Dr. Molnár Gyula: SZŐKEFALVA

A SZŰZANYA 23 jelenésének FÉNYÉBEN

1995-2005 között

 

Szőkefalva – Erdély közepén, Dicsőszentmárton és Vámosgálfalva között - a Kisküküllő mentén fekvő kis település. Ebben a parányi faluban – amely Vámosgálfalva községhez tartozik - 1995 és 2005 között, évenként alapvetően három alkalommal transcendens fényben jelent meg „állítólag” Szűz Mária a világtalan magyar nemzetiségű Marián Rózsikának. (A jelenés Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek atya állásfoglalása szerint mindaddig „állítólagos”, amíg a Katolikus Egyház nem nyilatkozik, nincsenek a jelenésről biztos, megcáfolhatatlan ismeretei. Az Egyház csak szigorú és alapos vizsgálat után szokott dönteni, mert a Tanítóhivatal - telve bölcsességgel és óvatossággal - ­nem szokott sietni.) 

A falunak 1200 lakosa és 4 temploma van, 4 helyben szolgáló pappal. A lélekszám nagyságrend szerinti megoszlása: református 500, ortodox görög keleti 300, katolikus 220, unitárius 100-110 fő. A lakosok átlag keresztények, átlag vallásosak. A négy felekezet évszázadok óta békében él egymással, közöttük nem voltak és nincsenek különösebb torzsalkodások. A falunak a Mária-jelenéshez történő hozzáállása olyan, ahogyan az Úr Jézust fogadták Názáretben. Megoszlanak a vélemények. A jelenések kezdetekor azokról nem is akarnak hallani. Mondták egyesek: lehetetlenség, hogy „ilyen nagy dolog ilyen kis helyen megtörténjék”, ugyanis az, hogy egy olyan látnoknak, aki egészen egyszerű szegény, vakolatlan házban lakó családnak leánygyermeke, nem jelenhet meg a Szűzanya. Napjainkra – a jelenések befejeztével – azonban egyre inkább pozitív oldalára mozdul el a katolikusok és nem katolikusok véleménye.

            A szőkefalvi „állítólagos” jelenés felbecsülhetetlen jelentőségű a népek, nemzetek és népcsoportok problémái egyetlen lehetséges természetfeletti útjának megmutatásával. Az üzenetekből levont következtetések alapján világosan lehet látni, hogy nemcsak a balkáni és romániai, hanem a világ minden részében, nyelvében, kultúrájában veszélyeztetett etnikumok megmentése (Európában, Afrikában, Ázsiában és a többi földrészen) csak a Szűzanya minden kegyelmet közvetítő feladatának végrehajtásával lehetséges. Szőkefalva világosan és egyértelműen bizonyítja, hogy a kisebbségben élők kibékülése, krisztusi békéje csak az evilág és a túlvilág szoros kegyelmi kölcsönhatásában, a földi problémákon felülemelkedő misztikában valósulhat meg. Az üzenetek sugalmazzák, hogy a Gondviselés terve szerint – az Európa történetére, de a kontinensekre is kiható jelenlegi tragikus valóságból - a természetfeletti erők számolják fel a romlást és az anarchiát. A máriás apokalipszis részét képező szőkefalvi előrejelzések láttatják azt is, hogy az újszövetségi krisztusi beavatkozás és a nagy figyelmeztetés próféciában előre jelzett roppant megrázkódtatás után - a Szent Szűz közeli és örvendetes fordulatot ígér a jelenések fénykultúrájából a világnak.

Az „állítólagos” Mária-jelenések tíz éve. A jelenések 1995-ben kezdődnek és 2005. június 17-én fejeződnek be. A Szűzanya a látnokot nagy hivatására az első három évben magánjelenései alatt készítette fel. A Szent Szűzzel való találkozás 1958. és 2005. között azonban már nem magánjellegű. A látnok az első nyilvános jelenésen csak néhány, a harmadikon már 350 jelenlévő nevében - szülői házában - köszöntheti a Szűzanyát. A zarándokok ekkor már nem férnek a ház udvarán, ezért kérik a látnokot, közvetítse, hogy a következő jelenések a katolikus templomban legyenek. A Mennyei Édesanya a kérést elfogadja és a negyedik jelenéstől látogatásának a színhelye a Szőkefalvi Katolikus Templom. Ezzel egyidejűleg kéri azt is, hogy ez a templom a jövőben imaközpont legyen. A negyedik és az ötödik jelenés a templomban zajlik. A zarándokok száma minden alkalommal egyre nőtt, ezért a templomkertbe építettek szabadtéri oltárt, ahol a jelenési napokon 10.000-15.000 ezres nagyságú zarándoksereg – szentségimádással, virrasztással, szentolvasó imádkozásával, keresztúti engeszteléssel, ájtatossággal - várja a Szűzanya érkezését. Jakubinyi érsek atya engedélyével az „állítólagos” Mária-jelenések napjain kezdetben 10-15, későbbiekben 25-30 pap koncelebrálásával, a Szűzanya érkezését megelőzően délután 3 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatnak be – tájékoztat mindezekről György István plébános atya.

Örvendetes, hogy nemcsak a zarándok hívek jönnek Szőkefalvára, hanem számos pap az egyházmegyéből és Magyarországról is. Minden „állítólagos” Mária-jelenésen 30-40, sőt 50 pap is megjelenik. Vannak közöttük katolikusok, görög katolikusok, ortodoxok. Általában reggeltől 20-30 római és görög katolikus pap gyóntat. A gyóntató atyáknak sokszor 3 órakor ott kell hagyniuk a gyónók véget nem érő sorát, mert szeretnének részt venni a közös koncelebrációs szentmisén. Nagyon sok visszajelzést, tanúságtételt ismernek -, tájékoztat a plébános atya: 20-30 éves korú zarándokok, akik nem végeztek szentgyónást, itt Szőkefalván indíttatást kapnak és a bűnbocsánat szentségéhez járulnak. Megtérések, gyógyulások is vannak, az Egyház ezeket ezután fogja kivizsgálni. Ahogyan eddig fel tudták mérni, a szentmiséken 4-6 ezer hívő áldozik meg. Boldogító látvány, hogy a plébániatemplomban és a fákkal beültetett impozáns templomkertben az Oltáriszentség jelenlétében a Mária-jelenés előtt, alatt és után a zarándoksereg közös éneklésében és a könyörgésekben az ortodox atyák és szerzetesnővérek is részt vesznek.

A kiválasztott. A Szűzanya – a Gondviselés terve szerint - Marián Rózsikát választotta ki szőkefalvai üzeneteinek továbbítására, aki 1962. november 4-én született Dicsőszentmártonban, mint a család első gyermeke. Testvére Edit Ildikó, aki jelenleg Rózsika segítője mindenben. Édesapja Marián János, édesanyja Gergely Katalin, akik a kétéves Rózsikával Szőkefalvára költöztek, ahol jelenleg is laknak. Rózsika itt végezte magyar nyelven elemi iskoláit. Itt volt elsőáldozó és bérmálkozó is. A középiskolát Dicsőszentmártonban román nyelven fejezte be, majd egy gépírói tanfolyam után nagyon távolra kapta a kinevezését, ahová a szülők nem engedték el. Így 1981-ben a házasságot választotta. A nemsikerült dicsőszentmártoni házasság egyre elviselhetetlenebbé vált, amelyet úgy próbált megoldani, hogy 1989-ben gyermekével, Ferikével hazaköltözött szüleihez. 13 éves korában vették észre az orvosok, hogy cukorbeteg és ennek következményeként 1992-ben elvesztette látását. 

            Élete a szenvedések és a betegségek sorozata. Sokszor volt élet-halál között és az orvosok többször is lemondtak róla. Magyarországról a kórházból azért adták ki, hogy ne ott haljon meg. Életben maradt, mert Valakinek szüksége volt rá. 1999. május 2-án lépett be a ferences harmadrendbe. Napjainkban is nagyon sok a szenvedése. Küldetésének vállalása óta azonban nagy szeretettel, önátadással és boldog lélekkel fogadja el. Szenvedéseit fölajánlja a jó Istennek és a Szűzanyának, és ezzel teszi értékessé azokat. György István plébános atya, lelkivezető a látnokot úgy ismeri, hogy ennek a magas hivatásnak az ő élete megfelel. Természetesen csak úgy kaphatta a számtalan kegyelmet, hogy a Szűzanya megjelent neki, nevelte és formálta, hiszen ő sem volt vallásosabb, mint a többi szőkefalvi ember.

            Az „állítólagos” jelenés lefolyását Rózsika úgy mondja el, hogy – az előző jelenés befejezésekor meghatározott időpontban - egy 70-75 cm-nyi nagyságú fény-szobor jelenik meg az oltár előterében, amit csak ő észlel. A Mária-szobor fején 12 csillagból álló korona látható. A fényből "faragott" megkoronázott szobor felett egy mindent fénybe borító ragyogó csillag. Ekkor már nem látható többé a fényszobor, mintha lassan visszavonulna. A jelenésben csak a mennyei fény látható. "Ennek a fénynek a színe sárgás. Igazában azonban nem hasonlítható semmiféle gyermek-, fiatal lány vagy asszony koromban látott földi színhez. A természetfeletti fénynek a sárgája hullámzik. A fényben a mennyei szín sajátos életét éli. Ebből az élő fényből lép ki az emberi hang, de ez a földöntúli és mégis földi hang olyan leírhatatlanul kellemes, bájos, varázslatos, hogy mindent elfelejtet, ami az ember körül van, még a fájdalmat is."

            "A Szent Szűzzel való találkozás nálam nem jár semmilyen elragadtatással, minden változatlan, érzékelhető körülöttem, minden természetes, a csend is, köhögésem és orrfúvásom is. Azt hiszem, a hőmérsékletem és a vérnyomásom is - meséli Rózsika, ágya szélén ülve - olyan, mint a jelenés előtt, amikor a szentolvasó tizedeiben a Miatyánk és az Üdvözlégy első részét imádkozom."

            A mennyei fényből, amelyet a jelenés idején a világtalan csodálatosan lát és az akusztikailag tüneményesen érzékelhető üzenet, amelyet emberi fülével hall, belelép az emberi létezésbe, Rózsika életébe. Ennek az eseménynek az időtartama 10-15 perc. Az Istenanya hangja, szózata megvilágítja a kiváltságolt értelmét a templomban vagy a szabadtéri oltáron. Szűz Mária a fényben tanít úgy, hogy ez a fényből érkező hang a látnok lelkében, szívében és értelmében földiesül, igeként, főnévként, határozószóként stb. él és visszhangzik.

            "A jelenés után mindig könnyed vagyok, mintha repülnék - veszi át a szót ismét Rózsika. Sem végtagjaimban, sem szívemben, sem vesémben vagy lélegzetemben nem érzek semmit, ami nehéz, keserves, vagy fájó. Mintha fájdalmamban, igen nagy fájdalmamban sohasem vergődtem volna, vagy nem vergődnék! Mintha a jelenés előtt nem kiabáltam, sikoltoztam volna szívemben, újra és újra ismételve a kérdést: Anyám, mikor jön el szeplőtelen szíved győzelme?"

            Az évi három, 2001-ben és 2004-ben a négy jelenés közötti hetekben, hétköznapokban vállalt szenvedésének, elfogadott fájdalmának nappalaiban és éjjeleiben is egy-egy pillanatra meglátogatja, megerősíti, megvigasztalja a szobájában, legtöbbször az ágya fölött végigsuhanó mennyei fény, „mely leírhatatlanul és kimondhatatlanul rövid ideig tart, de az égi fény hatása rövidségében is hatalmas. A fényben újra születek. Ez  alatt a villanásnál sokkal gyorsabban eltűnő fény ajándékaként semmi sem fáj és testemben-lelkemben minden örömmé lesz, szinte megdicsőül. Majd újra jön rámszakadva a fájdalom és újra kezdődik minden" - folytatódik a vallomás. "Szenvedek, de meg is gyógyulok. Ez nem kórházi gyógyulás. Ezzel teljesen tisztában vagyok. Amikor kórházi ágyamban alig elviselhetően szenvedek, az orvosok a legerősebb fájdalomcsillapítóval sem boldogulnak." A látnok testét teljesen birtokba vevő misztikus fájdalomnak az orvostudomány számára megközelíthetetlen kór-képével állunk szemben. 

            Ebbe a jelenés ajándékaként feltáruló természetfeletti világba behatolni nem lehet, és ezt a természetfeletti eseményt a kommunikációs, internetes hálózatnak közvetlenül átadni sem lehet. Az ember és a természetfelettiség fény-találkozásában - mint minden Mária-jelenésben - csak közvetve vehetünk részt. A legválasztékosabb riport sem segít az ég és a föld misztikus találkozásának feltárásában. A "hogyan" az Isten titka, mint a torinoi lepel képének keletkezése a húsvéti feltámadás hajnalán vagy az Úr Jézus születésének körülményei, hogyanjai! A természetfelettiség adminisztrációján keresztül ezt csak az angyalok látják a fény társaságában és a fény égi világában.

            Rózsika nem tudja, hogy a zárt színes ablakok, a templom fehérre meszelt falai, a tetőszerkezet belső terébe vagy a szabadtéri oltár fölé hogyan érkezik a fény-jelenés, a fény-szobor és a "fény-hangszekrényből" a gyarló ember számára is hallható természetfeletti hang. Az emberiséghez intézett erdélyi üzenet az istenanyai áldás megszentelt kegyelem-ajándéka, mely fényével felemeli a szegényt a sárból és az elhagyottat a porból (112.zsoltár).

            A fény hallgatásában is beszél és szózatában is hallgat!

            Rejtély az is, hogyan hagyja el a jelenés a fény-együttesben a templom lépcsőterét, szentélyét vagy a szabadtéri oltárt. Az erős természetfeletti fény távozása sem egyszerre, hanem lassacskán, fokozatosan megy végbe. Boldog fény, mely fényként jön, fényben hozza Erdélybe Mária kérését, hogy akinek az egészsége engedi, böjtöljön kenyéren és vízen hétfőn, szerdán és pénteken. Boldog fény, amely fényként távozik, úgy, hogy a zarándokok szívében előbb helyet biztosít magának, a világ számára nem láthatóan. Egymást még anyanyelvünkön sem értjük meg, talán nem is akarjuk megérteni. Ezért közelít meg mindnyájunkat az Úr Jézus a Szentséges Szívével, Édesanyánk a Szeplőtelen Szívével és a szívekbe hatoló jelenés kegyelmi fényével a napi három rózsafüzér-imádkozások kérésével. - Andrea Bocelli, a vak olasz énekes is a szíveket mozgósítja a hangharmónia fényével anélkül, hogy látná a zeneakadémiai, vagy a világi koncertek hallgatóit.

            Égi ajándékok és üzenetek a természetfelettiség fényében. A Mária-jelenés gyümölcsei.

a/ A Szűzanya kegyelmével az alább felsorolt felmérhetetlen ajándékokat osztotta ki a látnoknak, a falunak és plébánosának, egyházmegyéjének és nem utolsó sorban a sok tízezres zarándokseregnek: papoknak, a jelenlévő híveknek és otthon imádkozó családtagjaiknak:

            - imameghallgatások ajándékaként – megmentette Szőkefalvát a környék példátlan jégverésétől (1999. május hónap),

            - a látnok Rózsika lelki betegeket gyógyíthat (1999. június 17.),  

            - a vakolatlan szülői ház udvarán ásott kerekes kút vizét megáldotta, és kérte a látnokot, bárki inni kér, Jézus nevében adjanak belőle (1999. június 17.),

            - a látnok Rózsika, - aki kéri tőle, annak a Szűzanya nevében áldást adhat (1999. június 17.),

            - a Szűzanya jelenéseinek helye a Szőkefalvi Katolikus Templom legyen, alakuljon át imaközponttá (1999. november 4.),

            - a Szőkefalvi Szűzanya portréját - a látnok Rózsika fény-élményre alapozott tájékoztatása szerint – Vida Zoltán az egyházi képzőművészet szolgálatába álló festőművész festette meg, amelyet a Szent Szűz hitelesített (2001. december 1.),

            - a Szűzanya az utolsó jelenésén - a látnokon keresztül - magyarul szólt hozzánk. (Üzeneteit azonban most is román nyelven mondta el.) Nemcsak a kétmillió kisebbségi magyarság, hanem a világon élő minden magyar számára nagy öröm volt hallgatni Szűzanyánk magyarul kiejtett mondatait, amit Rózsika a fény útján a fény fenséges hierarchiájából kilépett szavakkal közvetített számunkra (2005. június 17.). 

            b/ A jelenések alatt a Szűzanya – mint a jó Isten küldötte - mindig a Mennyei Atya, Szent Fia és a Szentlélek kéréseit, figyelmeztetéseit továbbítja nekünk:

            - imádkozzuk a szentolvasót és a keresztúti ájtatosságot, biztosak lehetünk benne, hogy a Szent Szűz mindig velünk van, és örömet okozunk Neki. Nehéz idők jönnek (1999. június 17.), de aki megtartja az üzeneteit, nem fog elveszni, mert Ő betakarja védőpalástjával (1999. november 4.),  

            - a Szűzanya azért jött, hogy a nép megtérjen és felkészítse a jó Isten iránt elkötelezett életre (1999. június 17.),

            - ima, gyónás, böjt (kenyéren és vízen heti 3 alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken), áldozat: ezt kéri a Szűzanya, valamint azt, hogy töltsük meg a templomokat, ne hagyjuk Jézust egyedül (2000. június 17.), mind gyakrabban látogassuk Őt az Oltáriszentségben (2001. szeptember 22.),

            - gyónjunk, áldozzunk. Közeledik a nagy figyelmeztetés. „Ne féljetek, mert Szent Fiam és Én veletek vagyok! Figyeljétek meg jól nagyon ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak, mert közeledik az Én Szeplőtelen Szívem győzelme!” (2000. október 21.). „Imádkozzatok és elmélkedjetek legalább egy negyedórát minden nap.” (2001. február 11.),

            - ismételten kéri a Szűzanya, hogy imádkozzuk a Rózsafüzért, mert ezzel az imával fogja megkötözni a sátánt (2001. június 17.). „Ne féljetek semmitől, mert a sátán nem tud ártani, ha föl vagytok fegyverkezve az imádság fegyverével!” (2003. február 22.). A Sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket elnyeljen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyitott szívűek, én veletek vagyok. Betakarlak titeket, és nem hagylak elveszni, ha megtartjátok üzeneteimet. Nehéz idők várnak reátok. Ne gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdjetek el imádkozni szívből és szívvel” (2005. március 10.),

- „ …kérjétek a Szentlélek segítségét, hogy a Szentlélek szálljon le reátok a hét ajándékával, mert nagyon kevesen tették meg ezt!” (2002. október 12.),

- „Mindnyájatokat az Én palástom alá akarlak helyezni, azokat is, akik nem akarnak engem. Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az Én Szent Fiam.” (2002. március 15.),

- „Kérem, hogy imádkozzatok … a családban és a csoportokban. Imádkozzatok az én szeretett fiamért, a pápáért. szeressétek egymást! A szeretettel lefegyverzitek a Sátánt. Az ég tele van szeretettel, szeretetből van alkotva” (2003. október 2.),

- Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek. Szeresse egyik a másikat, és ne gyűlölje! A szeretet mindenek fölött áll. Ne felejtsétek el ezt!” (2004. február 26.),

- Az én Fiam Szent Szíve mindig nyitva áll és vár titeket. De csak a Szentség által tudtok eljutni Hozzá. Többször mondtam már nektek, hogy ne féljetek, bármi is jönne rátok. Én veletek vagyok.” (2004. június 17.),

- Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan térjetek meg. Most kezdjétek, ettől a perctől!” (2004. szeptember 4.),

- Imádkozzatok az Én szándékomra… gyakoroljátok a szeretetet, a megbocsátást és szeressétek ellenségeiteket. Szeressetek és bocsássatok meg!” (2004. december 11.)

- Imádkozzatok mindennap velem 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely zarándokhely marad. Minden év június hónapjában (június 17.) kegyelmeket árasztok ki itt.” Ne felejtsétek el, amire tanítottalak eddig titeket, és amit mondtam eddig nektek. Az én Szent Fiam kéri tőletek, hogy cselekedjetek! Szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Imádkozzatok, mert imáitokkal sok örömet szereztek nekem. Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam. Többször mondtam nektek, hogy ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Mindnyájatokat szeretlek!”

A nevem itt, ezen a helyen A FÉNY KIRÁLYNÖJE”. (2005. június 17.)

c/ A Szűzanya jelenései alatt - Szőkefalva térségében – a zarándokoknak rendszerint napcsodában volt részünk, amely esetenként kb. 10-15 percig tarthatott. Ennek a természetfeletti eseménynek alapvetően két jellemzője volt: a Nap tömege pulzált, forgott, korongja sok színben játszott és a színek változtak. A korong a pereméről különböző színekben sugározta fényét a környezetére és a földre. A zarándokok szabad szemmel, több percig - szemkárosodás nélkül - nézhették ezt a természetfeletti ajándékot. A másik jellemző, hogy a horizonton lévő felhők és hegyek sajátságosan sárga színben tükröződtek vissza.

=

            A kétszázhúsz katolikus hívővel rendelkező Szőkefalva – az „állítólagos” Mária-jelenések napjain – több tízezres zarándoktömegével új képet ad ennek a hegykoszorúzta tájnak. A Szűzanya jelenése nemcsak egyházpolitikai esemény, hanem világpolitikai jelenség is. Az üzenetek jelzésértékűek, különösen a „nagy figyelmeztetés” előrejelzése: „Ember! Nézz magadba, térj meg, mert különben elkárhozol!” A Mennyei Édesanyánkkal Szőkefalvára érkező természetfeletti fény a magyar, a román, a balkáni békés jövőt készíti elő annak a lenyűgöző hatású szabadtéri szentmise áldozatnak a bemutatása során és azt követően, amelyen a zarándokokkal érkezett koncelebráló atyák csókolják meg az oltárasztalt, hogy együtt könyörögjenek a sok ezres zarándoksereggel.

            Erdély politikai, kulturális, etnikai történelme - Szőkefalvával - emberibbé válik a nyilvános jelenések óta. A jelenés az egyes ember, a közösség a soknyelvű nemzet életében találkoztatja a civilizációkat és a kultúrákat, a mennyei civilizációt a földi civilizációval, az égi kultúrát az evilág kultúrájával és feloldja a politikai és diplomáciai tárgyalásokkal megoldhatatlan problémákat! Mária földi kiválasztottjainak eszközi felhasználásával segíti a küzdő Egyházat is, hogy az üdvösség egyetemes szakramentumán keresztül az embercsalád rátaláljon Isten emberszeretetének vigasztaló evangéliumára.

 

 

            Baricz Lajos: Mária köszöntő

                                                Köszöntlek, ha jöttél, Szőkefalvi Asszony,

                                                     Te Erdélyt járó Kegyes Szűzanya!

                                                Köszöntelek miként hajdan Názáretben

                                                     csendes kis lakodban az Úr angyala.

                                                Üdvözlégy! Ó, Szent Szűz, Erdély ősi földjén,

                                                     (számunkra e föld vérző Kánaán).

                                                Én mindig is hittem, jó égi Anyánk vagy,

                                                     és láttad bajunk a kánai csodán.

                                                Kiürült a serleg, - a miénk már betelt,

                                                     ím a bor után mi is elfogyunk.

                                                Járj közbe Fiadnál, hogy legyünk még sokan

                                                     víg, mennyegzői nép, s éljünk boldogan.         

                                                Mária, Te az vagy, aki mindig voltál;

                                                      Betlehemben, majd fenn a Golgotán,

                                                dúlt történelmünkben mindig benned bíztunk,

                                                     majd hűtlenné váltunk, sajnos, már korán.

                                                Hívő székely néped Csíksomlyóra vágyott,

                                                     térben is Hozzád közel kerüljön,

                                                hogyha már köszöntött imádság szárnyain...

                                                     Te jössz most hozzánk, tanúként, az űrön.

                                                Köszönöm, ha jöttél, Szőkefalvi Asszony,

                                                     Te Erdélyt járó égi Szűzanya,

                                                és köszöntlek, mint hajdan Názáretben

                                                     csendes kis lakodban az Úr angyala:

                                                "Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

                                                Az Úr van Teveled! " Te meg velünk terhes.