SZANYI SZENT ANNA KÁPOLNA TÖRTÉNETE ÉS ÉNEKEI

Összeállította: Kapui Jenő c. kanonok plébános. Szany 2003.

A zarándoklatokról.

     A kegyhely, búcsújáróhely vagy zarándokhely olyan hely, amely valamilyen különös oknál fogva szent és tiszteletre gerjeszt. Az ilyen helyek lehetnek helyi jelentőségű, nemzeti vagy világhírű kegyhelyek. A Codex szerint kegyhelynek azt a templomot, kápolnát nevezzük, ahová különleges vallási okból számos hívő zarándokol el a helyi ordinárius jóváhagyásával.
     Már a pogányoknak is voltak "kegyhelyeik", ahová messze földről elzarándokoltak. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy Efezusban a Szent Pál ellen lázadó ezüstművesek azt hangoztatták, hogy a nagy istennőnek "Artimisznek a templomát ...egész Ázsia, sőt az egész világ tiszteli". Az ószövetségi kinyilatkoztatás világában is ismeretesek szentélyek, ahol Isten különösképpen meghallgatja az emberek kérését. A Teremtés könyvében minden zarándoklás ősmintáját olvashatjuk, amikor az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedről, rokonságod köréből, arra a földre, amelyet majd mutatok neked." Az ember elindul megszokott, biztos környezetéből, vállalja az utazás fáradalmait, hogy útja végén Istennel találkozhasson. A választott nép hagyományát követve csatlakozott a 12 éves Jézus a jeruzsálemi zarándokokhoz, majd nyilvános működése alatt többször is felment a jeruzsálemi templomba imádkozni.
     Már az első három század őskeresztényei is nagy áhítattal és vezekléssel keresték fel azokat a szent helyeket, ahol Jézus született, meghalt és feltámadt. E zarándoklatokkal hitüket kívánták megerősíteni. Nagy Konstantin és édesanyja Szent Ilona e helyeken hatalmas templomokat építtetett. Szent István király uralkodásától kezdve hazánk a Szentföldre igyekvő zarándokok egyik fontos állomása lett. Szent István a zarándoklatok támogatására Konstantinápolyban, Jeruzsálemben és Rómában is zarándokházakat építtetett.
     A középkorban terjedt e1 a zarándoklás elsősorban a kegyképet vagy kegyszobrot őrző Mária templomokhoz, ahol a hívek búcsút nyerhettek. A "búcsú" nyelvészeink szerint török eredetű jövevényszó, melynek jelentése elengedés, felmentés, megszabadítás. A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése részben vagy teljesen, melyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket elnyer az egyház közbejöttével, amely mint a megváltás szolgája hivatalosan kezeli és alkalmazza a Krisztus és a szentek által adott elégtétel kincstárát. A búcsújárás élénk vallási népmozgalommá vált, különösen olyan helyeken, ahol a természetfölötti világ megnyilatkozását az egyház által is elismert csodák jelezték. (Pl. Lourdes, Fatima, Mária Zell.) Szinte minden országnak kialakult a maga nemzeti szentélye, mely a zarándokok tömegét vonzza. A nemzetközileg vagy országosan ismert búcsújáróhelyek mellett főleg a XVII-XVIII. században kialakultak kisebb búcsújáróhelyek is, amelyek elsősorban egy-egy tájegység lakóit vonzzák. A búcsújáróhelyek többsége a Szűz Mária tiszteletére van szentelve. A győri egyházmegyében a győri székesgyház és még kilenc templom illetve kápolna van hivatalosan a Szűzanya tiszteletére szentelt búcsújáróhellyé nyilvánítva. Egyetlen búcsújáróhely a szanyi kápolna védőszentje Szent Anna asszony.

A szanyi Szent Anna kápolna története.

A szanyi szent kút és a kápolna történetét "a régi öregek szórul szóra maradt szóhagyományaiból" Gitzy György Kapuváron 1870-ben kiadott búcsújáró könyvecskéjében így olvashatjuk korabeli stílusban és helyesírással: "Tekintsünk most a szanyi község szép róna földjére különösen az egyedi és a szanyi határszélre hol most a szent kút és a Szent Anna kápolna áll. De már a török időben szent hely volt ez a mocsárral körülkerített kis dombocska, mert hihető, hogy itt sínylődtek a pogány török elől elbújt keresztények, a legnagyobb éhségek és nyomorúságok között füvekkel, gyökerekkel, halakkal és vadgyümölccsel éltek hosszas ideig a legnagyobb nyomorúságok között. Itt keresztelték meg született kisdedeiket, itt temették el halottaikat, itt kérték Istent, itt fohászkodtak a boldogságos Szűzanyához, a magyarok pátrónájához, itt esedeztek szent Joákimhoz, aki öt hónapig a pusztában bujdosott, itt folyamodtak a dicsőséges szent Annához, ki a szegények anyja, a szükségben levőknek segítsége, az üldözést szenvedőknek oltalmazója. Ezen helyen volt a vadon ege alatt a török időkben őseink lakása. Isten nem engedte, hogy ezen szent hely a buzgó hívek szívében feledésben maradjon. Az 1750-es évek elején történt, hogy egy szegény ember január havában száraz fát szedegetni e helyre keveredett, magában imádkozgatott, midőn angyali ének szót hallott, megdöbbent és széttekint, hát beljebb a sűrűben naphoz hasonló fényesség villant meg szemei előtt. Tovább ment és mondá: Életem színe, világkincse Jézus, Mária, Szent József. S hogyan megrémült, midőn a hólepte, zúzmarás fák között egy földig érő zöld levelű ágaival, túró fehérre kivirágzott, de már odvas vad körtefát szemlélhetett előtte. Neki bátorodván egy szép ágat letört s mondván üdvözlégy Mária virágok virága, engedj, hogy ezen ágacskát szerencsésen haza vihessem és lelkipásztoromnak bemutathassam. Hazasietve azonnal be is mutatta a melyen az akkori plébános csodálkozva azonnal felkészült és az emberrel gyalog kiindult, de a helységben hamar híre futott azonnal sok nép követte őket. A szegény ember elől ment mindenütt a hóba az előbbenni lépésein szerencsésen rátalált. De mint bámultak a népek a szép fára midőn meglátták mindnyájan törni akarták, de a pap megtiltotta és kérte őket, hogy ne tegyék míg ő azt a püspöknek be nem mutatja. Másnap útra is indult az akkor székelő püspök őméltóságához Győrbe. A püspök is nagyon csodálkozott, de hogy mit jelentsen azt meg nem mondta, hanem írt őszentsége akkori pápához, aki e történetnek okát levélbe a következőképpen magyarázta. Mondán: A vad körtefa példázza Szent Annát, virágja pedig Szűz Máriát. A vadon hideg pedig jelenti Szűz Máriának Szent Fiát, aki vadak barlangjában született s mindenek fölött erős lett a messiás. Ezen szent levélbe pedig őszentsége a Szent Anna tisztelőit búcsúkkal is megajándékozta. Ezek után nemsokára az ájtatos szanyi hívek kérelmére az akkor megyés püspök őméltósága belegyezte folytán azon helyre kápolna építtetett melyben a mai napig is Szent Annát, Szent Joakimot és a fiatal Szűz Máriát ábrázoló rézre festet kép tiszteltetetik, amit a győri püspök ajándékozott a szanyiaknak, melyért áldott legyen az Úr neve örökkön örökké. Amen.
     A vad körtefa még azután soká fenn állott, midőn egykor nagy szélvész alkalmával kidőlt és tövéből forrás fakadt, mely helyen ma is kis kutacska használtatik. Még említésre méltó, hogy az akkori szanyi hívek nem engedték, hogy a kápolna legkevésbé is marha erő által készüljön, hanem bár jókora nagyságú a kápolna és jó félóra járás a helységhez és mégis mindenféle építéshez szükséges szereket, fát, meszet, téglát, az utolsó szegig kézbe vitték ki csapatonként a falu apraja és örege, imádkozva és ének szóval zengedezve."

     Eddig tart az ősi szöveg. A kápolnát 1753-ban építették a szanyiak. Az építőanyagok kiszállításához állati erőt nem vettek igénybe, mindent a kezükben és a kötényünkben vittek ki közben imádkozva és énekelve tettek tanúságot hitükről. A kápolnát 1901-ben bővítették, ma szinte egy kisebb templomnak is nevezhetjük. Alapterülete: 112 m2. 1901-ben szép színes üvegablakokkal látták el. Az egyik ablak államalapító királyunkat Szent Istvánt, a másik Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja. A szentélyben, a régi kápolnában látható gyönyörű keretben a kegykép, amely Szent Annát, Szent Joakimot és a fiatal Szűz Máriát ábrázolja. A kápolnát többször felújították. 2000-ben amikor a világ Urunk Jézus születésének 2000 éves és mi magyarok államiságunk és első királyunk Szent István megkoronázásának 1000 éves évfordulóját jubileumi szentévben ünnepeljük a szanyi hívek adományaiból és sok társadalmi munkával kívül belül felújítottuk a kápolnát. A kápolna közel 250 éve a Rábaköz Szent Anna búcsújáróhelye, egyik lelki központja, ahova nemcsak a Rábaközből, hanem távolabbi vidékekről is jönnek zarándokok.

Programok a kápolnánál

    A nagyobb ünnepségek mindig Szent Anna napja körül vannak. Minden évben július 26-án, majd az Anna napot követő szombaton este 8 órakor tartunk szentmisét, amit gyertyás körmenet követ. Lelket gyönyörködtető a több száz égő gyertya, az égbe szálló ének. A búcsúi nagymisét az Anna napot követő vasárnapon délelőtt 10 órakor tartjuk. Van szentmise Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony előestéjén is. A kápolna egy kis erdő közepén, a Sárdos patak partján, nagyon szép környezetben fekszik, ezért szívesen keresik fel a fiatalok is. Több mint 10 éve minden nyáron itt rendezzük meg a rábaközi ministráns találkozókat és felkeresik a kápolnát az itt lelkigyakorlatozó kispapok, fiatalok is. A Szanyi Szent Anna Katolikus Iskolánk diákjai és tanárai minden évben Kisboldogasszony napján gyalogos zarándoklat keretében, közösen is kijönnek a kápolnához Szeretettel hívjuk és várjuk a zarándokokat.

Szent Anna híveid, hozzád jöttünk mi ma.
Ajkunkon száll a dal, szívünkből hő ima.
    Szép mennyország ékessége,
    Jó anyáknak mintaképe,
    Segíts, ó Szent Anna,
    Úr Jézus nagyanyja.

Tisztítsd meg a bűntől az édesanyákat,
Légy gondviselője a magyar hazánknak!
    Szép mennyország...

Ó názáreti ház, gondos nagyasszonya,
Kisded Szűz Mária, kegyes gondozója!
    Szép mennyország...

Te drága szent gyökér, aranygally gyökere,
Dicső Jordán folyó, kristálytiszta ere.
    Szép mennyország...

Erények kertjében nyíló aranyvirág,
Oltalmadért eseng, a bűnbánó világ.
    Szép mennyország...

(Dallam: SzVU. 122. Most az Úr Krisztusnak)

Krisztus Jézus Nagyanyjának,
Dicsőséges Szent Annának,
Zengjen buzgó éneket,
Szívünkből a szeretet.
    Kérünk te szent magzatodért,
    És kit ő szült Megváltónkért,
    Szent Anna, Szent Anna
    Krisztus Jézus nagyanyja,
    Légy híveid oltalma.

Te vagy azon áldott szent föld,
Melyből ama szép virág nőtt,
Szüzességnek liljoma,
Üdvözítőnk Szent Anna
    Kérünk te szent...

Mily nagy a te méltóságod,
Hogy az Isten így megáldott,
Hogy ennyire szeretett,
Fölmagasztalt Tégedet.
    Kérünk te szent...

(Dallam: SzVU. 214.)

Köszöntünk Szent Anna, anyák tüköre,
A házas életnek dísze öröme.
Jézus unokádon, örülje napon,
Örülje napon.
Örülj Szűz Márián, édes lányodon.

