Kékkő

Modry Kamen

Szent Kereszt búcsújáróhelye
    Kékkő a történelmi Nógrád megyében dicső múltnak örvend, szemtanúja volt nemcsak a törökkel űzött nagy háborúságoknak, hanem földesurai szomorú szerepléseinek. De legnevezetesebbé híres búcsúival vált. Kékkőt régebben Kékkőváraljának nevezték a fölötte fekvő ősvár miatt. Lakosai részint a harcias Balassa család egykori bandériumának maradványai, részint a későbben bevándorolt mesteremberekből és szolgákból állanak. A vár maga írásbeli adatok nyomán IV. Béla király uralkodása alatt, az 1230-as években hihetőleg a tatárok támadásai ellen lett fölépítve. 1556-ban a törökök puskaporral felrobbantották és aztán elhagyatottságában tönkrement. Mégis 1609-ben II. Mátyás király az ő örökös urainak visszaadta, és Balassa Zsigmond iparkodása révén új falakkal és bástyákkal lett ellátva és kiépítve. A mezőváros természetesen a vár urainak a sorsában osztozott nemcsak politikai, hanem vallási tekintetben is. S így történt, hogy midőn Balassa András 'hitet tett a protestantizmus mellett, akkor jobbágyait is erőszakosan rákényszetítette az új vallásra Lutheránussá lettek a kékkőiek, de az új hit náluk nem verhetett gyökeret, mert még a szomszédban lévő egykori katolikus plébániák (Lest, Dacsolam, Tur, Mező, Alsó, Esztergály, Szent Péter, Nagy kürtös, Közép Palojta, Pribely) lutheranizmusban mai napig megmaradtak, a kékkőiek mind visszatértek Isten népének közösségébe. Ezt a zarándoklatoknak és a hajdan virágzó szentolvasó-társulatnak és az ebből folyó Mária-tiszteletnek lehet köszönni. Ugyanez vonatkozik Felső-Esztergályra is.
     A mostani kékkői templom és plébánia az újabb időben épült. A templom 1879-ben, míg két évvel korábban, 1877-ben a plébánia. Azelőtt Kékkő Alsó-Palojtához, majd Esztergályhoz tartozott. 1759-ben építtették és ez év augusztus 24-én szentelték föl (Révay Antal püspök) az emlékekben gazdag várkápolnát Szent Anna tiszteletére. Ez időtől kezdve az ún. plébániakápolna fölépítéséig, majd ennek végromlása folytán azután is az istentiszteleteket a várkápolnában tartották meg. A főoltáron egy aranykoronás Fájdalmas Szűzanya képe díszlett. Most ez a plébániatemplom mellékoltárán elhelyezve. A kép ezüst keretbe van foglalva.
    Ezen ősi képnek eredete bizonytalan. A törökök által szétdúlt várromok között fedezték föl, és a várkápolnában helyezték el 1759-ben. Egyéb emlékek közt nevezetesek különösen a fogadalomból ajánlott szem, kéz, láb, emlő, juhok és szarvasmarhák ezűst emléktárgyai, melyet: többféle keretben elhelyezve azt jelentik, hogy az illetd ajándékozók Szűz Mária esedezése folytán rendkívüli imameghallgatásokban részesültek.
    Szintén a hagyományból tudjuk, hogy a marhavésszel fenyegetett kékkői lakosok a 18. század végén a Szent Szűz oltáránál, a kegykép előtt kerestek és találtak vigasztalást. Nevezetes továbbá a valódi Szent Ferenc-, Szt. Alajos- és Szt.Szaniszló-ereklyével ékes nagy ezüst ereklyetartó. Különösen magára vonja a figyelmet egy ezüst kép, amelyen a Balassa család tagjai egy betegágy körül összegyűlve vannak ábrázolva, térden állva, és kezükben szentolvasót tartva esedeznek a kékkői Szűz képe előtt, bizonyára az apostoli gróf Balassa Pál egészségének helyreállításáért. Balassa Pál egyike volt a nemes caládd legnevezetesebb tagjainak, aki egymaga Nógrád és Hont megyében körülbelül tizenhat templomot és plébániát építtetett saját költségén. És mivel az ő életében a keresztény erények szokatlan nagyszerűségben tündököltek, XIV. Benedek római pápa az apostoli gróf címével tüntette ki, és emléke Kékkőn sokáig fennmaradt. Őemelte az előbb említett Szent Anna-várkápolnát is, és nagy előszetetettel állíttatott Szent Anna-oltárt az új templomokban. Nem véletlen, hogy Szent Anna napján halt meg, 1771. július 26-án. Kékkőn nem sikerült nagy templomot építeni, pedig szeretett volna, mintegy koronát téve eddigi apostoli munkájára Utódai 1789-ben azt ja elutasították, hogy kegyuraságot vállaljanak. Így Balassa Ferenc horvát bán, földesúr. Kékkőn ekkor már sok nép élt, és az egyházi vezetőség sürgette a helyi lelkipásztor befogadását. Így a vallásalap lett a kegyúr. 1788-tól saját papja van Kékkőnek. Addig a várkáplánok végezték a papi teendőket. Ezek azonban a faluban laktak. Kérték tehát Esztergomot, hogy a faluban létesítsen egy kápolnát, hogy ne kelljen a várba fáradságosan fölgyalogolniuk. Ezért a 18. század második felében Esztergom megengedte a falusi kápolna építését.
>>> Folytatás...
A keresztút főkápolnája Foto: Nagy Géza

A keresztút főkápolnája Foto: Nagy Géza

Fájdalmas Szűz Mária kápolnájában lévő kép Foto: Nagy Géza

Fájdalmas Szűz Mária kápolnája Foto: Nagy Géza

Kékkői plébániatemplom Foto: Nagy Géza

Kékkői plébániatemplom Foto: Nagy Zoltán

Kékkői búcsús ének

(dallama: Gyászba borult Isten csillagvára..., Imádlak térdre hullva..., vagy Ó, ti buzgó hívek, jertek...)

(Sánta Mihály óvári plébánostól)

1. Ha lelked vigaszát elvesztené,
Siess, bűnős, siess Kékkő felé.
Ott a Kálvárián a keresztre
Váltságod ára van kiszögezve.

2. A szenvedés helyén szállj magadba,
Üdvmagvakat szíved úgy fogad ma.
Tekints föl, Jézusod, ó mint kínál
Bűnbocsánattal szent lábainál.

3. Nézd hogy ragyog le rád,vérbíbora!
Ennél nagyobb vigaszt ki nyújtana?
Nézd-nézd, saját bűnöd piroslik ott.
Hogy szánja, a nap is leáldozott.

4. Mulandó életed kísértete,
Mely uraidra bús homátyt vete;
A szent kereszt alá nem lép veled,
Bűneidet bátran könnyezheted.

5. Hol is vennél erőt, vigasztalást?
Ha nem itt e hegyen szemlátomást.
Hol Jézus a világ válságáért
Sok szenvedés után gyászvéget ért.

6. Az ő nyomán ki ne indulna el?
Szíveink égető keservivel?
Hogy el ne csüggedjünk, ím vére hull,
Előttünk az úton kalauzol.

7. Föl hát! Kövessük őt, jertek, hívek!
Ügyünkön könnyeink enyhítsenek!
Mosolyogva, véresen mint halad
Előttünk Jézus a kereszt alatt!

8. Halálítéletét föl sem veszi,
Gyötrelme céljait üdvünk teszi,
Ó, ember, nézz oda - jaj leroskad,
Nem bírja a nehéz fájdalmakat!

9. Vigasztalására ki sem siet,
A Szűzanya Szíve majd megreped
Cirenei Simon kilép végre,
A legszentebb s dicső segítségre.

10. Veronikára is a szeretet
Hirtelen mennyei sugarat vet,
Hogy ne hulljon szerte Jézus vére,
Keszkenőt nyújt annak törlésére.

11. De nagyobb a teher, mint az erő,
Újra földre rogyna a szenvedő.
Vad ellerségei ott rugdalják,
Az Istenembernek minden tagját.

12. Hosszan, csoportosan sír utána
Jeruzsálem minden hű leánya.
Sírjunk mi is tehát keservesen,
Mi magunkon és gyermekeinken.

13. Harmadszor is ledől a szent alak.
Én is, Uram, én is hurcoltalak...
Bűneim koronád tövisei,
Jaj, mi fog engemet kimenteni.

14. Szent véred bűneimért égbe kiált,
És érdemeltem a szörnyű halált.
Mégis ég s föld között nincs áldozat,
Te függsz itt, Jézusom! Te függsz magad.

15. Öt mély sebeidnek vérpatakja
A Szent Kereszt tövét mint úsztatja:
Hogy kivirágzik is az üdv fája,
Csak bánat-könnyünk csepegjen rája.

16. Halálod, ó, Jézus, élet nékünk.
S mi rnindezért téged hogy szeretünk?
Meg-megfogyatkozik élő hitünk,
Add, hogy kegyelmedre méltók legyünk. Amen.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 147.old.)

A keresztút főkápolnájának Krisztus szobra Foto: Nagy Géza

A keresztút főkápolnája Foto: Nagy Géza

A keresztút főkápolnája Foto: Nagy Zoltán

A keresztút főkápolnája Foto: Nagy Zoltán

Kékkői plébániatemplom Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltan


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra