Litinye

źutina

Szent Miklós jelenésének görögkatolikus búcsújáróhelye
    A görögkatolikusok híres búcsújáróhelye Szlovákiában. Litinye közel fekszik Eperjeshez. 1855-ig a hanigói plébániához tartozott, de az 1851-ben történt események okot adtak rá, hogy önálló parókia létesüljön. A litinyei eseményekről, jelenésekről említik, hogy az Úr Színeváltozása ünnepén, a Juliánus naptár szerinti augusztus 19-én, a helybéli Fekete Zsuzsannának megjelent Szent Mikós. Többszöri jelenés után, keresztet emeltek a litinyei dombon. A jelenések bizonyítására Szent Miklós Mária-ikont adományozott Fekete Zsuzsannának. Az ikont a lelkiatyának ajándákozták, aki azt később, a felépített templomba helyezte el. Ezekről az eseményekről Rojkovics István parókus jegyzőkönyvet készített, és azt az eperjesi görögkatolikus püspöki hivatalba küldte. A püspöki hivatal és az orvosi kamara vizsgálta a történteket, és arra a megállapodásra jutott, hogy a jelenés nem ellenkezik az egyházi és erkölcsi törvényekkel. A bizonyítékot Rómába küldték. Itt hagyta jóvá IX.Pius pápa 1855 május 24-én, és engedélyezte a teljes búcsú elnyerését Litinyén.
    1878-1930 között több kápolnát építettek: Az Istenszülő, a Szent Anna, Szent Miklós, Szent Kereszt kápolnát. Az első csodás gyógyulásokról szóló feljegyzések a Vatikáni Levéltárban találhatók. 1988-ban a Mária mennybemenete templomot II.János Pál pápa Basilica Minor címmel ruházta fel. 2002-ben a hívek már a 148. görögkatolikus búcsút tartották.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 59. Ford.: Frigmanszky Ilona)


A 2006. augusztus 26-27-i búcsú programja (szlovákul).
A litinyei kegykép Foto: Nagy Zoltán

A litinyei kegykápolna  Foto: Nagy Zoltán

A litinyei kegykápolna Foto: Nagy Zoltán

Najznámejším a najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Slovensku je źutina. Nachádza sa neďaleko Prešova. Do roku 1855 bola filiálkou rozsiahlej hanigovskej farnosti, avšak udalosti v roku 1851 dali podnet na zriadenie samostatnej farnosti. V správe o žutinskom zjavení sa spomína, že 19. augusta na sviatok Premenenia Pána, podža júlianského kalendára, sa miestnej obyvatežke Zuzane Feketovej zjavil sv. Mikuláš. Po opakovaných zjaveniach postavili na źutinskej hôrke kríž. Na dôkaz zjavení daroval sv. MikulᚠZuzane mariánsku ikonu, ktorá mala da otcovi duchovnému ako dar do budúcej svätyne. O týchto udalostiach bola spísaná zápisnica, ktorú tunajší duchovný o. Štefan Rojkovič poslal na gréckokatolícky biskupský úrad do Prešova. Nastalo dôkladné vyšetrovanie biskupským úradom a krajským lekárskym kolégiom. Vyšetrovaním sa zistilo, že obsah zjavení sa v ničom neprotirečí vieroučným a mravným zásadám katolíckej Cirkvi, preto boli jeho výsledky vyšetrovania poslané do Ríma na príslušnú kongregáciu. Táto ich schválila a 24. mája 1855 Svätý Otec Pius IX. vydal dekrét, v ktorom sú zapísané všetky odpustky, ktoré možno v źutine získa.
     V rokoch 1878-1930 boli tu postavené viaceré kaplnky – Uspenia Presvätej Bohorodičky, sv. Anny, sv. Kríža a sv. Mikuláša. Zázračné uzdravenia z prvých rokov po zjavení sú zaznamenané v zápisnici uloženej vo vatikánskych archívoch. V roku 1988 bol chrám Nanebovzatia Panny Márie povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku Minor. V roku 2002 sa tu uskutočnila už stoštyridsiataôsma gréckokatolícka pú.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s. 59. )
Foto: Kósa Károly
A kegykápolnában
látható kép
Foto: Nagy Géza
A kegykápolnában
látható kép részlete
Foto: Nagy Zoltán
Mennyezet freskó a kegykápolnában
Foto: Nagy Zoltán
A kegykápolna a szentély felől
Foto: Nagy Zoltán
Fekete Zsuzsanna sírja
a kegykápolna közelében

Foto: Kósa Károly
Szabadtéri oltár
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A litinyei templom


Vissza a kezdő oldalra