Győr

A vérrel verítékező Szűzanya búcsújáróhelye

Győr-Sopron megyében, a Győri egyházmegye területén lévő kegyhely
     A város Győr-Sopron megye és a Győri egyházmegye székhelye.
     Bár a győri Mária-tiszteletnek erős középkori gyökerei vannak, a mai búcsús tisztelet középpontjában álló képet egy ír püspök, a katolikusokat üldöző Cromwell Oliver elől menekülő Lynck Walter hozta magával 1655-ben hazájából, Írországból. Püsky János győri püspök meghívására Magyarországon telepedett le, s itt is halt meg. A székesegyház Szent Anna-kápolnájában felfüggesztett Mária-kép 1697. március 17-én reggel 6 órától 9-ig vérrel verítékezett. A csodás jelenés napja az írek térítő apostolának, Szent Patriknak az ünnepe volt. A véres cseppeket felfogó kendő az 1701-es igazoló irattal együtt máig megtekinthető.
     A kép könnyezésének oka az utólagos vélekedés szerint az, hogy abban az évben utasították ki Írországból a hitükhöz hű katolikus papokat.
     Győrnek a csodás verítékezés idején Heister Siegbert gróf volt a katonai kormányzója, aki 1715-ben feleségével együtt alapítványt tett, hogy szombatonként és a Mária-ünnepek vigíliáján a litániát a kegyoltárnál mondják. Zichy Ferenc győri püspök új oltárt készíttetett a kép számára és alapítványt tett egy naponta mondandó szentmisére. A kegyoltáron Szent Anna és Joachim a korábbi kápolnára, Szent István és Szent László királyok szobra pedig a magyar nép ősi Mária-tiszteletére utal.
     IX. Pius pápa 1874-ben teljes búcsút engedélyezett a székesegyháznak Szent Patrik ünnepére (március 17) és Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (március 25). Ezt a kiváltságot 1968-ban VI. Pál pápa kiterjesztette mindazokra, akik az év bármely napján zarándokként keresik fel a győri székesegyházat, s a vérrel verítékező Szűzanya kegyképét. Fő búcsúja: március 17.
     A Szent István által alapított győri püspökség székhelyének, a Káptalandombon álló katedrálisnak a története egyidős a magyar állam történelmével. A templombelső művészi kiképzése Hefele Menyhért és Franz Anton Maulbertsch műve. A szentélybejárat két oldalán lévő ólomdomborműves oltárok témái: Szent István felajánlja a koronát, országát Máriának, illetőleg Szent László király Szent István sírjánál, annak szentté avatásakor. A szentély mennyezet- és falképei a magyar szentek hódolatát, a győri egyházmegye alapítását és Szent László vízfakasztó csodáját ábrázolják. A déli mellékhajóból nyílik a Szentháromság-kápolna, a székesegyház egyetlen épen maradt gótikus kápolnája. Itt őrzik Szent László király fejereklyéét, amelyet a középkori magyar ötvösség legkiválóbb remekműve foglal magába. 1606-ban került Nagyváradról Győrbe. Ugyanebben a kápolnában, díszes szarkofágban nyugszik Apor Vilmos püspök, aki oltalmazta a védteleneket, a gyöngéket a megszálló szovjet katonáktól, és emiatt bátran vállalta a vértanúságot 1945 húsvétján.
Győr vasúton a Budapest-Győr vonalon, közúton pedig az M 1-es autópályán érhető el leggyorsabban.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 73-75.old.)
A Szűzanya győri kegyképe

Szent László herma

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 112.old.
A győri székesegyház kegyoltára az írországi eredetű Mária-képpel
XVIII.századi rézkarc
MNM. Történelmi képcsarnok


Római Katolikus Plébánia Hivatal
9021 Győr-Belváros
Káptalandomb 17.
Tel.: 96/320-833
Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Győr c. fejezete

Foto: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.56.old.
Búcsúra jöttünk Szép Szűz Máriához,
Vár reánk Győrött égi jó Anyánk.
Lelkünkben szent tűz, szemünk könnyet áldoz,
Hódolni dallal nem szűnik a szánk

Jó Anyánk, halljad hála zeng a dalban,
Hogy neked is fájt, ami fáj nekünk.
Emberi szívben mindig annyi baj van!
Mennyei enyhet Tőled kérhetünk.

