Hont-Németi

Hontianske Nemce

Skapulárés Boldogasszony búcsújáróhelye
     A történelmi Hunt vármegyében, a korponai járásban található kegyhely. Vonatja és közútja is van. A nagyszombati érsekséghez tartozik. Szlovák neve: Huntianske Nemce. Kármelhegyi Boldogasszonyt vallja patrónájának, és búcsúja július 16. körül van.
     Barátságos szlovák falucska a Selmec-kurponai hegyek között, a Selmec-patak völgyében tölgy és bükk erdőségek között. Ősrégi település. Vannak leletei a neolit kurból, a bronzkorból, és nagymorva temetőt is őriz. A magyar korban királyi birtok volt. IV. Béla németekkel népesítette be a községet 1256-ban. 1291-ben máz az esztergomi káptalané. A 16. században török betörések károsították. 1720-ban különböző földesurak birtoka. 1729-ben vásárjogot nyert. 1715-ben százharminchét házat tartottak nyilván. 1919-ben tűzvész pusztította a falut. A kegytemplom a falu fölötti dombon tág parkban áll óriási hársfák között. A búcsújárás ünnepi szentmiséjét a parkban szokták tartani. Magát a liturgiát szlovákul és magyarul is végzik. Szívesen jönnek ide zarándokként Selmec, Korpona, Ipolyság környékéről. Pápai megerősítést négyszáz éve nyert. Temploma eredetileg román stílusú a 13. századból. A 16. század elején azonban goticizálták, sőt 1783-ban barokk stílusjegyeket is kapott. Maga a főoltár későgót Mária-szobrot őriz. A szentélyben lévő mellékoltáron a Skapulárés Boldogasszony képe látható igen színpompás kivitelben. Vele szemben még másik két falfestmény is megörökíti kármelhegyi Boldogasszonyt és a szent skapulárét.
     Az egyik a kálváriás jelenetben mint társmegváltót, a másik a tisztítótűzből történő lélekszabadítást ábrázolja. A kegyhely működése töretlen, s ezért nem meglepő, hogy 1990-ben maga a nagyszombati érsek pontifikálta az ünnepi szentmisét.
    
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 129.old.)
Skapulárés Boldogasszony szobra Foto: Nagy Géza

Skapulárés Boldogasszony oltára Foto: Nagy Géza

A főoltár Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallatna: Hozzád futok bánatommal...)

1. Kegyes égi királynédat, tiszteljed, ó magyar,
hatalma és hűsége véd, szerelme eltakar.
Ő az, ki Istenünk, után kegyelmét osztja el,
Ő benne áld vagy sújt az ég, ügyed anyára lel.

2. Ő az, kinek nevében ősapáid vére folyt,
S kihez minden nagy s szent nevet egy ezredév csatolt.
Nevében győztek Szent István, Szent László hadai,
Hit és jog harcát nagy Hunyad nevével vívta ki.

3. Szabadság! Győztessé tette szent képe zászlaid,
S borostyánt nyert vagy üdvhalált, ki Máriában hitt.
És annyi balszerencse közi, oly sok viszály után,
Magyarjait dajkálva ő: Él nemzet e hazán!

4. Szentek honán az ősi nép, Anyánk hozzád könyörög.
Több századévi szenvedés remél most is gyönyört.
Reád bízott apostolunk, fölajánlott néked,
Azért elveszni nemzetünk, anyánk nem engeded.

5. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat.
Hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt.
Ó, add, Anyánk, hogy jöjjön el a jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez a magyar nép ajkán.

6. S ha jőnii kell, hadd jöjjön el a nagyszerű halál!
Amely után a hit s ige mennyben hazát talál.
S a sír, hol néped vérzik el, lesz az új Jozafát,
Emberek millióinak örök tanú gyanánt.

7. Tiszteljed rendületlenül királynéd, ó magyar!
Míg élesz ő, véd, s ha elesel, szerelme eltakar.
Ő az, ki Istenünk utám kegyelmét oszhatja el,
Őbernne élve és halva ügyed anyára lel.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 129.old.)

Foto: Nagy Zoltán
Kálváriás jelenet
Foto: Nagy Zoltán
A tisztítótűzből történő
lélekszabadítás
Foto: Nagy Zoltán
Hordozható Mária
Foto: Nagy Géza
A főoltár későgót Mária-szobra
Foto: Nagy Géza
Hétfájdalmú Szűzanya
szobra


Vissza a kezdő oldalra