth Lajosné

                                                                                                           ny. gimn. tanár

                                                                                                               szervező