Gyötrelme tör ránk vak vajúdó kornak.
Gyűlölet gyullad, irtja életünk.
Jaj, szívünk rémül, milyen lesz a holnap;
Könnyed a zálog, hogy remélhetünk.

Szent Fiad meghalt a kereszten értünk,
Hogy törje poklok szolgaláncait,
Öljük meg mink is zsarnokunk, a vétkünk,
És szabad szívvel szárnyal majd a hit.

Ó Anyánk, itt Te megtanítasz szépen:
Másért ne sírjunk, csak a bűn miatt.
Rettegni nem kell vak viharos éjben,
Merjük csak immár szeretni Fiad.

Győzünk a harcban, mert velünk az Isten
Vérnek és könnynek nagy az ereje.
Vállalta sorsunk, hogy ne vesszünk itten,
Krisztusunk győz, és győzünk mi Veled.

Könnyeid, Szent Szűz, ezt üzenik nékünk:
Csókoljuk érte véres arcodat.
Most búcsúszóra földre hull térdünk:
Gyermeki lelkünk hűséget fogad.


Fotók:
Civertan STUDIO

Búcsúk 2008-ban:

Április 5-én, szombaton a Könnyező Szűzanya ünnepén, a papság zarándoklatán d.e. 11 órakor püspöki mise, amelynek szónoka dr. Seregély István nyug. egri érsek.
Április 5-én, szombaton, 18.00 óra: püspöki misével kezdetét veszi a hívek zarándoklata, 20.00 szentóra a kegykép előtt, 22.00 órától szentmise a főoltárnál, majd éjféltől népies áhítatok, amelyet a zarándokcsoportok végeznek.
Április 6-án, vasárnap 10.00 órakor ünnepi püspöki szentmise, amelynek végzője és szónoka dr. Seregély István nyug. egri érsek. D. u. fél 2 órakor kezdődik a zarándokok búcsúztatása szentóra keretében a kegyoltárnál.

Május 4-én, vasárnap 10 óra: a horvát nyelvű hívek zarándoklata: főpapi szentmise és szentbeszéd horvátul, majd 1/2 2 órakor horvát nyelvű szentóra keretében a hívek búcsúztatása.

Május 23-án, pénteken boldog Apor Vilmos püspök-vértanú ünnepén
9.00 óra: elmélkedés a papság részére,
11.00 óra: püspöki szentmise szentbeszéddel. A szentbeszédet dr. Ternyák Csaba egri érsek tartja.

Június 27-én, pénteken 18.00 óra: püspöki szentmise szt. László ünnepén. Vezetője: dr. Székely János segédpüspök.
19.00 óra: városi körmenet a szt. László hermával

Július 13-án, vasárnap d.e. 10 órakor többnyelvű főpapi szentmise, bajor és ír zarándokok részvételével.
Déli 12 órakor újból főpapi szentmise magyar nyelven, utána pedig körmenet a bazilika körül a Fatimából kapott Szűzanya szobrával.

Augusztus 20-án 10.00: óra: püspöki szentmise, utána ünnepi koszorúzás a Nagyboldogasszony kőnél a bazilikával szemben. A szentmisét és a szentbeszédet dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök tartja

Boldog Vilmos püspök vértanú (1892-1945)
Boldog Vilmos püspök vértanú (1892-1945)

Képek a 2004. évi búcsúról:

Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza
Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Zoltán Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Zoltán


Légifotók:
Civertan STUDIO


Köszönjük Dr. Galavits József győri városplébános segítségét!

Vissza a kezdő oldalra