Pozsony-Hidegkút

Dubravka

Rózsafüzér Királynőjénak kegyhelye
     Ma már Pozsony modern külvárorosa, szép bérpalotákkal. A kegytemplom körül azonban megmaradt a régi hegyi falu, ahol valamikor a törökök elől menekülő horvátok telepedtek le új hazát lelve maguknak a Kis-Kárpátok erdei kőzött. A kegytemplom megközelíthető Pozsony város járműveivel. Búcsújának napja a Rózsafűzér Királynőjének ünnepe, október 7.
     A rózsafüzér (szentolvasó) a katolikus egyházban a legelterjedtebb ima. A Miatyánk-Üdvözlégy biblia eredetű, újszövetségi ihletésű ima, a Hiszekegy pedig az egyház ősi hitvallása, hasonlóképpen a tizedek végén mondott dicsőség. Háromszor őt tizedből áll a rózsafüzére: örvendetesből, fájdalmasból és dicsőségesből. Ennek az imának a terjesztője maga Szúz Mária, a misztikus jelenésekben már Szent Domonkosnál, majd a Lourdes-i Bernadettnél, a falimai gyermekeknél, majd napjainkban Medjugorjéban. Fatimában Szűz Mária önmagát a Rózsafüzér Királynőjének nevezi.
     A szentolvasó a mennyország kulcsa. I. János Pál pápával történt, aki csupán harminchárom napig irányította az egyházat, velencei pátriárka korában. Meglátogatta az őregek otthonát és ott elbeszélgetett a gyengélkedő öregekkel. Egy idős asszony ágyánál állva a néni sírva fakadt és bánkódva panaszolta a pátriárkának: "Nem tudom, megtaláltam-e a mennyország kulcsát!" Ekkor a pátriárka reverendája zsebéből egy rózsafűzért húzott elő, és átadta a néninek: Itt a mennyország kulcsa, fogja, vegye kézbe és imádkozza. Aki ezt hűségesen és buzgón imádkozza, azt Szűz Mária vezeti a mennyország felé.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 233.old.)

Ének

(dallama: Megzendült az angyalok hárfája...)

1. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Messze földről jőttünk reménységgel.
A rózsafüzéres Szűzanyánkhoz.
Magyarok védő patrónájához.

2. Kegytemplom ajtaja ki van tárva,
Tékozló fiait ide várja,
Bűbánat könnyével lépdeltünk be,
Szent oltára előtt borulunk le.

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Rímskokatolícka cirkev, farnost' Bratislava-Dubravka
Brizitska 15
841 01 Bratislava
Tel/Fax: 64361085
Email: rkfudubravka@stonline.sk
3. Zokogjuk el lelkünk bűnbánatát,
Jajszóval szívünk fájó panaszát.
Édes reménységünk, Szűz Mária,
Oltalmadat kérjük, Jézus Anyja.

4. Népünk megnyesett fája kizöldül,
Ha szent Fiad mirajtuk könyörül,
Ó, Anyánk, bocsásd meg hűtlenségünk,
Lelkünk megváltóját kérjed értünk.

5. Orvosa légy te sebzett lelkünknek,
Vigasza keseredett szívünknek,
Szeretetlángod égi fényével
Gyújts világot mindnyájunk Ielkében.

6. Úr Jézus, szíved szeretetlángja
Kegyelmet árasszon szép hazánkra.
Örök jóságodnak üzenetét,
Magyar népedre bíztad hirdetését.

7.Jézus szentséges szívének lángja
Új Pünkösdöt ígér a világnak!
Földünk minden népét ébresszük fel,
A szép szereredáng jó hírével.

8. Bűnbánat, imádság, engesztelés.
Áldozatvállalás és vezeklés,
Hitetlenség fellegét oszlatja,
Fölragyog hitünk fényes csillaga.

9. Jertek, más vallású testvéreink,
Szeretetlángja titeket is hív.
Szűzanyánk szent szívén béküljünk meg,
Feledjük sok fájó sérelmünket.

l0. Jertek, nem keresztény vallásúak!
Jézus Anyja titeket is fogad.
Jézus előtt szívből hódoljatok,
Szent Kereszt fájához bouljatok.

11. Egy atyának vagyunk gyermekei,
ÚrJézus Krisztusnak testvérei,
Magyarok Asszonya: Szűz Mária,
Midnyájunk legszentebb édesanyja.

12. Hajnal szép sugara: Szűz Mária,
Sátán hatalmának megrontója,
Hárítsd el a háború veszélyét,
Oltsd ki a gyűlölet égő tüzét.

13. Áraszd szeretetlángod kegyelmét,
Egyesítsd a földnek minden népét.
Világbékességet kérj minékünk,
Szent Fiadnál édes reménységünk.

14. Végy mindnyájunkat szent oltalmadha,
Imád Istent értünk, Isten Anyja,
Halálunk óráján állj mellettük,
Szent Fiad kegyelmét hozd el nékünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 2.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra