Nádlány

Nadlice

Fájdalmas Anya búcsújáróhelye és forrás
     A Fájdalmas Anya e kis kápolnája és kegyhelye Nagytapolcsánytól északkeletre található. A Privigyére vezető 64-es útról, egy Rajcsány (Rajcany) nevű faluban, táblával jelzett helyen kell letérni, és a falu határában már hamar észrevesszük a kis kápolnát, amely mellet forrás is található. Eva Fricka művészettörténész is jelzi a szlovákiai kegyhelyekből készített összeállításában.

A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

A kápolna Foto: Nagy Zoltán

A kápolna oltára Foto: Nagy Zoltán

A kápolna mögött fakadó forrás Foto: Nagy Zoltán

Rajcsányi Bálint vallásossága és a na Mechovičke kápolna felépülése

    A XIX. század elején a nadlányi plébánia három filiáliával rendelkezett: Rajcsányban, Livinában és Livinské Opatovcében, mindhárom helyen templomok álltak. Chudá Lehota, mely régebben a nadlányi plébániához tartozott, a sisovi templom és plébánia átszervezése után 1781-ben átkerült a sisovi plébániához.[i] A plébánia ősidők óta az esztergomi érsekség, a trnavai vikariátus, a nyitrai archidiakonátus és a tapolcsányi dekanátus hatáskörébe tartozott. A tapolcsányi dekanátust 9 plébániahivatal alkotta: Bojná, Jacovce, Nyitrakoros, Malé Hoste, Nadlány, Prasice, Sisov, Tapolcsány és Závada.[ii]
     1802-ben megvalósult a nadlányi plébánia vizitációja, melyet Rudnay Sándor, az esztergomi érsek rendelt el. A rajcsányi templom patrónusa a Rajcsányi nemesi család, Boronkay István és Aponyi Antal volt. A községben 398 katolikus és 19 zsidó vallású ember élt. A vizitáció során, melyet az esztergomi kanonikus, Frantisek Kramer 1812-ben valósított meg, említik meg először a plébánia épületét, mely nyerstéglából épült, és zsindelytetővel volt lefedve. A Besztercebányáról származó nadlányi pap, Daniel Simonides, a művelt emberek közé tartozott. Szlovákul és németül beszélt, teológiát a bécsi Pazmaneumban tanult.
     A templom felújítását Rajcsányi Bálint kezdte meg 1819-ben. A felújítás alatt eltávolították a gótikus elemeket[iii], így egy egyhajós épület jött létre, melynek presbitériuma egy többszögletű térben végződött. Az átépített tornyot félkupola fedte. A hajó mennyezete boltívesből egyenessé vált.[iv]
     A filiáléban számos szobor állt, melyet a Rajcsányiak készíttettek. A már említett Nepomuki Szent János és Szent Bálint szobron kívül további kettő volt a faluban (Rajcsányi János kúriájával szemben), Pádovai Szent Antal (amely most valószínűleg a templomban van) és Szent József szobrai. A község mögötti mezőn (a Mechovičkára vezető út mellett) Rajcsányi János Szent Donát szobrot állíttatott. A királyi út mellett álló keresztet Rajcsányi Mária újíttatta fel. Rajcsányi Bálint, aki egyházi felügyelő is volt, a trnavai vikariátussal kötött szerződés értelmében 12 évig használhatta a templomhoz tartozó négy földterületet (Holovska na winohradky, Kračina és Konča dilu Kračina) 33 arany bérleti díj fejében.
     Az 1833-as vizitáció elsősorban a Mechovičkán épült kápolnát említi, melyet akkor „V údolí na Mechovicach”-nak hívtak. Rajcsányi Bálint építtette 1826-ban „ezen a csodálatos helyen”, ahogy az emléktábla jelzi, hogy teljesítse szülei kívánságát. A piéta szobor felújítása során igazolódott az 1826-os eredet. Rajcsányi Bálint saját alapjából (50 arany) 6%-ot különített el Mária dicsőségének megéneklésére (minden évben augusztus 15-én, az Égbementel ünnepén). A Mechovičkei misén elénekelt ének fejében járó juttatás az iskola rektorát is megillette. További adományok a templom felújítására 1827-ben Rajcsányi Jánostól, 1831-ben Daniel Simonides paptól (1000 arany), és Pavel Motesickýtől származtak. A templom istentiszteleti tárgyai egy ezüst, részben aranyozott szentségtartóval és egy újabb misekönyvvel gazdagodtak. 1833-ban 235 katolikus és 16 zsidó vallású ember élt Rajcsányban (a nadlányi plébániában összesen 944 katolikus és 61 zsidó). 1836-ban a hívők száma 366 katolikusra, és 31 zsidóra növekedett a községben.

Fájdalmas Szűz Mária szobra a Mechovičke kápolnában.

     Az 1841-es áradások során a templom szentélye víz alá került és folyamatos felújításra szorult. A templom hajóját két, egymással szemben álló szobor gazdagította, az egyik Fájdalmas Szűz Máriát, a másik Nepomuki Szent Jánost ábrázolta, melyek előtt a hívek meghajlással fejezték ki tiszteletüket. A fa karzaton négy-manuálos orgona állt, melyet 1833-ban vettek Klátová Nová Vsiben 100 arany áráért (a szállítás öt aranyba került).[v] A szentély előtt elhelyezkedő kriptát Rajcsányi Bálint 1826-ban újíttatta fel.[vi]

Rajcsányi Bálint alapítólevele a Mechovičke kápolnáról.

     A hozzáépített kupolás toronyban három harang volt, a nagyok négy mázsa, a kisebbek másfél mázsa súlyúak voltak. A templom felszerelései között egy kis harangot is megemlítenek, mellyel a temetések idején harangoztak, egy baldachint, 3 színes miseruhát, valamint egy régi zarándok-zászlót (illetve az előző vizitációk során feljegyzett tárgyakat is megőrizték).
     A na Mechovičke kápolnát a tapolcsányi esperes, Andrej Svidran szentelte föl 1841. augusztus 16-án, Szűz Mária Mennybemenetelének ünnepén. A kápolnához és felszereléséhez sok adományozó járult hozzá az alapokból (Rajcsányi Bálint, Daniel Simonides), dotációkból és az obligációs hozamokból (1837-ben 119 arany obligáció jutott a kápolnára, a kőkereszt és Szent Anna szobra Hőgyes Erzsébettől, Rajcsányi Bálint özvegyétől származik). A templomnak a stólapénzből is származtak bevételei. A kápolna belsejében oltár állt Szűz Mária és más szobrokkal.[vii]
     Az új temető, melyet a papok a falun kívül alapítottak a királyi út mellett, kerítéssel és kapuval rendelkezett. A közepén bádogkereszt állt. A másik keresztet, melyet a királyi úton, Livinával szemben helyeztek el, Rajcsányi István özvegye, Mária készíttette. A harmadik, kőből készült kereszt a község mögött helyezkedett el, ugyancsak a királyi úton, Felső-Helbénnyel szemben. A keresztet Ján Blasko rajcsáni molnár készítette, aki a felújítási munkálatokra 25 aranyat hagyott. A számos szobor közül a község mögött a feljebb említett Szent Anna szobor állt, melyre az alapítvány 19 aranyat adott (a XX. század ötvenes éveiben szedték le), valamint a Szent Donát szobor állt (a Mechovička felé vezető út mellett). A faluban négy szobor volt (kettő, Nepomuki Szent Jánost és Szent Bálintot ábrázoló szobor a rajcsányiak kúriájával szemben, mindkettőt az alapítvány segítségével újították fel, a másik kettő, Szent Józsefet és Páduai Szent Antalt ábrázoló szobor a Boronkay család örököseinek házával szemben), melyeket már a korábbi vizitációk során is megemlítettek. 1849-ban 326 katolikus és 25 zsidó vallású ember élt Rajcsánban (Livinában 28 zsidó).
     A rajcsányi templomot 1852-ben építették át, majd 1902-ben felújították.[viii] Az első világháború elején, 1914-ben a rajcsányi Alojz Kamenický hozzálátott a harangok felújításához. Mindhárom harang (2db 100 kg-os 1834-ből és 1882-ből, egy 285 kg-os 1912-ből) a háborús rekviráció áldozatává vált. Már 1915. szeptember 3-án elszállították őket 4 nadlányi, 3 Livinské opatovcei és 3 livinai harang társaságában. A hívők csak a háború után néhány évvel gyülekezhettek újra istentiszteletre harangszó kíséretében.[ix]

--------------------------------------------------------------------------------

[i] Horváth, P.: Obec Sisov (Sisov község). Sisov 1998, 34. oldal
[ii] Katolícke Slovensko 833/1933. (Katolikus Szlovákia). Trnava, 108. oldal. Schematizmus venerabilis cleri Archidioecesis Strigoniensis. Esztergom 1827, 137. oldal
[iii] Egy kőtáblába vésett latin felirat tanusítja, melynek eleje hiányos (az említett táblákon található rövidítéseket nem fejtjük ki.) Templum s.. Divo Joani Baptistae decollato dicatum Comes Betlen de Prus , et Filius ejus Comes Drágh de Genere…. (comes) de Prús, et Rajcsán Anno 1200. exstruxit horum vero directus Successor Emericus de Rajcsán Vice-Comes Nittriensis Anno 1640., posteaquam conflagrasset, prompte restauravit, et nunc quoque sub pia, ac non interrupta Gratae praenominatur Gentis Bokoniano – Purussianae Surculorum Posteratis, Familiae quippe Rajcsányi de eadem Rajcsán Cura, et Conservatione a desolatione tutum consistit. Ita e priori, vetustate destructa Inscriptione Gothica A-1819 desumpsit Valentinus de Rajcsán Magistratualis Ordinarius Fiscalis Nitriensis. V. Lemes írta át.
[iv] Súpis pamiatok na Slovensku (Szlovák műemlékjegyzék), 12. oldal
[v] Mivel a karzat mindig nyitott volt, és az orgona 1909 körül elromlott, a gyerekek szétszedték sípjait és elkezdtek a faluban sípolni. Az új orgona megvásárlásáig nem zenéltek a templomban, csak énekeltek. SOKA-T. Iskolai krónikagyűjtemény. B/23, Rajcsány, 6. oldal.
[vi] A kriptára kőlemezt fektettek a következő felirattal és kronogrammal ellátva: Crypta faMILIae ralCsányl, abVno elYs nepote, VaLentlno a praefata ralCsán, nittrlensl orflsco et assore, VbI Vno fere saeCVLo gVasi sVbbrVta, IsoLataqVe haeslsset, rVrsVs aperta, repVrgata, restaVrata, et IntroltV ab eXtVs pro Vsv centis praefatae Inslgniter proVlsa.
[vii] Rajcsányi Valentín halálakor 1836-ban a kripta bejárata fölé, a templom külső részére latin felirattal ellátott emléktáblát helyeztek el: Spectabilis ac generosus domb nus Valentinus Rajcsányi de eadem complurium icottum tabulae lV dicaria e primariis assessor: et icottus Nittriensis ordinarius fiscalis magistratualis natus Anno 1778=die 9- augusti obiit Anno 1836=die 22- octobris aetatis suae anno 59=. Feleségét, Hőgyesi Erzsébetet is a kriptába temették, aki 45 évesen hunyt el. A tábla magyar felirata: Teköntetes Hőgyészy Erzsébeth assonny néhaí tekéntetes Rajcsani = Rajcsanyi Balint úrnak őszvegye megholt szent-mihaly hava 16-kan 1841 eletének pedig 45 esz.
[viii] A kőművesmunkát a bánovcei Bílik mester végezte el. Az egész templomot lefestették kívülről, belül lebetonozták és kicementezték, a sekrestyébe új tölgy ajtókereteket helyeztek. A torony tetejét szétszedték és puha fából a tervnek megfelelően újjáépítették, befedték és odaerősítették a keresztet. A templomon felújították a bejárati ajtót. [ix] SOKA-T. A nadlányi plébánia egyházi iratai.

Forrás: Rajcsány története. Rajcsányi Önkormányzat 2002.

Foto: Nagy Zoltán
A témplom melletti
feszület
Foto: Nagy Zoltán
A kápolna falán látható
márványtábla
Foto: Nagy Zoltán
Stációk a kápolna mellett
Foto: Nagy Géza
Feszület Nádlány
határában


Köszönjük Rajcsányi Mihály segítségét!

Vissza a kezdő oldalra