Ottóvölgy

Dol'any, Ottenthal

Szent Lénárd búcsújáró helye
     Nagyon régi kegyhely Pozsony vármegyében, a nagyszombati járásban Nagyszombattól kb. húsz kilométernyire. Nevéi: Ottenthal, Ompitál, Dol'any okr. Bratislava. Megközelíthetó közúton. Danczi Lajos plébános adatai szerint Szent Lénárd kegyhelye a Kárpátok keleti lejtőin A Kis-Kárpátok erdőrengetegének egy előreugró kúpján foglal helyet és tündöklik két kápolna: a szirttetőn Szent Sebestyéné és a sziklaszirt tövén Szent Lénárd kápolnája. A kettő közül Szent Lénárdé a kegykápolna. Ahogy a falun végighaladunk a völgyből a domb felé, a falu végén plébániatemplom áll Szent Katalin tiszteletére. Tudjuk, hogy itt plébánia már 1390-ben létezett. Eredetileg gótikus temploma volt, de többszörösen átalakították: 1664-ben és 1721-ben bővítették, sőt 1832-ben is Palkovich György esztergomi kanonok nagyarányú átalakítást eszközölt rajta és tornyot is építtetett hozzája. Méretei 33x9 méter. A templom mögött a sziklás hegyoldalban szépen gondozott temető van A sírok közül indul el a tizennégy stációs keresztút. Téglából épült állomásaiban, fülkékben, vasrácsok mögött, pléhre festett szép kivitelezésű képek vannak. Innen a sétány fölvezet a csúcsra, Szent Sebestyén kápolnájához. A csúcs tövében megbújva a faóriások lombjai kőzött található Szent Lénárd „kegykápolnája". Hazánkban ritkaságszámba megy ilyen nevű kegyhely...
     Ki volt Szent Lénárd? Franciaországban az 5. század végén született. Leonárdus=hős oroszlánt jelent. Harcos nemzetség tagja volt. Az első keresztény király, Klodvig díszőrségének a tagja, sőt a király keresztfia. Szent Remig keresztelte, a teimsi püspök. Mivel Krisztus szeretete föllángolt szívében, elhagyta az udvari szolgálatot, kolostorba vonult Orleans mellé. Itt ugyan pappá szentelték, de remeteségbe vonult a hegyek közé. Itt maga Klodvig király emeltetett kápolnát a remetelak mellé a Szűzanya tiszteletére. A jó Lénárd imádságos magányában a foglyok kiváltásával is foglalkozott, akik aztán bilincseiket a remetelak kis kápolnájában hagyták. Rajtuk kívül szívesen jöttek ide a hegyi pásztorok is, sőt a földmívesek is megkedvelték. Lénárd lelki vezetőjűk, tanítójuk lett. Meghalt 559. november 6-án. Bencés ruházatban szokták őt ábrázolni, lábainál bilincsbevert foglyokkal. Tisztelete Ottóvölgybe is eljutott. Minden valószínűség szerint a falualapító bajor telepesek révén.
     A 14. század végén itt gótikus stílű kápolnát építettek, amit a 17. században javítottak és bővítettek, illetve 1975 után Keresztalaprajzú. Valószínűleg a magyar királyok építették, talán éppen Nagy Lajos. Címere az oszlopfőn látható. Egyik kutatás szerint 1360-ban készült ez az építészeti mestermű annak nyomán, hogy IV. Károly cseh király erre utazott át Nagyszombatba Nagy Lajos királyhoz. A kegykápolna hátsó része a természet alkotta barlang. Hajdan fatornya volt és benne két harang. Sajnos Thököly hadai elrabolták a harangokat. 1689-ben egy százötven kilogrammos új harangot öntöttek, majd 1762-ben egy kétmázsás másikat. Lénárd kápolnájának hossza a barlanggal együtt tizenkét méter, szélessége pedig őt méter. Berendezése szegényes, de főoltára szép barokk alkotás. Csúcsán a Szentháromság festménye, kétoldalt két szent szobor. Az oltárszekrény tetején üvegbúra alatt Szent Lénárd ötven centiméter magas szobra látható. Apáti ruhában van ábrázolva, pásztorbottal, kezében rablánc, lábainál egy-egy kiszabadult rab. Egy második világháborús akna robbanásakor csak Szent Lénárd szobra maradt épségben. A barlangban a sziklából víz folyik. Szemgyógyító ereje van.
Szent Lénárd Fotó: Nagy Zoltán

Szent Lénárd oltár Fotó: Nagy Zoltán

Szent Lénárd kápona Fotó: Nagy Zoltán

Lourdes-i barland a Szent Lénárd kápolna oldalánál Fotó: Nagy Zoltán

Lourdes-i Szűz Mária a Szent Lénárd kápolna oldalánál Fotó: Nagy Zoltán

A búcsújárás napja húsvét hetedik vasárnapja A zarándokok a közeli és távoli tájakról a Kis-Kárpátok mindkét oldaláról és Morvaországból jönnek. Mint ősrégi kegyhelytől már tud a Batthyány kánoni látogatás 1781-ben, aki ír a csodás eseményekről és imameghallgatásokról is. Erről tanúskodnak a fogadalmi ajándékok is, köztűk Forgách Pál esztergomi kanonoké. Mivel napjainkban a 2. vatikáni zsinat óta mindenki olyan és annyi búcsút nyerhet (bűnei büntetésének elengedését), amennyit szeretetével, buzgóságával kiérdemel, ezért a régi búcsús pápai ígéretekről nem teszünk említést. Érdekes, hogy húsvét második vasárnapjától november 6-ig minden hónap első vasárnapján szentségi körmenet vonul a plébániatemplomból Szent Lénárd kegykápolnájához a buzgó hívek nagy részvételével.
     Máig nevezetes az 1747. évi körmenet az akkori dögvész elhárítására, melyet egy bizonyos Szentilonai nevű esztergomi beiktatott kanonok, nagyszombati plébános vezetett. Reggel jött Nagyszombatról körmenetben a néppel, szemgyönyörködtető menetben, és az áhítatgyakorlatok után csak este indultak viasza! (Lámcsak: nem muszáj sietni a búcsújáróknak, mint a kilőtt nyíl a búcsús nagymise után...) Meg kell jegyezni, hogy Szent Lénárd november 6-i ünnepe után a plébániatemplom tornyában minden vasárnap hajnali öt órakor harangoznak, erre a nép körmenetben kivonul a kegykápolnához és egy órán át imádkoznak. Így van ez egész télen, húsvéttal bezárólag.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 213-214.old.)

Ének az Ottóvölgyi kegyhelyhez:

1. Amíg szívem dobog, Szűz Mária,
Nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme, hódolat szaván
Sóhajt föl hozzád: Üdvözlégy, Anyám.

2. Szívem öröm érje vagy búbánat,
Egyik sem nyomja el a szent vágyat,
Hogy dicsérjelek, hódolat szaván
Naponta zengem: Üdvözlégy, Anyám.

3.Ha a virág ajka beszélhetne,
A legszebbet hoznám üdvözletre;
Hogy az is zengje hódolat szaván,
Szebb vagy mindennél: Üdvözlégy, Anyám.

4. Ha a szivárvány az enyém volna,
Lábad elé tenném zsámolyodra,
És mondja neked hódolat szaván,
Szebb vagy mindennél: Űdvözlégy, Anyám.

5. Ha a csillagtábor megszólalna,
Annak is az legyen ellső szava
Köszöntsön az is hódolat szaván,
Nevemben zengje: Üdvözlégy, Anyám!

6. És ha elközelget éltem vége,
Akkor is te leszel csak reményem.
Haláltusámban hódolat szaván
Rebegve zengem: Üdvözlégy, Anyám.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 214.old.)

Fotó: Nagy Géza
Szent Flórián oltág
a Lénárd kápolnában
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A kápolnában lévő kis barlang

Fotó: Nagy Zoltán
Falképek Szent
Lénárd életéből...
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Képek a Szent Sebestyén kápolnáról:

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra