Pozsony-Koronázó templom (Szent Márton dóm)

Bratislava

Fájdalmas Anya búcsújáró helye
     A székesegyházban a Fájdalmas Szűzanya kegyszobra neogót oltáron van elhelyezve. Története: egy Klément János nevű polgár 1641-ben meghalt. A temetés után feleségének jelenésében elmondta, hogy bűnbánatban halt meg, de a tisztító tűzben szenvedi büntetését, főként a gyilkosságért, amit elkövetett akkor, amikor hétszáz forintot válakitől elrabolt. Kérte feleségét, hogy ezt az összeget ossza szét a szegények között. És festessen egy Mária-képet is. Az elhunyt megjelent a festőnek is, és megmutatott neki mintául egy régi Mária-képet. Klémentné Fischer Regina története:
    1642-ben Pozsonyban Pálffy Pál házában, a Vár utcában tartózkodott nagynénjénél az osztrák származású Fischer Regina: Neki 1641, július 24-től jelentkezett férje szelleme. Férje néhány évvel halála előtt katolikussá lett és fogadalmat tett miszerint a koronázó templom számára elkészítteti a Fájdalmas Szűz szobrát. De nem tette meg. Halála után szelleme követelte a fogadalom valóra váltását, és felesége segítségéért esedezett. Bár igyekezett, de nem bírta a fogadalmat valóra váltani. Végül egy bizonyos Pálffy Pál vállalkozott rá, hogy elkészítteti a szobrot egy pozsonyi szobrásznál. Amikor készen lett, a pozsonyi Szent Márton-dómban helyezték el. Az elhunyt szelleme ezután nem jelentkezett. Ezután Lóssy Imre esztergomi érsek (1637-1642) megbízta az egyházi törvényszéket az ügy kivizsgálásával és az igazság kiderítésével. A törvényszék: elnök Kisdy Benedek, az esztergomi káptalan nagyprépostja, alelnöke pedig Kopchányi Mihály szerémi c. püspök, a pozsonyi társas káptalan prépostja, és még négy-négy kanonok. A tárgyalás 1642. június 12-24. napjaiban ment végbe. Az egyházi törvényszék eskü alatt harminckét tanút hallgatott ki, kőztük néhány evangélikust is. 1642. július 25-én ki is hirdették az egyházi bírósági vizsgálat végeredményét. Kopchányi Mihály ezt az ügyet földolgozta és elhelyezte a pozsonyi társas káptalan irattárában 1642 végén. Az új esztergomi érsek, a pozsonyi születésű Lippay György (1642-1666) ezt az irományt 1643-ban nyilvánosságra hozta. A mű címe latinul: Narratio Rei Admirabilis ad Posonium Gestae. Németül is, szlovákul is közzétették Bielavy Tamás pozsonyi kanonok fordításában. Kopchányi prépost a könyvben a Fájdalmas Anya fametszetű képét is ismertette.
     Késő reneszánsz stílusú szobor a Fájdalmas Szűz szobra. A korai visszakatolizálási időkben Szűz Mária tiszteletét terjesztette. A mérsékelten kimagasló Fájdalmas Anyát ábrázolja ülő helyzetben. Fia holttestét ölében tartja. Bal kezében tartja Krisztus keresztbe tett kezeit, jobbjával pedig a fejét tartja. Krisztus holtteste megszépítve, fájdalom nélküli ábrázolásban van. Csak lezárt szemei és holttá dermedt arca tanúskodnak élettelenségéről. Mária ovális arca sem keserves, nem kétségtől dúlt, hanem inkább mély fájdalmat, szomorúságot ébreszt. Megállapítást nyert, hogy ez a szobor, a pozsonyi ferences templom gótikus fájdalmas szobrának reneszánsz változata.
     A pozsonyi dómban a Fájdalmas Szűz tisztelete erősödött. Sok imameghallgatás történt általa. Még társulat is létesült 1647-ben a haldoklók és az istenben boldogultak Fájdaltmas Anyjának tiszteletére. XIII. Leó pápa 1894. november 29-én búcsúkat adományozott a társulatnak. A kegyszobor búcsúja virágvasánap előtti péntek, amikor régebben ez a Fájdalmas Szűz liturgikus napja volt. November 2., halottak napja, búcsú.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 225-226.old.)


A képek forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.5-7.old.


     Fájdalmas Anya, ölében a halott Krisztussal.
     Kelemen János pozsonyi polgárnak, aki 60 éves korában, 1641-ben hunyt el, Esterházy tudósítása szerint „a Purgatórium tüzében nagy kínokat köll szenvednie ... bűneiért, (melyekért) eleget nem tett volna". Szabadulása reményében megjelent a túlvilági lélek, s úgy rendelkezett, hogy a régi Pietát oltárra helyezve miséket mondjanak érte. Igazolásképpen a lélek egy stólát tett Mária nyakába, Krisztus lábához pedig egy gyertyát, ő maga meg „egy szép fejér galamb képében egynehány nap múlva sok emberek láttára ... viteték (az örök boldogságba)".
     Lósy Imre 1642-ben vizsgálatot indított az esetről, amelyet Lippay György fejezett be. A kultusz hitvédelmi jellegű, a purgatóriumot tagadó hitújítókkal szemben. Ez előtt tartotta ájtatosságát a „Haldokló és megholt Hívek Kegyes Anyjának tiszteletére" a jezsuiták által alapított társulat.
     Faszobor a XV-XVI. századból, öltöztetett, Mária Fején korona volt. A gyertya „már régen nincs ott" (1836), a stóla pedig a kultusszal együtt a XX. századra elenyészett. Kultusztörténeti jelentőségű másolata a pozsonyi Szent Miklós-templom barokk Pietá-oltárán.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 341.old.)

Rudnyánszky Gyula költeménye a kegyhely történetéről:
Mária galambjai

Meghalt eltemették Kelemen tanácsost,
Özvegye a nép közt jár s alamizsnát oszt;
Valamerre csak lép, követik tisztelve, S hangzik a sok áldás a jó Kelemenre.

Fél város síratja nem várt kora végét,
Égész Pozsony érzi neje veszteségét.
Nem sújtott le senkit a fölemelt karja!
Jámbor életű volt, Isten nyugosztalja!

Özvegy Kelermenné, hogy lefeküdt este,
Nem bírt elaludni, fázna lelke, teste.
És mintha parázsból lett volna ágya vetve,
Hánykolódék izzón, hűs cseppért epedve...

Éjfélkor eléje besuhant egy holló;
Holló árnyék lett urához hasonló!
„Én vagyok! Én vagyok! Drága hitestársam!
Ég, gyötrődik lelkem a pokol tornácban.

Nem lesz soha nyugtom, örök az én kínom!
Sűrű könnyeimet mind hiába sírom.
Bűnömet lemosni csak bűnbánat fogja;
A tanácsban én bölcs mindhiába voltam:

Megöltem egy embert, aztán kiraboltam!
Míg éltem, becsültek, szenny sohasem érte;
De lelkemen száradt embertársam vére!
Óh, iszonyú kín az: titkon ilyet tenni!

Letiport a bűnsúly, gyötörnek a lángok..
Kiáltásom néma, hiába kiáltok.
Ekkor Máriához fordultam esengve:
Hullajtson egy könnyet sajgató sebemre!

Kérlelje az Istent, szánom, amit tettem:
Ne függjön örökké pallosa felettem!
Mária meghallá az esengő hangot,
S küldött vala hozzám egy fehér galambot.

Egy fehér galambot, egy ártatlan lelket,
S szólt: Fekete holló a te bűnös lelked!
Vezekelj, tedd jóvá, amit elkövettél:
Égbe akkor jutsz, ha fehér galamb lettél!

Eredj, feleségem, mondd el, amit mondok:
Ne álljon folt nélkül ez a hiú homlok!
Azt az áldatlan pénzt add a szegényeknek,
S mind, amit kívánok, hü feleség, tedd meg!

Mária képe tétessék oltárra,
Igazak, megtérők örök oltalmára.
Hogy ott minden éjjel gyertyát égethessek,
Hófehér galambbá igazán lehessek!

Ébred Kelemenné, szalad a városba,
Valamennyi utcán alamizsnát osztva,
És megy a templomba, zokogva leroskad,
S ott találja képét a boldogságosnak!

Régi, fakó képen néz szelíden, szépen
A Fájdalmas szent Szűz, JézussaI ölében.
Tódult öreg, apró, csodalátni nyomban;
S oltárra a képet emelték azonban.

Hogy jőve? Ki hozta? Senki se kérdezte,
Igaz ájtatosság oltárra helyezte. .
A zsolozsma zengett, tömjénillat lengett,
Énekek árjától a levegő rengett.

Kelemen tanácsos árva, szegény lelke,
Mária kegyének sugarát meglelte.
a kép előtt egy gyertyát találtak,
S egy fehér galambot égbe szállni láttak.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 226-227.old.)


Vissza a kezdő oldalra