Molnár V. József: Isten óhajtása

Megjelent: Molnár V. József: Örökség c. kötetében. Örökség könyvműhely, Budapest, 2001.,153-156.old.

     Világunk ünneptelenné üresedett. Egyformaságot, lélektelen, élettelen gépzörgést, szakadt eget, bemocskolt levegőt, földet és vizet adnak át egymásnak a nemzedékek. Szétmorzsolódott a család, a nemzetség, nincs immár nemzet és nép, csupán szükségsatuzta tömeg; dirib-darab, egymásra hányt kocka a kerek idő. A technokrata civilizáció bűvöletében és csömörében Európa egyre tikkad; s a lélek szomját oltani ezernyi kábítószerhez folyamodik; és egyre kétségbeesettebben kapkod visszafelé: öregapám add a kezed, s mesélj valamit a voltról. A száműzött szerves műveltség hiányzik, a lenézett, földhözragadt, de a Földet megtartó „primitív", amelyet a megtalált törvény tisztelete éltetett, amelynek eszköze a mítosz és a rítus volt: a teremtő és igazító - a kereszténységben közénk született - Isten „képi beszéde", s az általa rendezett cselekedet.
     A régiségben a Mindenség parancsa, rítusrendszere szabályozta az ember természetes közösségeinek (család, nemzetség, törzs) életét.
     Ennek lehetősége a velünk születő „kódrendszerben" adott; miképpen az is, hogy félretolhatjuk a kézenfekvő egyszerűt, s kitaláljuk helyette saját dicsőségünkre a látványos, csábos másikat, amely testünkre ígér kényelmes, pompázatos ruhát, miközben a lelkünk didereg. Európa már régtől és egyre inkább ez utóbbit műveli. E féloldalasan fejlődő óriás a ráció megszállottja, és az áhított helyébe kitalálta magának, s kitaláltuk mi magunknak a váltás és önmegváltás modern és véres mítoszát, rítusát. Az eredendően heterogén emberi világban a homogént, a vegytisztát próbálta működtetni Hitler, csakúgy, mint Sztálin. Hitler a kitalált törvény adta Káosz helyébe a túlszabályozott, a kitalált Rendet emelte. Az ősi germánból kiemelte mindazt - és csupán azt! - ami célját szolgálta. Vette, egyebek között, a svasztikát; az őskortól minden nép, nagy nemzetség jelkészletében föllelhető, mozgást, fordulást, átváltozást, időt igéző formát; s a kétféle svasztika közül is csak az egyiket. A másik két alapjelet: a „nyitottság" és a „zártság" ősi képletét figyelmen kívül hagyta. Ez utóbbiak mindenekelőtt a tér sajátosságát mesélik el, nyugvó formák, s a szerves műveltségben általában az idő kétféle jelével egybeírva jelentkeznek (lásd ábránkon); s nemcsak hímzésen, s kőbe-fába faragva, hanem a mítoszok és rítusok szerkezete s „rendezője"-ként.
    A környezetétől megfosztott, csupasszá tett jelet, amely formai tulajdonságából következően mozgásra, cselekvésre ösztönöz, „lábujjhegyre" állította, fokozva ezzel eredendő lendületességét. Eképpen alkalmassá vált a villámgyors, gondolkodás nélküli, tébolyig fokozható cselekvés megidézésére. (A középkor gondolkodásában a kimondott szónak, a lerajzolt formának varázsos ereje van.) A lábujjhegyre állított svasztika, a horogkereszt a vörös drapériamező fehér kör-udvarában kapta meg igazi erejét. A vörös szín vonzata a lendületesség, csakúgy, mint formában a svasztikáé. Hasonlóképpen, és hasonló céllal születtek az indulók, s a dagályos, indulatos hanglejtéssel és taglejtéssel tűzdelt - szónoklatok, és a megdönthetetlen hatalmat szuggeráló hatalmas betonstadion.
     Aztán már csak az eszközökhöz kellett igazítani a rítust: a mesterséges, alkalmi, javarészt egyenruhás „fajtiszta" közösségek fáklyás, indulós körmenetét, a modern anti-zarándoklatot; s a nagygyűlést, amelyen a stadiont égig érő horogkeresztes vörös zászlók övezték - és a precízen megfelelő magasságú emelvényen, a mindig alulról látott és titokzatosan megvilágított földi istenség, a vezér mutatta be a kitűnően megrendezett misztériumjátékot. E rítus - nem csak a hangszórók miatt - a zaj volt maga: a pusztítás és pusztulás fészke, a szomjazó léleknek -a szupernarkotikum.
     A bolsevizmus, lényegét tekintve, azonos módon és tartalommal kreált korbácsos feketemisét, teremtett földi istenséget. Az előbbi a porosz szellem vadhajtását virágoztatta ki, emez a „cárit" fokozta őrületté.
     Európa ma már joggal szégyenli szélsőségeit; s szeretné kívülhelyezni kultúráján. Pedig szabadulni csak akkor tud e mais kísértő rémektől, ha elismeri, hogy belőle, s féloldalassága miatt nőttek nagyra e torzszülöttek; és imitt-amott még segítette is növekedésüket.
     A feketemisék mellett mindig létezett és létezik ma is a valóságos mítosz és rítus, amelyet a „benti' és egyben a „fönti" hatalom rendez és igazít. A Mindenség örökkön időszerű parancsát tiszteletben tartó, magát gyarlónak, esendőnek ismerő (és elismerő!) természetes közösségek zarándoklata, misztériumjátéka. E közösségek nem a játékra hatalmi szóval kijelölt, kinevezett helyeket keresik fel, hanem az Isten által varázsos erővel megáldott, csodás cselekedetekkel megmutatott szent helyeket; s nem akármikor kinevezett ünnepen indulnak útnak fölkeresésükre, de akkor, amikor a változások és átváltozások esztendős ritmusában annak alkalma, s szüksége érik.

Székelyszenterzsébeti abroszközép világ-virága a XVIII. századból. A nyitott és zárt formakettős fölülnézetei a tér, a nyugvó tulajdonság megidézői; a forgásképlet kettőse, amely cselekvésre ösztönöz oldalnézetű: a napirányú forgás a lendületesebb, az ellenkező irányú forgásrend "fékezi" a lendületét. A nyitott belső formában jelen van a zártság is, miképpen a nyitottságot körbeölelő zártságban szirmossága okán a nyitottság; egyik sem kizárólagos, csupán meghatározó érvényű.
     Máriaradna és környéke e csodát megelőzően is kitüntetett helynek számított. "A közeli Solymos váráról, amelynek közepére a Radnát megjárt újkígyósi öregek ma is feneketlen kutat mesélnek, Dugonics azt írja, hogy az eltévedt Gyulafi egy remetére talált, aki nem volt más, mint Árpád fia Jelek, ki a keresztségben Iván nevet kapott. Harmadik neve, melyet a vár ragasztott rá, mely ideépíttetett, holott ennek előtte a sólymok szállottak és fészket raktak. Innen a vár neve Solymos." Dugonicstól azt is megtudhatjuk, hogy bizonyos Uszbu vezér érdemeinek jutalmául kapja Szeged városát, lányát, Radnát Gyula vezér fia, Gyulafi számára feleségül kéri. Iván, azaz Solymos Szegeden Radnát megtéríti, és a Mária nevet adja neki. Mária-Radna. Bár kedves neki Gyulafi, mégis Krisztus jegyesének érzi magát. Solymos tanácsára Lippa nevű nénjéhez megy, aki már (szintén) keresztény „és abban a városban lakott (a Maros vize mellett), melyet (eme kisasszonynak ékes nevéről) máig is Lippának hívnak a Régiséget meg-megböcsülő magyarok. Radnát nénjéhez utazásában egy vadkan halálra sebzi. Szánták Őtet az Erdők, szánták a Madarak is. Ezek azótátul fogva igen szomorúan énekelnek ezen a vidéken. Az Erdők pedig (minden szürkületkor) különös fekete gyászban öltözni látszanak." (Harangozó Imre: Radna fényes csillaga, Újkígyós, 1990.)
     Szinte valamennyi kegyhelynek jellemzője a kora keresztény, vagy „pogány" előtörténet. A csíkcsomlyói ferences kegytemplom bejáratánál a környékről származó pogány áldozókő található.
     Máriaradnát már a XVIII. századtól egyre több zarándokmenet keresi föl Kisasszony napján (szeptember 8.); századunk elején a szegediek több ezres búcsúközössége már szeptember másodikán útnak indult, hogy időben odaérhessen. A régi ember a testet, lelket elgyötrő kemény nyári munkák után gyalog indult a hosszú útra, hogy elnyűje maradék erejét is, hogy az így vágytalanná tett testben tisztán éghessen a lélek; alkalmas legyen a Teremtővel való titokzatos egyesülésre, az áhított szükséges tisztulatra.
     Az 1991-es háromnapos búcsúalkalomra - először a diktatúra összeomlása után - ismét tízezrek zarándokoltak el. Igen sokan gyalog jöttek most is, nem csak a közeli Bánátból, hanem Mezőség messzi falvaiból is. Némelyek közülük térden csúszva tették meg az utolsó száz métereket, s térden járták körbe háromszor az oltárt a javarészt fehér, más-más mintájú lobogók alatt - s valamennyi vezeklőnek tiszta ember arca volt... És nagycsaládok jöttek: gyerekek és vének, és nemzetség vonult egy-egy búcsúkereszt alatt.
     E szentséges helyen bánáti horvát, szerb, bolgár és német együtt imádkozta a Miatyánkot a magyarországi, mezőségi, bihari, szilágysági, székelyföldi, moldvai magyarral; együtt az erdélyi és jási románnal; együtt szlovákkal, csehvel és cigánnyal. A legtöbb katolikus volt ki eljött, de voltak ortodox hitűek számosan, s görögkatolikusok, reformátusok, pünkösdisták és Jehova hívei is. Egymás ellen uszított nemzetek és vallások búcsúközösségei itt Isten kegyelméből együtt volt, és nem csak formálisan.
     A templomban, ahova egész éjszaka szakadatlanul érkeztek a beköszönő búcsúközösségek, ahol egész éjszaka hangzott az ének és szólt az imamalom - jelen volt az emberi gyarlóság is. Ott volt a csak kíváncsiskodó, az aki lopni jött, aki pletykálkodni, aki dicsekedni; időnként túlbuzgó ének és ima hallatszott (miképpen a búcsú sátraiban is javarészt giccset kínáltak, ritka volt a míves munka: a gorzafalvi csángó cserépedény, s a román kosarasok árui).
     Mégis ott, a virrasztás éjszakáján az oltár fölött a hatalmas barokk aranysugarakkal éke- sített kegykép élővé lett - az istenszülő örök Boldoganya mindent megbocsájtó szeretete ölelte egybe az esendő sokféleséget, s az egész templom, s aki bent volt az is mind - kotlósmeleg szentséges asszonnyá változott.
     A búcsú rítusának csak egy részét szabályozták a jelenlévő különböző egyházak. A templom nyugati oldalához toldott vasfülkére mindig tucatnyi ember szorította a fülét, hogy hallja a berekesztett Mária könnyeinek alig-neszét; s néhány esztendeje még hajnalon sokan mentek föl a templom mögötti dombra, hogy a fölkelő Napnak, a Napban minden reggelen föltámadó, nekünk új életet hozó Krisztusnak mondják el bűneiket. A kereszténység ideológiája itt alig-alig volt jelen. A Mindenség időszerű üzenete, a keresztény szellem uralkodott, és megtöltötte régi-új hittel a pogány „edényeket". Rend ez. Azt hiszem a Rend, miképpen a természet csendje neszekből tevődik össze, s nem olyan, mint a laboratóriumi „süketszoba". A rendező itt láthatatlan és ésszel fölfoghatatlan - mégis Ő a legvalóságosabb, ilyenkor a csillagnyi másságban az egyazon Ige működik. Ilyenkor alászállnak az Egek, hogy a gyarló ember megerősödni fölemelkedhessen.
     A búcsújárás, a zarándoklat a hitbeli bűnbánatnak, vezeklésnek és elégtételnek, rendeződésnek az emberi megnyugvás keresésének ősrégi alkalma nemcsak a kereszténységben, hanem minden más vallási rendszerben, s a vallási rendszereken kívül is. A hopi indiánok, akik a mai Arizona kietlen földjét lakják, a spanyol hódítás előtti időkben hatalmas zarándokutakat tettek meg. A „páso"-kig mentek a törzsek északon, délen, keleten, és nyugaton, odáig, ahol a tenger találkozik a földdel. Vándorlásuk csigavonalú volt, s lépcsőt formált, svasztikát. Az Atya parancsára a világmindenség szerkezetét „játszották el", a törvényt erősítették meg magukban. Amerre elhaladtak, vonulásuk formáját karcolták a sziklák oldalára, s ezek a jelek ékesítették ruháikat is. Hosszú évekig zarándokoltak így, s megerősödve, tisztultan érkeztek vissza szülőföldjükre, hogy lemondva minden csábításról csak a legszükségesebbet vegyék el a Földanyától. Mondáik szerint a maják is hopik voltak valaha, de őket elcsábította Mexikó kies vidéke, s mértéktelenné lett életük miatt kellett bűnhődniük.
     Az szerves gondolkodás és műveltség, amelynek egyik fontos formája csak a zarándoklat, az ezredforduló küszöbén az emberi lelkekben, legbelül kéri az őt megillető helyet. E sorok írója szerint ennek valósulására alkalmas ma is az ember, hiszen minden gyermek - bárhol is születik a világra - tudatmögöttijében (kódjában) e gondolkodás ősi formáit hozza. A Mindenség rendszeréhez való igazodás adottságát és gyönyörű óhaját.

Vissza a kezdő oldalra