A 2007-es Feltámadási menet KAPUVÁRI szakasza 

      Örömmel tudaton, hogy idén létrejött a már tavalyra is tervezett szentmise Boldogasszonyban(Frauenkirchen), április 15-én Irgalmasság Vasárnapjának délutánján! Fertő-parti közös szervezésünk eredményeként plébános úr Agyagosszergényből, a kántorhölgy Fertőszéplakról, a hívek a környék kisebb-nagyobb településeiről jöttek együttimádkozni, kereszténységünkért és magyarságunkért.

Hegykőiek hozták a jelvényt, Fertőszentmiklósról a Rozmaring Nyugdíjasklub magyar ruhás tagjai és Kapuvárról helyi viseletbe öltözött asszonyok emelték a bevonulás ünnepélyességét. Fodróczy atya szentbeszédében kárpát-medencei történelmünk keresztény állomásait, az Árpád-házi szentjeink, királyaink életét állította követendő például a mai időkre is. Itt került a jelvényre a petőháziak szalagja. Régi búcsújáróhelyünk ferences bazilikájában magyarul zengett az ének, a himnuszok, mint ahogy már évek óta Nagyboldogasszony napján újra meg újra.

A szentmise után igyekeznünk kellett haza Kapuvárra, ahol a város szélén már vártak bennünket a helyi lovas klub tagjai. Kapuvári viseletben, hintón, lovas kísérettel vonult a zarándokkereszt a templomig, a fertőszentmiklósiak a Szent Anna templom oltáráig kísérték. Kapui Jenő kanonok úr elmondta, hogy már harmadszorra üdvözölhetjük templomunkban a kapuvári származású Korzenszky perjel úr által Tihanyban megáldott keresztet. Fontos, hogy a Feltámadott Krisztus által megőrizzük, megújítsuk hitünket, erősítsük együvé tartozásunkat. Dukai Miklós az egyházközség, Hámori György polgármester a város szalagját kötötte a jelvényre. Az elbocsátó áldás után a déli városrész, Garta híveinek egy csoportja gyalogos menetben elvitte a Szent Sebestyén templomba, ahol imádságos és énekes asszonyok, gartai hívek serege harangszóval köszöntve fogadták a zarándokjelvényt. A magyarság és kereszténység egységéért, lelki megújulásáért imádkoztunk, az imaóra végén felkerült a gartai egyházközség szalagja is.

Másnap reggel, hétfőn, 8 órára a Győri Egyházmegye egyetlen ferences templomába, a Kapuváron lévő Szent Ferenc Béketemplomba hozták az asszonyok a szalagos keresztet. Brunó atya szentmiséjén a feltámadt Üdvözítő segítségét kértük, húsvéti megújulásunkért, az igaz magyar egység megvalósulásáért.

Ezután végiglátogattuk a város iskoláit, egyikből a másikba a gyerekek vitték tovább az összetartozás keresztjét. Bensőséges ünnepségeken, énekeltek, szavaltak a fiatalok, a bennünket összetartó közös magyar kultúránk gyöngyszemeiből.

      Kapuvárt elhagyva Szárföldön, és Farádon is az iskolások körében fogadták a jelvényt. Csornán Tubán József evangélikus lelkész úr egyik hittanórájára érkeztünk. A diákokkal beszélgettünk a kereszténység egységéről, a magyar történelemről, az 1568-as tordai országgyűlésről, ahol nemcsak Európát, hanem az egész világot megelőzve a vallási türelem és a lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében törvénybe iktatták:  
A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot, ki-ki az ö értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse, az ö lelke azon meg nem nyugodván, de tarthasson olyan prédikátort, akinek tanítása őneki tetszik. Ezért pedig senki a superintendensek közül, se mások a prédikátorokat meg ne bánthassák, a religióért senki se szidalmaztassék, az előbbi konstituciók szerint. Nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is fogsággal vagy helyétől való megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, az hallásból lesz, mely hallás Isten igéje által van.” 
Az óra végeztével az iskolások a lelkész úr vezetésével örömmel sétáltak át a Jézus Szíve templomba a zarándokjelvénnyel, ahol Németh László esperes úr felkötötte a csornai hívek szalagját, majd vezetésével imádságos-énekes imaórát tartottunk. Meglátogattuk a Csornai Premontrei Apátság templomát, a RÁBAKÖZI  BOLDOGASSZONY "Szenecsen Mária" kegyképe előtt imádkoztunk.

      Megérkezett hazulról az „erősítés” indultunk Szanyba. A falu határában nagyon sokan vártak érkezésünkre.  
Csengettyűs-zászlós körmenetben indultunk a templom felé. A püspöki kastély udvarára betérve a Szent Anna Római Katolikus Általános Iskola énekkarának közreműködésével szép ünnepség keretében az egybegyűlt hívek megismerhették a menet eredetét, történetét, célját. A köszöntők, beszédek után továbbhaladva a templom elé érkeztünk, folytatódott az ünnepség, verssel, a vegyeskar énekével. Németh Gergely polgármester úr és Tóth Imre atya felkötötték a falu szalagját, s az átadott zarándokkereszt után orgonaszóra vonultunk be a szentmisére. Együttimádkozva zártuk a napot, jó kezekben tudva a „keresztünket”, faluközösségtől kapott csodás lelki élménnyel szívünkben indultunk hazafelé.
 

Köszönöm, hogy részese lehettem a zarándoklatnak. Közreműködésemmel őszinte szándékkal igyekeztem adni.

A környezetemben élőknek:  
a lelki-fizikai élményt, hogy minél többen részesei lehessenek ennek a lélekegyesítő kezdeményezésnek.

Az utánunk következő megállók csatlakozóinak:  
a könyv beírásai, a résztvevők aláírásai által, a beragasztott képek által, kezünk érintését, együttérzésünk mozaikjait.

A szervezőknek: pár soros képes beszámolót, az út során tapasztalt örömteli találkozásokról.

Mégis, mégis.... úgy érzem, én lettem gazdagabb....

Szeretettel:

Véghelyi Józsefné/Rózsi Kapuvár  

"...mert tudó dolog az, hogy a széthúzással nagy birodalmak is összeomlanak,  
viszont az összetartással kicsinyek is nagyra növekedhetnek." (Bocskai István)