Máriavölgy

(Marianka, Mariathal)

A pálosok egykori (XVI-XVII.sz.) központjának Mária kegyhelye

     Máriavölgy (vagy ahogy sok pozsonyi ma is nevezi: Mariathal, szlovákul: Marianka), ez az ősi, kedvelt búcsújáró hely a Kis-Kárpátok nyugati nyúlványainál, Pozsonytól néhány kilomé- terre fekszik. A szűk völgyben, festői környezetben található Mária-kegyhely története a távoli múltba nyúlik vissza.
     A legenda szerint már első szent királyunk uralkodása idején remeték húzódtak meg a völgyben lévő erdőben, hogy teljesen Istennek szenteljék életüket. Egyikük fából egy Szűz Mária-szobrot faragott, s az előtt végezte imáit. Majd amikor Orseolo Péter (1038-41 és 1044-46) és Aba Sámuel (1041-44) uralkodása alatt ismét feltámadt a pogányság, s üldözték a keresztényeket, elrejtette a szobrot egy odvas fába, hogy megvédje azt az esetleges pusztítástól. Más források szerint az erdei rablóktól akarta megóvni a szobrot. A legenda arról nem szól, hogy mi lett a Mária-szobor készítőjének sorsa, azt viszont elmeséli, hogy élt a környéken egy jámbor asszony, akinek férje hírhedt gonosztevő volt, s rettegésben tartotta a vidék lakóit. Az asszony egy (más források szerint két) torzszülött gyermeket hozott a világra. Isten büntetését látta ebben, úgy gondolta, gyilkos, rabló férje miatt érte őket a csapás. Nem keseredett el azonban, hanem még nagyobb hittel imádkozott Istenhez, Szűz Mária közbenjárását kérve nagy bizalommal. Egyszer álmában megjelent neki a Szűzanya, és azt tanácsolta, hogy menjen el a közeli erdőbe, s ott az egyik odvas fa tövénél csörgedező patakban mossa meg gyermekét. Az édesanya megfogadta az utasítást, s csoda történt: a torzszülött szép, egészséges gyermekké változott, meggyógyult. A legenda egyik változata szerint a rabló apa a forrásban meglátta a Szűzanya szobrát, azt kivette onnan, és egy kezdetleges kápolnát épített ott számára, hálából a gyermek meggyógyulásáért. Ez az első csoda a hagyomány szerint a 13. század elején, II. Endre uralkodása (1205 - 1235) idején történt. A csodának hamar híre ment, s ettől kezdve számtalan zarándok kereste fel a helyet, hogy Szűz Mária segítségét kérjék betegségben, különféle gondjaik, bajaik orvoslása, megoldása érdekében. Egy másik változat szerint egy pálos remete - keresve a csodás gyógyulások okát - bukkant a valamikor régen, remete elődje által elrejtett szoborra az indák, föld, homok alatt, a forrás tövében. A szobornak a forrás eredeténél kis kápolnát épített társaival, s ide jártak aztán a hívők a Szűzanya segítségét kérni.
     Akárhogy volt is, a hagyomány számtalan csodás eseményt, gyógyulást őrzött meg, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a nép buzgó hittel, az Istenanya iránti végtelen bizalommal járult az erdőben lévő forráshoz, s hitéért el is nyerte jutalmát.
     Mint ismeretes, Nagy Lajos király (1342-82) nagy Mária-tisztelő volt. Ő is ellátogatott a csodás gyógyulások helyére, és 1377-ben az egyetlen - magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak adományozta a kegyhelyet, majd kolostort és templomot építtetett itt számukra. (Néhány forrás a kolostor temploma építésének időpontját 1471-re helyezi, s Rozgonyi Lászlót jelöli meg építtetőként.) A pálosok - akik megkapták a királytól a kegyhely melletti falut is, ahol a mai napig szlovák lakosság él - egészen 1786-ig éltek itt, amikor is II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, így nekik is el kellett hagyniuk e kies völgyet. Több mint négyszáz évig tevékenykedtek itt, buzgón terjesztve a hitet. Működésük különösen a reformáció idején volt kiemelkedő. A rend feloszlatása után a templom berendezésének, felszerelésének számos értékes darabja eltűnt, csak néhányat sikerült a közeli plébániákra szállítva megmenteni. Szűz Mária hársfából faragott szobra a kis Jézussal azonban a helyén maradt. A kolostor épülete a kincstár kezébe került, majd Schwarzenberg Frigyes vette meg, aki nyári kastéllyá alakította át. A kegyhely, amelyet a világi papság vett át, ezután is Magyarország egyik legkedveltebb búcsújáró helye maradt.

>>>>A teljes szöveg

Kegykép
    Ülő Boldogasszony, ölében a bal térdén ülő, áldást osztó gyermek Jézus, Mária jobbjában országalma. Gyermeke a jobb kezében könyvet tart.
    Mivel Nagy Lajos király alapította a pálos kolostort, és építtette a templomát 1377-ben, valószínűleg a királyi alapítás tudatában a kegyszobor mint Patrona Regni Hungariae szerepelt. I.Lipót császár 1687-ben a pozsonyi országyűlés alkalmából Máriavölgybe zarándokolt, ahol a már nagyrészt felszabadult országot Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel. A Napbaöltözött Asszony jelvényeivel díszítették a kegyszobrot, ezáltal az ország királynéja szinte kozmikus méreteket ölt, ugyanakkor pedig Lipót uralkodása idején is forgalomban lévő máriás magyar pénzek Patrona Hungariae tipusát tükrözi. Esterházy Imre pálos szerzetes tervei alapján 1736-ban készült el a régi helyén az új főoltár, amelyen a kegyszobor aranysugarú, ezüst csillagba foglalva emelkedik ki a szentkútból, ahol a legenda szerint egykor megtalálták. Az a körülmény, hogy magát a kegyszobrot csillagba foglalták - tekintettel az országos méretű pestis járványokra - itt és ekkor többet jelent, mint Mária nevének értelmezése: Stella Maris - Tengernek Csillaga. A közfelfogás szerint ugyanis a pusztító döghalált az égitestek kedvezőtlen konstellációja okozta, amelyet kivédeni egyedül csak Mária, mint Reménycsillag volt képes. Amikor az országot, a magyar nemzetet veszély fenyegette, a XVIII. századi hagyomány szerint a kegyszobor verejtékezni látszott.
    A népi hagyomány szerint a kegyszobrot még Szent István király korában, az 1030. évben egy remete faragta hársfából. A szakkutatás szerint azonban 1240 és 1260 között készítette az ismeretlen, feltehetően magyarországi művész. Koronával ékesített, festett, öltöztetett szobor, melynek maga I.Lipót és felesége Eleonóra is küldött koronát. Már a XVIII. századi ábrázolásain dominál az öltözetén lévő Jézus és Mária-monogram, alatta a holdsarlóval. Három lángnyelven a Salve Regina népszerű Mária-antifona befejező fohászai olvashatók: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Mária - Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária.
    Filiáció: Vác-Hátkápolna kegyképe. Jelentős 1700 körüli olajfestmény másolata található az árpási plébánián. Régi képmásolatát tisztelik a berzevicei templom főoltárán.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 337-338.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Ének a máriavölgyi kegyhelyen
(dallama: Uram, jó nekünk itt lennünk...,)
1. Ha én mindazt elmondhatnám, amit rólad érezek,
Ó, Szűzanyám, minőt senki, zengnék olyan éneket.
Énekem, mint a mezőben, a tavasznak, lágy szele,
Még a kopár kősziklán is virágokat keltene.

2. Ha én mindazt elmondhatnám, mi benned dicső s jeles,
Oly éneket zengenék neked, melytől minden szív repes.
Énekemre megszeretne minden-minden tégedet,
Még a bércek és erdők is visszhangoznák nevedet.

3. S én, ki ily szép dalt teremnék rólad, édes Szűzanyám,
Mit nyernék jutalmul tőled: dicsőséget s hírt talán?
Hír s dicsőség hiú képzet! Nem kell mindez énnekem,
Hő vágyam, hogy Szent Fiadnál tégy szót értem kegyesen.

4.De mivel nem adatott meg, hogy így dicsérhesselek;
Ó, Szűzanyám, hallgatással zárjam-e le nyelvemet?
Nem, nem! Inkább engedd, kérlek, bármi gyönge szózatom:
Hogy halálom óráján is neved zengjem ajkamon.

Forrás: Herdics György: Máriavölgy. Magyar Vasárnap kiadó 2001.14-15.old.


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Máriavölgy c. fejezete


Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

2003. október 4-én került sor a felvidéki magyarok máriavölgyi zarándoklatára. Az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődött. A szentmisét és a szentbeszédet dr. Paskai László bíboros, ny. érsek tartotta.

Képek a felvidéki magyarok 2003. október 4-i zarándoklatáról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

<
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Képek a Szent Anna kápolnáról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán


Köszönjük Herdics György apát-kanonok úr segítségét!

Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra