Szentantal

Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáróhelye

    Csallóköz kegyhelye, megkőzelíthető közúton Somorja városkától 5 km-re. Legközelebbi vasútállomás 3 km.
    Bácsfa már 1205-ben dokumentált hely. Temploma van 1238-ban, plébániája1390-ben Szent György védelme alatt. A Szent György úri templomocskát 1852-ben lebontották rozzant állapota miatt.
     A Szűz Mária rendtartományhoz tartozó ferencesek templomát maga Lippay György érsekprímás kezdte építtetni 1660-ban a zárdával együtt. Szelepcsényi György hercegprímás idejében fejeződött be az építkezés 1677-ben. Ő ferenceseket hívott meg ide. A kolostor fenntartására négyezer forintnyi összeget adományozott. Sajnos ezt a kolostort is megszüntette II. József császár-király 1789-ben A ferences atyák távozása után a kostort magtárnak, a templomot szénaraktárnak használták. I. Ferenc császár 1809-ben azonban visszaállította eredeti rendeltetésének megfelelóen. 1811-ben visszahívják a ferenceseket is.
    1684-ben a Maholányi bárócsalád a templom elé Páduai Szent Antal szobrát állíttatja föl. 1718-ban, majd 1720-ban vihar pusztítja a templomot és a kolostort. 1724-ben, október 1-jén a templomot Ghyllányi Győrgy tinini püspök szentelte föl Páduai Szent Antal tiszteletére. (Eddig ugyanis csak benedikálva-megáldva volt, most konszekrálták-fölszentelték! ) A templom főoltárát gróf Apponyi György emeltette 1782-ben. Maga a kripta, vagyis a templom alatti sírbolt az Apponyi család temetkező helye. A főoltár nagy képe Páduai Szent Antalt ábrázolja. Alatta foglal helyet a kegykép, ami miatt a templom zarándokhely. A kegyképen a vért könnyező Boldogasszony van Egy doborgazi ifjú, bizonyos Liszkay Márton ajánlotta föl Szűz Máriának a gyógyulás reményében. Miután meggyógyult, egy előttünk ismeretlen pozsonyi festővel elkészíttette, és a Szent Antal-i templomnak adományoznta 1705-ben . Ekkor még Vajka, Doborgaz, Bácsfa kisnemesek (prediális) telepe volt. A Boldogasszony kegyképe sírt a következő dátumokon: 1715. június 19-én hajnali 5 órakor és ezután, 20-án hajnali 3-4 óra között, majd 21-én déli 12 órakor, majd 23-án hajnali 4-5 óra között.
    A kegyhely történetét p. Hermann Jeromos írta meg könyvben 1865-ben, címe: "Emlékkönyv Szűz Mária vérkönnyezéseinek másfél százados jubileumára". A Szent Antal-i búcsú napja szeptember 8., Kisasszony ünnepe, illetve a következő vasárnap. A kegytemplomot és kolostort gyönyörű park veszi körül. A templom mellett a parkban Kálvária van tizennégy stációval és egy mesterséges (hordott) dombbal. Az istentiszteletek magyar nyelven történnek. A kegykép sajátosságai: maga a festésmód is sajátos a ruházat terén, sajátos a Boldogasszony és a kis Jézus arca. A Boldogasszony nyakát gyöngyfűzér díszíti, a Kisdedet a jobb karján tartja, a Kisded pedig baljával a Szűzanya ajkát tartja.
    A sírás vérkönnyeit egy kendőcskében (purificatorium) gyűjtötték egybe, s ezt az ereklyét máig is őrzik. A búcsú napján ez az ereklye ki van téve mise után közszemlére a főoltárra, és hódoló csókra. A zarándokok az oltárt megkerülve vonulnak az ereklye tiszteletére.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 24-25.old.)


A Kegykép eredete

     A szomszéd községben, Doborgazon, történt 1703-ban, hogy Liszkay Márton nevű parasztlegény ökrös szekérrel akart a mezőre menni, de szerencsétlenül lépett fel a szekérre, leesett és a szekér keresztülment rajta. Nem tört el egyetlen tagja sem, de súlyos belső sérülést szenvedett, és fél évig feküdt. Ez idő alatt nem tudta mozdítani a végtagjait. Miután látta, hogy az orvosok nem tudnak rajta segíteni, a Boldogságos Szűzhöz fordult segítségért. Megfogadta, hogy képet festet, ha betegségéből kigyógyul. Betegsége csodálatos módon jobbra fordult, s hamarosan felgyógyult.
     Liszkay Márton megtartotta fogadalmát. Egy pozsonyi festővel megfesttette a Boldogságos Szűz képét. A kolostor gvárdiánja megengedte, hogy a fogadalmi képet a főoltár háta mögött a falra felfüggesszék. Abban az időben a szerzetesek itt szokták a napi zsolozsmát elmondani. A laikus testvérek virágokkal ékesítették a képet; de a hívő nép is megkedvelte, valahányszor szokás szerint a főoltárt megkerülték, megérintették és megcsókolták. A kép nem volt művészi festmény, de a Szent Szűz alakja mégis olyan gyengéd volt, hogy mindenkinek megnyerte a tetszését.

Folytatás..

Kegykép

     [A szentantali kegykép] A nagyon hasonló Eleousza és Episzkepszisz típusok ötvözete. Prototípusa Lucas Cranach innsbrucki kegyképe nyomán a bécsi, paulánusok Őrangyalok templomának Segitő Máriaképe.
     Ebben a sajátos változatban együtt jelenik meg két igen népszerű kegykép Máriája: a Segítő és a Kármelhegyi Boldogasszony. A képet 1703- ban fogadalmi képként függesztették a főoltár mögé, ahol a ferences búcsúkra érkező zarándokok már tisztelték. 1715 júliusában több napon keresztül véres könnyeket hullatott, s a csodás eseményeket követő vizsgálatok után az esztergomi érsek 1716. október 16-én engedélyezte a kép nyilvános tiszteletét. A kép könnyezése egy hónappal előzte meg a második máriapócsi kegykép könnyezését, amely összefüggésbe hozható az előző évek háborúságaival és járványhullámaival.
     Vászonra festett olajkép ismeretlen mestertől, az egykori ferences templom főoltárán. Szűz Mária és a kis Jézus fején dupla korona.
     Kultusza az Óbuda-újlaki Segítő Mária-kápolnába csakúgy, mint a törökbálinti Mária-kápolnába, valamint a pozsonyi jezsuita templomba is eljutott, ahol másolatát tisztelik.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 346.old.)

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

DICSÉNEK A SZENTANTAL-I SZŰZ MÁRIÁHOZ

1. Szentantali templom csodás Nagyasszonya!
Üdvözlünk ma téged, szépséges Szűzanya!
Vétkeknek hódolva a néped elhagyott,
Ezért bús szent szemed vérkönnyet hullatott.

Mi tégedet többé soha el nem hagyunk.
Maradj velünk Te is, Kegyes nagyasszonyunk!
Csodatévő Szent Szűz! Hozzád esedezünk:
Légy oltalmunk: Anyánk, könyörögj érettünk!

2. Sóhajunk száll hozzád, kegyes nagy Pátrónánk!
Bennünket ne hagyj el, édes jó Szűzanyánk!
Felénk te világítsz, hiszen te vagy napunk.
Ha sötét éj borul ránk s emészt bánatunk.

Mi tégedet többé soha el nem hagyunk.
Maradj velünk Te is, Kegyes nagyasszonyunk!
Csodatévő Szent Szűz! Hozzád esedezünk:
Légy oltalmunk: Anyánk, könyörögj érettünk!

3. Ha könnyező szemünk rajtad nyugodna,
Nehéz küzdelmünkben rég elvesztünk volna.
Bűnösök oltalma, árváknak védője!
Tekints le szenvedő gyermekid lelkére!

Mi tégedet többé soha el nem hagyunk.
Maradj velünk Te is, Kegyes nagyasszonyunk!
Csodatévő Szent Szűz! Hozzád esedezünk:
Légy oltalmunk: Anyánk, könyörögj érettünk!

4. Szívünknek reménye eléd borulunk,
Rózsakoszorút mi szép füzérbe fonunk.
Erények rózsáit örökül hagytad ránk.
Emeljük föl lelkünk tehozzád, Szűzanyánk!

Mi tégedet többé soha el nem hagyunk.
Maradj velünk Te is, Kegyes nagyasszonyunk!
Csodatévő Szent Szűz! Hozzád esedezünk:
Légy oltalmunk: Anyánk, könyörögj érettünk!

5. Itt összetett kézzel ' térdelünk előtted,
Fohászunk glóriát fonjon körülötted.
Lángra gyúl a szívünk, zeng lelkünk imája,
Egy szívvel mondjuk most: Üdvözlégy, Mária!

Mi tégedet többé soha el nem hagyunk.
Maradj velünk Te is, Kegyes nagyasszonyunk!
Csodatévő Szent Szűz! Hozzád esedezünk:
Légy oltalmunk: Anyánk, könyörögj érettünk!A szentantali csodásgyógyulások szereplőinek lakóhely szerinti származása a XVII. században - Bölcskey Ödön adatai alpján (Forrás:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 294.old.)
Óh egeknek lilioma, szép szűz Mária,
Szentantali templomnak ékes csillaga!
Én Tehozzád idejöttem ékes szűz virág.
Méltóztassál meghallgatni kegyes szűz Anyánk!

Mint a szarvas kútforráshoz, hozzád siettem!
Bűneimnek bocsánatát hogy megnyerhessem.
Én Tehozzád ide jöttem ékes szűz virág!
Szent Anna asszony méhében oltott rózsaág.

Sok számtalan bűnösöket már meghallgattál,
A pokolnak nagy tüzéből szabadítottál.
Én is azért hozzád jöttem, ékes szűz virág,
E gyönyörű kegyhelyen kinyílt rózsaág.

Mint fényes nap, oltárodon akként tündöklesz,
Az ide zarándoklókra le is tekintesz.
Tekints reánk szűz Mária, nyisd meg füleid.
Hallgasd meg itt egybegyűlt nép könyörgéseit.

Nézz le kegyes szűz Mária a kis seregre,
Mely messze földről utazott tiszteletedre,
Hogy Te néked ajándékot bőven oszthasson,
Egy könnyből kötött koszorút átadhasson.

Sok számtalan nagy bűnös már itt megkeresett,
Szűz anyai képed előtt áldozatot tett.
Bűnei bocsánatáért könnyet hullatott,
Abból font egy szép koszorút, mit neked adott.

(Az énekek forrása: SZENTANTALI KÖNNYEZŐ SZŰZANYA Bácsfa-szentantali búcsújárók imafüzete 29.old.)


Beszámoló és képek a 2009. évi Kisboldogasszony napi búcsúról a Pázmáneum honlapján.


Szeretettel hívunk minden zarándokot Bacsfa-Szentantalra a vérrel könnyző Szűzanya főbúcsújára,
mely 2011. június 19-én lesz.

Program:
2011. június 19., vasárnap:

14.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség
15.30 keresztút
17.00 Ünnepi szentmise:
Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök
20.00 szentségimádási óra: Szűzanyával az Úr előtt
21.00 szentségimádási óra: A családokért
22.00 szentségi áldás
22.15 latin szentmise a rendkívüli formában: P. Kovács Ervin Gellért OPraem

Bővebb információ: Sranko László plébános, Báč 1, 930 30 Rohovce, Szlovákia,
Tel: 00421 911 911 809, sranko.laci@gmail.com, www.szentantal.sk


2008-ban szeptember 6-7-én került sor a csallóközi kegyhelyen a Kisboldogasszony-búcsúra, amely ebben az évben, Szent Pál évében, a családok megújulása jegyében zajlott.
    Az első napon, szombat este az ünnepi liturgiát és gyertyás körmenetet Pápai Lajos győri megyéspüspök végezte. Beszédében az emberi élet méltóságával és a kor által a családok elé tárt kihívásokkal foglalkozott. Buzdította a híveket, hogy a kor viszontagságai közepette szembe kell tudni nézni a közönyösséggel. Ennek legkiválóbb helye és eszköze a család intézménye. Az ünnepi szentmisét szentségimádás követte.
    Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmise celebránsa és szónoka Tóth Domonkos nyugalmazott nagyszombati segédpüspök volt. Szentbeszédében az élet védelme és az Isten abszolút életpártisága mellett foglalt állást. A kérdés gyakorlati oldalát Liseaux-i Kis Szent Teréz szüleinek példáján keresztül taglalta, különösen a gyermekek nevelésének fontosságát hangsúlyozva: a házaspárok a gyermek életét áldásnak és ne tehernek tekintsék.

Forrás: Magyar Kurir
    “300 éve kaptuk a kegyképet Liszkay Márton doborgazi gazda gyógyulása után” — olvashatták a Bacsfa–Szentantalra érkező zarándokok a szabadtéri oltárnál a feliratot. 2003 szeptember 6–án és 7–én gyűltek össze e csallóközi kegyhelyen a különféle egyházközségekből érkező magyar hívők, hogy Kisboldogasszony ünnepe alkalmából együtt kérjék a Szűzanya közbenjárását, együtt imádkozzanak, ünnepeljenek.
    Szombaton este Karaffa János bakai plébános volt a szentmise főcelebránsa és szónoka. Beszédében történelmi áttekintést nyújtva szólt népünknek a Boldogasszony iránti tiszteletéről. A szentmisét követően került sor a már hagyományos gyertyás körmenetre a község utcáin, számos hívő részvételével — a házak ablakaiban világító gyertyalángok jelezték: közös ünnepként élik meg a falu lakói az eseményt.
    Másnap, vasárnap reggeltől is lehetősége nyílt a zarándokoknak a közös imára, szentmisén való részvételre. A reggeli szentmise után — amelyet Lormusz János gellei esperes–plébános celebrált — tíz órakor került sor az ünnepi szabadtéri szentmisére. Morovics István eperes–plébános köszöntőjében hangsúlyozta az ünnep jelentőségét, mondván, a rózsafüzér évében és a Szentatya várásának jegyében ünnepeljük azt. “Szívből énekeljetek, mert aki így énekel, kétszer imádkozik” — szólt az összegyűlt zarándokokhoz.
    A szentmise — amelyen egy olvasmány és egy könyörgés szlovák nyelven hangzott el — főcelebránsa és szónoka Herdics György c. apát–kanonok volt. Beszédében a Máriát dicsérő magyarokat megszólítva, beszélt a reménység Csillagáról, aki “Szent István királyunk reménye volt, mikor a Koronát, az országot felajánlotta a Szent Szűznek, s e Reménycsillag volt Isten után egyetlen reménye mindazon hős és nagyszerű elődeinknek, akik a bánatban, a gyötrődések közepette, a kilátástalan élethelyzetekben hozzá fohászkodtak, anyai palástja alatt kerestek oltalmat”. Szólt továbbá a magyar anyák feladatáról: “Úgy kell élnetek, úgy kell imádkoznotok, úgy kell gondolnotok a jövendő életre: semmiképpen sem engedhetitek, hogy a hóhér vedrébe essen fiatok! Mert ki halálra szánja magát, el is pusztul…” Mária buzdít, velünk van, segít a bajban. Akkor szólíthatjuk majd őt joggal Boldogasszony Anyánknak, ha megmarad bennünk a szeretet, az istenfélelem, a hit és a remény. “Akkor lesz igazán Mária anyja e népnek” — mondta a szónok.
    A szentmise végén, ahogy itt már hagyománnyá vált, egy édesapa, egy édesanya, egy fiatal fiú, majd egy lány mondta el imáját a szentségi Jézus előtt, a Szűzanya, Batthyány–Strattmann László, Szent Erzsébet és Boldog Gizella közbenjárását kérve, Isten szolgálatára ajánlva fel magát és a hívő népet.
A szentmisén, miként az előző napon is, a hegysúri fúvószenekar működött közre.
    A szép ünnep befejeztével remélni lehet, hogy mindazt a kegyelmet, gondolatot, ösztönzést, amit a zarándokok e kegyhelyen magukba fogadtak, tovább tudják adni családjuknak és egész magyar hívő közösségünknek. Hogy — ahogy a helybeli lelkiatya mondta a szentmise végén — mindenhová szétáradjon a lelki öröm.
–tha–

Forrás:
Remény katolikus hetilap

Képek a 2003-as Kisboldogasszony napi búcsúról (Foto: Nagy Géza és Nagy Zoltán):

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán


Köszönjük Herdics György apát-kanonok úr segítségét!

Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra