Lőcse

Levoca

Salós Boldogasszony szepességi búcsújáró helye
     A Szepesség kegyhelye. (Szlov. Levoca) A Magas-Tátra ormai már idelátszanak. A régi följegyzésekből kitűnik, hogy Lőcse városa a 17. században kritikus időket élt át a török támadások korában. Lőcsén hatszor dúlt döghalál, és a lakók mindig a Kálvárián kerestek segítséget, ahogy akkoriban nevezték a Lőcse fölötti kegyhelyet. Jurik Rudolf könyvében (Címe: A lőcsei Mária-hegy - Marianska hora v Levoci! kiadva Lőcsén 1948-ban) olvashatjuk: „A helybeli őslakók a napi élet gondjaival terhelten, küszködve a talajjal és a nyomorúsággal, különösképpen tisztelték a Boldogságos Szüzet... a nép számára a hit nélkülözhetetlen volt az emberies élethez!"
     Kutatóink megállapították, hogy a hívő nép ezen magaslatra (eredeti neve: Olajfák hegye) már a 13. század elején járt a kápolnában. A régi följegyzések szerint a lőcseiek 1247-ben újabb és nagyobb kápolnát építettek. 1311-ben ezt is bővítették és templommá alakították. Így aztán 385 éven át elégítette ki a hívek jámborsági igényeit. A zarándokok állandóan növekvő száma azonban ismét a templom bővítését kívánta 1696-ban tehát új és terjedelmes templomot építettek s ebben 1771-1775-ig mindennap végeztek szentmisét. II. József császár reformjai átmenetileg a Mária-tiszteletet itt is meggyengítették, de az uralkodó korai halála után a nép fölújította a búcsújárásokat! Csakhamar ez a már százéves templom is szűknek bizonyult. 1819-1906-ig újabb templom állt itt. Lőcse krónikása szerint 1898-ban a búcsújárók messze tájakról jöttek Mária-hegyre. Szepes, Sáros, Lipót, Árva, Trencsén megyékből különösen. Ekkor Kompanik Celesztin lőcsei prelátus egy újabb és még nagyobb templom építését indítványozta. A tervek elkészítésével Müller Antal lőcsei építészt bízták meg, azzal az óhajjal, hogy az új templom hasonlítson a Lourdes-i bazilikához. Építése 1903-1914-ig folyt, vagyis tizenegy esztendeig. Az építés költségeit a hívek hozzájárulásából és az amerikai rokonok adományaiból teremtették elő. Az első szentmisét ebben az új templomban 1914. július 2-án végezték. A templom külméretei: hossza 46,5 m, a templomhajó 27 m, a kereszthajó 16 m, a torony magassága 50 m. Még más öt tornyocska is van a templomtetőn, melyek igen szép látványt nyújtanak.
     A kegyhely számára emlékezetes dátum 1984. január 26. Ekkor ugyanis II. János Pál pápa a kegytemplomnak a Basilica minor (kisebb bazilika) címet adományozta. Az illetékes dokumentumok fölolvasása után ez év július 8-án nyitották meg a hívek előtt a Basilica minor ajtajait. A kegytemplom belsejében a neogótikus főoltár Prinoth Ferdinánd szobrászműhelyének alkotása (a tiroli St. Ulrich városból). Az oltár felső részének közepén tündöklik a 148 cm magas, fából készült szobor: az ötszáz éve itt tisztelt Lőcsei Szűz Mária! A szobor eredetijét középkori mester faragta fából. Bűvösen szép, átszellemült asszony alakját ábrázolja, dúsan ráncolt ruhába öltöztetve, aranytól csillogó öltözetben és palástban. Keze finom mozdulatáról úgy vélik, hogy Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozásának pillanatát idézi. Ezt a nézetet támogatja, hogy e kegytemplom ősidők óta a Rokonlátogató Szűznek van fölajánlva. Ünnepe évenként július 2-án van zarándoklatokkal egybekötve. A kegyszobor fejét aranyozott ezüst korona dísztti. Kezében jogar van.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 167-168.old.)
A kegyszobor Fotó: Nagy Zoltán

     Látogató Mária, a Mária és Erzsébet találkozása kompozíció önálló tagja. A lőcsei Jézus Társasága a náluk tanuló ifjúság számára már a XVI. század végén (1593) Mária Szövetséget alapított. A luteránus város polgársága és az egész evangélikus környék előtt az evangéliumi történet Erzsébetet látogató Máriájának tisztelete apologetikusan bizonyítja a katolikus Mária-tisztelet bibliai eredetét, ugyanis Erzsébet Mária hitét dicséri, ezért boldognak és áldottnak nevezi, a Szűzanya pedig az Urat magasztaló hálaénekében megjövendöli, hogy mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. A Látogató Mária alakjában tehát a Biblián alapuló Mária-tisztelet Foglalatát láttatták.
     Középkori eredetű, festett faszobor, megkoronázott.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 334.old.)

A kegyoltár Fotó: Nagy Géza

A kegytemplom Fotó: Nagy Géza

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.114.old.


Beérkező ének a Kegyszobor előtt
(dallama: Dicsértessék a Jézus, Mária neve...)

1. Dicsértessék a Jézus, Mária neve!
Összejöttünk, Szűzanyánk, köszöntésedre.
Mondjuk szívből: Üdvözlégy, rnennyei virág!
Mert tégedet választott a Szentháromság!
Egy szívvel zengedezzük buzgó örömmel:
ó, Mária, Szűzanyánk, kénrünk, ne hagyj el!

2. Tizenkét szép csillagú koronád vagyon,
Szenthárornság malasztja tüdököl azon.
Mert Gábriel arkangyal mennyből köszöntött,
Nyisd meg drága kebledet, aképp üdvözölt.
Egy szívvel...

3. Üdvözlégy, ó mitőlünk, szép Szűz Mária!
Te lettél a Szentlélek szép menyasszonya.
Erzsébet így fogadott: Áldott Mária!
Szent szívedből sugárzik üdvösség napja.
Egy szívvel...

4. Még a világ nem is volt, már te nyílottál.
A teljes Szentháromság keblében voltál.
Angyalok királynéja, ékes gyöngyvirág!
Mert tégedet választott a Szentháromság!
Egy szívvel...

5. Üdvözlégy, ó Mária, Szeplőtelen Szűz!
Tenéked a Szentlélek gyöngykoszonút fűz.
Köszöntünk, Szűz Mária, nefelejcs virág,
Mert tégedet választott a Szentháromság.
Egy szívvel...

6. Jaj, mily édes előtted itten zengeni,
Szentséges Szűz szíbedet megköszönteni.
Fogadj minket kedvesen, szép Szűz Mária!
Zöldellő szép Rozmaring, egek Asszonya!
Egy szívvel...

7. Angyali szent szemeddel nézzél mireánk:
Hoztunk néked koszorút, égi Patrónáink!
Szent Erzsébet virága tündöklik benne,
Legyen nevünk beírva drága szívedbe.
Egy szívvel...

8. Hogyha eljön életünk végső órája,
Vedd lelkünket magadhoz, Isten leánya.
Ez legyen a lelkt~laiek végső sóhaja,
Hogy tehozzád juthassunk a mennyországba.
Egy szívvel...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 187-188.old.)

Fotó: Nagy Zoltán
Lőcse látképe Mária-hegyről
Fotó: Kósa Károly
A kegytemplom a városból
Fotó: Nagy Géza
A kegytemplom képei
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán
Görögkatolikus szabadtéri oltár
Fotó: Kósa Károly
Nepomuki Szent
János szobra a templom
bejárata előtt
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
Megkopott emlékfelirat a
templom építéséről
Fotó: Kósa Károly
Emléktábla II.János Pál
pápa látogatásáról
Fotó: Nagy Zoltán
Templombelső
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A főoltár
Fotó: Kósa Károly
A szentély festett üvegablakai
Fotó: Nagy Zoltán
Szent Joakim
Fotó: Nagy Zoltán
Szent Anna
Fotó: Kósa Károly
A főoltár részletei

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza
Jézus Szíve oltár
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza
Szent Ciril és
Metód oltár

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
A Basilica Minor
minősítés emlékéra
Fotó: Kósa Károly
Hálatáblák
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza
Szent forrás


Vissza a kezdő oldalra