Sasvár

Sastin

Fájdalmas Boldogasszony búcsújáróhelye
    A kegyhely neve szlovákul Satyin (Sastin). Pozsonytól légvonalban 55 km. A középkori oklevelekben már hétszáz éve jegyzik, jobbágyfalu, sáson (mocsáron) épült. Innen a neve is.
     Az 1564. évi esemény a falut országszerte ismertté tette. Híre mindenfelé elterjedt. Ennek oka a kor lelki életében gyökerezik. 1564-bői való a kegyszobor, a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja. A sasvári főldesúr, Czobor Imre neje, született Bakich Angelika készíttette hálából, hogy házsártos férje megszelídült Szűz Mária segítségül hívása folytán. A kegyszobor faragója ismeretlen. A szakirodalom megjegyzése: pannóniai mester késő gótikus munkája. Az ülő Szűz Máriát ábrázolja, ölén a keresztről levett fia, Jézus, halva. Bakich Angelika eredetileg ezt a szobrot azon a helyen állíttatta föl, ahol férjét a kegyelem megérintette. Itt háromszög alakú kápolnát építtetett olasz mesterrel. A környék hívő népe, ismerve a kegyszobor eseményét, zarándokolni kezdett ide és a csodás események sokasodtak.
     E kezdet után 168 évvel az esztergomi hercegprímás kivizsgáltatta az összes sasvári csodás eseményt. A kétségek kizárása végett a legtekintélyesebb szakemberek végezték a kivizsgálást. A laikus tanúk eskü alatt mondották el az ő személyes eseteiket. A kivizsgálás végeztével 1732-ben az egyházhatóság a sasvári szentélyt kegyhellyé nyilvánította. A következő évben az esztergomi prímás a kegyszobrot a pálos rend gondjaira bízta, akik akkor megkezdték építeni a hatalmas új templomot. A mocsaras talajon nagy gonddal kellett megalapozni a kolostor és templom óriási súlyát. Hatezer ember fér be a kegytemplomba A templom boltozatának a festését a francia J.J. Chamant bécsi udvari festő végezte. Négy mellékoltár az osztrák J.L. Kracker műve. Ezentúl még két mellékoltára van. 1774. augusztus 15-én a kegyszobrot ünnepélyesen átvitték a háromszögű kis kápolnából az új templom vörös márvány főoltárára, mely főként e célra épült. A főoltár két oldalán Szent János apostol és Mária Magdolna szobra áll. A tornyok csak a tetőgerinc magasságába nyúlnak.
     1862-ben a tornyot fölmagasította harminc méterre Hrebicsek István esperesplébános, Berta József építész kivitelezésében. 1864-ben, a kegyszobor tiszteletének háromszáz éves évfordulóján Szcitovszky János bíboros, esztergomi hercegprímás vezette a zarándoklatot százezer hívő részvételével. 1786-ban a pálos rend eltörlése után az egyházmegye papjai gondozták a kegyhelyet. A kegytemplom Sasvár plébániatemploma lett, a kolostor pedig királyi tulajdonba ment át. A pálosok emlékét őrzik a templomban a remete szentek - Pál és Antal - szobrai, Szent Jeromosé és Szent Bonaventuráé. Sajnos a pálos rend eltörlése után a kolostor minden irata elveszett. 1924-ban a szaIézi rend őrizetére bízta a kegyhelyet dr. Jantausch Pál nagyszombati apostoli adminisztrátor. Ennek emléke Don Bosco képe 1927-ben XI. Pius pápa Gelebre apud Slovaccham gentem dekrétuma a Fájdalmas Szüzet a szlovákság patrónájává nyilvánította, így Sasvár ekkor a szlovákok nemzeti kegyhelyévé rukkolt.
     1964-ben a kegyszobor négyszáz éves ünnepén VI. Pál pápa a sasvári templomnak bazilikai rangot ad (basilica minor). Sasvár búcsúja a Fájdalmas Szűz ünnepe, szeptember 15. 1990-ben, hála a jó Istennek, Sasvárra újra visszatérhettek a szalézi szerzetesek.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 247-248.old.)

Dr.Szilárdfy Zoltán: A pálos rend két kegyképe: a Czestochowai és Sasvári Boldogasszony (2003)
A Fájdalmas Anya kegyszobor Foto: Nagy Géza

A Fájdalmas Anya kegyszobor Foto: Nagy Géza

A Fájdalmas Anya oltár Foto: Nagy Géza

A sasvári kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A sasvári kegytemplom Foto: Kósa Károly

A háronszögletű kápolna Foto: Nagy Zoltán


A képek forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.22-23.old.


Ének
(dallama: Bíborpiros szép rózsa...)

1. Fájdalom napja van ma, öltözzetek gyászba!
Könnyes sztemmel nézzetek a Szűz Máriára!
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

2. Van-e, akí ne sírna, hogyha eljön ide?
Ha rátekint a szent Szűz fájdabmas képére.
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

3. Nincs oly szív a világon, ki itt meg ne esne.
Mind össze van roncsolval Jézus áldott teste.
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

4. Akik a nagy bánatban el vagytok merülve,
Szeretettel nézzetek Mária képére!
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

5. Nem lehet elmondani Mária fájdalmát!
E földi anyák közül senki sem élni át.
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

6. Bús özvegyek és árvák, kik ide jöttetek,
Itt van a vigasztaló, ne kesergjetek!
Mily sűrűn hullanak anyai könnyei,
Ment szentfia holttestét karjaival öleli.

7. Majd e földi élettel minden baj véget ér,
Melyért a mennyországban adatik égi bér.
Egykor látni fogjuk a szép Szűz Máriát!
És az ítélő bírót: világ megváltóját!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 248.old.)

    Fájdalmas Anya, ölében a halott Krisztussal.
     Az 1413-as kölni tartományi zsinat adata szerint a husziták a Pietá-ábrázolások ellen „esztelenül dühöngtek". Ezért a késő középkori devotio moderna szenvedés-misztikája ehhez a típushoz vezeklésre, engesztelésre indító gondolatokat kapcsolt: a hitújítás által megtépázott keresztény egység jelképeként, siratva tartja ölében Krisztusnak sebekkel borított holttestét a Fájdalmas Anya.
     Az eredetileg kőoszlopra állított faszobrot gróf Czobor Imre és felesége, Bakich Angelika fogadalomból emeltette 1564-ben. 1733-ban a kegyszobrot, amely egy háromszögletű kápolnában volt elhelyezve, a pálos szerzetesek gondozására bízták.
     Ismeretlen felvidéki mester alkotása, a XVI. század elejéről. Sokszorosan átfestett, Mária és Krisztus fején korona, a Fájdalmas Anya öltöztethető. A trianoni béke után, Csehszlovákia megalakulása óta Patrona Slovaciae elnevezéssel illetik.
     Jelentős kultuszemlékei: Egerszalók - festmény; Budapest Egyetemi-templom - festmény; Budapest - Vízivárosi Szent Anna-templom - festmény; köztéri szobrok: Vác, Sarród. A képek és szobrok XVIII. századiak. Filiáció: Nagytapolcsány - szobor;
     Segesd - szobor; Kékkő - kegykép; Egerszalók - festmény; Fertőszentmiklós - szobor. Másolatai nagyon elterjedtek, a monumentálistól a kisméretűig. Utób- biakat házi szentély céljára vásárolták.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 343.old.)

A kegyhely történetéről szóló latin nyelvű munka
Nagyszombat, 1746.

Foto: Alexander Jirousek
A kegytemplom az egykori
pálos kolostorral

A kegytemplom orgonája

A kegyszobor a főoltáron

Czobor Imre
sírjának fedőlapja

A kegyszoborról készült
metszet 1756-ból

Képek a 2002. évi Fájdalmas Anya búcsúról:

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra