A topolyai
lelkészség és bucsújárás
keletkezésének

t ö r t é n e t e.

 

 

 

 


Pesten, 1856.
Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos

A topolyai lelkészség és bucsújárás
keletkezésének története.

Hallgassátok népek! ollyan csodát mondok,
Millyenről nem vala soha fogalmatok
Topolyáról, melly a bánátusban fekszik,
Hova sok bucsus nép buzgóan igyekszik.
A községben vagyon csupán hatszáz lélek,
De illy jó községet nem láttam mig élek.
Hajdan a temploma és a községháza
Még igen szerényke gyermek iskolája,
Csak egy közönséges kis szobából állott
S a szélhintázgatta a roskadt falábot,
Millyen egy kis harang hitta fel imára
A híveket, s a gyermeket iskolába.
Az egész lakosság földhöz tapadt szegény,
A gazdaguláshoz nem volt vérmes remény.
Ha a szent misére, vagy más lelki ügyben
Papjokhoz elmentek, szélben és essőben
Két mérföldre kellett mindég utazniok,
Lévén Beodrán az ő plébániájok.
Nem egyszer történt hogy feneketlen sárban
Felakadt a szekér, s az iszonyu utban
Az ősz lelkiatya gyalog volt kénytelen
A beteghez menni, kinek reménytelen
Betegágyához ha néha megérkezett.
Ott a lelki vigasz gyakran már nem kellett,
Mert a körül állók sírása felelte,
Hogy a beteg a jobb életet meglelte.
Mindég vágyott a nép hogy legyen lelkésze,
De a szegénységök ezt meg nem engedte.
Türte tehát sorsát buzgón imádkozott.
Még végre az Isten rajtok szánakozott.
Van Topolyán egy kis házikó és ebben
Lakott egy pár öreg békés egyességben,
A kis házikónak északi oldalán
Finom tisztaságu kis üveg ablakán
Nyolczszázötvennégyben két évvel ez előtt
Egy átlátszó alak körrajza képződött.
Az öreg lakosok nézték ezt a csodát
És szomszédaiknak el el mondogaták.
S ezek megint tovább, s mindig többen többen
Gyönyörködtek e szép csodás tüneményben,
Melly napok multával midőn kifejlődött
Rajta szüz Mária alakja tündöklött:
Egyik karján levén a kis Jézus gyermek,
A másikban pedig liliom szál termett.
A hivő népek e csoda tüneménynek
Megszemlélésére mindünnen jövének;
Részint e ritka nagy esetet bámulni,
Részint a szüz anyát buzgóan tisztelni.
Az ablak szárny innen később elvitetett
És az imaházba tisztelni tétetett,
Honnan azt a derék Csanádi püspök ur
Ő főméltósága Csajáky Sándor ur
Magához vitette rögtön Temesvárra,
A kicsiny községnek szomoruságára,
A jó főpásztor hogy a szomorkodókat
Megvigasztalhassa szent ajándékokat
Küldött, s különösen nagy arany rámában
A boldogságos szüz anyát szép ábrában
Olajfestvényben, s főpapi áldásával,
Melly a népség buzgó hála imájával,
Az imaház falán foglalt díszes helyet,
S alatta egy kisded oltár emelkedett.
Mellé pedig tettek egy szép feszületet
S itt tartónak folyvás Isten tiszteletet,
Valamint a falu iskola mestere
Itt tartott oktatást mindennapon. Végre
Épen akkor midőn deczember havában,
Gyűlést tartának a püspökök Rómában;
S a szeplőtelen szűz fogantatásának,
Hitágozatáról ott tanácskozának:
Topolya szegényes kis iskolájában,
Fáradott a gyermekek tanításában
Lengyel Antal nevű iskola tanító
Ki tanítónak volt derék, okos és jó.
Egyszerre gyermekek a falra bámulnak,
S egymásközt mutatva halkal csak suttognak.
És felkiáltanak : „Tanító ur kérem,
Hátra a szobának falára is nézzen,
Épen ollyan fényes kép mozog a falon
Mint millyen képződött azon ablakon,
Mellyet Hunék házán láttunk." Vissza néz a
Tanító, s oh csoda, ott Máriát látja
A szűz anya képét fénylő ragyogásban,
S nem tud hova lenni elbámulásában.
Egy darabig nézi, azután kisiet
Behívja hitvesét és egyik cselédet
S mindnyájan csodálják e szép jelenetet,
Mely e pillanatban a falon rezegett.
Azután kiveszi zsebkendőjét s azzal
Megtörli a képet, s még szebb sugarakkal
Fénylik a tünemény, s mire hármat törült
A kép és az alak villám fényben eltünt.
Sebes szárnyakon fut e hir a vidéken,
S a dolgot csodálni jőnek több ezeren.
Voltak kik azonban azt mondák hogy csalás,
S az egész nem egyébb, mint rut népámítás.
De voltak kik Isten különös csodáját
Látták benne, ki most választá Topolyát,
Isteni titkának nyilatkozására,
S ajkok feltárult hű és hálaimára:
Uram! kisdedeknek kinyilatkoztattad
S azoknak illy szépen tudtokra adattad,
Mit felfuvalkodott világ bölcsek elül,
Elfedél, hogy szeretsz annak a jeleül!
Eme különféle vélemény okozá
Hogy olly hatóság is szólott vala hozzá,
Mel1yhez ez a dolog épen nem .tartozott,
S a mendemondákra ajtót kaput nyitott.
A dolog valódi állását megtudni
A megyés püspök ur a derék Csajághy
Vizsgálatot rendelt a mellyből kiderült,
Hogy a rosz akarat e dologban felsült.
És a bucsujárók száma szaporodott,
S napról napra számos vendégeket hozott.
Sőt az ezernyolczszáz ötvenötödik év
Vízkereszt napjának az előestéjén
Több százakra menő bucsujárók előtt
A tünemény ujra a falra vetődött,
És egy óra hosszan szép fényben derengett.
Mig nagy hirtelenül ujra elenyészett.
Ujra vizsgálatot tőnek, s a kik látták,
E csodát hit alatt újra bevallották.
Sőt Törökbecséről egy szegény vak leány
Ki meggyógyitáni nem birt a tudomány
A tünemény helyét a mint megérinté,
Két szeme világát rögtön vissza nyeré.
Még ezenfelül két mankónjáró béna,
Mankóját ottan a helyszinén eldobta.
Jeleül hogy rögtön menekült bajától,
De sok más ember is szabadult bajából.
Így állván a dolgok, csoda e ha a nép
Roppant bizodalma nőttön nőtt mindenkép ,
Ellenére minden gunyolódásoknak
És furfangos csipös okoskodásoknak,
Mert ezek mind tények, nem lehet tagadni.
Itt a most szándéknak meg kell magát adni;
Mert hol Isten keze illy szépen műküdik,
Ottan a kajánság miért erőlködik.
Nem lehet kifogni eszelősködéssel,
Isten akaratán, vagy mérgelődéssel.
Topolya szegény jó lakossága azért
A megyés püspökhöz folyamodott papért.
Hogy hát az égi kegy illyen sugárzása
El ne vesszen hanem legyen tartóssága.
A bit buzgó főpap küldött Topolyára
A szomorkodóknak vigasztalására
Egy derék áldozárt Berecz Imre urat
Missióba, hogy készítse el az utat
Mellyen a lelkészség, és más szolgálatot,
Végezni lehessen, hozván áldozatot:
A község örömmel fogadá lelkészét
S a hir befutotta Topolya környékét,
Hogy van ott már pap is, - nosza a bucsusak
Mindég szaporodtak, - s ha eddig voltak
Százan, ezerekre ment mostan a számok
Annyira jelentek meg a sok bucsusok.
De roppant vala a más vallásuaknak
Száma, kik eljöttek nézni Topolyának
Csoda tüneményét, -:de mi hozta őket
Azt a sok másféle vallásu hivőket,
Bizonyosan nem a balga kíváncsiság
Vagy az embereknél megszokott kandiság,
Hanem lelki vigasz utáni vágyaik;
S hogy ott megszünjenek bánatuk s bajaik.
A lelkész tehát megkezdé működését
S a nép határtalan nagy lelkesedését
Arra használta fel, hogy hógy hetek alatt
Felállíták már a paplak s egyház falat,
És hat hét sem telt el, fedél alatt állott
Az uj paplak, és a kis imaházban; ott
Hol ez előtt csak az ájtatos lakosság
Kereste az üdvét, állt a szent igazság,
Hogy a ki a szent szüz oltalmában bízik
Annál az Istennek kegyelme nem késik.
De mivel e földön a gyarló emberek
Egyiknek s másiknak üdvére irigyek,
Itt sem tartott soká a jó egyelértés
S elbucsuzott tőlök. az a derék lelkész.
Mert az ördögöknek megvannak szolgái
Kik konkolyt hintenek, s az élet virági,
Elburjánosodnak az illy cselszövénytől,
S megválnak az üdvnek legerősb tövétől.
Ujra árván maradt hát az eklezsia
Sírdogált e felett a derék Topolya,
De mit tehetett most, mint könyes szemekkel,
Elbucsuzott a jó lelkésztől keservvel.
A buzgó tanító Lengyel Antal szívét
Megtörte ez eset, és szegény életét
Megemészté a bú, s Boldogasszony napján,
Kivitték őtet is a szent Mihály lován.
Árván elhagyottan állott a kis község
Diadalmaskodott benne az irigység,
De azért nem csüggedt buzgón imádkozott,
Mig reá az idő jobb napokat hozott.
A nyolcaszáz ötvenöt évnek mind szent napján,
Midön minden ember keserek halottján,
Az élet forrása Topolyán megeredt
És a harang hangja uj lét forrása lett.
Az elment jó lelkész az oltár előtt állt,
S engesztelő misét az Istennek szolgált,
hogy bocsáson meg az minden ellenségnek,
Ki barátja bűnnek és az irigységnek.
Azóta naponta kondul a kis harang,
A hivőket hívja, és a gyáva bitang,
Ki a konkolyt hinté a szeretet közzé,
Hogy az édességet tegye rút epévé,
Nem meri hallgatni a kis harang hangját,
Hanem szánja rút ostobaságát.
A mi ördögtől jő mint annak tartása
Elporlik mint a sár, nincsen maradása,
Mert Isten országa szent igazságai,
Előtt össze törnek a pokol kapui.