Homokkomárom

Zala megyében, a Kaposvári Egyházmegyében található kegyhely

Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma
     Az Árpád-házi királyok idejében királyi birtok volt. Általában ismert, hogy Szent István király megparancsolta, hogy minden tíz falu építsen magának templomot. Szinte biztosra vehető, hogy itt is felépítették azt, hisz a régi írások arról is szólnak, hogy egyházas hely volt. A téglából rakott templom a mai falutól keletre, a Nagymező-tetőn feküdt, a plébánoslakkal és a körülötte levő temetővel.
     Szólni kell, mert a történelemhez hozzá tartozik és oly sok oldalról megerősíttetik, hogy Homokkomáromban Szent Pál remetéi, a Pálos szerzetesrend is jelen volt, akik 1360 táján telepedtek itt le. Az itt 90 évig tartó török megszállás alatt a falu és vele együtt a templom és plébánia szinte teljesen elpusztult. Háromévi kemény csata után gróf Batthyány Adám vezetésével Kanizsa vára 1690. április 13-án felszabadult. A körülötte elterülő nagy birtok - benne Homokkomárom - az új várkapitány; Schenkendorf József cs. k. ezredes használatába, ill. tulajdonába került. Ő a hitélet gyakorolhatósága érdekében egy fa kápolnát építtetett a mai templom helyén, melyet 1702. szeptember 8-án szenteltek fel. E kápolna gondozását gróf Volkra-Ottó János veszprémi püspök a kanizsai kolostor ferences szerzeteseire bízta. A meghalt várkapitány özvegye minden újhold vasárnapra Kanizsáról kocsival Homokkomáromba szállíttatta az oltári és a misszionárius papot, hogy ő magyar nyelven hirdesse az evangéliumot.
     Schenkendorf özvegyétől 1717-ben Esch Ferenc megvásárolta az egész birtokot. Ő német családokkal telepítette azt be, és 1722-ben elkezdte a mai templom építését. Kérésére Acsádi Ádám veszprémi püspök intézkedett, hogy a kanizsai ferences kolostorból állandóan itt lakó pap érkezett, aki adminisztrálta a plébániát. Lakásául a völgyben levő régi romos kolostort tették lakhatóvá.
     Érdekes, ezért fontosnak tartom idézni a krónikás szerzetest: „...melyről a nép teljes nyugalommal szól: Az új fakápolna építésekor egy fában találtatott a Szűz Mária képe, ott azon a helyen, melyen jelenleg a nagy oltár nyugszik. Az itt talált képet többször levitték az alsó kápolnába, de éjszakánként mindig visszajött előbbi helyére." Ezt a Mária-képet tették a templom elkészültekor, talán 1744-ben a fő oltárra, és azóta is ott van.
     A belső építészet legfontosabb feladata a fő- és a két mellékoltár, valamint a szószék elkészítése volt. A ma is eredeti formájában álló és használatban levő alkotások mutatják a tervszerűen felépített formai és tartalmi egységet. A teljesen fából faragott nagy mű stílusában egyöntetű, az igényes, szép művészi faragások nagyon értékessé teszik. A különös körülmények között megtalált, és itt elhelyezendő Mária-kép adta a tartalmi lényeget, melyhez jól választották meg a formát.

Folytatás...
A kép forrása Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003.

A kép forrása Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003. 5.old.

A kép forrása Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003. 25.old.


Római Katolikus Egyházközség
8777 Homokkomárom
Ady u.2.
Tel: 93/356-113
A kép forrása Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003. 25.old.

Ének

Kinek első szent királyunk felajánlott minket,
Boldogságos Szűz Mária tekintsd ügyeinket;
Fájó szívvel, könnyes arccal ím hozzád sietünk.
Magyarország Nagyasszonya könyörögj érettünk.

Egek ékessége,
Földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel,
Köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátronánkhoz
Édes Anyánkhoz,
Teljes reménységgel folyamodunk
És minden ínségben fohászkodunk.

A magyar népért

Örökkévaló Isten, minden ember Atyja, ki a népek és nemzetek sorsát intézed, ó, hallgasd meg buzgó kérésünket: vezéreld jóra magyar nemzetünket, hogy imádásodról, üdvös félelmedről se jóban, se rosszban el nefeledkezvén, a földön boldog előrehaladást és békét élvezzen, hitében, példás erényeiben erősödjék, anyagi javaiban gyarapodjék, és Te végtelen Gondviselésed áldásaiból soha ki ne fogyjon. Ámen.

Felajánló ima a világ bűneiért

Mindenható Örök Atya! A Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária legtisztább keze által helyezem minden kehelybe, melyet papjaid a mai napon az egész világon oltárod fölé emelnek, imáimat, gondolataimat, munkámat, szenvedésemet, múltamat, jelenemet és jövőmet, szeretteimet, minden lelket a világon, különösen a szenvedő lelkeket. Felajánlom Neked, ó végtelenül Szent és szeretetre méltó Atyánk, szívem minden dobbanását, minden lélegzetvételemet, minden lépésemet, minden szavamat azzal a szándékkal és kéréssel, hogy változtasd át a szeretet megannyi aktusává a világ bűneinek engesztelésére. Add meg jóságos Atyánk, hogy szeretett Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesülve egész mai napon állandó szentmise, folytonos áldozat legyen, s így elégtételt nyújtsanak Neked, Legszentebb Atyánk és Istenünk a világ bűneiért. Ámen.

(Az énekek és imák forrása: Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003.)

Szertartás- és eseményrend

Minden hónap 13-a a kegyhely engesztelő napja.
Délutáni órákban gyülekezik a hívők serege a rózsafüzér imádkozása közben.
Tizenhét (5) órakor papi vezetéssel Keresztút-járás indul a templom körüli hegyoldalon.
Ezt a fél hétkor kezdődő szentmise követi.
A szentmise után virágos-gyertyás körmenetben hódolnak az Oltáriszentség előtt, és vállra emelve körülhordozzák a virágoktól körülölelt Rosa Mistícát.
A hívek kéréseinek megfelelően a kegytárgyak megáldására kerül sor.
A következő órák a jelenlevők elmélkedését, hitbeli megerősödését szolgálják, egyéni és közös imádkozások, fohászkodások és éneklések közben.
Éjjel fél tizenkettőkor szentmise bemutatása történik. A reggelig tartó engesztelés, imádságok füzére száll a Magyarok Nagyasszonya elé, és hittel kéri annak segítő közbenjárását.
Reggel 5 órakor indul az autóbusz Nagykanizsára, ahol a zarándokok utazási csatlakozást kaphatnak.

Búcsúk: a kegytemplomé Kisboldogasszony ünnepén (szeptember 8.) a falué Pünkösdkor van.

Az 1992-ben állított Szent Orbán szobor a szőlőhegy védőszentje.
Árpádházi Szent Margit

Árpádházi Szent Imre

Szent Sebestyén vértanú

Szent Rókus szobra

Szendi József püspök a házszentelőn,
1990-ben

Ifjúsági lelkigyakorlat Homokkomáromban

(A képek forrása: Balla Lőrinc: Homokkomárom. Homokkomárom, Római Katolikus Egyházközség, 2003.)

Légifotók: Civertan STUDIO


Köszönjük Szűcs Imre plébános úr segítségét!

Vissza a kezdő oldalra