Tisztelendő Testvérünknek, Erdő Péternek, a Szent Római Egyház bíbornokának, esztergom-budapesti érseknek

     Immár száz esztendő telt el azóta, hogy a Boldogságos Szűz Mária máriapócsi képe harmadszor könnyezett az evangéliumi intések megerősítésére, s hogy reménységet nyújtson minden embernek.
     Mindenki tudja, hogy tiszteletreméltó elődünk, II. János Pál mélységesen tisztelte a Boldogságos Szüzet, s hogy lángolt kegyessége, és mint teljességgel ismeretes, ezen dologból igen sok jótétemény és égi segítség áradt minden hívőre. Ezért első magyarországi lelkipásztori útja alkalmával elzarándokolt ehhez a szentélyhez, és ott bizánci liturgiát végzett a mindenünnen egybegyűlt híveknek.
     Illő tehát, hogy megfelelő módon megemlékezzünk erről az eseményről. Ez az ünnepség ugyanis nem csak arra ad alkalmat és lehetőséget, hogy megemlékezzünk ezen dologról, hanem arra is, hogy a lelkeket lángolóbb vallásos érzésre, szilárdabb hitre s biztosabb eltökéltségre indítsa.
     Tehát tisztelendő testvérünk, Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök javaslatára december 3-ra hirdetjük ki az azon eseményről való ünnepélyes megemlékezést, amelynek előbb századik évfordulójáról megemlékeztünk, hogy a bizánci rítushoz tartozó egyházi közösség s a más rítusú hívek, ebből csakugyan erőt merítve, józan lelki gyümölcsöket teremjenek.
     Ezért, hogy ez a szent liturgia eredményesebben fejtse ki hatását, egy kiváló férfit állítunk, aki Minket helyettesítsen, s nevünkben cselekedjék. Gondolatunk pedig, tisztelendő testvérünk, feléd, ezen nemzet jeles fia felé fordul, aki minden tekintetben alkalmasnak találtatik ezen szolgálat ellátására. Ezért nagy szeretettel téged, tiszteletreméltó testvérünk, rendkívüli küldöttünkké nevezünk ki és állítunk azon szertartás végzésére, amelyről fentebb szóltunk.
     Nyilvánítsd ki tehát jóakaratunkat minden résztvevőnek és minden hívőnek, és mutass rá a Mária-tiszteletre való buzdításunkra. Kívánjuk, hogy mindenkinek oszd ki nevünkben és tekintélyünkkel az apostoli áldást, amely legyen a lelkek megújulásának jele és a mennyei kegyelmek hírnöke.
     A Vatikánból, november 8-án, a 2005. évben, pápaságunk első évében

Vissza Máriapócs oldalára