Privigye

Prievidza

Szűz Mária kegyhelye
     Kegyhely a Felső-Nyitra völgyében. A Nyitra és a Handlova vizének összefolyásánál épült. Szlovák elnevezése: Prievidza. Megközelíthető vasúton és közúton.
     A kegyhely területén ősi temetők vannak föltárva. A 9. századból szláv, majd egy másik temető a 10-12. századból. Az 1113-as zobori apátsági adománylevélben a helység neve szerepel. 1276-tól pedig emlegetik a privigyei várat is. Mária tisztelete Privigyén nagyon régi. A privigyei temetőben álló román stílusú templom Szűz Mária tiszteletére épült a 13. század közepén.
     A templom egyhajós, tornya négyszőgű. A várnép és a váralja népének a temploma volt ez, az úgynevezett Óprivigyéé. A 14. században német vendégek (Indiganae) telepedtek le Privigyén. Várost építettek maguknak, gótikus templommal, melyet Szent Bertalan apostol tiszteletére szenteltek. 1332-ben adat van róla. Később a vár megszűnt, és a régi Mária-templomot 1383-ban a kármelita rend kapta meg. Ők itt kolostort építtettek. Megerősítették várfallal és bástyákkal. Kolostori iskolát is nyitottak, amint ez illik, sőt a román stílű templomot is átalakították gótikussá. A kármelita templom berendezéséből mostanra csak a késő gótikus kegyszobor maradt meg. Ez hársfából készült, és 134 cm magas. A középkori Madonna-szobrok általános típusát képviseli.
     Karcsú, eléggé merev, egyenes tartású, a lábak kontrapostja nélkül és a derék csavarodása nélkül. Szűz Mária bal karján tartja a kisdedet, jobb kezét áldólag emeli föl. A kisded ruhátlan, mereven egyenes, bal kezében gömb, jobb keze neki is áldóan emelkedik. Mária karcsúsága a magas derékkal a bő ruházat alatt alig látható. Egész termetét a cipellőig kék ruha fedi, mely függőleges ráncokban hull alá. Vállán palást, álla alatt összekapcsolva, könyök alatt némileg ráncolva. Ez a ráncolás kései gót mintákat utánoz a 15. század utolsó negyedéből. Szűz Mária fején a levélkorona az ég királynéját jelzi. Jézus kezében a gömb uralkodói szimbólum. Szűz Mária áldó keze az Üdvőzítő Anyjának mint minden kegyelem Anyjának szimbóluma. A kegyszobor művészi értéke kicsiny. Ennek ellenére is igen jelentős Felső-Nyitra vallásos életében A középkorban a főoltár dísze volt, a kármeliták lelkipásztori munkájának a jelképe.
     Tudjuk, hogy a kármelita rendet III. Honóriusz pápa erősítette meg. Ők Szűz Mária tiszteletét terjesztették, főként a skapuláré által. Privigyén is meggyökereztették a Mária-tiszteletet, és innen terjedt a messze környékre. Sajnos a 16. század elején a kármelita kolostor és iskola megszűnt. Jó híre azonban fönnmaradt.
     A kármeliták elhagyott kolostora és iskolája romba dőlt A temploma azonban a refomáció idején is a liturgia céljait szolgálta és reneszánsz építményekkel bővült. A protestánsok kezében 100 évig volt a privigyei templom és plébánia, de nem bírták megszűntetni a katolikus liturgiát és szokásokat. Lám, mily nagy a Szűzanya ereje! 1660-ban Pálffy Franciska (Kuen de Balassi), Pálffy nádor özvegye a privigyei Boldogasszony-templomot visszaadta a katolikusoknak és letelepítette itt a Kegyes Iskolák rendjét, a piaristákat, iskoláikkal együtt. A katolikusok ezután a templomot több ízben renoválták, alakították.
     1721-ben új főoltárt emeltek és a kegyszobrot ezen helyezték el barokk környezetben. Ez az új főoltár bővült a magyar szentek szobraival: István, László és Imre alakjával, valamint a lengyel Kázmér hercegével. Ez a művészi fejlődés a templomban összefüggött a rekatolizáióval és a Mária-tisztelet megújításával. Privigyén 1666 óta nagy sikerrel működtek a piaristák 1918-ig, iskoláik segítségével is, és szinte teljesen a kármelita rend hagyományait újították föl. Nagy hatással volt a népre az a tény is, hogy a temetői templomban a Boldogasszony szobra a reformáció és a kuruc háborúk viszontagságai közepette sem veszett el. Tisztelete meg nem szűnt. Pedig az 1755-i kánoni látogatás alkalmával is megerősítést nyer, hogy a 11. századból származik. Anno 1081.
A privigyei kegyszobor Foto: Nagy Géza

A privigyei kegyszobor Foto: Nagy Géza

A privigyei kegyszobor Foto: Nagy Géza

A privigyei kegytemplom szentélye Foto: Nagy Géza

A privigyei kegytemplom oltárának részlete Foto: Nagy Géza


     Ezt a tényt magát is a csodával határosnak vélik. Így tehát érthető, hogy a kegyszobrot a vallásos tisztelet áhítattal övezte a Szűzanya búcsújáró ünnepein, ide zarándokolva a saéles kőtnyékból. Jotdánszky Elek kegyhelytörténet-író szerint a zarándokok búcsút nyerhettek itt Privigyén: Sarlós Boldogasszony ünnepén (július 2.) és Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.). A kegyszobor nagy tiszteletét bizonyítják a fogadalmi ajándékok, a hálatáblák és a kegyszobor értékes ruhái. 1813-ban Sartori József privigyei plébános elkészíttette a kegyszobor rézmetszetét,.latin versekkel. A szerény temetői templom körül mindig élénk zarándoklatokkal buzgólkodott a környék hívő népe Isten nagyobb dicsőségére és a Szűzanya örömére. (Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 236-237.old.)
A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.152.old.
Ének
(dallama: gyulladozz, én szívem...)

1. Kesergő magyarok édes vigassága,
Minden magyar szívnek egyetlenegy vágya.
Dicsőséges mennyben könyörülő Anyánk,
Szánd meg síró néped, áldd meg szegény hazánk.

2. Diadalmas kardunk fél világra fénylett,
Munkás békét esd most fölmagasztalt néped.
Csöndes küzdelmünket gyümölcsöztesd Anyánk,
Szánd meg síró néped áldd meg szegény hazánk!

3. Tulajdon földjén is üldözött népedet
Jajszavas nyomorban veszni ne engedjed.
Felzokog pusztuló örökséged Anyánk,
Szánd meg síró néped, áldd meg szegény hazánk!

4. Pompázó paloták kacagó vigalma,
Nádfedeles viskók panaszos siralma
Összeolvad most e szent imában, Anyánk,
Szánd meg síró néped, áldd meg szegény hazánk!

5. Sújtó víszontagság türelemre talál,
Őröm és fájdalom, boldogság és halál,
Ha fölöttünk virraszt szerelmed, jó anyánk.
Szánd meg síró néped, áldd meg szegény hazánk!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 237.old.)

A privigyei kegytemplom Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Mellékoltárok
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Két kép a 2003. évi Nagyboldogasszony
napi búcsúról...
Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra