Karancsság - Szentkút

Boldogasszony búcsújáró helye és szentkút
     Mindszenty József bíboros úr rendelkezett 1948-ban arról, hogy Karancsság Szentkút az engesztelés helye legyen és évente két szentmisét engedélyezett a Szentkút számára.
    Mindszenty József: Emlékirataim c. önéletrajzi és tanúságtevő könyvében szereplő adatok: a bíboros úr 1947-ben részt vett Kanadában az ottawai Mária-kongresszuson, ott szentbeszédben szinte elpanaszolta a II. világháború utáni Magyarország válságát. A szentmise után hibátlan magyarsággal megszólította egy rendőr: ne félj, Mária országa nem veszhet el! Meghatódva, a biztatáson felbuzdulva itthon Boldogasszony Évet hirdetett 1947. augusztus 15-én. Milliók vettek részt a zarándoklatokon, a szentmiséken, a lelkigyakorlatokon és növekedtek a hitben az akkori társadalmi, politikai viszonyok ellenére. Rómában folyamatban van a bíboros úr boldoggá avatási eljárása és a szentté avatási eljárása is elindult. (bővebb adatok a Família családi magazin 2008. májusi számában találhatók) Közösen imádkozzunk, hogy őt mielőbb a magyar szentek és boldogok sorában iktassák és valósuljon meg az az Istennek tetsző szándék, amellyel Karancsság Szentkút számára évente két búcsúalkalmat engedélyezett Mindszenty bíboros úr!

"Ima Mindszenty József atya szentté avatásáért"

    Mennyei Atyánk, alázatosan kérünk, dicsőítsd meg Mindszenty bíborost szentjeid dicsőségével! Méltó a dicsőségre és az Egyház dicséretére, mert amikor szenvedett, te voltál a reménye. Amikor megpróbáltatott, olyan volt, mint a színarany a tüzes kemencében és te elfogadtad egészen elégő áldozatnak.
    Dicsőítsd meg, hogy érte dicsérjünk és áldjunk Téged, Szent Fiaddal és a Szentlélekkel együtt, és kövessük a példáját: mint őt, bennünket se tudjon senki és semmi elszakítani szeretetedtől. Ámen."
(az ima a Família családi magazin 2008. májusi számából való)

Búcsú 2009 július

Kegyhely oltára - Lourdes-i barlang Fotó: Nagypál Emma és Farkas Erik

A kegyhely lépcsői Fotó: Nagypál Emma és Farkas Erik

A szentkút Fotó: Nagypál Emma és Farkas Erik

     Ének

1.Világnak királyné asszonya,
Költözzél szívünkbe, Szűzanya,
Oldozd meg szívünkön bűneink láncát,
Szüntesd a gyűlölet sátáni táncát,
Mária, Nagyasszony, Magyarok anyja,
Világnak hatalmas kiráynéja.

2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy!
Bűnbánat ostoroz kerget tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád,
Mária Nagyasszony, Magyarok Anyja,
Világnak hatalmas királynéja.

3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess,
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívében hazatalálunk,
Mária Nagyasszony, Magyarok Anyja,
Világnak hatalmas királynéja.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 140.old.)

Ismerkedés a szentkúttal Fotó: Nagypál Emma és Farkas Erik

A szentkút az oltártól nézvést Fotó: Nagypál Emma és Farkas Erik

A karancssági Szentkútnak eredete és valóságos története
     1866. június 6-án egy 24 éves legénnyel. Első megjelenése a három szellemlénynek, mivel a legényt hívták ki, bemenvén a három szellemlény a legényhez az istállóba és felköltötték őt álmából és nevén szólíták mondván: Ferenc, kelj fel és jöjj velünk a prédikációra! Felkelvén a legény: én nem megyek, mert éjjel nem jó minden hívásra menni, és mondván, hívjanak mást, s ő vonakodván, hogy nem megy, s ezzel elindult a három szellemlény és így feleltek: "Hat és fél.". Azzal elmentek, de a legény nem értvén mit jelent ez, eljött a hat és fél, mely annyit tett, hogy hat és fél nap. A legénynek a három szellemlény felelt: Kezdődik a második jelenés és hívása a legénynek. Eljött a hat és fél nap, elérkezett a három szellemlény. A lenyugodott legény ismét felébredt azon éjjel, s megszomjazván kiment a kúthoz vizet inni. Ivott is, azzal visszament az istállóba és le akarván nyugodni, de a fejét le sem hajtván, hanem csak fél könyökön tartotta. Ekkor bemegy a három szellemlény a legényhez és mondák neki: Ferenc, most már el kell jönnöd, és ő felelvén mondá: én nem megyek! De a három szellemlény ismét felelnek: kell jönnöd. A legény azután elindult és mondá, Uram Jézus, Mária, légy velem! S úgy elindultak, mentek az udvar kerítésének kiskapujánál megállván a három szellemlény és mondá egyik a legénynek: Eredj vissza és hozd a kis lajbidat, mert az olvasód a zsebében van. A legény elhozta az olvasóját, és elindultak a faluból egy keresztfa felé, mely a falu közepén állt, s midőn hozzá értek, a három lény letérdelt, s azon módon a legény is, és egy Miatyánkon és egy Üdvözlégy Máriát mondtak, s az utolján ezt: Áldjuk ó Mária szent neved, tiszteljük Szűz Anya orvosló képedet! Azután felállván elindultak, mentek ki a faluból és elértek egy "mély"-nek nevezett úthoz, s ott a legény megkötötte magát, hogy ő nem megy, csak ha valami pajtást vagy bátorítót nem rendelnek oda. És íme ott áll nagy hirtelen mellette, amit kívánt - lélekben. Így mentek tovább útjukon és elértek a határ végére, és ismét megállt a legény, nem akart tovább menni, mivel az út is átfordult egy kis patakon, azon van egy kis híd, s ott a legény igen gondolkozott magában: Istenem, talán nem vagyok az Istennek leggonoszabb fia, hogy ily hamar elvesztenének. Mondván a három szellemlény: ne félj, ne gondolkozz, nem megyünk rossz helyre, hanem jó helyre, és mennek tovább, át a hídon Isten segítségével, és elérték a hegynek végét, melyen a Szentkút létezik és mennek a hegynek fölfelé. A három szellemlény mondá a legénynek: csak gyerünk, és mentek a kútig, vagyis a Szentkútig. Elérvén a helyre a Szentkút fölé. A Szentkút fölött van egy kis laposság, ahol megállván ők sok népességet láttak a Szentkút felé jönni. A három szellemlény a legénnyel együtt látván ott a Szent Szakramentomot a búcsú elején. Őt térdre borulva látták a népet is a Szentség előtt leborulni, s imádni, a három szellemlény a legénnyel együtt. Ekkor mondá a három szellemlény annak, aki a Szent Szakramentomot tartotta kezében:
Teremtő Atya itt van! És a szózat is szólván, hogy csoda, hogy gyarló ember elérkeztél, bár az első hívásra eljöttél volna, nyertesebb lettél volna, s a világban lakó nép is, szólt a fiúnak, aki a Szentséget tartotta a kezében. A harminchárom kápolna megtörténjen építve négy esztendő alatt ezen a helyen a népnek a megtérésére . És hasznos fürdőkút, ahová a csillag leszálljon, és azon valóságos kis Szentkút kápolna előtt legyen vasrostély. Alatta ezt úgy kell tartani, mint egy kis orvosságot. Erre a legény felelvén: ezt nem lehet megtenni, mert ez nem kis költségből áll. Erre felelvén a szózat: ezt nem egy, nem kettő, hanem százötven falu, város, minden lélek részese legyen. De senkinek megszabni, hogy mennyit adjon, nem szabad, csak aki amit rászán Isten nevében kéregetni. Felelvén a legény: én szegény ember vagyok, magamnak kell keresni, amiből élek. Erre a szózat: egy harangozó miért bír megélni egy templomból? A legény felel: azt mégsem lehet megtenni, bár akármit mondjak, mert nem hiszik el, hacsak valami jelenség, vagy valami csoda nem lesz. Mondá a szózat: csodát nem adok, mert nem érdemlitek meg, mert a hetedik országon meg volt a csoda: Mária képe, de a kép félreértetett, így hát csodát nem adhatok. Ha e példára nem adtok semmit, a csodatételre is ennyit adtok. Elég csoda van rajtatok, hogy öt esztendőtől fogva így tart a világ sora rajtatok, és mégsem tértek meg gyarló emberek. Rajtatok van a nagy szárazság, a nagy ínség, a nagy fogyatkozás marháitokban és mégsem tértek meg. El vagytok fajulva, el vagytok kevélyedve a nagy cifraságban, el vagytok merülve a fajtalan életben, mégsem tértek meg bűnös emberek. Felel a legény: ezt mégsem tehetjük meg, mert nem miénk a telek, se pedig nem parlagon heverőben van, mint azelőtt volt, hanem a földesúré. Mondá a szózat: ez is csak egy gyarló ember, ha azt meg nem engedi, akkor élete fogyatkozása fog bekövetkezni. De úgy hiszem és remélem, hogy meg fogja engedni, mert az neki haszontalannak való hely. Gyarló bűnös emberek járjátok a búcsút, mert nem is mondom számosan járjátok de, hogy most mikor a juhokat kihajtjátok a faluból és az első megtalál valami zöld gallyat, utána rohan a többi is. Ily módszerrel járjátok a búcsút, az pedig nem érvényes és haszontalan, bár akkor inkább otthon ülnétek. Ezért tehát bűnös emberek vagytok. Ha az érchang (harang) megkondul, szombaton délután a nép azonnal menjen haza, mert azt olyannak tartsátok, mintha egy szózat menne közétek, mert azt az egy délutánt Mária tiszteleti ünnepének tartsátok. Déli 12 órától este 9 óráig Miatyánkkal és három Üdvözlettel kell fölajánlani, mert a boldogságos Szűz Mária értünk esedezik az ő Szent Fiánál. Ha nem esedezne értünk, már rég elvesztünk volna. Azért kell az ő tiszteletére felajánlani, mert már nem győzi bűnös embereként, az értünk való esedezést. A Szentkút előtt harmincnégy grádicsnak kell lenni, és minden grádicson egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát kell elmondani, és utána ezen kis éneket: Áldjuk ó Mária Szent Nevedet, tiszteljük Szűz Anya orvosló képedet! Ezt kell minden grádicson mondani, a legfelsőn pedig ezt kell mondani: segíts föl édes Jézusom a harmincnégy grádicson! Hála légyen az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek egyszemélyben három személynek az egy Istenségnek! Erre a példára vagy jelenségre térjetek meg bűnös emberek, mert ha nem tértek meg. így fog tartani a világ sorsa rajtatok hét esztendeig. Ha pedig megtértek, úgy a régi esztendők vissza fognak térni reátok és arról észreveszitek, hogy az idők jobbak lesznek-e, vagy rosszabbak. Így hát hagyjatok fel minden rosszassággal és gonoszsággal és négy vasárnapi gyászt tegyetek meg feketében. Ötödik vasárnap tiszta fehérbe, s akitől nem telik, öltözzön fél gyászba, így hát a cifrasággal alább hagyjatok, mert ha nem hagytok alább, gyulladás fog rajtatok történni. Nagy csoda hát, hogy eddig is nem történt rajtatok. Így hát térjetek bűnös emberek erre a jelenségre, amely most megjelentődik. A legény elindult a három szellemlénnyel és jöttek hazafelé azon az úton, amelyen kifelé mentek és elérvén azon utat és megállván a három szellemlény és a legény azon kereszt helyén, melyet mondott a három szellemlény a legénynek, hogy a keresztfa, amely meg van ígérve az Isten dicsőségére állíttasson fel ezen a valóságos helyen és fából legyen, nem kőből, mert Krisztus Jézus is fakereszten halt meg az emberiségért és ezen szóval mert a három szellemlény a legénytől mondván: Jézus, Mária légyen veled és visszatért a három szellemlény a Szentkút felé, a legény hazafelé és el is jött Isten segítségével hajlékába.
Köszöntünk téged ó Mária, Úr Jézus Krisztusnak édesanyja. Miatyánk, Üdvözlégy. Áldjuk ó Mária szent neved, leborulva kérjük orvosló képedet. Miatyánk, Üdvözlégy. Szállj le hozzánk édesanyánk, angyaloknak nagyasszonya, vedd be fohászainkat, ájtatos imádságunkat. Ajánljuk tiszteletedre, Szent Fiad dicsőségére, vedd be tőlünk ó Mária, Úr Jézusunk édesanyja. Miatyánk, Üdvözlégy.
Óh, lourdesi Szűz Mária, akinek megjelenései arra tanítanak bennünket, hogy Isten nem hagyta el még egészen ezt a világot - könyörögj érettünk! Áldjuk ó Mária szent nevedet, leborulva kérjük szent képedet. Miatyánk, Üdvözlégy. Segíts fel édes Jézusom a harmincnégy grádicson. Miatyánk, Üdvözlégy. Felsegít édes Jézusom a harmincnégy grádicson, hála legyen az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személyben az egy Istennek. 1866.
Az 1920-as években egy fából készült kisméretű szekrényben volt egy 50 cm magasságú színesre festett gipsz Mária-szobor. Bartha Péterné Klára néni Karancsságról és a szomszédos falvakból szombaton délután jártak ki a karancssági Szentkúthoz énekelni és imádkozni. A szobortartó szekrény mellett volt a Szentkút. A kútban az 1960-as évekig mindig volt víz. Ezt a vizet gyógyító hatásúnak tartották. Úgy mondták, hogy bármilyen betegségre hatásos. 1948-ban épült a jelenlegi Szentkútnál a lourdesi barlang kápolna. A kápolna a jelenés helyén épült kőből a karancssági bányászok segítségével. A kápolnához 34 garádicslépcső vezet fel. Minden lépcsőn egy-egy család hősi halottainak neve van bevésve. Az 1948 utáni években az akkori Miklósi László plébános igyekezett méltó környezetbe helyezni a már több mint 100 éves búcsújáró helyet. A barlang kápolna oltárán 2 szobor van hársfából faragva. A Szeplőtelen Fogantatás-Mária és Szent Bernadett életnagyságú méretben. A kápolnában évente kétszer tartanak hivatalosan szentmisét. Május utolsó vasárnapján, a hősök vasárnapján és Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez közelebb eső vasárnapján. Ez utóbbi ünnep a "Skapuláré ünnepe." Maga Mindszenti József bíboros hercegprímás rendelte el ezt a két zarándokmisét, a magyarság bűneiért való engesztelés céljából. Ugyanis a hercegprímás ez idő tájt bérmált Karancsságon.
A vasráccsal díszített lourdesi barlang közelében van a szent kút. Miklósi plébános idejében mélyítették a kutat és kövekkel rakták ki az oldalát. Ekkor történt, hogy a kútban óraketyegéshez hasonló hangok voltak hallhatók. Az észlelt jelenségek vizsgálatára geológusok vállalkoztak, de természetes magyarázatot adni nem tudtak. Ebben az időben éjjel-nappal látogatták a kegyhelyet. Sokan úgy vélték, hogy az óraketyegés a nehéz idők bekövetkeztét jelzik. Ekkor a hatalom szervei a szent kutat befedették és lebetonozták. Nagy volt a felháborodás és másnap éjjel három asszony a lefedést a kútról eltávolította. A betonozást pedig csákánnyal szétverték. Így aztán a ketyegés továbbra is hallható volt. Ezen események után már többé nem fedték be a szent kutat. Nem sokkal ezután egy salgótarjáni mérnök által tervezett födél (Salgódexion) került a kegyoltárhoz vezető lépcsősor fölé, könnyűszerkezetű elemekből. 1991-ben fiatalok (Kiss Róbert, Mucsina Gábor és társai) felújították. A tető felújításra szorul.
Mivel a kegyhely festői környezetben van és könnyen megközelíthető főútvonal közelében, ezért sokan keresik fel.
Az idő múlásával a víz a kövek között befolyt, ezért 2000. tavaszán a barlangot fel kellett újítani, belül kellett javításokat elvégezni, a tetőn a fákat ki kellett vágni. A munkálatokat Juhász Pálné szorgalmazta, a munkavégzésben részt vettek Karnis József és Kiss Róbert.
2004. júniusában a Salgódexion elemeket rozsdamentesítették, majd lefestették az oszlopokat a ságújfalui Faluszépítő Tábor fiataljai Pinczésné Kiss Klára táborvezető vezetésével. Varga János és társai, naponta kb. 6-7 fiatal vett részt a munkálatok elvégzésében.

A KISBOLDOGASSZONY NAPI BÚCSÚT KARANCSSÁG-SZENTKÚTON
2009. SZEPTEMBER 12-ÉN, SZOMBATON TARTJUK.

    Hagyományaink szerint a karancssági Nepomuki Szent János kápolna előtt gyülekezünk (Karancsság, Mikszáth út 24.) délelőtt 9 órától, ahonnan 9 óra 30 perckor indulunk gyalogos zarándoklattal a Szentkúthoz.
A szentmise a Szentkútnál 11 órakor kezdődik.

Kedvezőtlen időjárás esetén a szentmise a karancssági templomban lesz megtartva 11 órai kezdettel.
Az egyházközségek zarándokai keresztet és lobogót hozzanak magukkal!
Mindenkit szeretettel hívok és várok, jelenlétükkel tiszteljék meg egyházközségünket!

Karancsság, 2009. augusztus 30.            Kapás Attila, plébános

Köszönet Dénes Katalin, Nagypál Emma és Farkas Erik segítségéért!
Vissza a kezdő oldalra