Rudnok

Rudník

Szent Anna búcsújáró helye
     Szent Anna ősrégi kegyhelye Kassa és Rozsnyó térségében, az ősi premontrei monostor vonzáskörében, a premontrei kanonokok gondozásában. Eredete a messze múltban, az 1200-as évek körül keresendő. Egy, Szent Annának - a jámbor bányásznép különlegesen tisztelt védőszentjének - tulajdonított csoda indította el a kegyhely életét. Először csak egy összetákolt fafödél alatt állították föl Szent Anna szobrát a kedves forrás közelében, de ma már a több mint kétszázharminc évvel ezelőtt épült négyoltáros kegytemplomban tiszteleg és hódol Szent Anna előtt a búcsús nép. Szauberer András jászóvári prépost-prelátus, a magyarországi premontrei kanonokrendi kolostorok függetlenségének visszaállítója építette a felügyelete alá tartozó Szent Anna-kegytemplomot a rudnoki berekben.
     1751. június 16-án XIV. Benedek pápa a kegyhely búcsúit jóváhagyta és a premontrei rend római generális-vikáriusának közreműködésével kihirdette. A sok viszontagságot átélt kegyhely ma is él, virágzik és kegyelmeket eszközöl az ide zarándoklóknak. Sajnos a kegyhelyet szolgáló premontrei kanonokrendi atyákat nemcsak a török tette földönfutóvá, és nemcsak II. József űzte el őket innen, hanem a 20. századi ateista hatalmi szervek is. Ennek ellenére a hívő búcsús sereg magyarul, németül és szlovákul egyforma buzgósággal és áhítattal énekelve, imádkozva nem szűnik meg a Szűzanya fehér-kék sugárzású ruhájába öltözött papjait, szerzetes kanonokjait visszaimádkozni az ősi kegyhelyre és régi házaikba. Rudnok megközelíthető Kassa vagy Jászóvár irányából közúton, és a történelmi Abaúj-Toma vármegyében található.
     1989-ben a kommunizmus bukásakor Jászó ismét a premontreieké lett, és 1990-bén új apátot kapott.
    
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 136.old.)

A kegytemplom belső tere Foto: Nagy Zoltán

A szabadtéri oltár Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A forrás Foto: Nagy Zoltán

     Ének
(dallama: Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át...)

1. Üdvözlégy föld és ég öröme, dicső Szent Anna,
Ájtatosan tisztelünk, énekelve köszöntünk,
Szűz Anyánknak szent szülője, Jézus Nagyanyja,
Isten előtt légy szószólónk, buzgón könyörgünk

2. Benned Isten megmutatta, hogy végheteden,
Bölcsessége és hatalma megmérhetetlen,
Bár nem is volt reménység,
mégis a kegyes fölség
Megadta, hogy szüléseden örvend föld és ég.

3. Magtalanság nagy keserve bár soká tartott,
És a világ éles nyelve bármennyit bántott,
De az Isten jóvolta gazdagon kipótolta,
Bő kezének szent áldását elméd csodálta.

4. A te méhednek gyümölrse: Jézus szent Anyja.
Bús szívünknek lett öröme a Szűz Mária,
Ki leányod és anyád, ki szülötted és dajkád,
Azt, ki néked életet szült, megad ápolád.

5. Látod immár az egekben azt, akit szültél,
Tenger keserűségedért kiérdemeltél,
Látod az ő szent fiát, a világ magváltóját,
S ott imádva kimutatod szíved háláját.

6. Nézz a földre, vannak itt is hív unokáid,
Néznek föl az égre most is síró árváid,
Érdemeidet dicsérik, fönnhangon dicsőítik,
Menteni kész karjaidat várják és kérik.

7. A jó békés házasoknak állandóságot,
Gyászos életű özvegyeknek adj orvosságot,
Hogy legyenek a szívek mindig egymáshoz hívek,
Mint angyalok fönn a rnennyben, szentüll éljenek.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. íBalassagyarmat, 1991. 136-137.old.)


Rudník RKFÚ č. 172
044 22
Telefon : 055/4664233
Plébános: Mgr. Ján Budzák, OPraem

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Képek a 2006. évi Szent Anna napi búcsúról:

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: NagyGéza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra