Főtisztelendő Plébános Úr! / Nagytiszteletű Lelkész Úr!

Tisztelt Egyházközségi Képviselőtestület / Tisztelt Gyülekezeti Presbitérium!

Tisztelt Civilközösségi Szervezők!

Ez a levél a Feltámadási menet korábbi résztvevőinek ismerős. Hozzájuk ismét, az újakhoz először fordulunk jóakaratukban és segítőkészségükben bízva.

A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre kezdeményezésünket. Célunk az volt, hogy e zarándoklattal hirdessük az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A kettőt egységbe fogva és egyszerre. A Feltámadási menet 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben is megvalósult: a csaknem 2000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan Tihanytól Csíksomlyóig áthaladt minden magyarok lakta utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevők körülbelül 30-40 km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerűen adták össze. Nem egy csoport zarándoklatát jelenti tehát, hanem több mint százét.

Az útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A Feltámadási menet egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai magyaroktól visszafordulva Baranyán s a Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik ág Tihanyból nyugat felé halad, és Sopronnál keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és Csíksomlyóval. A Feltámadási menet idei útvonala a tavalyihoz képest kissé változik az új jelentkezések, meghívások  miatt. Az ezt mutató táblázatunk adatai tehát egyelőre még változhatnak. Nagy nyilvánosságra (média, honlap) akkor hozzuk, ha megvan mindegyik stáció.

A Feltámadási menet jelvénye – az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt – úgy van fából kifaragva, hogy mindkét útvonalé a teljes jelképet mutassa. Ez a motívum egyaránt elfogadható megoldás a katolikus és protestáns magyarok számára, s továbbá Árpádkori eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk eszméje. Benne rejlik e zarándoklat idejének - húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) - szimbolikája is. A kezdet egységét úgy fejezzük ki, hogy nagypénteken a tihanyi kálvária feszületénél még egy a feltámadási jelvény, majd délután 3 órakor válik ott ketté, s hozzuk át egyik felét Zamárdiba. A jelvényre a résztvevő közösségek – kifejezve a zarándoklat eszméjének igenlését - egy szalagot köthetnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják a mindnyájunknak szánt üzenetüket és élményeiket.

A Feltámadási menet létfeltétele, hogy 30-40 km-enként, az ún.stációtelepüléseken meglegyenek a helyi szervezők. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy plébánia, gyülekezet, lelkiségi közösség (Kolping-család, cserkészcsapat, keresztény/keresztyén férfi vagy nőegylet…) valamint világi közösség (például polgármester és segítői, huszárhagyomány-őrzők, polgári kör, kulturális egyesület) egyaránt végezte a helyi szervezést, vagy besegített.

Eddigi tapasztalataink alapján egy imitt-amott felmerülő ellenérvre is ki kell térnünk. Vannak olyan testvéreink, akik azt vallják, „nem sokat ér a szimbolikus tett a mai világban”. „Munkahely kell, tisztességes bér, tisztességes kamatú hitel, anyanyelvi oktatás minden szinten, effélékkel újítható meg a magyarság…” – mondják. Ez igaz is, csak vegyék mindehhez, hogy a lelket, az életbe vetett hitet, a közösséget, a nemzetet istenes közösségi ünnepek, erőfeszítések, áldozatvállalások erősítik, újítják meg. Ezekben gyökerezik az élet minden területére kiterjedő konkrét és praktikus lépések sora, amelyek a köznapi óhajtások megvalósulását is elősegíthetik. Egy példa: pontosan a 2005. évi feltámadási menetnek köszönhető egy határon inneni és egy határon túli magyar településnek az összefogása.

Az eddigi helyi szervezők némelyikében esetleg, bár ezt persze nem tudhatjuk, felmerülhet az a gondolat, különösen, ha a tavalyi fogadási ünnepük formálisra vagy kötelességteljesítés-ízűre sikeredett, hogy érdemes-e idén fáradozni ez ügyben? Hadd kérjük, és reméljük azért mégis az „igent”, mert lehet, hogy az idei lesz kegyelmekben gazdagabb; és mert lehet, hogy a tavalyi tapasztalatból csiholódna néhány olyan ötlet, amely az idei részvételük jobbá tételének kulcsa!

Mivel az idei lesz a negyedik Feltámadási menet, elvileg a megszokás kedvcsökkentő hatása is jelentkezhet. Ez ellen egy kis utánagondolás az alkalmas ellenszer: kiknek a bevonásával, megnyerésével, új lelkesedésük igénybevételével újítható meg a részvétel? – tehető fel segítő kérdésként.

Végül a Feltámadási menet egyik különös és nagyszerű kegyelméről külön is szólni kell: ma, amikor akkora nagy széthúzás tapasztalható mindenütt a Kárpát-medencében, csodálatos dolog, hogy katolikusok és protestánsok, nem tekintve a múltnak elválasztó történéseit, akár együtt egyszerre (például Csorna), akár egymást követő stáció gazdáiként (például Lövéte – Homoródújfalu) részesei ennek a krisztusi magyar cselekvésnek! A Feltámadási menetben részt véve ki-ki hite szerint erősíti a magyarság Éggel való szövetségét. Az ősi magyar, útnak indító mitikus „létminta” – Hunor és Magyar csodaszarvas követése – ma így valósulhat meg.

Egy stációtelepülési közösség konkrét teendői:

- A településükre beérkező, előttük lévő stációtelepülés menetét kell fogadniuk, és az átvett feltámadási jelvényt, zarándokkönyvet alkalmas helyen és módon másnapig tárolniuk. A szervezőknek ebből következően a következő stáció szervező csoportjával is előre fel kell venniük a kapcsolatot, hogy azok szintén megszervezhessék a menet ünnepélyes fogadását. (Mi minden szervező közösségnek megküldjük az előtte lévő és az utána következő szervező kör elérhetőségét, mihelyst ők megadták. Ha ők a tavalyiak volnának, közvetlenül is érdemes hozzájuk fordulni, mert a személyes kapcsolat már adott.)

A fogadási ünnepséget ki-ki a saját elképzelése szerint szervezi meg. (Összeköthető misével, istentisztelettel, rövidebb liturgiával, verssel, énekkel, beszéddel stb.) Egyet szeretnénk mégis nagyon ajánlani hozzá, egy marosvásárhelyi ötletet: a feltámadási jelvény átadásakor vagy a nagycsaládok, vagy a résztvevők gyermekei lehetnének a főszereplők, hiszen nemzetünk jövőjének letéteményesei a gyermekek!

Feltámadási menet szakaszát kinek-kinek meg kell szerveznie: kik viszik tovább tőlük a feltámadási jelvényt, mikor indulnak; mi az útvonal (ebbe földút is beleeshet); hol állnak meg pihenni; vagy közbenső települési közösséggel találkozni? Milyen formában zarándokolnak: gyalog, autókkal, busszal, kerékpáros csapatként, fogatokkal stb.? A gyalogos zarándoklatnak van tán a legmaradandóbb élménye, tapasztaltuk. Lehet „kombinált” is: az elindulás elején, a település határáig gyalog, onnét közlekedési eszközzel, vagy a következő stációtelepülés határáig közlekedési eszközzel, onnét gyalog. (Nálunk, zamárdiaknál úgy esett, hogy egy csapat végig gyalog ment, s úti célunk előtt 5-6 km-rel csatlakoztak hozzánk autókkal odajött falubelijeink.) A zarándoklat vagy menet formája függ továbbá attól, milyen a szervező közösség „ereje”, mit tud vállalni; munkanap van-e vagy munkaszüneti nap. Függ az útszakasz hosszától, az útvonalba eső közút forgalmasságától, az időjárástól, a résztvevők száma a szezonális mezőgazdasági munkáktól. Most már akadnak olyan szervezők, akik a saját és a következő stációtelepülés közötti településeket úgy vonják be a zarándoklatba, hogy nemcsak egy szalagot köttetnek fel velük útjuk során, hanem át is adják nekik a jelvényt, s azok viszik tovább frissében. Ebben az esetben tehát nem az előző stációtelepülés közössége érkezik meg a következő stációhelyre, hanem egy közbenső. Sőt, a közbenső akár továbbadhatja a következő közbensőnek is. Ez azért is jó megoldás, mert cselekvőleg sokkal többen vesznek részt a Feltámadási menetben, másrészt a 30-40 km-es fáradozás terhe így megoszlik. De ez esetben is érvényes, hogy még az adott napon kell a Feltámadási menetnek elérnie az új stációt! Az ilyen szervezés nyilván többletmunkával jár. (A nagyszerű szervezésnek köszönhetően például Fertőd - Kapuvár Csorna között mindegyik településen hol az iskolások, hol a plébániák, hol a polgármester, hol az iskolák fogadták az odaérkező menetet.) A szervezés része még, hogy a következő stációtelepülésre (vagy közbenső településre, ha cél) ért résztvevőik hazaszállítását is meg kell oldani.

A szalagokon üzenetképpen fontos idézet szerepelhet. Nekünk nagyon tetszik, hogy a felkötött szalagok túlnyomó többsége általában a helyi színeknek, helyi címernek felel meg.

Ha más felekezetű keresztények is élnek stációtelepülésükön, szeretettel ajánljuk a helyi szervezők figyelmébe, hogy őket is próbálják megnyerni a Feltámadási menet ügyének, és hívják meg őket a helyi ünnepségre! (Szép példája az összefogásnak a hévízgyörki, ahol három felekezet – evangélikus, református és katolikus – közös ünnepe a Feltámadási menet odaérkezte. Hasonlóképpen, ha településükön van egyházi oktatási intézmény, diákjait, tanárait érdemes bevonni!) Többletszervezéssel a környékbeli települések követeit is meg lehet hívni a fogadóünnepségre vagy a menetbe.

Kérjük, ha mód van rá, készítsenek fényképet, digitális fényképet, filmfelvételt, mert szeretnénk a Feltámadási menetnek minél több mozzanatát minden résztvevő közösséggel megismertetni a képekből készített összefoglalóval. Továbbá a Duna Tv vallási szerkesztősége is tavaly ezekből az anyagokból állította össze a Feltámadási menetről az Isten kezében-sorozat pünkösd vasárnapi 25 perces műsorát. És reméljük, vallási híradójukban minden alkalommal idén szintúgy beszámolnak a menetről úgy, mint tavaly.

A szervezéshez, lebonyolításhoz biztos támaszt jelent, hogy a helyi szervezők mindig kapcsolatba tudnak lépni velünk, zamárdi főszervezőkkel. A következő telefonszámon vagyunk elérhetők: (00-36)-30-332-5009 – biztosan február 1-ig. 00-36-84-345035 – biztosan február végéig az esti órákban. Szolgálatba állított e-mail-ünk naponta olvasott: gal.peter59@t-online.hu

Részvételi szándékukat illetően nagyon reménykedünk mielőbbi válaszukban! Annál is inkább,  mert a 2 x 49 kárpát-medencei stációtelepülés beillesztése a Feltámadási menetbe nagyon nagy feladat.

Honlapkapcsolat

Tavaly óta a www.bucsujaras.hu honlapon lehet nyomon követni a Feltámadási menetről szóló tájékoztatókat,beszámolókat, ebben az évben a http://www.bucsujaras.hu/feltamadasimenet2008.htm oldalon. Ide bárki beküldheti saját ünnepük élménybeszámolóját. A tavalyiak még most is olvashatók!

Isten áldja Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!/ Áldás, Békesség!

A zamárdi r.kat. egyházközségi képviselők és a Polgári Egylet nevében: Gál Péter József sk

Postacím: Feltámadási menet – R. Kat. Egyházközség Képviselőtestülete, 8621 Zamárdi, Fő u.21.