Szent Anna tégedet csodál dél s kelet,
Szülöttedben dicsér a szent kegyelet.
Aranylánc vagy az ó és új törvény között,
Új törvény között.
A földet az éggel össze te kötöd.

Az élet homályos ködös útjain,
Vezess szerelmednek védő karjain.
Ó Szent Anna asszony, légy édesanyánk,
Légy édesanyánk.
Segíts föl az égbe éltünk alkonyán.

Üdvözölt légy, drága szent hely,
Üdvözölt légy Szent Anna.
Te vagy régtől tisztelőid,
Gyámolító vigasza.
    Téged jöttünk köszönteni,
    Dicsőséges Szent Anna.
    Istenünknél, Szűzanyákkal,
    Te vagy népünk oltalma.

Több száz éve tündökölsz már,
Oltárodnak trónusán.
Szanyi kedves kápolnádban,
Áldott szívű pátrónánk. Téged jöttünk...

Itt a Rába szép vidékén,
Ütötted fel sátradat.
Innen ömlik híveidre,
A kegyelem áradat. Téged jöttünk...

Nagyanyáknak mintaképe,
Törlöd itt a könnyeket.
E szent helyen meggyógyítasz.
Nyomorultat, beteget. Téged jöttünk...

Aki hittel fordul hozzád,
Szent Anna el nem hagyod.
Szűzanyánknak földi trónja,
Megáld minket szent karod. Téged jöttünk...

Kápolnádnak karcsú tornya,
Kedves intő jel nekünk.
Szeretetből adott nékünk,
Téged áldott Istenünk. Téged jöttünk...

Ez a hely szent, megszentelte,
Századoknak nagy hite.
Mely e népet, minden bajban,
Szent Annához elvitte. Téged jöttünk...

Hol az ősök leborultak,
Ide jöttünk most eléd:
Szívünk gondját bizalommal,
Felemeljük itt Feléd. Téged jöttünk...

Mennyi kínzó, hulló könnyet,
Láttak már e szent falak:
Hány szív kínja enyhült itt meg,
És a bánat elapadt. Téged jöttünk...

Hozott Isten szent kegyelme,
Azért olyan jó nekünk,
Hogy felzenghet újra itt ma,
Szívből szálló énekünk. Téged jöttünk...

Ajándékul írd szívünkbe,
A Te édes nevedet:
Ahol járunk, segíts mindig,
Hogy éljen a szeretet. Téged jöttünk...

Szűzanyánkkal jöjj el hozzánk,
Majd halálunk óráján:
Szerettünk itt lenn a földön,
Ne hagyj végül se árván. Téged jöttünk...

A KÁPOLNA TÖRTÉNETE ÉNEKELVE
(Dallam: SzVU. 173. Áldozzunk hív...)

Örvendezzünk keresztények,
Szálljon égig zengő,
E szent áldott kegyhelyen,
Hol árad a kegyelem.

Ez a kedves szép kápolna,
Anyásan itt ránk hajol ma.
Életharcban védelem,
Eltűnik a félelem.

Réges rég mikor török dúlt,
E nép menekvőn térdre hullt.
Megbújva e rejteken,
Jutott túl a vészeken.

E föld mit sok könny öntözött,
A buzgó szanyi nép között,
Mindvégig szent hely maradt.
Több mint hétszázad alatt.

Összefogtak a jó hívek:
Fogadalma mindenkinek,
Hogy kápolnát emelnek,
Szent Annának szentelnek.

A nagy télben itt e helyen,
Azt vették észre hirtelen,
Hogy odvas vad körtefát,
Frissen díszít sok virág.

Megértették e szent jelet,
Hogy válasszák ezt a helyet,
A kápolna helyéül,
Hova gyorsan megépül.

A viharok kitekerték,
A vén fát és helyén lelték,
A forrást mely jelt mutat,
Élteti a szent kutat.

Szanyi fiatal és öreg,
Kézben gyalog fát és követ,
Hozott, szentélyt épített:
Valósult az ígéret.

Buzgó festő hálás tette,
Szent Anna képét festette.
Hívő fogadalomból,
Hogy járvány már nem tombol.

