Pétervárad-Tekia

Petrovaradin

Havas Boldogasszony szerémségi búcsújáró helye és szentkút
     A „tekija" török szó, magyarul annyit jelent, mint kolostor, zárda. Az 1660. év körül egy kisebb török templom állt azon a helyen, ahol most a kegytemplom van. A mecset előtt faházikó volt, ebben két török dervis, remete élt és dicsérte az egy örök Istent. A templom közelében forrás fakadt, amely hűs, üde vizet adott, és a közeli Péterváradról tömegesen jöttek ide a törökök - részint, hogy szomjukat oltsák, részint, hogy vallásos mosakodásukat elvégezzék.
    A török hódoltság után (1693-ban) a mecsetet kápolnává alakították át az idetelepült jezsuiták, és azt a Havi Boldogasszony tiszteletére szentelték. Amikor 1716-ban Pétervárad alatt több mint 200 000 emberrel megjelent a török, Savoyai Jenő csak feleannyi embert tudott a csatába fölvonultatni. Az ütközet 1716. augusztus 5-én, éppen Havi Boldogasszony ünnepén zajlott le, és a keresztények fényes győzelmé- vel végződött. A törökök teljesen szétverve, eszeveszett futásban kerestek menedéket.
     A hagyomány szerint a kápolna közelében álló hatalmas fa ágai között egy Mária-képet találtak a keresztény katonák, amely hasonlított a római Havi Boldogasszony kegyképhez. Jenő herceg ez előtt a kép előtt könyörgött segítségért; a győztes ütközet után ő maga vette le a fa ágai közül és vitte be nagy ünnepséggel a katonák örömujjongása. és ágyúdörgés közepette a kápolnába, s ott a Te Deum hangjai mellett az oltárra helyezte.
     Ez az a híres kegykép, amely a tekiai templom oltárán van. A péterváradi győzelem emlékére XI. Kelemen pápa az egész Egyházban egyetemessé tette az Olvasós Boldogasszony ünnepét.
     A kegykép előtt és a forrás vizében való mosakodás után igen sok csodás gyógyulás és egyéb imameghallgatás történt.
     A kápolna helyén 1881-ben építették a mai kegytemplomot újgótikus stílusban. A régi török templomot, amelyet annak idején sekrestyének alakítottak át, lebontották, és helyére egy kupolát építettek; ez alatt áll az oltár. Az oltár háta mögött az úgy nevezett belgrádi Szűzanya képét helyezték el. Tekián tulajdonképpen két búcsú van. Az egyik az úgynevezett kis búcsú, július 26-án, szent Anna napján, a nagy búcsú augusztus 5-én Havi Boldogasszony napján.
     A kegyhely az újvidék-belgrádi műút mellett, Péterváradtól 3 kilométerre fekszik. Megközelíthető az Újvidék központjából induló helyijáratú autóbusszal: annak végállomásától 15 perc gyalogjárásra van.

(Forrás: Búcsús könyv. Római Katolikus Plébániahivatal, Doroszló. 1974. 57-58.old. )


Csorba Béla: Tekiai búcsújárók (1997)
A kegykép

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

A kegytemplom Fotó: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.131.old.
     Havi Boldogasszony, prototípusa a római S. Maria Maggiore Szent Lukácsnak tulajdonított ikonja, lásd Szeged- nél is!
     Elsődleges jelentése: a Római Egyház Mária-kultuszának apostoli eredetére utal. Apologetikus jelentősége miatt kultuszát különösen a jezsuiták karolták föl és propagálták. További jelentése a kegyképhez fűződő legendával kapcsolatos: Nagy Szent Gergely pápa idején dühöngő pestisjárvány alkalmából körmenetben hordozták végig a városon, amikor is angyalok jelentek meg, akik a Regina Coeli-t zengették, a szentéletű pápával felváltva. (Ezért kapcsolódik a húsvéti Mária-antifóna Szűz Mária római főtemplomában tisztelt kegyképéhez.) Az engesztelő körmenet során a nép egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy Hadrianus császár mauzóleuma (Angyalvár) fölött az isteni büntetést végrehajtó angyalszobor pusztító kardját hüvelyébe helyezte, s a járvány megszűnt. Ezért a kegykép sajátos neve „SALUS POPULI ROMANI", vagyis a római nép üdvössége, illetve a szó eredeti értelmét tekintve: egészsége. A kép másolása évszázadokon keresztül tilos volt, csak a Borgia Szent Ferencnek 1569-es első engedélyezett kópiája utáni évben kezdett elterjedni. A kegykép kultuszát hazánk felé leginkább az ingolstadti (Mater Ter Admirabilis) és a krakkói jezsuitáknál tisztelt másodlagos kegyképek közvetítették. Savoyai Jenő herceg 1716-os, augusztus 5-én, éppen Havi Boldogasszony-napján aratott döntő fontosságú péterváradi győzelme folytán a kegykép töröktől védő jelentéssel is gazdagodott.
    A XVII. század elejéről származó kegykép festőja ismeretlen.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 340.old.)
Fotó: Nagy Zoltán
Kersztút a kegyhely parkjában
Fotó: Nagy Zoltán
Kereszt a kegyhely parkjában
Fotó: Nagy Zoltán
A kereszt alsó részén
látható Szűz Mária kép.
Fotó: Nagy Zoltán
Lourdes-i barlang
Fotó: Nagy Zoltán
Kereszt a templom
bejáratával szemközt

Fotó: Nagy Zoltán
Baldachin az oltár felett
Fotó: Nagy Zoltán
A kegykép
Fotó: Nagy Zoltán
Szeplőtelen Szűz Mária
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Szent István király
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Szent Erzsébet asszony
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A péterváradi jezsuiták építették 1753-ban
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Hálatáblák a templom falán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Képek a 2007. augusztus 4-i, magyar nyelvű szentmiséről:

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Képek a 2007. augusztus 5-i, magyar nyelvű, ünnepi, püspöki szentmiséről:

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza


Köszönjük Harmath Károly segítségét!
Vissza a kezdő oldalra