Néprajzi Látóhatár, 2000. IX. évfolyam, 3-4. szám, p. 267-274.

DOMINKOVITS PÉTER

ADATOK A SOPRONI FŐESPERESSÉG TELEPÜLÉSEINEK 18. SZÁZAD VÉGI BÚCSÚJÁRÁSI SZOKÁSAIHOZ

A 17-18. századi búcsújárások kutatása vitathatatlanul interdiszciplináris feladat, amely esetében a néprajz és a művészettörténet már rögzített kapcsolódásai mellett1 jelezni kell a társadalomtörténeti mikrovizsgálatok elkészültének fontosságát — pl. a búcsújárások szerepe az egyes fő- és birtokosnemesi családok életében —, és az azokhoz megkívántató archivisztikai forrás feltárások szükségességét is. Elég itt csak arra utalni, hogy a családi levéltárak — legismertebb a Batthyány és Esterházy család — 17. századi megnövekedett levelezési anyagából (missiles) számos levél, levélrészlet, utalás, vagy többé-kevésbé részletesebb leírás foglalkozik főrangú családok alapításaival, búcsújárási szokásaival. A 18. század elejéről egyes gazdag középbirtokosi levéltárak a fennmaradt levelezésekben hasonlóképpen rendszeresen adatokat szolgáltatnak búcsújárási, zarándoklati szokásokra. Ezt példázza a Sopron, Vas, Zala megyékben birtokos br. Ebergényi család esete is. A hadi érdemekben gazdag, Bellatincon tartózkodó földesúr, br. Ebergényi László a család legifjabb nemzedéke mellé fogadott, a soproni jezsuitáknál iskolázott Sághy Dániel tanító (praeceptor) — Sopron vármegye Rábán kívüli alsó járásának későbbi al-, majd főszolgabírója — leveléből értesülhetett arról, hogy “az Urfiakat Loretombfa] bucsura venny p[ro] gratiarum actione most a vacatiokban szándékoznánk"2

Most mégsem az efféle szemezgetés a cél, hanem a 18. század legjellemzőbb búcsújárási szokásainak, a súlyos természeti csapások elhárítására tett fogadalmi körmeneteknek, illetve egy kis térség búcsújárásainak az adatoló regisztrációja.3 A közölt adatok alapját a Helytartótanács 1774. augusztus 8-i körrendeletére elkészült és a vármegyei iratanyagban a Győri Egyházmegye Soproni Főesperessége két kerületéből fennmaradt jelentések képezik. Maga a központi leirat a későbbi intézkedések, rendeletek megtétele érdekében részben információkat kért a búcsújárásokról, illetve az egy napnál tovább tartó zarándoklatok közül csak a fogadalmi körmeneteket engedélyezte. Jelenleg nem ismert okokból Sopron vármegye nemesi közgyűlése csak később továbbította az ekkor keletkezett jelentéseket a Helytartótanácsnak. A kormányszék az 1779. december 27-i, 6280 sz. fogadalmi körmenetek és búcsújárások tárgyában leírt — ismételten az egynapos körmeneteket lehetőség szerint vasár- és ünnepnapokon engedélyező — körrendeletét csak 1780. szeptember 25-i közgyűlésében tárgyalta és erre a december 11-i közgyűléséből küldte fel a jelentéseket. A közölt információkat a Helytartótanács 1781. január 18-án kelt — a március 20-i, nemeskéri közgyűlésen tárgyalt — válaszlevelében elfogadta, és a vármegye figyelmét a búcsújárásokkal kapcsolatos “túlkapásoktól" történő őrizkedésre felhívta.4

A források keletkezése tehát a felvilágosodás, a racionalizmus terjedésével beköszöntő azon államkormányzati törekvésre ment vissza, amely a felvilágosult abszolutizmus búcsújárásokat korlátozó lépéseiben nyilvánult meg.5 A jelentések elkészítői közül míg Festl Ferenc feketevárosi plébános neve az eddigi egyháztörténeti kutatások számára kevéssé ismert, a soproni felső alesperesi kerületről tudósító Mayr Antalé annál ismertebb. Bán János eddigi kutatásai alapján ő 1754-ben rövid időre a soproni születésű Karner Ignác mellett soproni plébániai adminisztrációt látott el. 1755-ben Primes soproni városplébánossal püspöki megbízásból véleményezte az evangélikusok imaház-megnagyobbításra beterjesztett kérelmét. 1756. január 19-én soproni plébánosnak is megválasztották. Primes lemondása után gr. Zichy Ferenc győri püspök esperessé nevezte ki. Jelentését 1774-ben ágfalvi plébánosként készítette. Mayr is azon kevés soproni és Sopron környéki — valószínű jelentősebb pártfogókkal rendelkező — egyházi személyek közé tartozott, akik a szabad királyi városban beneficiumokat élveztek. Ágfalvi plébánosként a döntően helyiek “élte" “Apostolok"-ról elnevezett beneficium haszonélvezője volt.6

A fennmaradt jelentések a Soproni Főesperesség területéről készültek, amelynek 1772-ben felső kerületében 25, alsó kerületében 22 plébánia volt. Míg a felső kerületben 2 plébániát szerzetesek vezettek (egy szervita és egy pálos), az alsó kerületben 2 plébánia élén adminisztrátor állott, további kettőben pedig minorita és szervita szerzetesek látták el a szolgálatot.7 Mayr jelentése a kerülete nagyobb részéről, 20 plébániáról tartalmaz rövid, vagy többé-kevésbé részletes adatokat. Ágfalva, Neufeld esetében mindenféle körmenet létét tagadta, míg Borbolya (Walbersdorf), Wulkapordány (Wulkaprodersdorf), Zillingthal plébániái felsorolásánál a fogadalmi körmenetek hiányát rögzítette. Rohrbach, Schattendorf, Stinckenbrunn települések plébániái esetében ugyancsak kiemelte a fogadalmi körmenetek hiányát, de jelezte: e települések lakói a szomszédos plébániák védőszentjei, illetve a templomszentelések ünnepnapjain meg szoktak jelenni. További 14 plébániáról az alábbi táblázatba sűríthető képet alkotta:

1. táblázat: Mayr Antal jelentés a Soproni Főesperesség felső kerülete búcsújárási szokásairól

Település neve (földesura/jogállása)8

Búcsújárások időpontja, búcsújáró helyek, búcsújárások időtartama

Antau Fu.: hg. Esterházy cs./falu

1.) Húsvét utáni hatodik vasárnap (Dominica sexta post Pascha) Lajtapordányba (ad Pordany) zarándokolnak. 2.) A Pünkösd vasárnap [utáni] hétfőn9 (Feria secunda [post festum] Pentecostes) is processziót tartanak. 3.) Augusztus 15-én, Kisboldogasszonyba ([in] Festő asscentionis BfeataeJ V[irginis] M[ariae]10 ad Frauenhaid) 4.) szeptember 8-án ([in] Festo Nativitatis B[eatae] V[irginis] M[ariae]) pedig a kismartoni kálváriára zarándokolnak, és ugyanazon a napon még visszajönnek, nem szoktak éjszakára kiterjedni. Az összeíró még megjegyezte; a fentieken kívül a szomszédos egyházak védőszentjeinek, s a templomok felszenteléseinek (dedicatio) ünnepeire is el szoktak menni.

Bánfalva (Vandarff) Fu.: Sopron sz. kir. város/falu

A Krisztus Öt Sebe testvérület található itt. A Szent Kereszt feltalálásának ünnepén, május 3-án (in festo Inventionis S[anctae] Crucis) a bánfalvi kálváriahegyre körmenet megy, amelyben igen nagy számmal összejövő, vérüket ontó önostorozók (flagellantes) ft.i. a testvérület tagjai] gyűlnek össze. Mayr e körmenetet a jelentés időszakára botrányosnak tartotta.11

Baumgarten (Paumgarten) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Évente négy alkalommal a szomszédos plébániákra, a védőszentek és a templomszentelés ünnepére megy zarándoklat, továbbá egy út visz Kismartonba, a Kálváriára, amely esetleg fogadalmi körmenet.

Czagersdorf (Czagerstarff) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Három fogadalmi körmenete van; 1.) Szentháromság ünnepe körül12 Kismartonba, a Kálváriára, hogy az Úristen a gyümölcsöt, földeket a jégesőtől, szárazságtól és bárminemű rossz időjárástól megóvja, 2.) Szeptember 8-án (in Festo Natae B[eatae] V[irginis] M[ariae]) ugyancsak Kismartonba, a Kálváriára, köszönetmondásra az Úristentől származó javakért. 3.) November 6-án, Szent Leonard ünnepén Borbolyára, az állatvészek, nyavalyák elhárítására. Egy nap alatt megteszik a zarándoklatot.

Cinfalva, ma: Siegendorf (Czillingdorf) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Ausztriába, Bécsbe tesz processiót.

Frakno Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

1.) Lorettomba, 2.) az alsó-ausztriai Mária Hilfsberg bei Guteinstenbe (Guttenstein) tartó zarándoklatok.13 Mindkettő a pestis elhárítására kialakult fogadalmi körmenet, amelyeket egy nap alatt megtenni nem tudnak.

Frauenhaid / Kisboldogasszony Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén egy napos fogadalmi körmenetet tartanak Kismartonba, a Kálvária hegyre, a rossz időjárás elhárítására.

Krennsdorf (Krenstorff) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

1.) Július 2-án (in Festo Visitationis B[eatae] V[irginis] M[ariae]) Kismartonba, 2.) Szeptember 8-án (in Festo Nativitatis B[eatae] V[irginis] M[ariae]) Lorettomba.

Marz (Marcz) Fu.: csornai premontrei prépostság, hg. Esterházy cs./falu

1.) Szent László ünnepén14 Kismartonba, 2.) Szent Rozália ünnepén ugyanezen szent hegyre mennek, fogadalmi körmenetet (ex voto) tartanak a pestis elhárítására, s még aznap visszajönnek.15

Nagymarton Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

Kismartonba, a Kálváriahegyre mennek — egy, a forrás által meg nem nevezet napon —, az ártalmas időjárás elhárítására. Ugyan azon a napon még visszatérnek.

Neudörfl Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Az alábbi fogadalmi körmenetek vannak: 1.) A Húsvét utáni negyvenedik napon, azaz: Áldozócsütörtökön (in Festő Ascensionis D[omi]ni) az alsó-ausztriai Katzelsdorfba (Kuczlstarff), 16 a gyümölcsöző/gyümölcsadó föld dicséretére, 2.) Augusztus 15-én (in Festo Assumptionis B[eatae] V[irginis] M[ariae]) Podersdorfba,17 az állatvészek, betegségek elhárítására, 3.) szeptember során Kismartonba, ugyanezen fogadalomból, 4.) Szent Rozália ünnepén a Szent Rozália hegyre, a pestis elhárítására. Egy nap alatt visszatérnek.

Pöttsching (Pöcsingh) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Az ősz során fogadalmi körmenetet (votivam processionem) tesznek Kismartonba, a Kálvária hegyre, a bejött javak utáni köszönetmondás végett.

Siegraben Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Három, egy napos fogadalmi körmenete van; 1.) Szent Flórián ünnepén a Rozália hegyre, 2.) Szent Rozália ünnepén ugyancsak a Rozália hegyre, 3.) Szent Mór (?) (in Festő S[ancti] Mauritii) ünnepén.

Wiesen (Vűzen) Fu.: hg. Esterházy cs./falu

1.) Szent Flórián ünnepén (május 4-én) fogadalmi körmenet megy a Rozália hegyre, a tűzvészek és tűzkárok elhárítására, 2.) Szent Rozália ünnepén a Rozália hegyre a pestis elhárítására, 3.) Szent Leonárd ünnepén (november 6-án) Borbolyára (Valberstarff), az állatvészek elhárítása céljából tartanak egy-egy napos körmeneteket.

Festl jelentése ennél arányaiban jóval kevesebb helyről, csak 10 plébániáról adott információkat. Összegzése legfontosabb adatai az alábbi táblázatba sűríthetők:

2. táblázat: Festl Ferenc jelentése a Soproni Főesperesség alsó kerülete búcsújárási szokásairól

Település neve (földesura/jogállása)

Búcsújárások időpontja, búcsújáró helyek

Breitenbrunn (Preitenbrunn) Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

Szentháromság ünnepe táján (a Pünkösd utáni első vasárnap körül) Lorettomba (ad Maria Loretta) mennek, egy éjszaka a búcsújárás időtartama.

Donnerskirchen (Tondelskirchen) Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

Szentháromság ünnepe táján Frauenkirchenbe (amit Prata Mariana-ként is hívnak) mennek, amely egy éjszakát tart.18

Gschies Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Szentháromság ünnepe táján Frauenkirchenbe mennek, ez egy éjszakát tart.

Kishöflány (Kis Heovlain) Fu.: hg. Esterházy cs./falu19

Évente két búcsújárásuk van; 1.) Mária Hilfsberg bei Guttensteinbe (Guttenstein)20, 2.) A Szent Rozália hegyre. Míg az egyik néhány órát, vagy egy napot, a másik 3 éjen át tart.

Kismarton 1648-tól szabad királyi város

Szent István ünnepe körül (augusztus 20. táján) évente ünnepélyes körmenet megy Stájerországba, a mariánus ferencesek celláihoz (ad cellos marianos quas majores vocant). Ez 8 teljes napot igénylő körmenet, amelyet a Helytartótanács is jóváhagyott.21

Lorettom22 Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

A szerviták saját plébániájukból minden évben 2 éjszakára Bécsbe zarándokolnak.

Oggau Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Szentháromság ünnepe táján Frauenkirchenbe mennek, ez egy éjszakát tart.

Purbach Fu.: hg. Esterházy cs./mezőváros

Szentháromság ünnepe táján Frauenkirchenbe mennek, ez egy éjszakát tart.

Rust 1681-től szabad királyi város

Tetszésük szerint évente a lorettomi Máriához zarándokolnak, ez egy éjszakát igényel.

Szentgyörgy, Kismarton mellett Fu.: hg. Esterházy cs./falu

Szentháromság ünnepe táján Frauenkirchenbe mennek, ez egy éjszakát tart.

A két jelentésből az első pillantásra egy, az eddig ismert és feltárt általános képbe teljességgel beillő, konkrét kistérséget részletező, a további elemzésekhez jó adatolást nyújtó kép bontakozik ki, amely — a szakirodalmi megállapításoknak megfelelően — a köznépi, elsősorban falusi, és az ugyanehhez a településtípushoz közel álló mezővárosi lakosság vallási életéhez ad információkat. Ugyanakkor a népi vallásosság társadalomtörténeti kutatásánál azt sem szabad feledni, hogy a két szabad királyi város feltüntetésével már ennél árnyaltabb a társadalmi kép!23

A településsoros részletezések mellett külön ki kell emelni Mayr rövid, de fölöttébb tömör összegzését is, aki egyrészt a kegyes szándékú körmenetek megtartásának fontosságát hangsúlyozta; kiemelte: a nép kegyes buzgalmával, legteljesebb áhítatossággal azt kívánja elérni, hogy az Úristen a településeket a legtöbb rossztól, a nehézségektől megszabadítsa. A felvilágosult egyházi gondolkodást képviselve egyetlen esetben, Bán-falvánál javasolta a többitől elütő, időszakára már — megítélése szerint — botrányossá vált körmenetek megszüntetését. Festl jelentésében külön is kihangsúlyozta az általa “vizsgált" településeken az 1713. évi pestis népi vallásosságra, fogadalmi körmenetekre tett hatását.

 

IRODALOM

Barna Gábor

2000 Búcsújáró helyek a Győri Egyházmegyében. In: A Győri Egyházmegye ezer éve. Szerk.: Kiss Tamás, Győr, 69-82.

Bálint Sándor—Barna Gábor

1994 Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Bp.

Bán János

1939 Sopron újkori egyháztörténete. (Győregyházmegye múltjából IV/2.) Sopron

Borsodi Csaba (szerk.)

1990 Magyarország történeti helységnévtára. Sopron megye (1773-1808) Bp.

Dóka Klára

2000 A Győri Egyházmegye területi változásai. In: A Győri Egyházmegye ezer éve. Szerk.: Kiss Tamás, Győr, 9-21.

Frank, Norbert

1984 Die Verbreitung der Wallfahrt nach Frauenkirchen an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. In: Burgenland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für August Ernst. Eisenstadt, 71-83.

Galavics Géza

1992 Főúri búcsújárás a XVII. században. (A búcsújárás mint a néprajz és a művészettörténet közös kutatási feladata.) In: Közelítések, 65-69.

Hermann Egyed

1973 A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, (Dissertationes ex Historia Ecclesiae 1.)

Közelítések

1992 Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Szerk.: Mohay Tamás et al. Debrecen

Mohi Adolf

1933 Primes György 1699-1776. In: Uő.: Győregyházmegyei jeles papok. Győr, 110-131.

László, Stefan

1994 Loretto im Burgenland. Beiträge zur Geschichte des Wallfahrtortes und des Servitenkonventes. [Eisenstadt]

Prickler, Harald

1998 Eisenstadt im Überblick. Ein historisches Mosaik. In: Eisenstadt. Bausteine zur Geschichte. Hg.: Prickler, Harald-Seedoch, Johann, Eisenstadt, 3-77.

Takáts Sándor

1922 Ebergényi László tábornagy. In: Uő.: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp.

Tüskés Gábor

1922 Búcsújárás a barokk kori Magyarországon. Bp.

Tüskés Gábor-Knapp Éva

1992 Előzetes körkép a barokk kori búcsújárásról. In: Közelítések, 71-91.

 

JEGYZETEK

1 Galavics Géza 1992. 65-69.

2 Haus-Hof- und Staatsarchiv, Wien, Archiv Csaky, Fasc. 102. No. 298-17., Sághy Dániel levele Ebergényi Lászlóhoz, Sopron, 1722. szept. 12. Ebergényi életére: Takáts Sándor 1922. 429-445. Ezúton is köszönöm Csáky Móric professzor úrnak, hogy 1993-1994 során letétben lévő levéltára kutatásához hozzájárult, és hasonlóképpen köszönöm Gecsényi Lajos akkori bécsi magyar levéltári delegátusnak kutatásaimhoz nyújtott önzetlen segítségét.

3 Bálint Sándor-Barna Gábor 1994. 136, 138-139.

4 A hivatalos ügymenetről: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, IV.A.l.a.) Sopron vármegye levéltára: Sopron vármegye nemesi kis- és közgyűléseinek jegyzökönyvei (Svm. kgy. jkv.) Tom. XXIV. 1774. dec. 19-i közgyűlés, 1916-1917., Tom. XXX. 1780. szept. 25-i közgyűlés, Nemeskér, 1780. december 11-i közgyűlés, Nemeskér, 544-545., 800. Az iratanyag: uo. IV.A.1.b.) Sopron vármegye levéltára: Sopron vármegye nemesi kis- és közgyűléseinek iratai, 102. doboz (1780. dec. 12.)

5 Részletesen: Bálint-Barna i. m. 143-148. Barna Gábor 1992. 93., Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992. 88-89.

6 Bán János 1939. 327-328., 386-387., 418., 420-421., 423. Az egyháztörténeti kutatások plébánosi tevékenységét tekintve kiemelik Primes György soproni városplébános lelkipásztori hatását. Primesről: Mohi Adolf 1933. 110-131.

7 Dóka Klára 2000. 12.

8 A települések és birtokosok beazonosításhoz használt kézikönyv: Borsodi 1990. A kötet a korabeli névváltozatokat és a mai nevet is tartalmazza.

9 Azaz: pünkösdhétfőn.

10 A dátum helyesen: Assumptio Mariae.

11 A nevezetes zarándokhelyen a Jézus Öt Szent Sebe congregatio által tartott ostorozó körmenetek megszüntetését a körmenet utáni nagy evés-ivások miatt Mayr az 1770-es években javasolta. Bán i. m. 389.

12 A Szentháromság vasárnapja, azaz a pünkösd utáni első vasárnap.

13 A település azonosítására: Tüskés Gábor 1993. 208-209.

14 Szent László ünnepe két, egymáshoz közeleső nap is lehet: elevatio Ladislai regis: június 27., depositio Ladislai regis: június 29. Itt is az első, június 27-i időpont a célszerű értelmezés.

15 A térségben jelentős kultuszhely, az 1713. évi pestis alkalmával tett fogadalmi zarándokhely, a fraknói Szent Rozália hegyi kápolna jelentőségére, Rittsteur, Joseph kutatásai alapján: Tüskés i. m. 113., 115., 117., 157.

16 A településre 1. Tüskés i. m. 208-209.

17 Nem kizárható, hogy ez elírás és az alsó-ausztriai zarándokhely, Pottendorf húzódik meg mögötte. L. Tüskés i. m. 208-209.

18 A boldogasszonyi (Frauenkirchen) zarándoklatok térségi vizsgálatára: Frank 1984. 71-83.

19 A kézikönyvvel ellentétben a jelentés oppidumnak nevezte.

20 Beazonosítás: Tüskés 1993. 208-209.

21 Az adat későbbi értelmezésénél, elemzésénél megfontolásra érdemes, hogy Sopron a Szűz Máriáról elnevezett mariánus provincia egyik központja volt, a ferencesek a város legkedveltebb szerzetesei voltak, tekintélyük, adományozóik köre a tágabb térségben is jelentősnek számított. Hermann 1973. 318-319. Kismarton korabeli fejlettségi viszonyairól: Prickler 1998. 43, passim

22 A korábbi irodalmat is összefoglaló új alapkutatásokon nyugvó kötet: László 1994.

23 Gazdag adatolással a korabeli országos, regionális helyzetre: Tüskés i. m. passim, vö. Barna Gábor 2000. 69-82.

 

BEITRÄGE ZU DEN WALLFAHRTSBRÄUCHEN DER GEMEINDEN DES SOPRONER ERZDECHANATS AM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS

Die Erforschung der Wallfahrtsbräuche des 17-18. Jahrhunderts ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Neben den bereits festgehaltenen Verknüpfungen zwischen der Ethnographie und der Kunstgeschichte, sind zur Vermehrung der bisherigen Kenntnisse weitere gesellschaftshistorische MikroUntersuchungen und archivistische Quellenerschließungen notwendig. Untenstehender Beitrag möchte sich der letzteren Forschungsrichtung anschließen, indem er die wichtigsten Daten jener Pfarrer-Berichte zusammenfaßt und publiziert, die von den Schriften der Generalversammlung des Jahres 1780 im Komitat Sopron (Ödenburg) erhalten geblieben sind.

Die Berichte des aus den kirchengeschichtlichen Arbeiten bekannten Pfarrers Antal Mayr aus Ägfalva (Agendorf) und des weniger bekannten Purbacher (Österreich) Pfarrers Ferenc Festl erzählen über die Wallfahrtsbräuche etlicher Gemeinden aus den oberen und unteren Bezirken des Soproner Erzdechanats und geben dadurch — verglichen mit den bisherigen Forschungsergebnissen — ein nuancierteres Bild über eine Erscheinungsform der Volksreligiosität der hiesigen Gemeinden. In den Quellen erscheinen die verschiedenen Siedlungsformen eines kleineren Raumes: Dörfer, Marktflecken, freie königliche Städte. Dieser Gesichtspunkt wirft — im Falle der Wallfahrten, die bereits damals zu den Erscheinungsformen der Volksreligiosität gezählten wurden die Frage einer weiteren, differenzierten Erforschung der gesellschaftlichen “Basis" auf.

Gleichzeitig stimmen jedoch die in den Quellen über die Wallfahrtsbräuche siedlungsweise angegebenen Daten mit den Datenreihen der neuesten Landes-Zusammenfassungen und mit den sich dort abzeichnenden Tendenzen überein. Die zur Abwehr von großen Naturkatastrophen abgehaltenen Votiv-Prozessionen waren von großer Bedeutung. Neben den bekannten Kultusstätten des Raumes (z.B. Frauenkirchen, Loretto, der Kalvarienberg von Kismarton, der Berg der Hl. Rozalia in Fraknö) erscheinen im Falle von mehreren Gemeinden die näheren Maria Gnadenorte des benachbarten Niederösterreiches (z.B. Maria Hilfsberg bei Gutenstein). Diese Wallfahrten machen unvermeidlich auf die kulturellen und ethnischen Verbindungen des größeren Raumes aufmerksam. (Vgl. Tüskés 1993; Bálint-Barna 1994)

Zuletzt über die Entstehung der Quellen: die Berichte der Pfarrer sind noch auf Grund der Zirkularverordnung des Ungarischen Königlichen Statthalterrates vom 8. August des Jahres 1774 verfaßt worden. Ihr Zustandekommen ist der Politik der aufgeklärten absolutistischen Staatsregierung zu Maria Theresias Zeit zu verdanken, die über die Wallfahrten Informationen erbat und diese dann im Namen des Rationalismus einschränkte.

Péter Dominkovits