Nyitra

Nitra

Nagyboldogasszony és Fájdalmas Anya búcsújáróhelye
     Ősrégi város. Már a kvád-római korban is ismert. Ekkor kezdett a kereszténység itt gyökeret ereszteni. A népvándorlás korában megtartotta jelentőségét és a kereszténységet kisugárzó központ lett. Történetét megírta Wurum József nyitrai püspök. Tudjuk, hogy 880-ban már püspöki székhely. Nem sokkal ezután megépül a Zobor-hegyi bencés apátság és a remeteségek. 1332-1337-ből származó pápai jegyzékben Nyitrán a Boldogasszony, Szent Mihály, Szent Jakab, Szent István tiszteletére plébániatemplomok állnak. 1505-1512 között a nyitrai püspök: Bajoni István egykori ferrarai diák, majd nagyváradi kanonok, 1446-ban Mátyás király titkára, aztán 1476-ban esztergomi kanonok tanúsítja, hogy a nyitrai Zöld-hegyen - vagyis a mai Kálvárián - Nagboldogasszony temploma áll. Sajnos ez a kegytemplom a 17. század elején sokat károsodik. 1606-bon a Bocskai-hadak Rédey Ferenc vezetésével kirabolják. Ezért 1613-ban Gyöngyösi János kanonok a templomot javíttatja. 1620-ban Bethlen hadai rongálják, majd a császári seregek. 1622-ben a mikulovi (Nikolsburg) békekötés után újból Bethlen hadai károsítják visszavonulóban. Ennek következtében 1630-ban hozatja rendbe Telegdy János nyitrai püspök. Bővítteti is.
     1663-ban egy török betörés után a templom romossá válik. Ezért 1678-ban Fényesi György nyirtai; majd nagyszombati kanonok újíttatja meg. 1683-ban a Thököly Imre-féle fölkelésben a kegytemplom megint csak szenved. Az 1705-1711-es Rákóczi-féle fölkelésben szintúgy. 1723-1738-ban a templomot teljes egészében újjáépítik. Kereszthajóval bővítik is, valamint sekrestyét és egy északi kápolnát építenek mellé. Nyugat felől tornyot építenek hozzá. Ekkor már a kegytemplomban volt a Fájdalmas Anya (Pieta) szobra. Erről a következőket tudjuk: Balogh Flórián Ágost könyvében (Beatissima Virgo Maria Mater Dei. Eger, 1872. II. kötet, 479. lap) hivatkozik Telegdy János nyitrai püspök (1619-1644) canonica visitatiójára imigyen: A Boldogasszony nyitrai templomában a mellékoltáron a Fájdalmas Anya szobra van. Mellette ott egy kis kép (kegykép), amelyen Szűz Mária a kisded Jézust mutatja. Ez a régi kis kegykép nincsen meg. Elveszett a nyugtalan, háborús években Természetes, hogy a zarándokok figyelme ezekután a Fájdalmas Anya szobra felé fordult. A tőrök háborúk befejeztével már nincs papja a kegytemplomnak. Ezért Gusztinyi János püspök (1764-1777) a templom mellett kolostort építtetett és meghívta a spanyol nazarénusokat (szerzeteseket) . Jött is négy páter és egy laikus fráter, de 1771-ben kénytelenek voltak az országot elhagyni és hazájukba visszatérni.
     Távozásuk után nyugdíjas papokra lett bízva a kegytemplom 1925-ig. Ekkor, tehát 1925-ben a kegytemplomot az Isteni Ige Társasága (verbiták) nyeri el. Nagyszerű, tetszetős missziósházat építenek. Sajnos 1950-ben az egyházüldözés kitörésekor távozni kényszerűlnek ők is. A templom mellett ma plébánia van. Mit kell tudnunk a Fájdalmas Anya kegyszobráról? A nyitrai Nagyboldogasszony-kegytemplom főoltára fölött van. A kegyszobor fölött pedig Szűz Mária mennybevitelének egy olajfestménye. A tulajdonképpeni búcsútisztelet eszköze a Fájdalmas Szűz szobra. Hasonló a pozsonyi ferences templom Pietájához, sőt ennek mintegy másolata. Krisztus holtteste ölben kulcsolt kezekkel fekszik Szűz Mária ölében. Mária jobb keze tartja Krisztus fejét, bal keze pedig a holt Jézus kulcsolt kezeit. A nyitrai Pieta együttesében drámai feszültséget érezhetünk. Krisztus holtteste ernyedt, feje erőtlenül hátra hanyatlik. Mária bal lába a holttest súlyától némileg megroggyan. A Fájdalmas Anya felső testén több feszültség észlelhető. Szinte görcsösen markolja Jézus kezeit. Föléje hajlik és tekintetét vértelen arcába mélyeszti. Szűz Mária arca érett korú asszonyé, kemény, de keskeny szájjal, egyenes orral, a belső fájdalom külső jegyeivel, Az élő és holt alak közti feszültséget fokozza a drapéria összeállítása, amit a mély barázdáltság szemléltet. A Fájdalmas Anya tunikája és palástja térdtől aláomlik a földre, sűrű ráncolással. A fejkendője és a nyakára való kendője és a vállára vetett palást sűrűn ráncolódik.
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

    1784-ben már a főoltáron áll a kegyszobor. Ez a főoltár barokk, alacsony márványépítmény, pavilon-tabernákulummal, két angyalszoborral. Ezek kezében Krisztus kínszenvedésének eszközei láthatók. A pieta-szobor polykrómozott. Jézus és a Szűzanya fején aranykorona látható. A szobor mellett fogadalmi ajándékok: gyémánttal ékesített ezüst nyaklánc (2 db) ereklyetartók, ezüstláncok, drága kövekkel ékesített aranylánc, két aranygyűrű, egy aranylánc, egy pár ezüst fülbevaló, orosz és tőrök érmek. A napóleoni háborúk idején a fogadalini tárgyakat elrejtették, vagy elszállították. Sajnos sohase kerültek vissza. 1988-ban Mária szentévében a nagyboldogasszonyi búcsún a templom és a kömyéke tele volt zarándokokkal. Mintegy ötvenezer ember szorongott itt, és már szombaton egész nap és egész éjjel hódolt az égi jó Anya előtt. Ekkor tartotta életének utolsó zarándoklatát és szentmiséjét megható prédikációval Pásztor János dr. nyitrai püspők (1973-1988), mert még azon év november közepén az örökkévalóságba költözött át. A Szűzanya kegyhelye azonban maradt... és várva várja Nyitrára is Isten zarándok népét és a magyarokat.

Foto: Nagy Géza

Ének

(dallama: Elkészült a Szűz Mária eleven koszorúja...)

1 . Fájdalmas Szűz! Édesanyánk, hozzád ismét eljöttünk.
Hogy fölszentelt hajlékodban buzgó szívvel köszötsünk.
Oltárodról buzgó imát rebegünk,
Mire Gábriel égi követ, mink is eképp köszöntünk.

2. Ó, Mária, édesanyánk, fogadd vendégeidet.
Akik messze földről hozzád siettek szeretettel.
Hogy meglássuk anyai szent képedet!
Megcsókoljuk, Szűz Mária, csodatévő kezedet.

3. Minden lélek örvend a te ékes oltárod előtt.
Mert te megvigasztalsz miden szomorút és kesergőt.
Meggyógyítasz testi-lelki sebeket,
Szűz kebledre öleled a bús, árva a özvegyeket.

4. Sem a földön, sem az égben nincs több ily Édesanya.
Aki tudna így szeretni, mint te, szép Szűz Mária.
Jöjjön ide, minden árva és özvegy,
Letörlöd te bús arcukról sűrűn hulló könnyüket.

5. Szeretetével öleli át az egész világot.
Mert Szent Fia pártfogása minket néki ajánlott.
Még az ég is bámulja nagy jóságát.
Szeresse hát minden lélek ezt a jó édesanyát.

6. Minden lélek jöjjön ide, ki bűnnel van terhelve.
Ezen ékes oltár előtt boruljon le a földre.
Miatyánkot, üdvözlégyet rebegjen!
Hogy a teljes Szentháromság hozzánk irgalmas legyen.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 207-208.old.)


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra