Nyitra-Lehota

Abaszállás

Plébániatemplom - Szent Anna búcsújáróhelye
    Nyitna-Lehota kegyhely, Nyitra városától öt kilométernyire a pozsonyi műút mellett. Ezen az úton közelíthető meg. Lehota 1946-ig Újlak község filiája volt, azóta önálló plébánia. Az utolsó tíz évben (1978-1988) körmenetes búcsúk nincsenek. Magányosok végzik áhítatukat a kegyhelyen, olykor tömegesen is, minden vasárnap, főképp pedig a Boldogasszony ünnepein. (Állandó, szent jővés-menés.)
     A főünnep a templom titulusának, Szent Annának, Jézus Krisztus nagyanyjának az ünnepe, illetve a rá következő vasárnap. Lehotán tulajdonképpen két kegyhely van: az első a plébániatemplom a falu közepén, a másik a Boldogasszony kápolnája a falun kívül. A régebbi kegyhely a plébániatemplom. Ennek az eredete az ismeretlen régmúltba nyúlik. Sem írott emlék, sem a szájhagyomány nem tanúskodik eredetéről. A búcsús kultusz tárgya Szűz Mária, a Rózsafűzér Királynője szobra körül alakult ki. A szobor primitív faragó műve. Fő ékessége a hosszú, női, fekete haj. Eredetileg az ismeieden múltban a hajat a grófnő ajándékozta - ismeretlen okból - és ismeretlen alkalomból! Az elöregedett hajat időnként újjal cserélik. Legutoljára 1983-ban a lehotai egyházfi Mária nevű leánya ajándékozta oda szép, hosszú fekete haját a Szűzanyának! A Szűzanya öltözete szép aranybrokát ruha. Egyik karján a kisded Jézus, másik kezében jogar, s mindkettőjűk fején aranykorona van A kegyszobor történetéhez tartozik a jelenlegi (1988) 83 éves templomatya elbeszélése szerint (aki akkoriban még iskolás gyermek volt) az az eset, hogy az akkori plébános az újlaki hívekkel a kegyszobrot át akarta vinni az úljaki plébániatemplomba a lehotai filiális templomból azzal a szándékkal, hogy a kegyhely központja és a búcsújárás ott legyen a „főhelyen". A kegyszobrot lovasfogaton szállították. Amikor a két falu határmezsgyéjéhez értek a lovak, nem akartak tovább menni. Megálltak. Minden unszolás, ütlegelés ellenére a határmezsgyét át nem lépték, hanem visazafotdultak Lehota irányába. Ebből a jámbor nép és a plébános is megértette, hogy Szűz Mária nem akar átköltőzni Lehotáról Újlakra, hanem meg akar maradni a régi helyén. Belenyugodtak a változtathatatlanba. Szűz Mária hosszú hajú szobrát visszahelyezték a lehotai oltárra, és a mai napig is ott áll és ott részesül a búcsújárók tiszteletében. Maga a lehotai templom a 18. század közepéről való.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 209.old.)

A lehotai kegyszobor Foto: Nagy Géza

A lehotai plébániatemplom oltára Foto: Nagy Géza

A lehotai plébániatemplom Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Litánia Szent Annáról

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atyaisten,    Irgalmazz nekünk.
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,    Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szüzeknek Szent Szüze,
Dicsőséges Szent Anna asszony,
Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja,
Szent Anna, Joachim tisztaságos hitvese,
Szent Anna, a pátriárkák leánya,
Szent Anna, Dávid házának ékessége,
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége
Szent Anna, a házasok tiszta tükre,
Szent Anna , a szentség edénye,
Szent Anna, a jámbor élet példaképe,
Szent Anna a szegények anyja,
Szent Anna, a tiszta élet pártfogója,
Szent Anna, a megtérő bűnösök gyámola,
Szent Anna, a keresztények oltalma,
Szent Anna, a szülőanyák segítsége,
Szent Anna, a betegek gyógyítója,
Szent Anna, a szomorúak vigasztalója,
Szent Anna, a haldoklók enyhülése,

Mi bűnösök,
    Kérünk Téged hallgass meg minket.
Hogy gyermekeinket és az ifjúságot engedelmességben és tisztaságban megőrizd.
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és az egyetértést megnyerd.
Hogy a szenvedőket, az árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyd.
Hogy jámborságod és érdemeid által ebben az életben vezérelj.
Jóságod és irgalmad által.

A kegyelmek által, amelyeket Istentől nyertél,
Ama kegyelem által, amelynél fogva
    Üdvözítőnk nagyanyjává választattál.
Örömöd által, amelyet akkor éreztél, amikor
    Szűz Máriát méhedben fogantad.
Örömöd által, amelyet tapasztaltál, amikor az
    Irgalmasság Anyját e világra szülted.
Örömöd által, amely eltöltött, amidőn kedves
    leányodat a templomban bemutattad.
Boldogságod által, amelyben a mennyben
Jézussal és Máriával a mennyben
részesülsz.
Ama tisztelet által, amelyet Isten szentjeitől
    és választottjaitól nyersz.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna.

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Szűz Mária Kápolnája
    Lehota másik kegyhelye Szűz Mária kápolnája a falun kívül, egy dombon. Ennek az élő tanúja szintúgy a 83 éves (1988-ban) lehotai templomatya és a kápolnaépítő, búcsújárást alapító „szent ember", a jóakaratú Dobrovolni József legközelebbi rokona, Lehuta Mária. Dobrovolni József, a lehotai „szent ember", született 1852. IX. 3-án Rákócon. Szülei korán meghaltak, ő árva gyermekként járt faluról-falura. Lehotára is bement. Itt a földművelő nép megfogadta őt községi pásztornak. Lehota ekkor még csak kis parasztfalucska volt, kis templommal. Dobrovolni József 16-19 éves volt, amikor először megjelent neki a Boldogságos Szűz a dombon, ahol legeltetett. A Boldogságos Szűz kívánsága volt: „Azt akarom, hogy itt tiszteljenek engem. Vezess ide búcsújáró népet és építs kápolnát!"
     Ez az első jelenés ott történt, ahol ma a szent kút van. A második jelenés a templomban történt az oltáron, olyan alakban, ahogy most is látható a kegyszobor a kápolna oltárán.br>      Dobrovolni József iskolázatlan ifjú volt, borotválatlan és a jelenésekkel mit sem törődve, megfeledkezett róluk. A pásztorkodás mellett másoktól megtanult néhány falusi munkát: pl. a kefekötést is. Ebben nagy gyakorlatra tett szert és a pásztorkodást elhagyva iparos lett. Pősténybe költözött, megnősült, házat vett, üzletet nyitott, s minden jól sikerült. Gyarapodott, tizenkét segéddel dolgozott, a műhelyben, a templom közelében
    Egy gyermeke született, ám ez hamarosan meghalt. Nemsokára meghalt a felesége is. Másodszor is megnősült, ám ez az asszony is meghalt. Harmadszor 1920. január 14-én házasodott meg. Fiút fogadott örökbe, akit vagyona örökösévé tett meg. Egy árva papnövendéket is adoptált, aki missziós lett. Flórián Albert SVD páter. Dobrovolni József ezután súlyosan megbetegedett. Az orvosok lemondtak róla s halálát várták. Ekkor harmadszor jelent meg neki a Boldogságos Szűz álmában. Ugyanis Dobrovolni betegségében a Szűzanyához fordult oltalomért, segítségért. Az álombeli látomás figyelmeztette: „Tudod, mit bíztam rád régen. Teljesítsd! Építs kápolnát és vezess oda búcsújáró népet! Most pedig ha kívánságom teljesíted, igyál a lehotai szent kút vizéből, és meggyógyulsz!"
     Így is történt. Dobrovolni a kápolnát felépíttette, ivott a szent kút vizéből, búcsújárásokat szervezett és teljesen meggyógyult. Ekkor az egész történetet megíratta és elküldte az esztergomi főegyházmegyei hatóságnak és kérelmezte a búcsúk engedélyezését.
     Majd röplapokon értesítette a plébániákat a búcsújárás megkezdéséről közölve az ismert történetet: Április 30-án jelent meg neki a Boldogságos Szűz Lehota mellett és kívánta a búcsús körmenetek megindítását. Ettől az időtől van Lehotán búcsújárás. Pöstyénből minden évben maga Dobrovolni József vezette a zarándoklatot Lehotára. Április 29-én indultak és május 1-jén este érkeztek haza Pöstyénbe. Dobrovolni József kőzéptermetű, szőke hajú, borotválatlan, nagyon jámbor ember volt. Háza elején a falfülkébe elhelyezte a Boldogságos Szűz szobrát olyan formában, ahogyan az megjelent neki, és még máig is ott látható. Meghalt 1928. szeptember 8-án. Utána a búcsúvezető az örökbe fogadott fiú, Lehota József, aki Pöstyénben húsz esztendeig harangozó is volt.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 209-211.old.)

    

A kápolna kegyszobra Foto: Nagy Géza

A kápolna oltára Foto: Nagy Géza

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

A lehotai kegyhely éneke

1.A nap alászállott csillagfényes az ég,
Rád gondolok, áldott, s vigasztal a remény.
Kedves falunk fölött az erdő közepén
Kis kápolnácska áll szelíden a helyén.
Ott a beteg szívek, megcsaltak, szomorúk
Vigaszra találnak, s fonnak szép koszorút.

2. Az estéli harang imádságra szólít,
Figyelmeztet e hang: az áldott hív, óv, int.
Kedves falunk fölött az erdő közepén
Kis kápolnácska áll szelíden a helyén.
Ott a beteg szívek, megcsaltak, szomorúk
Vigaszra találnak, s fonnak szép koszorút.

3. Kit megcsalt a világ és fáj búsult szíve.
Itt az áldott várja, hát csak jöjjön ide.
Kedves falunk fölött az erdő közepén
Kis kápolnácska áll szelíden a helyén.
Ott a beteg szívek, megcsaltak, szomorúk
Vigaszra találnak, s fonnak szép koszorút.

Csodák a lehotai szent kútnál

    Mészáros Mihály öreg csősz elbeszélése: Egy bénult lábú asszonyt hoztak a templomba. Itt elvégezte ájtatosságát. Ezután szekéren átvitték a kegykápolnához. Itt a szent kút vizével megmosta a lábát, és azonnal meg is gyógyult. A szent kúttól vissza a szekérhez már gyógyultan, segítség nélkül, saját lábán ment. Az asszonynak és férjének állandó lakhelye Vágsellye. Onnan jártak ezután minden évben a lehotai szent kúthoz és korsóban vitték a vizet haza maguknak.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 210.old.)

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A lehotai Szent kút


Vissza a kezdő oldalra