Ott álla hű szent Joakim.
Kis Szűz Mária imáin,
Örvendeznek mindketten,.
Áhítatos ihletben.

Drága kincs nekünk minden kép,
Szanynak gyöngye ez a kegykép,
Zarándoknak vigasza,
Innen szent fényt visz haza.

Száll az ima zeng az ének,
A kegyelem Istenének,
Neki zengünk hozsannát,
És köszöntjük Szent Annát.

Boldog lehetsz Isten népe,
Ahol Szent Anna kegyképe,
Újra itt ma rád ragyog,
Örvendnek az angyalok.

Otthonunkat és falunkat,
Szeretteinket magunkat,
Szent Annának ajánljuk,
Hü segítségét várjuk.

Betegeink sóhajtását,
Megtérők hű vallomását,
Anyaszívvel elfogadd,
Unokádnak odaadd.

A bűnösök megtérése,
Most híveid fő kérése,
Bűnbánatot tartsanak,
Istenhez találjanak.

Mutasd meg nagy hatalmadat,
Hogy szűnjön a bűnáradat,
Engesztelni jöjj velünk,
Valahányszor szenvedünk.

Híven valljuk itt hitünket,
Erősítjük reményünket,
És bennünk a szeretet.
Átölel mindeneket.

Legyőzve a sok hívságot,
Ma kell tennünk tanúságot,
A hitvalló családért,
Hívő magyar hazánkért.

Mint ősök századok előtt.
Itt merítünk mi is erőt,
Hol Szent Anna szent kutad,
Kápolnája enyhet ad.

Szanyi szent kút szelíd fénye,
Zarándokutunk reménye.
Kérjük kik most itt vagyunk,
Te légy vezércsillagunk.

Visszatérni úgy szeretnénk,
Ide hozzád mi évenként,
Segítsd a mi tervünket,
Szent Anna áldj meg minket.

Jézus drága vére árán,
Segíts halálunk óráján,
Menny kapuját elérni,
Veled Istent dicsérni.

Mindörökké. Ámen.

Szent Annát dicsérni, hívek jöjjetek.
Ő is fogyja kérni Jézust értetek.

Üdvözlégy Szent Anna,
    mondja minden hív,
    Áldott légy Szent Anna,
    Nyelv mondja és szív.

Minden anyák közül, ő választatott,
Leánya bűn nélkül, hogy fogantatott.
    Üdvözlégy Szent Anna...

Istentől Szent Anna, megtiszteltetett,
Hogy édes leánya, Isten Anyja lett.
    Üdvözlégy Szent Anna...

Nagy és kedves szülő, áldd meg népedet,
Nyújtsd ki csodatévő drága kezedet.
    Üdvözlégy Szent Anna...

(Dallam: SzVU. 292. Máriát dicsérni...)

Szeretettel jöttünk hozzád szép Szűz Mária,
Fogadjál el gyermekednek Jézus szent Anyja.
    Édesanyánk hoztunk Néked lángoló szívet,
    Oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Világbékét kérünk Tőled, szép Szűz Mária,
Mert Téged nagyon szeretünk, egek leánya.
    Édesanyánk...

Szívünk bánat koszorúját elédbe rakjuk,
Mária édes jó anyánk, könyörülj rajtunk.
    Édesanyánk...

Messze útról hozzád jöttek árvák, özvegyek,
Édesanyánk kinyílt rózsa, vigasztald őket.
    Édesanyánk...

Világ békéért könyörgünk, szép Szűz Mária,
Eszközöld ki Szent Fiadnál, édes Szűzanya.
    Édesanyánk...

A Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág,
A Szent lélek gyöngyharmatja szállott le terád.
    Édesanyánk...

Édesanyánk szűz fejedre kötünk koszorút,
Vigasztald meg Édesanyánk a sok szomorút
    Édesanyánk...

A Szentlélek Úristennek szelíd galambja,
Te vagy Anyánk Szűz Mária Jézus Szent Anyja.
    Édesanyánk...

Halálunknak végóráján siess mihozzánk,
Vidd lelkünket mennyországba, édes jó Anyánk.
    Édesanyánk...

ÉNEKEK KÖRMENET ALATT

Angyaloknak királynéja tiszta Szűz.
Kérjed a te Szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, kit Szent Anna szült,
Kinyílt rózsaszál, Téged köszöntünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk.

Szépen szól a kisharang éppen dél vala,
Ezrek ajkán zeng alant az Úrangyala.
Áve, áve, áve Mária, áve, áve, áve Mária.

Hív a harang lágy szava jön kis Bernadett,
És a Gáve pázsitos partján fölsiet.

Masszabiel szirtkövén ó mit lát szeme,
Mint a hajnal csillaga rajta fénylene. Áve.

Égi kép ez szép mint az anyaszeretet,
Hord ruhául hónyakán rózsafelleget. Áve...

Jertek víg örömmel Szűz Máriához,
A Szent Anna asszony szűz leányához.
    Kik Máriát szívből szeretitek,
    Isten hozott most ide titeket

Ki alázattal kéri, azt meghallgatja.
Szent áldása nélkül, el nem bocsátja.
    Kik Máriát...

Egykor az angyalok a magas mennybe,
Ezen szép szavakkal, vezessenek be:
    Kik Máriát...

Jertek ide Máriának drága búcsús hívei,
Akik szép neve napjára, eljöttünk köszönteni.
    Kisasszonyunk Szűz Mária
    Ma van születésed napja.
    Az aranyos bölcsőjében
    Szent Anna ringatgatja.

Mikor kedves vendégei tiszta szívből
köszöntik. Nézzetek csak az oltárra,
Milyen szépen tündöklik. Kisasszonyunk...

Litánia Szent Annáról

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atyaisten,    Irgalmazz nekünk.
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,    Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szüzeknek Szent Szüze,
Dicsőséges Szent Anna asszony,
Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja,
Szent Anna, Joachim tisztaságos hitvese,
Szent Anna, a pátriárkák leánya,
Szent Anna, Dávid házának ékessége,
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége
Szent Anna, a házasok tiszta tükre,
Szent Anna , a szentség edénye,
Szent Anna, a jámbor élet példaképe,
Szent Anna a szegények anyja,
Szent Anna, a tiszta élet pártfogója,
Szent Anna, a megtérő bűnösök gyámola,
Szent Anna, a keresztények oltalma,
Szent Anna, a szülőanyák segítsége,
Szent Anna, a betegek gyógyítója,
Szent Anna, a szomorúak vigasztalója,
Szent Anna, a haldoklók enyhülése,

Mi bűnösök,
    Kérünk Téged hallgass meg minket.
Hogy gyermekeinket és az ifjúságot engedelmességben és tisztaságban megőrizd.
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és az egyetértést megnyerd.
Hogy a szenvedőket, az árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyd.
Hogy jámborságod és érdemeid által ebben az életben vezérelj.
Jóságod és irgalmad által.

A kegyelmek által, amelyeket Istentől nyertél,
Ama kegyelem által, amelynél fogva
    Üdvözítőnk nagyanyjává választattál.
Örömöd által, amelyet akkor éreztél, amikor
    Szűz Máriát méhedben fogantad.
Örömöd által, amelyet tapasztaltál, amikor az
    Irgalmasság Anyját e világra szülted.
Örömöd által, amely eltöltött, amidőn kedves
    leányodat a templomban bemutattad.
Boldogságod által, amelyben a mennyben
Jézussal és Máriával a mennyben
részesülsz.
Ama tisztelet által, amelyet Isten szentjeitől
    és választottjaitól nyersz.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
        Jézus irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna.

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Mindenható Úristen, Aki a dicsőséges Szent Anna nagy érdemeiért, Őt annyi kegyelemben részesítetted, hogy Annak Anyjául választottad, Akitől az Úr Jézus Krisztus nekünk született, a mi édes Üdvözítőnk, a világ Megváltója - mutasd meg irántunk is jóvoltodat, az Ő nagyanyjának és szentséges leányának esedezése által, hogy akinek emlékezetét megüljük, imáink meghallgatást nyerjenek és egykor az Ő társaságukba, a mennyei boldogságba jussunk.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.