TÖRÖKTOPOLYA

TORONTÁLTOPOLYA

KEGYHELYÉNEK TÖRTÉNETE

BOLDOGSÁGOS SZŰZ ANYÁNK JELENÉSEI,

CSODÁS GYÓGYULÁSOK.


Sok eredeti okmány nyomán
irta:
BERECZ SÁNDOR
tanitó.

KIADJA:
a "KATHOLIKUS HITÉLET" KÖNYV-ÉS
KEGYTÁRGYKERESKEDÉS
KANIZSA
1934.

Előszó
    Töröktopolyára kerülve a mult év elején, érdeklődni kezdtem kegyhelyének története iránt. Eredetéről egyes hivek hamar elbeszélték, amit a nyolc évtized óta szájról-szájra járó hagyományból tudtak. Ezen elbeszélések engem ki nem elégitettek, csak érdeklődésemet keltették föl mégjobban. Ennek folytán elhatároztam, hogy kutatni fogok a teljes valóság megismerése céljából. A helyben szerzett adatok már magukban rendkivül érdekes dolgokat tartalmaznak, mindezeket azonban hatalmasan tulszárnyalják tartalomban az egyházi főhatóságtól megszerzett idevonatkozó okmányok. Ezen sok csodáról tanúskodó okmányok száma 117, melyek között sok hivatalos kellékekkel allátott hiteles jegyzőkönyv van. Némelyek nyolc-tiz ivre terjednek s maguk is szinte egy-egy könyvet alkotnak.
     Az évtizedek folyamán sokan foglalkoztak komolyan és behatóan a kegyhely eseményeivel, akik majdnem valamennyien, köztük Schlauch Lőrinc temesvári egyházmegyei püspöki ügyész, később nagyváradi püspök és biboros is, teljes jelentőséget tulajdonitottak az ügynek. E nevezett is határozottan a csodás jelenések és gyógyulások valósága mellett foglalt állást, amiket megdönthetetleneknek nevezett.
     Ily gazdag és teljesen megbizható anyaghalmaz aztán mostmár komolyan arra inditott, - amivel gondolatban addig is foglalkoztam s amire mások is késztettek, - hogy megirjam a kegyhely történetét.
     Közrebocsájtva munkámat, tehát köszönetet mondok e helyt főtisztelendő Rodić Iván Rafael kegyelmes Érsek Urunknak, amiért a fönt jelzett okmányokat szives volt rendelkezésemre bocsájtani. Köszönetet mondok továbbá főtisztelendő Frész József plébános úrnak, aki munkám megalkotásában általában, de különösen a latin és német okmányok forditása által hathatósan közreműködött, és egyben mindazoknak, akik a dolgok megismerésében szivesek voltak segitségemre lenni.
     A gazdag kútfők hatalmas kötetre terjedhetnének, amelyek kiadása a mai gazdasági helyzetben különösen eredménytelen volna. Ezért e kis munka keretében igyekeztem röviden összefoglalni mindazt, amit szükségesnek láttam ahhoz, hogy mégis kerek egészet adjak.
     A könyvecskét alkalmi imákkal és énekekkel egészitettem ki, hogy a búcsúk alkalmával egyben mint ima- és énekeskönyv is hasznos legyen.
     Kivánom, hogy sok-sok felebarátom minél több lelki hasznot és örömet meritsen belőle és jószivvel használja. Ha ez igy lesz - az lesz az én jutalmam.
Töröktopolya, 1934. Július 10-én.
SZERZŐ.

 

 

I.

A KEGYHELY TÖRTÉNETE

TORONTÁLTOPOLYA

TÖRÖKTOPOLYA

    A helység az 1800-as évek elején keletkezett a Karácsonyi - féle grófi birtok területén, mely Nagykikindától délre 17 kilóméternyire, Törökbecsétől keletre pedig 30 kilóméterre fekszik. Tőle a Nagybecskerek - Nagykikinda-i kövesút 4 kilóméterre esik nyugatra. Kezdetben tanyacsoport volt, lakossága 1855-ben is csak mintegy 600 lelket számlált. A mai lélekszám körülbelül 1120. Népe felerészben magyar, felerészben német, de mind római katholikusok, akik mindig egyetértésben éltek együtt.
     Az 1850-es évek kezdetén emelt a lakosság egy szegényes kis imaházat, amely egyszersmind iskolául is szolgált. Ez a mai templom helyén állott, annak főkapujától az oltár felé vezető irányába. Benne az oltár az utca felőli végében volt elhelyezve, amint a rajz mutatja, ahol az alább kifejtett jelenések történtek. - A mai templom 1899-ben épült torony nélkül, a nép és Karácsonyi gróf áldozatkészségéből, tornyát 1914-ben épitették.
A kegyhely eredete.
    Az 1854-ik év végén az a hir terjedt el, miszerint az imaházban az oltártól jobbra a Boldogságos Szűz képe jelent meg. Csajághy püspök ennek folytán levélileg elrendelte Lengyel Antal akkori tanitónak, hogy a jelenésről lelkiismeretes és pontos jelentést tegyen, amelyet később eskűvel is megerősithessen. Lengyel a következőkben válaszol:
     " Vallomány. 1854 évi december 14 és 20-án a topolyai imaházban alant elősoroltak által a Boldogságos Szűz képét illető tüneményről. Én Lengyel Antal topolyai tanitó hitem letétele mellett bizonyitom, miként december 14-én d.u. 3 és 4 óra között az iskolás gyermekek egyike mondja a másiknak: nézd meg, hogy mi ragyog ottan a falon. Én az asztalnál ültem és irtam, én észre nem vettem, mivel háttal ültem a tüneménynek, hanem én a gyermekek által figyelmeztettem, mert különben nem láttam volna, hanem az első osztálybeli gyermekeket felszólitottam, jöjjenek ki olvasni. Ki is jöttek és Szakál István mondja Molnár Józsefnek, nézd mi vagyon ottan a falon, az felelé neki, hogy az valami emberi alak. De aztán Piring András azt mondja, hogy nem ember, hanem a Boldogságos Szűz Mária, amely Huhn Vilmosnak ablakában volt.
(A nép ajkán élő hagyománynak a jó öreg Huhn házaspár házának ablakában történt jelenés képezi a lényegét. Eszerint itt az egyik üvegtáblán a Boldogságos Szűz, egy másikon pedig egy liliomszál képződött képalakban. A jelenséget igen sokan nézték meg vidékről is. Majd az üveg a püspökséghez került vizsgálat cimén. A püspökség egy fizikatanárnak adta ki véleményezésre ezeket, de hogy a későbbi sorsuk mi lett, azt nem lehet megállapitani. A püspök az üvegek ellenében más kegytárgyakat és egy szép Mária képet ajándékozott a topolyai imaháznak. Ez a kép képezi azóta a templom fő kegytárgyát., amely mint oltárkép, az oltár fölött van elhelyezve. Ezt az eseményt bővebben mondja el egy hét oldalas németnyelvű füzetecske versalakban melyet Bucsánszki Alajos adott ki Pesten 1856-ban, ami állitólag magyar nyelven is megvolt. Mivel azonban az eseményt nem lehet minden részletében hiteles okmányokkal beigazolni, nem tekinthetjük a kegyhely eredetének.) Mikor én ezt hallottam, kérdeztem , mi ez itten? Felele Szakál István kérem alásan tanitó úr, ottan a feszületnél vagyon valami.
    A székemről felkeltem és odamegyek, megnézem, hát valóban olyan volt, mint az, amely az ablakban volt, balkarján kisded Jézust tartva és jobb kezében liliom. Sokáig álmélkodva néztem, megijedve, gondoltam hogyan jöhetett ez ide. A feszület mellett, ahol a Boldogságos Szűz Mária mutatkozott, a lobogó alatt, én a lobogót el vettem onnan, de azért csak ottan volt a tünemény, én azután megbátorodtam, odamegyek, megtörültem, de nem lehetett eltörölni. Bemegyek az én szobámba, kihivom nőmet s még egy másik nőt, ki nőmnél volt Fülöpp Magdaléna, hogy jöjjenek az imaházba, nézzék a csodát. Ezek mindketten megijedtek, bejöttek az imaházba. Az én nőm mindjárt széjjelnézett, hogy nem-e talán máshonnan ered a tünemény, de akkor nap egész nap eső volt és borult idő. Fülöpp Magdaléna odajön előre, ahol a tünemény volt, összeteszi kezeit, azt mondja: Istenem, hogyan jött ez ide. Én akkor a gyermekeknek mondtam, édes fiaim nézzétek meg jól a tüneményt, melyek közül jelesen ide följegyeztem a következőket: Szakál István, Molnár József, Piring András, Konrád Jakab, Piring Ferenc, Podvin Henrich, Kleker György, Steigervald Ferenc, Steigervald József, Kleker Regina, Depper Margit, Steigervald Éva, Vastsak Magdaléna 10 és 12 évesek. Később én Fülöpp Magdalénának azt mondtam, most megpróbálom, hogy le lehet-e törölni, kivettem zsebkendőmet, megtöröltem először, de olyan fényes volt, mint a napfény. Aztán Fülöpp Magdolna azt mondta: Istenem, tanitó úr, azt le nem lehet törölni, melyre én mondtam, majd még egyszer megtörűlöm, mely másodszori törülés után szinte oly fényes volt, mint előszőr és miután harmadszor megtörültem, eltűnt. - Akkor én nagyon megijedtem, a Mindenható Úr Istenhez fohászkodtam, hogyha vétettem, bocsássa meg bűneimet.
     Úgyszintén december 20-án hajnali létánia alkalmával, midőn az Úrangyala imádsága elmondatott, a következők látták a tüneményt egész kiterjedésben, u. m. : öregebb és ifj. Tóth Katalin és Domonkos Ilona azzal a hozzáadással tanúsitják, ha a szükség úgy hozza magával, hitük letételével is bizonyitják. Ezennel saját kezünk aláirásaival és helység pecsétjével, megerősitjük. Kelt Topolyán december 26. 1854. ( Pecsét ) Lengyel Antal, Jozef Konrád, Bálint Jóska esküdt, Szabó András esküdt, Johan Kleker, Nikolaus Gausir. Alulirottak ezennel elismerjük és hivatalosan bizonyitjuk, hogy a fent kitett vallományi okmányt Lengyel Antal topolyai tanitó egész kiterjedésben magáénak vallotta és minekután azt élőszóval fölolvasta, letett hite által megerősitette. Kelt Temesvárott a püspöki magán kápolnában január 3-án 1855. Saját kézirások: Lengyel Antal, előttünk: Martinszki József püspöki oldalkanonok, ( Saját pecsét ) Koppoh József c. kanonok, papneveldei igazgató ( Saját pecsét )."
     A főpásztor ezenkivül hivatalosan ki is vizsgáltatja a dolgot. Amint az aláirásokból kitűnik, a vizsgálatot Martinszky József oldalkanonok, Burghart István nagykikindai esperes és nákófalvai plébános, Bottyán János beodrai plébános, Krisch János komlósi plébános és Dr. Spéth Károly teológiai tanár végezték Topolyán 1854. december 28-án. A jegyzőkönyvet mind az öten saját pecsétjeikkel látták el. A kihallgatásokat külön-külön ejtették meg a Lengyel jelentésében szereplő személyekkel s azok semmiben sem mondanak ellent a jelentésnek. A december 20-iki jelentést Tóth Anna 59 éves özvegy például igy mondja el: " Tegnap szerdán mult egy hete, éppen mikor a tanitó úr az Úrangyalát imádkozta, akkor tisztelendő atyám, itt ebben a sarokban, itt a feszület alatt láttam a Boldogságos Szűz Máriát a kis Jézussal. Olyan fényes volt, mint az arany. Egész úgy meglátszott, mint itt a lobogón van lepingálva. Mikor a gyertyákat eloltották, még szebben megláttszott. Mikor kifelé mentem, akkor lassankint elmúlt, éppen úgy, mintha a falba belement volna."
    Ezen eseményektől kezdve a nép már minden irányból tömegesen látogatja Topolyát és kegyhelynek tekinti.

A későbbi jelenések sorozata

     Ezen első jelenések után a jelenések egész sorozata következett. Igy január 5 és 6-án, február 2-án, március 24-én, június 1-én és 25-én, augusztus 2-án stb., stb. A január 5 és 6-ikai jelenés felett ugyancsak a fenti püspöki bizottság tagjaiból álló bizottság ejtette meg a vizsgálatot március 15-től 17-ig, melynek jegyzőkönyvét szintén tökéletesen ellátták hivatalos kellékekkel. Ez alkalommal Hajnal Imre uradalmi intéző, a 18 kihallgatott tanú egyike például ezt mondja: "Igen, láttam a csudálatos tüneményt, három izben jól láttam, úgymint január 5 és 6-án gyertyagyújtás után, 5-én félnyolckor, 6-án reggel: fél 11-től 12-ig és január vége felé egy nap reggeli fél 11 óratájban, fél óráig láttam." Aztán elmondja, hogy 5-én és 6-án Szűz Mária jobb karján tartotta a kis Jézust, bal kezében virágszál volt bimbókkal, a fején koronája volt arany és ezüst szinekkel vörös szinbe átmenve, tetején kereszttel. Mindig olyan volt, mint amelyet Huhn Vilmos ablakában láttak. Dechtold Győrgy topolyai római katholikus 34 éves elmondja a többek közt, hogy lámpát gyújtottak a jelenésnél, amely oly fényes volt, mint azelőtt, azután a lámpát eloltották, de a jelenés újra olyan fényes maradt. A többi tanú is hasonlóan vallott, ellent nem mondott egy se, mind mint csodát hiszi a jelenéseket.
     Horváth József törökbecsei szabómester római katholikus 41 éves, feleséges, 6 gyermek apja letett hite után vallja a február 2.iki jelenésről: " Mikor bementem,semmit sem láttam, én tehát felfohászkodtam s kértem az Istent, hogy engedje nekem is meglátnom ezen tüneményt. Ekkor láttam mintegy árnyékban a Boldogságos Szűz Máriát féltestnyi nagyságban, fején koronával s ennek hegyén egy keresztet. Mintegy három újjnyira Mária mellett tündöklött egy kehely és benne a szent ostya félkerekségben. A kereszt mellett egy virágszál volt, de minő azt nem tudom megmondani. A Boldogságos Szűz balkarján a kis Jézust úgy meghajolva tartotta. Én ezután az imaházból kimentem, és bemenvén ismét, a megjelenést újólag láttam. Délután három óra felé, midőn a kocsisom már befogott, a leányom mondá: "most már szétszélledt a nép, jöjjön be mégegyszer nézzük meg2 - bementem tehát ismét, most még jobban tündöklött. Az arany kehely, melyet a Boldogságos Szűz mellett láttam, két hétig mindig szemeim előtt volt. Plébános úr, mindezekre esküszöm s el nem állok tőle, ha mindjárt halállal fenyegetnek is." - A Törökbecsén 1855 május 1-én hitelesen lezárt jegyzőkönyvből, amelyben a többi tanúk is ugyanolyan értelemben vallottak.
     A március 24-iki jelenést Martinsky József oldalkanonok, dr. Spéth Károly teológiai tanár és Duschek Eduard püspöki titkár vizsgálják ki a püspök parancsa értelmében március 26-án. Konrád József topolyai biró például, aki egy képet vitt a jelzett napon az imaházba, ezt vallotta: "Alig szegeztem föl a képet láttam a jelenést a falon a kereszttől balra. Éppen úgy láttam, mint a Három Királyok előtti napon, csak most bal oldalon, akkor a jobb oldalon, de most is fényesen ragyogó és ezüstös szinű. A Boldogságos Szüzet tisztán láttam jobb karján a kisded Jézussal, bal kezében egy liliomot tartva, de nem volt tisztán kivehető." Elmondja, hogy a jelenés fél óráig tartott, amit csodának tart és ha kell ezerszer is megesküszik reá. Körülbelül tizezer ember volt jelen Topolyán minden irányból. - Lengyel Antal tanitó elmondja, hogy litánia előtt átment az imaházba. Egyszerre csak félelmetes tolongás támadt, a padokat izzé-porrá törték, az ablakokat benyomták. " Én a tömegen magamat nagynehezen átküzdöttem az oltárig. Mondtam a népnek, hogy térdepeljenek le. Akik elől voltak letérdeltek, a többiek a tolongás miatt nem birtak. A jelenést jól megnéztem. A Boldogságos Szüzet fényes ezüstös szinű képen jobb karján a kis Jézussal, baljában egy liliomot tartva."
     A június 1-i jelenésről még ugyanaz nap küldött nyilatkozatot a püspöknek Berecz Imre lelkész Tordáról több tekintélyes szemtanút megnevezve. Felsőbb intézkedésre őt julius 18-án Danné János plébános és Bódy György segédlelkész kihallgatják Gyarmatán jegyzőkönyvileg. -" Igen láttam a jelenést, egy emberi mellképet, félrehajtott fővel, három ágú koronával, fénynélküli aranyszinűt, mutatkozott reggeli tiz óra táján, szakadatlanul láttam mintegy tizenegy óráig, azután elhagytam az imaházat. Déli tizenkét óra táján ismét az imaházba mentem, már akkor nem láttam, eleven, mozgó részt nem vettem észre. Hogy aki az imaházban volt, mind látta, mutatta az, hogy mind egymásra néztek és szemeik könnyekbe lábadtak. A Szentháromság Istenre állitom ezt és mindenkor esküvel erősiteni kész vagyok. Valóban boldognak érzem magam, hogy ennyi vizsgálódás és hosszas ideigi tartózkodás után az annyira elhiresedett látványt szemlélnem szerencsém vala. " Rajta kivül kihallgatták az általa nevezett tanúkat, mindegyiket két pap előtt, melyekről a csalhatatlan jegyzőkönyvek szintén előttem fekszenek. És pedig Nemes Tarnay Ferenc volt csendbiztost Nagy Szentmiklóson július 20-án, Rill János főtanitót Módoson július 23-án, Korhecz József tiszttartót Csávoson ugyancsak július 23-án, Brassoványi József lelkészt, aki a jelenéskor a misét celebrálta és Fendler Károly kereskedő fiát Csávoson július 24-én. Mindannyian hasonlóan vallottak. Arlett József csanádi plébános ugyanaz év december 30-án jelentést tett a püspöknek, hogy június 25-én Kikindáról Topolyára érkezett. A biró és a tanitó kiséretében átment az imaházba és magyarázta nekik, hogy a rácsozat, mely a szent helyet bekeriti és mely a püspök rendeletére azért lett készitve, hogy a látogatók a falat érintéseikkel ne fertőzzék meg, nem megfelelően lett alkalmazva, mert csaknem a menyezetig ér, a jelenéseket nehezen teszi láthatóvá, vagy azokat egészen el is takarják és azért a rácsozatot le kellene bontani. " Amig ezeket magyaráztam, - irja - jóllehet teljes öntudatnál voltam, elvesztettem látásomat, szólni nem tudtam és a fényességen kivül, ami előttem volt, nem láttam semmit, sem a rácsozatot, sem más egyebet. És annyira erőtlen voltam, hogy gondolkodni sem tudtam, csak szempilláim mozgatásával akartam a látást vissznyerni, de miután nem voltam képes ezen szavakat mondtam: " Uram, Istenem! Mi ez? " Körülbelül egy percig állottam igy és ezt mondtam:
     " Hol vannak a leckék? " És mig kezemet a leckék után nyujtottam, kezdett a fény lassacskán eltűnni, a rácsozatot újból láttam és mindent, mint azelőtt. Megjegyzem, hogy azt a fényt semmi más fényhez, vagy fehérséghez, (ragyogáshoz) nem tudom hasonlitani, csak valami rendkivüli ragyogó fényességet láttam, amelyet nem tudok leirni. Ebben a zavart helyzetben nem tekinthettem a rácsozat mögé, csak később, midőn már nem láttam semmit, jóllehet kétszer voltam az imaházban ájtatosságot elvégezni. Vajjon ezt a fényt, melyet én ép, egészséges érzékkel szemléltem, az a másik kettő (tudni illik a tanitó és a biró), valamint egy vak asszony és két leány, akik még jelen voltak és jobbról, meg balról ültek, látták-e, nem kérdeztem. Mintha elvesztettem volna gondolataimat. Mit akarhatott ez a fény? Adja meg a választ a hely hire. Én azt tartom, hogy nem természetes, hanem természetfeletti fényt láttam. Mig ezek történtek, az ég sötéten be volt borulva, ugyanis akkoriban négy napon át, az én ottlétem alatt is állandóan esett. Különben körülbelül két órát tartózkodtam Topolyán, mely időt részint a vendéglőben, részint a tanitónál, részint az újonnan épülő plébánián töltöttem. Érdeklődvén a jelenésekről, a hamisságnak, a csalásnak még a jelét sem tudtam észrevenni." Azután elmondja, hogy a biró nyilatkozata szerint a topolyaiak, kik laza erkölcsűek voltak, a jelenések hatása alatt annyira megváltoztak, hogy nem lehetett reájuk ismerni. A jelenésről lelkiismeretére hivatkozva számol be Isten nagyobb dicsőségére és a Boldogságos Szűz tiszteletére.
     Nagy István lelkész 1858 július 5-én azt az utasitást kapta a püspöki hatóságtól, hogy a Topolyán történt jelenéseket és gyógyulásokat éber figyelemmel kisérje és a püspöki hatóságnak jelentést tegyen róluk. Augusztus 2-án meglátogatta őt testvére Nagy Ferenc, aki a szent misén is jelen volt. A szentmise után azt állitotta, hogy ő valamit látott a jelenések helyén, de ő úgyszólván durva szavakkal illette őt és megparancsolta neki, hogy senkinek ne szóljon semmit, mert csak gúnynak és nevetségnek teszik ki magukat. A testvére hallgatott, ő pedig éber szemekkel figyelt mindent annál is inkább, mert ő maga sem hitt abban, hogy a hely csodás volna, de semmit sem vett észre egészen Kisasszony napjáig. Ugyanis ezen a napon különböző helyről körülbelül 300 zarándok volt jelen, sokan a szentségekhez járultak s a szentmisén jelen voltak. " Úrfelmutatás után - irja Nagy lelkész - a Pater noster körül az imaház azon részéből, ahol a tanitó a gyermekekkel ülni szokott, kik az énekben őt segitették, zúgást hallottam, és Domine non sum dignus után (Uram nem vagyok méltó) észre vettem, hogy a tanitó annyira meg van rémülve, hogy a szava megakadt a torkán. Szentmise után a plébániára mentem, ahol átöltözködtem és a verejtéket letöröltem magyamról. Jelen volt ezen a szentmisén Dollenz Péter novoszelói tanitó és mise alatt az oltár bal oldalán állt úgy, hogy a jelenés helyét csak kissé láthatta. Ő, miután a szentmisének vége volt, hozzám jött, katholikus módon üdvözölt és kérdezte, máma nem vettem-e valamit észre a szentmise alatt? Miután tagadólag feleltem és válaszra sem méltattam, tovább folytatta a tanitó beszédjét, állitván, hogy ő látott valamit, de a nagy néptolongás miatt nem mozdulhatott helyéről s igy nem mondhatja meg, milyen volt a jelenés. Alig fejezte be beszédjét, állitván, hogy ő látott valamit, de a nagy néptolongás miatt nem mozdulhatott helyéről s igy nem mondhatja meg, milyen volt a jelenés. Alig fejezte be beszédjét a nevezett tanitó, testvérem Nagy Ferenc 27 éves, szobámba lépett és lelkes szavakkal kezdte elmondani a szentmise alatt látott jelenést és egyben megnevez nekem egy óbecsei embert, aki először látta Úrfelmutatás után a jelenést. Én az egész dolgot képzelődésnek tartottam, testvéremre nem is akartam hallgatni, de ő a szobámból visszament a templomba és ismét hozzám jött, kért, hogy menjek a templomba, mert a jelenés még mindig látható. A novoszelói tanitó kiséretében tehát bementem, megnéztem a jelenés helyét, de semmit sem láttam és testvéremnek tagadólag válaszoltam. Három perc múlva én is részesültem abban a szerencsében, hogy a gyakran emlegetett jelenést láttam. Láttam, egy asszonyi alakot, mint ahogy a Boldogságos Szüzet szokták ábrázolni, a gyermek Jézust a bal karján, jobb kezében jogart (pálcát) tartva. Én most sem akartam könnyen hivő lenni, s azért azt hittem, a jelenés előtti lámpa lángocskái idézik elő ezt az árnyékot és azért a lámpát levétettem, de a jelenés tovább tartott, aztán az ajtót bezártam, az ablakot be- függönyöztettem, de a jelenés nemcsak hogy tovább tartott, sőt nézve a jelenés sokkal szebb volt. Ezen körülmények között előhivattam azt az óbecsei embert, aki először látta Úrfelmutatás után a jelenést. Előttem megjelenvén, névszerint Zelnák Károly 22 éves házas, foglalkozására nézve takács, önként a következőket vallotta: " Úrfelmutatás után "Uram nem vagyok méltó …" körül hirtelen megpillantottam a Boldogságos Szüz alakját." Többek között megmutatta a tanitónak, az pedig a testvéremnek és Hajnal Imre uradalmi ispánnak. Délután litánia után a topolyai és a novoszelói tanitó, a topolyai ispán és az én testvérem erősitették, hogy ugyanolyan jelenést láttak, mint amilyen mise alatt, még pedig a "Magasztalja lelkem az Urat" cimű ének alatt oly fényben, mint amilyen fénye szokott a holdnak lenni: - de ezt a jelenést én nem láttam." -Ezeket jelentvén a plébános irja, hogy úgy ő, mint a többiek, kik a jelenést látták, hajlandók esküvel bizonyitani. Ezen jelentést Nagy István lelkész hivatalosan megerősitette Topolyán 1858 október 28-án Burghart István prépost, nagykikindai esperes és nákófalvai plébános, Matzek István esperes, katalinfalvai plébános és Bottyán János beodrai plébános előtt, akik azt jelentésén aláirták és saját pecsétjeikkel allátták. Ugyanez a háromtagú püspöki bizottság 14 idevágó tanút is kihallgatott szabályszerűen jegyzőkönyvileg, akik mindenben megerősitik a fentieket.

     Ezek után is rengeteg jelenésről tanúskodnak az iratok a későbbi évek folyamáról is. 1876 májusától Nyári György a tóbai plébános, aki mint filiáléját kezeli Topolyát, időről-időre átjárva ténykedéseit végezni. A püspöki megbizatás értelmében ő is szorgalmasan jegyezgeti fel a csodás eseteket, kihallgatja a szinte számtalan tanút, feljegyzi vallomásaikat és neveiket. Igy ment az évek során át.
     Az ő idejében keletkezett az a följegyzés is, amely a templom 1845-ben kiadott misekönyvének ( Missale ) hátsó boritéklapján található: "Fél 3 órakor teljes alakban látható volt a Boldogságos Szűz - 1886. VII. 1. - Aláirások: - Kasza Károly főügyész, Schwarc Mátyás, Mészáros Zakár római katolikusok tordai pénzügyőrök, Frank Ferenc téglavállalkozó."
     Az irattárban meglelt legújabb okmány 1886. évi augusztus 24-iki dátumot visel. Benne Nyári plébános jelentést tesz saját kézirásával a püspöknek az augusztus 15. és 16-iki jelenésekről és több más jelenésről, amiket ő maga is többször látott. Meghatottságában egy szép, buzgó versecskét is irt a Szent Szűzhöz. Vele azután úgy látszik megszüntek a további vizsgálódások, följegyzések. Hiszen úgyis újra csak azokat a tényeket ismételgethették volna, melyek már olyanannyira bebizonyosodtak alőbb. Talán az egyházi hatóság is napirendre tért a csodák fölött és fölöslegesnek tartotta továbbra is folytonosan ellenőrizni, hogy a jóságos égi Anya mikor és miképen mutatja meg fölséges vigasztaló arcát a siralomvölgyben küzködő gyermekeinek, akik bizalommal és jóakarattal térnek meg hozzá, segélyt, gyámolást várnak tőle.
    A püspöki vizsgálatok rendkivüli szigorúak és minden körülményre kiterjedők voltak. Igy a némelyek által föltételezett csalások (foszforeszkálás, fényvetitődés és a fal nedvességének mesterséges előidézése és egyéb föltételezések) alapja teljesen megszűnt.
     Ha Nyári plébánossal a vizsgálódások és feljegyzések meg is szűntek, de a jelenési esetek nem maradtak el.
     Amióta az imaház helyén a templom elkészült, az oltár a régi helyről új helyre került, de a jelenések ugyanazon régi földrajzi helyen ismétlődtek tovább is, ugyanis a mai templom főkapuján bemenve balra az utcát érintő végfalon, amely hely a régi imaházban az oltártól jobbra esett. A torony utólagos épitésekor 1914-ben a jelenések helyétől az utca irányába egy kicsiny kápolnácska alakittatott ( mint a torony ellenkező oldalán a kórusföljárat helye ). Ez a kis kápolnácska a husvéti időben mint szentsir használatos, egyébként pedig a Boldogságos Szűz tiszteletére van szerényen berendezve. Ennek keletkezése óta a jelenések ebben mutatkoztak. Sokan vannak ma is, akik hajlandók tanúskodni a jelenésekről, akik látták, némelyek többször is. Többen beszéltek el nekem is eseteket ismert egyének.
     Bízom a jó Istenben és a Boldogságos Szűzben, hogy még én is fogok részesülni azon kegyben, miszerint láthatni fogom e jelenést.

Csodálatos gyógyulások.

    A nép több csodálatos gyógyulást is emleget, amelyek a topolyai kegyhelyen történtek. Ma még több idős ember van a községben és a környéken, akik mint szemtanúk határozottan állitják, hogy az évek során a csodálatosan meggyógyult bénák egész kocsideréknyi mankót hagytak az imaházban, amelyeket a templom épitésekor elégettek. Három szuette mankót tényleg még ma is láthatni a templom kórusán lévő kamrában.
     Az okmányok is sok csodás gyógyulást sorolnak föl, melyekből néhányat lássunk itt alább:
     Bálint József 40 éves, 6 gyermek atyja 1885 március 14-én a fönt emlitett öttagú püspöki bizottság előtt jegyzőkönyvbe mondja: "Ács András leánykájának (másfél éves) rossz szeme volt, úgy hogy hályog is kezdődött, véresek és dagadtak voltak a sszemek. Édes anyja ide hozta a leánykáját és imádkozott, azután megkente, ott ahol a jelenés máskor látható volt, a falon lévő izzadozó nedvességgel a leánykájának szemeit és mindjárt jobban lett, a dagadás elmult és most, hála Istennek, egészséges. Tudják az alsó, felső szomszédok és a szülők." Ugyanezt Szabó András és mások is erősitették.
     Gantschinger Katalin a püspöki bizottság előtt 1855-ben eskü alatt vallja: "Körül-belül Gyertyaszentelő Boldogasszony után három napig beteg voltam és egész testemben nagy fájdalmakat éreztem. Én a papért akartam küldeni, hogy a szent
     ségekkel magamat elláttassam. Másnap reggel kértem a birót, hogy hozassa el a papot. Közben éjszaka nagyon rosszul voltam és megfogadtam: ha a jó Isten és a Boldogságos Szűz nekem nekem segitenek, az imaházba fogok menni, ha mindjárt térden csúszva is és ott imáimat el fogom végezni. Amint ezt az igéretet tettem, mindjárt jobban éreztem magam, úgy, hogy a következő reggel tiz órakor, reszketve ugyan, de elmehettem az imaházba és igy a birónak nem kellett a lelkészért küldeni, mert egészséges voltam".
    Horváth József 41 éves törökbecsei szabómester, 6 gyermek atyja a püspöki vizsgálat folytán Törökbecsén 1885 május 1-én Bizek Károly plébános és Kurc Lipót segédlelkész előtt letett esküje után igy mondja jegyzőkönyvbe Erzsébet nevű 16 éves leányának gyógyulását: " Leányom három esztendős korától mindig szemfájós volt. Mielőtt Topolyára mentünk, úgyszólván semmit sem látott, csak szaváról ismerte meg az embert, a szobában is csak tapogatózva járkált. Használtunk orvost is, házi szereket is, néha a szerek után szemei megtisztultak egy kevés időre, de csakhamar ismét a régi állapotba visszaesett. Leányom Gyertyaszentelőkor velem Topolyán volt. Azért mentünk oda, hogy kérjük a Boldogságos Szüzet, hogy adja vissza leányom szemevilágát, mert már tapasztaltam, hogy az orvosi szerek mit sem használtak. Mikor a templomba bementünk, leányom mit sem látott, mert a szemein hályog volt, az embert sem igen tudta megkülönböztetni.
Kérdeztem ott tőle, édes leányom, látod-e a Máriát? Ő felele: "Nem látok apám semmit". Akkor odaadta kendőjét az ott álló esküdtnek azon kéréssel, hogy értesse azt azon helyhez, ahol Mária mutatkozik, az esküdt odaértette a kendőt s leányom azzal megtörülte szemeit. Ezután kimentünk s kérdeztem leányomat, látott-e valamit, de ő tagadólag válaszolt. Bevezettem tehát őt ismét a templomba, mondván neki, hogy érintse kezével azon helyet s törölje meg vele szemeit. Ő ezt megtette s azonnal nemcsak az embereket, hanem a Boldogságos Szűz képét is meglátta. Én tehát leányommal nyomban hálát adtam az Istennek és a Boldogságos Szűznek. Mikor a templomból kimentünk, mondá nekem a leányom: "Ó apám, hála legyen az Istennek, én mind a két szememre tökéletesen látok". Azóta is jól lát. - Én ezen rendkivüli meggyógyulást a Boldogságos Szűz kegyességének tulajdonitom! - A meggyógyult leány, annak anyja, született Bratkovics Klára és Harsányi Mihály, aki az esetkor atyával és leányával jelen volt Topolyán, lényegében ugyanigy tanúsitják a dolgot, külön-külön elmondván azt.
     Klefasz Magdolna, Maszong József felesége szenthuberti lakos sok évig beteg volt. Fogadalmat tett, hogy a Boldogságos Szűz tiszteletére a topolyai templom számára képeket ajándékoz. Marx Antal plébános és Schaefer Mátyás heifeldi plébános előtt Szent Huberten a többekközt a következőket mondta eskü alatt a kihallgatása alkalmávaaal 1855 április 10-én : "Én azelőtt orvosoknál és fürdőben (Buziáson) kerestem enyhülést, de nem találtam, hanem mindig rosszabbul voltam. De miután a képek megérkeztek Topolyára: mindjárt jobban éreztem magamat és mostanig is mindig jobban."
     Berecz Imre plébános 1856. szeptember 24-én jelentést tesz a püspöknek, miszerint a következő két eset jött tudomására: "Gákován ( Bács ) lakozó Till Ferencnek Antal nevű öt éves fiacskája dacára az orvosi tudomány minden kitelhető alkalmazásának, két évig szenvedett szemeire. A bús szülők felhagyva az orvoslásokkal a Boldogságos Szűzben helyezvén ezutáni bizalmukat, Őt segélyére kérendők Topolyára zarándokoltak s gyermekük, ki világtalan jött Topolyára, ép szemvilággal tért haza. - Nem különben Moholon lakozó Juhász Józsefnek fia István négy évig lévén világtalan, ámbár Budán is próbálták az emberi gyógyitás sikerét, hittel erősiti, hogy a Boldogságos Szűz Máriához könyörögvén, Topolyán nyerte a fiú vissza szemevilágát. És erről nemcsak érintett fiú szülői, de többeken kivül tanúskodhatnak szinte Moholon lakozó Nagy Antal egész házanépével és ugyanott lakozó Madarasi Pál minden cselédjével." - Ezen utóbbi esettel kapcsolatban Berecz lelkész ugyanaz év október 20 és 21-én Moholon jegyzőkönyvileg kihallgatta Tóth Istvánnét és Belle Pált, akik eskűjükkel és aláirásukkal igazolják az esetet hozzáadva, hogy a nevezett Juhász Istvánt jól ismerték, mint vakot s most is ismerik, mint megvilágosodottat. Juhász István 1857 Kisasszony napján újra Topolyán volt hálát adni a Boldogságos Szűznek a kegyért, melyben részesitette. Ekkor atyjával és Stephánovics Jánossal egyetemben Szűcs János lelkésznek mondták jegyzőkönyvbe ezen esetet és aláirásaikkal erősitették meg azt. A dátum szerinti utolsó okmányban Nyári György plébános két csodás gyógyulást is följegyez. Az elsőt igy mondja el neki Lutye János biró és Titz János tanitó előtt Pataki Katalin férjes, 57 éves adai lakos: " 1884. évi Kisasszony ünnepe után szeptember hó 9-én, vasárnap meggyóntattak, halottiszentséggel ellátva azonnal kocsin Topolyára vittek. Imádkoztam az imaházban, ahol szokott megjelenni a Boldogságos Szűz Mária. Mindig jobban-jobban éreztem magamat, iszonyú fejfájás-fejszaggatásaim voltak, nem tudtam nyugodni, aludni se éjjel se nappal. Másnap reggel hazavittek kocsin. Harmadnapra kimentem a kukoricaföldre, ott krumpli is volt, azt ástam, szedtem, teljesen fölgyógyultam. Siket is voltam, nagyot hallottam, ez is teljesen elmúlt, most gyalog jöttem ide Topolyára. Betegségben orvost is hivattam, de az rajtam nem segitett. Hála Istennek itt Topolyán a Boldogságos Szűz Máriának köszönöm meggyógyulásomat."
     - A másik eset Palotás Ferenc topolyai lakosról szól, akinek fájós szemei voltak, szemüveg nélkül nem olvashatott. 1884 Mindenszentek napjától, amikor látta a jelenést, szemei megtisztultak, egészséges, szemüveg nélkül bátran olvashatott. Szintén a Boldogságos Szűznek köszönte meggyógyulását.
     - Ez utóbbi eset följegyzése 1886. augusztus 16-án történt.
     Az okmányok még több más gyógyulásiesetet is fölsorolnak. Érdekes azonban, hogy a fölemlitett sok mankóval szemben egy béna meggyógyulást sem találtam följegyezve. De tudjuk, hogy vannak emberek, akik az isteni adományokkal elvből nem szoktak dicsekedni. Valószinűleg voltak olyanok is, akiknél nem került sor arra, hogy a lelkésznek elmondják csodálatos gyógyulásukat, mivel a búcsúájtatosságok után a szentmise végével a csoportok hazaindultak s igy az egyeseknek nem lehetett már alkalmuk, hogy ezt megtegyék. Sokan nem is tudták, hogy az kivánatos volna. Továbbá a vizsgálódásokban igen nagy időbeli hézagok is vannak, amik aztán 1886 után, mint már emlitém a jelenések fejezetének végén, aztán végképen meg is szüntek. Bár az is lehetséges, hogy még más okmányok is voltak, amelyek nem lettek a csomóba összegyüjtve. Erre bizonyos összefüggések hiányai különben komolyan következtetni is hagynak.
Búcsúk

    Topolyán három búcsú van, és pedig Pünkösdhétfőn, Kisasszony ünnepén (szeptember 8) és Nagyboldogasszony ünnepén (augusztus 15-én ). Ez utóbbi alkalommal a legtöbb a zarándokok száma, ezért ezt NAGYBÚCSÚNAK nevezi a nép.
     Lélekemelő dolog elnézni a zarándokok buzgóságát, áhitatosságát, -hitbuzgalmi templomi összejövetelét.
     Különösen nagybúcsúkor úgyszolván az egész napot imában és éneklésben töltik el közben szentmisét hallgatva.
     Este szentbeszédeket hallgatnak, majd a temetőbe vonulnak a halottakért könyörögni. A szent gyónást az éj folyamán végzik, utána pedig folytatják az ájtatosságot.
     Óriási módon épülésére válik a hiveknek a búcsú ezen lelkigyakorlatainak ilyenképpen történő elvégzése. Testben elcsigázva, de lélekben felfrissülve, kegydúsan, elégedetten szoktak szerteszélyeledni a kegyhely buzgó zarándokai.
II.

BÚCSÚJÁRÁSI IMÁK.

ELINDULÁS ELŐTT.

    Szeretett jóságos mennyei édes Atyánk, Te, aki már az első emberpárt a hozzád való törekvésre utasitottad s a jó felé vezérelted, alázatosan könyörgünk, segitsél meg bennünket ezen zarándoklásunk útjain, amelyet dicsőséged növelésére és lelkünk gyarapitása céljából szándékozunk megtenni.
     Megváltó Jézusunk, aki tanitásoddal, példaadásoddal, szenvedéseiddel, válladon a súlyos kereszttel mutattad az utat a föld népeinek, kérünk szeretettel, vezéreljen a Te szent kereszted jele célunkhoz, Szent Szűz Anyádhoz, aki nekünk is édes Anyánk s aki nekünk édes vigasztalónk és örök bizodalmunk is.
     Szentlélek Úristen, erősits bennünket jóra való törekvésünkben, világositsd föl értelmünket, nemesitsd meg fölfogásunkat, gyarapitsd szivünk szeretetét, hogy ezen búcsú utunkat valódi mélységes áhitatban tölthessük el és szentelhessük az Ég dicsőségére és jóságos Szűz Anyánk tiszteletére.
     Boldogságos Szent Szűz, kegyes Anyánk, mielőtt gyermekeid útrakelnének, hogy topolyai kegyhelyeden fölkeresnének, íme, gyermeki alázattal kérünk, legyél közbenjárónk Istennél, hogy célunkat elérhessük. Te, aki mindig oltalmazója voltál népednek, legyél most is oltalmazónk, védd meg honmaradt családtagjainkat, házunkat, vagyonunkat is minennemű veszélytől és csapástól. Segits bennünket törekvésünkben, hogy kegyteljes Szent Templomodban örvendhessünk neked, elpanaszolhassuk bajainkat és kisirhassuk bánatkönnyeinket, Szent Fiad teste által pedig megtisztithassuk lelkünket a bűnök szennyétől, miáltal méltókká lehessünk anyai szent kegyeidre és szent Fiad irgalmára, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt, mint egy Isten él és uralkodik mindörökké. Amen.
     Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség.

Útmenti keresztnél.

1.

Édes megváltó Jézusunk, aki miértünk kinos halált elszenvedve életedet áldoztad, ime megszakitjuk utunkat és leborulunk elébed. Fájó szivvel emlékezünk meg szörnyű szenvedéseidről ó, kegyes Jézusunk. Tudjuk és elismerjük, hogy a mi bűneink is okozói voltak kereszthalálodnak és azért is tesszük most ezen zarándoklatot, hogy lelkünket e jóban gyakorolnánk és a rút vétkektől megtisztulva méltókká lehessünk isteni irgalmadra. Kérünk, add meg ezt a kegyet, hogy életünk országútján mindenkor, megemlékezzünk mindenható istenségedről és távoltarthassuk magunkat az égtől elválasztó vétkektől és majdan majdan elnyerhessük égi Hazádat. Amen.     Miatyánk….Üdvözlégy….

2.

Megtört szivvel borulunk le szent kereszted előtt Isten, ki elvetted a világ bűneit, Te az emberi nem hálátlanságának dacára is kegyeidbe fogadod az emberiséget. Elszenvedve a legszörnyűbb halált, a mennyekbe, azért mentél vissza, hogy helyet készitsél a hálátlan ember részére és elküldted a Szentlelket, hogy nyájad továbbra is részesülhessen a közvetlen isteni gondviselésben. Édes Megváltónk, add, hogy amint szent kereszted ezen zarándoklatunkban vezet, úgy vezessen bennünket mindvégig életünk útjain is, hogy méltók lehessünk mennyei dicsőségedre. Amen.     Miatyánk…Üdvözlégy…

3.

Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, feszületed előtt a legalázatosabban borulunk le térdre. Szent sebeid miatt siránkozva könyörgünk hozzád, tégy bennünket igazán bűnbánókká. Mint egykor Sault visszaforditottad a pokol felé vezető útról e szavakkal: Saul, Saul, miért üldözesz engem? - úgy állits meg minket a bűnösségünkben, hogy tudatára ébredjünk szörnyű cselekedeteinknek és valóban lássuk bűneinket. Vagy add, hogy miként egykor a halászok elhagyták hálóikat, hogy téged kövessenek, úgy kövessünk mi is Téged csalhatatlan és legyőzhetetlen vezérünket . Amen.

A templom előtti feszületnél.

Hálát adunk neked Megváltó Istenünk, hogy Szűz Anyánk ezen áldott kegyhelyéhez eljuthattunk. A kereszten látva Téged sajog a szivünk, de tudatában annak, hogy a mai napon különösen törekszünk fájdalmaid enyhitésére s a Te és Szent Anyád kegyeiben ezáltal részesülhetünk, mégis örül a lelkünk. Tudjuk, hogy nemcsak földön jártadban gyógyitottál embereket, tudjuk, hogy Szűz Anyánk közbenjárása által azóta is igen sok esetben gyógyitottál ugy testet, mint lelket e kegyhelyen is. Nekünk is szükségünk van isteni orvoslásodra drága Jézusunk. Hallgasd meg azért Szent Anyád közbenjáró könyörgését és adjál gyógyitó irt beteg társaink, testvéreink testi nyavalyáira , hogy egészséges testtel és lélekkel minél inkább törekedhessünk az üdvözülés felé s végül veled örökre egyesülhessünk mennyei körödben Szűz Anyánkkal, a Szentháromsággal és mindenszentekkel egyetemben. Amen:     Miatyánk…Üdvözlégy…

A temető keresztjénél.

Irgalmas üdvözitő Jézusunk! Oh, mily meghatottsággal rogyunk le Szent szined elé, ki a siri kertbe nyugalomra térő felé is kitárod áldott karjaidat. Oh, mennyire megkönnyebbiti majdan halálunkat az a tudat, hogy Te fogsz mireánk is várni jóságos szereteteddel drága isteni Üdvözitőnk. Mily sokan nyugosznak már itt szent kereszted árnyékában, akiket árvák, özvegyek, testvérek siratnak keserű könnyeket ontva. Tedd könnyüvé az alantnyugvóknak a nehéz sirhantot, a gyászolók szivét pedig vigasztald meg jóságos szived szeretetével. S majdan ha bölcs isteni végzésedből mi is a hantok alatt nyugszunk, a többi megholt hivek lelkeivel együtt a miénknek is adj irgalmat, hogy a végitélet napján jobbodon állhassunk és veled mehessünk be a mennyek országába Amen.
    És az örök világosság fényeskedjék nekik. Amen.
    3 Miatyánk…Üdvözlégy…Hiszekegy…

A főoltár előtt a kegyképnél.

Oltárod előtt alázatosan leborulva szeretettől ellágyult szivünkből rebegünk neked köszönetet jóságos mennyei édes Atyánk, amiért e drága kegyhelyre vezérelted népedet, hogy lélekben gazdagodhassék, erényekben gyarapodjék. Örül a lelkünk, gerjedezik szivünk, hogy hozzád vezető utainkat egyengethetjük e búcsújárás lélekbeli gyakorlataival. Bizunk, remélünk tebenned, mert te akarod, hogy gyermekeid a te igazságaid megismerésére jussanak. Tudjuk, hogy jó vagy, türelemes vagy, beváltod nagy igéreteidet népeddel szemben és nem akarod, hogy közülünk csak egy is elvesszen. Azért folyamodunk hozzád, hogy hallgasd meg kegyesen Szent Szűz Anyánk értünk közbenjáró künyörgését.
     Kegyes Szűz Anyánk! Drága kegyképedet szemlélve, mint kisded édes anyja felé, repeső örömmel, ujjongva tárjuk ki karjainkat, hogy boldogan ölelhetnénk gyermeki keblünkre. Szivünkben érezzük anyai jóságodat, szeretetedet s tudjuk, hogy te is a legőszintébb anyai szereteted érezed irántunk, mint anyád Szent Anna érezte azt irántad, áldott gyermekséged ideje alatt, amikor még nem ismerted a hét tőr döfésének fájdalmait. Kérünk azért, hallgasd meg gyermekeid panaszait, esedezését, járjál közbe az itt búsuló özvegyekért, árvákért, a testi-lelki bajban szenvedőkért, hogy mindazok, akik Szent Fiadban hisznek és az Ő tanitását lelkükben hordozzák, gyógyulást, vagy legalább enyhületet nyernének s úgy az Ég dicsőségéért fokozottab mértékben munkálkodhatnának. Amen.
     Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

A kegykápolnácskánál.

Itt vagyunk hát ahova szivünk vágyott, gyakori jelenések szerény, de fölmagasztalt helyén, édes jó isteni Anyánk! Eljöttünk, hogy örüljünk és búsuljunk veled, hogy könnyekkel öntözzük zsámolyodat. Mi örülünk, hogy hozzád juthattunk s te vigadj, hogy gyermekeid hűséggel környékeznek. Oh! de sirjál is velünk a mi bajaink miatt és a világ nyomorúsága felett. Mutasd meg nekünk angyali szép orcádat drága Szűz Anyánk és vesd reánk vigasztaló anyai tekintetedet. Vagy ha ezt bűneink miatt nem érdemeljük meg, esdjél le részünkre szivnyugalmat Szent Fiadtól, hogy buzgó, ájtatos lelkigyakorlatainkkal az ég malasztját kiérdemelhessük és mikor mához egy esztendőre újra megjelenünk itt nálad, tisztább lélekkel és méltóbb szivvel vegyük körül kicsiny hajlékodat, amikor kevesebb okunk legyen könnyeink hullatására. Kérd, hogy Szent Fiad irgalma által tökéletes szent gyónást végezhessünk és szent testét magunkhoz véve állandó lelki tisztaságban maradhassunk, a bűnöket elkerüljük, az erények ápolásában pedig kitűnjünk, mignem az ő országában az örök dicsőség fénykörébe jutnánk.
          Fogadd kegyesen a mi zarándoklásunkat és kegyképed előtt végzett minden ájtatosságunkat, add nekünk anyai áldásodat, hogy sok nyomorúságunk közepette erényekben gyarapodva távozzunk a jövő évi viszontlátás reményében. - Amen.
          Miatyánk…Üdvözlégy…

Hazatérve a templomban.

Hálát adunk Neked jóságos mennyei édes Anyánk, hogy búcsújárásunk folyamán annyi sok kegyelemmel halmoztál el minket ,gyarló gyermekeidet. Mi zörgettünk s te megnyitottad az utat előttünk, kértünk és te bő kegyelmet adtál nekünk. Áldott legyen a te szent neved a reánk árasztott sok malasztért, bűnbocsánatodért s hogy szent Fiad testében méltóan részesitettél bennünket. Fogadd buzgó köszönetünket vezérletedért és kérünk, hogy ezen búcsújárásban szerzett kegyelmekben megmaradhassunk és veled és minden szenteid társaságában egykoron mennyei dicsőséged örömeiben részesülhessünk. Amen.
          Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

III.

BÚCSÚJÁRÁSI ÉNEKEK.

ÚTKÖZBEN.

1.

Régi ismert dallam szerint.

Üdvözlégy oh Boldogságos Szűz Mária!
Igy köszöntve indulunk a hosszú útra,
Topolyára tisztelni jó Anyánk,
Esdve kérünk, viselj gondot reánk.

Minden lépésünket teneked áldozzuk,
Fáradozásunkat neked felajánljuk
S imáinkban kérjük kegyelmedet:
Segitsd oda gyarló gyermekeidet.

Habár kevés kegyelemre vagyunk méltók,
Mert sok bűnnel bántjuk Fiad, a Megváltót.
Mégis védj meg bennünket Mária,
Bűnösöknek kegyes szószólója.

Aki hozzád fordult Anyánk: el nem hagytad;
Kegyelmedet annak mindig megmutattad.
Minket se hagyj el igaz Szeretet,
Mert bús szivünk teutánad eped.

Te a tengeren járóknak szép csillaga,
Őrizz minket útjainkban Szűz Mária,
Hogy a sok bűn minket el ne ejtsen,
Megtérésünk Fiadhoz vezessen.

Tehozzád fordulunk mi itt bűnös lelkek
Bizván, hogy igy gonoszságunk el nem ejthet,
Vigyázz reánk Anyánk, Szűz Mária,
Légy a vészben lelkünk gyámolója.

Különösen akkor, hogyha bűnök árja
A menny felé vándorlásunk útját állja.
Óvjál minket a sok rút vétektől,
A sátánnak incselkedésitől.

Add, hogy fogadásunkat hiven megtartsuk,
Szivünket neked örökre odaadhassuk.
S mindig hűek legyünk Szűz Anyánkhoz,
A mennyország szent Királynéjához.

Ahány lépést megteszünk zarándokolva,
Anyi sóhaj kél szivünkből Szűz Mária.
E sok sóhaj tanúbizonysága,
Hogy látásod lelkünk alig várja.

Gyermekeid, akik hozzád igyekezünk,
Kérünk adjál rendületlen hitet nekünk.
Mert akinek igaz hite nincsen,
Könnyen elvész a viharban, itt lenn.

De jó hozzád közeledni Isten Anyja
Nekünk, akiknek benned vagyon bizodalma.
Imádságunk lelki nyugalmat ad,
S egyre könnyebb járni ezen utat.

Bár a tévelygők ezrei itt lennének,
Hogy e búcsún tőled kegyelmet nyernének
És a sátán hatalma csökkenne
Égnek, földnek közös örömére.

Mégis forditsd feléjük szép orcádat,
Akik sohse ismerték meg szent Atyánkat;
Vagy akik Őt hűtlenül elhagyták
És magukat az ördögnek adták.

Pusztitsa el Fiad az ördög hatalmát,
Mert aki azt szolgálja az téged nem lát.
Annak szemét elfutá a hályog
S nem láthatja meg a menyországot.

2.

Atya, Fiú, Szentlélek…szerint.

Boldogságos Szűz Anya, Mária,
Néped hozzád fordula, Mária,
Kér, légy lelkünk orvosa.

Hozzád mindig reménnyel, Mária,
Fordulunk s szeretettel, Mária,
Kérünk, soha ne hagyj el.

Most is téged keresünk, Mária,
Hogy Topolyára megyünk, Mária,
Mert vonz drága kegyhelyünk.

Táruljanak karjaid, Mária,
Jönnek hű vendégeid, Mária,
Téged vágyó gyermekid.

Leborulni elébed, Mária,
És megkérlelni téged, Mária,
Szándékozik hű néped.

Hosszú út áll előttünk, Mária,
Hozzád buzgón esdeklünk, Mária,
Adj kitartást minekünk.

Te ezt is megteheted, Mária,
Mert Atyánk van teveled, Mária,
S élvezel minden kegyet.

Légy utunkban vezérünk, Mária,
Alázatosan kérünk, Mária,
S bajokban menedékünk.

Segitsd vágyó lelkünket, Mária,
Anyja a kegyelmeknek, Mária,
S fájdalmaink enyhülnek.

Mert néped azt jól tudja, Mária,
Hogy hozzád közel jutva, Mária,
Könnyit érted hullatja.

A vágy minket úgy éget, Mária,
Mint nap heve a rétet, Mária,
Hogy megláthassunk téged.

Sok-sok ellen tör reánk, Mária,
Hogy elébed ne jutnánk, Mária,
Segits küzdeni Anyánk.

Csal sok földi élvezet, Mária,
A sátán hív, integet, Mária,
Csábitgatja lelkünket.

A gonoszság szelleme, Mária,
Igyekezik lelkünkbe, Mária,
Hogy tetőled elvenne.

Mi nem hagyjuk magunkat, Mária,
Hiven tartjuk szavunkat, Mária,
Járjuk nehéz utunkat.

Test s lélek rossz vágyait, Mária,
Elűzi tőlünk a hit, Mária,
Mert szent kegyelmed segit.

Ha megadod a kegyet, Mária,
Hogy meglássuk képedet, Mária:
Elkárhoznunk nem lehet.

Ha tefeléd törekszünk, Mária,
Gyarapodik a lelkünk, Mária,
És soha el nem veszünk.

Jézusunknak szent Szive, Mária,
Is bevesz kegyeibe, Mária,
Érted, népünk védnöke.

S együtt leszünk majd felül, Mária,
Hol Fiad a jobbon ül, Mária,
S rajtunk is megkönyörül.

3.

Hol vagy én szerelmes JézusKrisztusom…szerint.

Hol vagy én szerelmes égi Szűz Anyám,
Hol találjalak , örök Pátrónám?
Árva lelkem hozzág vágyakozik,
Szűntelen csak feléd sóhajtozik.

Te édes Anyja vagy minden hivőnek.
Benned bizom én is, amig csak élek.
Kegyhelyedre is azért igyekszem,
Hogy feléd áradjon hű szerelmem.

Mint az apostolok oly szeretettel
Váltom fel munkámat a szent kereszttel,
Hogy közelebb jussak szent szivedhez
És mennyei Atyánk kegyelméhez.

Ragyog szent keresztünk a nap fényében,
Mint anyai orcád szivünk tüzében.
E kereszt s a zászlók vonnak minket
Hozzád, hogy fölkarold ügyeinket.

Ah! De jó leróni adósságunkat,
Megköszönni a dús adományokat,
Melyeket szent szived árasztott ránk
Boldogságos Szent Szűz, kegyes Anyánk.

Mint a tikkadt szarvas hűvös patakra,
Úgy vágyunk mi a te arculatodra;
Vagy mint kis gyermek anyja keblére,
Vágyódunk szent képednek elébe.

Az elhervadt virág sem vágyhat jobban
Harmatra a forró tikkasztó nyárban,
Mint hű néped vágyik képed után,
Hogy kérleljen eléd leborulván.

Topolyai Szent Szűz, kegyelmek Anyja
Örökre benned van néped bizalma.
Mivel megjelentél ott sokaknak,
Hogy a kételkedők is bizzanak.

Ezen zarándoklat gyakorol minket
Az égnek ajánlni gyarló lelkünket.
Segits te is Anyánk, legyél velünk,
Hogy kegyelmet adjon jó Istenünk.

4.

Ah! Hol vagy…szerint.

Ah! hol vagy kegyelmes Szűz Anyánk, Mária,
Ki oly régóta vagy népeid gyámola.

Tekintsd jóságosan a te hiv népedet,
Amely most utrakel keresni tégedet.

Topolyai Szent Szűz, kegyteljes Mária,
Hogy eléd juthasson, néped alig várja.

A sok-sok szenvedés szivünket megtörte
S most feléd fordulunk buzgón könyörögve.

Adjál enyhületet a te hiv népednek,
Akik téged vágyva feléd közelednek.

Feléd közeledni: ez már is enyhület,
Azért feléd nyujtjuk ölelő kezünket.

Ne nézd, hogy a lelkünk bűnös, tisztátalan,
Tekintsd, hogy szivünkben javulás vágya van.

Vedd jó szándékinkat Szűz anyánk, Mária,
Téged elveszteni nem akarunk soha.

Kérjél igaz hitet mennyből hiveidnek,
Hogyha szent Fiadban olykor kételkednek.

Oszoljon a kétely, éljen az igaz hit,
Mert a sok gonoszság im, már-már elmerit.

Távozzon a sátán virágos kertedből
Jaj! mert sok virágod kardja után ledől.

A hitközöny átka egyre jobban terjed,
Amely napról-napra sok keresztényt elveszt.

És a hitközönyből hitetlenség támad,
A hitetlenségből pokoli indulat.

A gonosz indulat Szentegyházunk ellen
Harcol, hogy ez minden hívével elvesszen.

Bár Fiad mondotta: a pokol kapui
Nem fognak Egyházán soha erőt venni.

Tudjuk, hogy nem győzhet a gonosz indulat,
Oh! de miért szenved Egyházunk oly sokat?

Az Igazság lelke Egyházunkkal vagyon:
Nem győzhet a sátán gonoszsága azon.

Győzni fog az erény, győzni fog az eszme,
Isteni akarat nem lehet elveszve.

Földjeink mögöttünk egyre elmaradnak,
Anyánk, hű fiaid tefeléd tartanak.

Te sokat gyógyitottál meg e kegyhelyeden
Közbenjárásoddal áldón, kegyelmesen.

A betegek kegyes, jóságos orvosa
A mi fájdalmunkat ugyanúgy lemossa.

És ha erényeink megnyernek tégedet,
Szűz Anyánk tudjuk, hogy elvesznünk nem lehet.

Együtt leszünk egykor fönn a mennyországban.
Ahol csak szeretet, öröm és béke van.

5.

Előttünk tündöklik…szerint.

Jézus szent keresztje
Vezérli e sereget,
Amely értünk egykoron
Krisztusunkkal terheltetett.
Vezesse kereszted
Uram mindig népedet.

Aki utánad megy
Tagadja meg önmagát,
Vegye fel keresztedet
S hagyja el a föld rút sarát,
Emelje föl fejét,
S kövesse az ég szavát.

Követjük utadat
Kedves Urunk, Jézusunk.
A te szenvedéseidben
Mi részesülni akarunk.
Segits e szándékban
Szűz Anyánk, Szent Asszonyunk.

MEGÉRKEZVE.

1.

Üdvözlégy Mária tiszta Szent Szűz…szerint.

Lépjük át küszöbét a kegyhelynek,
Mondjunk szép köszöntést a Szent Szűznek.
Drága Szűz Anyánk, légy üdvözölve,
Topolya fénye, népednek üdve.
Buzgón rogyunk le szent köveidre.

Szomjas a mi lelkünk látásodra,
Mint hervadó növény a harmatra;
Szarvas a forrást sem vágyja jobban,
Mint mi képedet kegytemplomodban,
Mert nálad béke és szeretet van.

2.

Angyaloknak nagyságos Asszonya… szerint.

Megérkeztünk, kegyes Szűz Mária
Nagy örömmel a te hajlékodba
Köszönteni lábaidhoz hullva
Tekints reánk zarándokaidra.

Hála neked, hogy megsegitettél,
Hogy utunkban hű vezérünk lettél,
Dicséretünket fogadd képednél.
Kérünk tovább is segitőnk legyél.

Hozzád jöttünk hiven könyörögni,
Kegyelmedért forrón esedezni,
Mert nem csalódott benned még senki.
Tudjuk, minket sem fogsz te elhagyni.

Lábad elé rakjuk panaszunkat,
Hallgasd meg hiven zokogó szavunkat,
Lásd könnyünket, melyet szemünk hullat
S jutalmazd hozzád való vágyunkat.

A rossz világ sok sanyargatása
Után vágytunk képed látására,
Mint üldözött vándor hajlékára.
Áradjon ránk képed fénysugára.

Járjál közbe a te szent Fiadnál,
Aki mindig hű Pátrónánk voltál
És sok bajtól megszabaditottál;
Adjon áldást ránk itt zsámolyodnál.

Megtanitott sok itt történt eset,
Hogy szeressük s tiszteljük képedet,
Mert teveled elvesznünk nem lehet,
Ha ránk veted fölséges szemedet.

Habár méltók nem vagyunk nevedre,
Mert bűnökkel van lelkünk terhelve,
De eljöttünk bűnbánatba esve
S hisszük, hogy megvált Krisztus Szent teste.

Megszabadulván a sok vétektől,
Megihletve a te szerelmedtől
Sátán hatalma előttünk megdől
S üdvöt nyerünk a magas egekből.

3.

Elébbed terjesztjük…szerint.

Elébbed jutottunk drága, szép Szűz Anyánk,
Hogy szeretetünket szent szivednek adnánk.
Fogadd lelkendező néped köszöntését,
Akinek Szent Fia értünk önté vérét.

Hálát adunk neked, hogy ide segitél
És megnyugodhatunk drága szent képednél.
Örömünk elnyomja sok-sok bánatunkat,
Mert teljesitette Szent Fiad vágyunkat.

De vágyunk egészen mégsem teljesedett,
Mivel sok búnk-bajunk reánk nehezedett
S igy újra tehozzád folyamodunk Anyánk:
Elveszünk, ha nem léssz a bajban Pátrónánk!

Gyámoltalan lelkünk ha vigad, ha szenved,
Nem nyugszik meg másutt Anyánk, Csak tebenned.
Ha ránk borul az éj, ha pirkad a hajnal:
Csak a te gyönyörű szent neved vigasztal.

4.

A kegy templomának ajtaja megnyilott… szerint.

Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes,
Minden bűnök fölött tiszta, győzedelmes.
Megérkeztünk hozzád téged köszönteni,
Ki nem fogod gyermekeidet felejteni.

A bizalom mindig tenálad tart minket.
Most is hozzád jöttünk, hogy lásd ügyeinket.
Próféta is mondja: bízó üdvöt talál,
Nem érheti azt az örökös halál.

A szőlő vesszejét a tőke táplálja,
Nélküle a tápot az meg nem találja.
Hogyha szent bizalmunk nem táplálna minket:
Enyészet lepné el a mi lelkünket.

Szent Fiadnak teste életet ad nekünk.
Ma is vele élünk s nem lehet elvesznünk.
Aki ezt nem eszi, nem lesz élet abban,
El fog az pusztulni a bűnzivatarban.

Vigyázz reánk Anyánk, könyörögj érettünk,
Hű gyermekidért, kik a tied lettünk
Nagy Boldog Asszonyunk. E szent ünnepeden
Teljes szeretetünkkel csüngünk szerelmeden.

5.

Hozzád jöttünk oh édes Szűz Anyánk…szerint.

Megérkeztünk drága, szép Szűz Anya
Szerencsésen kedves hajlékodba.
Üdvözölni akarunk tégedet
Méltóképen ó, égi szeretet.

Hála neked sok-sok kegyelmedért
S hogy utunkban minket csapás nem ért.
Eljöhettünk panaszkodni neked
S örömünket megosztani veled.

Biz a földi élet könyörtelen,
Mert a gonosz uralja szüntelen.
Hogyha benned nem volna bizalmunk,
A bősz sátán erőt venne rajtunk.

Százezerszer áldunk szép Szűz Anyánk,
Mert malasztod árja hull le reánk.
Ezúttal is könyörögj érettünk,
Hogy Szent Fiad irgalmazzon nekünk.

A templom feszületénél.

Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom…szerint.

Szent kereszten függő drága Jézusunk
Előtted bánkódva földre borulunk.
Alázattal kérjük kegyelmedet,
Mert sokszor bánatot szerzénk neked.

Fogadd szent Szűz Anyánk közbenjárását,
Ne nézd népeidnek sok gyarlóságát;
Add szent irgalmadat hiveidre,
Kik itt könyörögnek meggyötörve.

A temető keresztjénél.

Saját dallama szerint.

Itt vagyunk mi hivők előtted
Drága Jézus s áldjuk nevedet,
Aki szent kezedet kitárod
S a hozzád térőket úgy várod.

Bűnbánatra jött ide néped,
Mert mindenik bűnére ébred
S kibékülni óhajt teveled
Örök jóság, égi Szeretet,

Te halódva is segitettél,
Egy megtérőt magadhoz vettél.
Ha közbenjár nálad jó Anyánk,
Mint jobb latorra nézz le reánk.

A TEMPLOMBAN

1.

Saját dallama szerint.

Topolyai templom, de nagy a te kegyed!
Százak, ezrek szive teutánad eped,
     Mert benned Mária
     Magát megmutatta,
Hogy rendithetetlen legyen szivünk bizalma.

Feléd sóhajt keblünk Szűz Anyánk, Mária,
Hogy köszöntsünk téged egek lilioma.
     Üdvözlégy ezerszer,
     Igy áld minden ember,
Aki hozzád hajol, aki téged ismer.

Oszd meg velünk Anyánk a mi örömünket,
Örömünknek fele mindig téged illet.
     A buzgó szeretet
     Önként hozzád vezet.
Elrebegni neked sok szép érzelmünket.

Ámde bánatunk is eljöve mivelünk.
Minden nap rejteget gyötrelmeket nekünk;
     De te jó Anyánk vagy
     S a te kegyelmed nagy:
Anyai szent szived minket el sohsem hagy.

2.

Üdvözlégy Krisztusnak…szerint.

Amint Betlehemnek kis hajlékában
Született Jézusunk szegény jászolyban:
     Úgy jelent meg Szűz Mária
     Topolya egy kis házába'.

Nem keresett Ő sem fényes palotát,
Nem kivánt magának királyi pompát,
     Csak mely Isten felé vezet:
     Hű szivet és szeretetet.

Soknak hozott ide bő vigasztalást,
Testi-lelki bajtól megszabadulást.
     Ő a betegek orvosa,
     Világ legjobb Édes Anyja.

Számos jelenéssel a kegyek Anyja
E kicsiny helységet fölmagasztalta,
     S bizalom kelt a szivekben,
     Vigasztalás a lelkekben.

Ki tudná titkait az Istenségnek?
Ember ily csodákat ki nem fürkészhet,
     Mert Teremtőnk bölcsessége
     Azt ily módon elintézte.

Topolya egyszerű kicsiny faluja
Lett égi Szűz Anyánk egyik otthona,
     Mert ez áldó kegyessége
     Folytán Isten rendelése.

A hiv pásztorokat hitük szelleme
A kis Jézuskához elvezérelte,
     Hogy leborulva imádják
     És őt megajándékozzák.

A három királyok szintén eljöttek
Messze országából szép napkeletnek
     A kis Jézushoz hódolni
     És Szűz Anyját megtisztelni.

Im, mi is eljöttünk kegyes Anyánkhoz,
Szivünket áldozni Szüz Máriához,
     Hogy minket kegyébe vegyen
     S egykor bő jutalmunk legyen.

Mondjunk dicséretet szép Szűz Anyánknak,
A hivő seregek Védasszonyának,
     Mert ő mindenkinek Anyja,
     Kinek benne van bizalma.

Jó tanácsnak Anyja, add tanácsodat,
Gyermekeid feléd igy sóhajtoznak,
     Hogy mindig hűek s jók legyünk,
     Az ég ellen ne vétkezzünk.

Irányitsd szemünket mennyország felé,
Hogy lelkünk azt soha el ne vesztené;
     Égi Atyánk szent irgalmát
     Megszerezzük bő jutalmát.

3.

Havi Szent Szűz, Tekiának ékes csillaga… szerint

Topolyának büszkesége, Anyánk légy áldva,
Hogy néped hozzád juthasson, mindig hőn várta
Hisszük, hogy vendégidnek te is örvendsz nekünk
S hogy dús örömünkben te is osztozol velünk.

Benned örvend hű sereged, drága Szűz Anyánk,
Aki mindig szeretettel néztél mireánk.
Mint munkás az aratásban, úgy örvendezünk,
Hogy ez áldott szép nap újra eljött minekünk.

A te szavad édes Anyánk lelkünk öröme,
S a te képed a mi szivünk édes gyönyöre.
Jóvoltodért örök hála illet meg téged,
Engedd meg, hogy vig dalokat zengjünk tenéked.

4.

Dicsértessék Jézus neve…szerint.

Dicséret neked Jézusunk,
Neked élünk, érted halunk,
Te vagy a világnak a világossága,
Ki veled tart. a homályt nem járja.

Szent Szűz Anyád hajlékában
Oly, sok malaszt és áldás van.
Gyermekeid bizalommal jöttek ide,
Hogy megmentse őket lelkük hite.

A bűnbánók menedéke,
A mennyország legszebb éke
Fog a bűnbánatban nekünk segiteni
És szent tested meg fog majd menteni.

Tiszta sziv és tiszta lélek,
Melyekben nincs semmi vétek.
A mi vágyunk Urunk Jézus és jó Anyánk,
Szép szemetek tekintsen le reánk.

5.

Áldj meg minket Jézus…szerint.

Boldogságos Szent Szüz, kegyelmed Anyja,
Ime sokaknak van benned bizodalma,
Azért jöttek hozzád, törődve, fáradva.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátronánk,
Kérd Fiad, hogy rájok bő malasztját adja.

Jöttek hozzád vakok, mert látni akarnak
Téged, ki orvosa vagy búnak és bajnak
S messze vidékekről elzarándokoltak.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk,
Segits, hisz Fiadnál súlya van szavadnak.

De sokan szenvednek nagy lelki vakságban,
Nem látják, hogy Krisztus nevében mily láng van
S messze vannak tőle ördögi rabságban.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk,
Nyittasd meg lelkünket Fiad világában.

Néhány béna is jött, hogy köszöntsön téged
S szive hő vágyait kiöntse elébed.
Ki a gyámoltalant mindig megsegited.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk,
Oh mutasd meg nekik áldó kegyességed.

Sokan nem tudtak szent hitük útján járni
Támolyogva egyre ki akarnak válni,
Jézusnak nyájától el akarnak állni.
     Óh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Drága karjaidat feléjük is tárd ki.

Egyéb betegek is jöttek kegyhelyedre,
Hogy leboruljanak hozzád esdekelve,
Mert téged is sújtott fájdalom keserve.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Vond e szenvedőket anyai szivedre.

Vannak itt özvegyek, árvák, elhagyottak,
Akik most is a te szent szivedben biznak;
Mert embertársaikban sokat csalatkoztak.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátronánk
Legyen eredménye esdeklő szavunknak.

Hozzád menekültek mások üldöztetve,
Kinek Fiát egykor Heródes üldözte
És védelmet várnak tőled könyörögve.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Tárd szent karjaidat áldón védelmünkre.

Mások nem birták már bűneiknek terhét.
És ime, szivüket lábaidhoz tették,
Hogy lemosnád azok sok fekete szennyét.
    Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Távoztasd el tőlük a halál gyötrelmét.

Kérd, hogy a bűnösök igaz bűnbánatra
Gerjedjenek gyöngéd anyai szavadra
S ne legyenek többé soha elhagyatva.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Az égé legyenek úgy élve, mint halva.

Te a bűnösöknek kegyes szószólója.
Csüggedő lelkeknek bizalom-adója,
Kesergő sziveknek megvigasztalója,
     Óh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Szent segedelmedet add a búcsúsokra.

Sok édes anya rossz gyermekét siratja,
Ki könnyelműségből szenvedélyek rabja.
Lelkét gyakorolni hitben nem akarja.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Szálljon rá kebledből hitünk bő harmatja.

Sok-sok hajadon is gyönge az erényben,
Szüzessége kincsét sem őrzi serényen
S elzüllik Istentől is kevélységében.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Szüzek Szüze, legyél mentőjük a réven.

De hány édesapa hanyatlik közönybe
S gyermekét sem inti hitre, szent körösztre.
Unalmas előtte a Szentirás könyve.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Mossa e hibát is le szerelmed könnye.

Könyörögj Fiadhoz, hogy ssok lelki jóval
Távozzon, ki ide eljött bizalommal
És megnyugodjanak szereteted által.
     Oh Szűz Anyánk! hű Pátrónánk
Éljenek erényben Jézus áldásával.

6.

Hozzád jöttünk oh édes Szűz Anyánk… szerint.

Kérjetek és megadatik nektek,
Hogy örömben, vigságban éljetek.
E hitbeli szókra emlékezünk,
Amint Anyánk hozzád letérdelünk.

Hányszor kértünk, hogy vesd ránk szemedet
S vigasztald meg aggódó népedet.
Ime ránk tűz most szemed sugára:
Méltók lettünk Fiad irgalmára.

Örül, vigad népünk most az Úrban,
Mert szivének tisztuló napja van;
Megtisztitja azt a hit, szeretet,
Amely, Anyánk hozzád elvezetett.

Benned örvend most mindenik fiad,
Rajongással csókolja lábadat.
Megtaláltuk szent arcodat Anyánk,
Amely áldón tekint le mireánk.

Maradjon meg vigságunk, örömünk,
Tartsa azt meg állandó szent hitünk.
Te meg legyél áldva Szűz Mária
S legyél mindig hű néped gyámola.

7.

Minden alkotmányok… szerint.

    Szűz Anyánk, aki oly sokszor megjelentél
    E szent hajlékodban s dús vigaszunk lettél,
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

    Mutasd meg mennyei tündér szép orcádat
    És mi itt zokogva borulunk le nálad.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
        Boldogságos Szűz Anya.

     Topolyai hivek öröme, Virága,
     Halljék zsámolyodnál népek imádsága.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     A szivünk és lelkünk örömmel van tele,
     Hogy ide juthattunk kies kegyhelyedre.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Az öröm erényre buzditja keblünket,
     Az égnek szeretnénk adni életünket.
    Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Sokaknak segitett itt közbenjárásod,
     Ahova népedet tárt karokkal várod.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Jézus megkönyörült az inaszakadton.
     Esedezz, hogy nekünk is irgalmat adjon.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Szent Fiad csodákat művel folytonosan.
     Itt, tett sok kegyelme már igazolva van.
             Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     S sok testi s lelki nyavalyákat vedd el,
     Fiad hatalmával tegyél jót népeddel.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Hogyha bánat árja önti el népedet,
     Közbenjárásoddal te megsegitheted.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

Boldogságos Szűz Anya.

    Ha a gonosz sátán föltámad ellene,
     Szavadra megvédi a jóság szelleme.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Édesanya nélkül elzüllik a gyermek,
     Kik nélküled élnek, azok mind elvesznek.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     Legyél mindig velünk, segits meg bennünket,
     Gyámolitsd gyermekid, tekintsd ügyeinket
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

     És egykor küzdelmes életünknek végén
     Osztozz velünk Atyánk égi örökségén.
         Százezerszer áldunk ég szent Királynéja
         Kegyelemnek forrása,
         Boldogságos Szűz Anya.

TÁVOZVA ÉS AZ ÚTON.

1.

Rebegő nyelvemet meginditom… szerint.

Mit adhatunk neked jó Istenünk
Mindazért, mit e nap adtál nekünk?
Szivünket, lelkünket adjuk neked,
Miket megtisztitott szereteted.

Hála neked a sok kegyelemért,
Mit is adhatnánk mást neked azért?
Csak hálát, mert ide vezéreltél
Minket s nekünk lelki békét szereztél.

Aki bölcsen alkotád az eget
És képmásodra az embereket…
Érdemid sora végtelen, Atyánk,
Mi azt el soha sem sorolhatnánk.

Jézus, te tested adtad nekünk
S vágyol megmaradni mindig velünk.
Szűz Anyád kérését meghallgattad
S magadat népednek odaadtad.

Mint tékozló fiút édes atyja
Kegyeibe újra befffogadta:
Úgy fogadtad te is gyermekidet
Édes Jézus, örök hála neked.

Péter könnyének keserűsége,
Bünbánó lelkének reménysége
Tartsa távol tőlünk a sok vétket,
Mely újra eltaszitana téged.

Te vagy Krisztus, az egy Isten Fia,
Mindenkinek ezt kell vallania.
Mint az apostolok, mi is kérünk:
Halhatatlan hitet adjál nekünk.

A hit által sokat meggyógyitál,
Ez a szentirásban is irva áll,
Gyógyuljon meg lelkünk is örökre
S majdan eljussunk égi körödbe.

Szentlélek Úristen, hints meg minket,
Hogy hit tüze járja át szivünket;
Bátrak legyünk hitünk vallásában
S részünk legyen Atyánk országában.

Boldogasszony Anyánk kegyhelyedet
Elhagytuk, de megnyertük kegyedet.
Megtöltéd szivünket szeretettel,
Ki teljes vagy örök érdemekkel.

Tudod, hogy a hit és a szeretet
Egymás nélkül a szivben nem lehet.
A szeretetlen sziv nem hisz Istent,
Ki szeretetből alkotott mindent.

Szeretünk hát mi is, édes Anyánk,
E búcsún is kegyed árad reánk.
Letörléd könnyünket, vigasztaltál,
A bú helyett örömöket adtál.

Igyekezünk méltóak maradni
S hűségedet nekünk megtartani.
Ápoljuk az ősi erényeket,
Mert tudjuk, hogy mindaz tetszik Neked.

Segits szándékunkban megtartani
S ne szégyeljük soha megvallani
A Szentháromságot s az egeket,
Ahová szent karod minket vezet.

2.

Régi ismert dallam szerint.

Elbúcsúzunk tőled már kegyelmes Szent Szűz
Azon szeretette, amely tehozzád fűz.
     Üdvözlégy oh, drága Szüz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Köszönjük szent vigaszodat drága Anyánk,
Életünknek rögös útján vigyázz reánk.
     Üdvözlégy oh, drága Szüz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Keblünk sok búval s bánattal volt terhelve,
Amikor beköszöntöttünk kegyhelyedre.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

A bűnbánat megtisztitotta lelkünket,
A szentségek visszaadták kedélyünket.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

A kegyelem teáltalad áradt reánk
Topolyai Szent Szűz, angyali Pátrónánk.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Legyél áldva, hogy e kegyhelyre segitél
S nekünk örök kegyünk és vigaszunk lettél.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Azon szándékkal hagyjuk el kegyképedet,
Hogy elhagyjuk eztán azt, mi bűnhöz vezet.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Jézusnak ajánld föl ezen szándékunkat
És mellette őt dicsérő imáinkat.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Ezen ajánlás kedves lesz teáltalad
S bizunk, Jézus érte nekünk malasztot ad.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Szólj érettünk s kérj áldást ránk szent Fiadtól,
Hogy örökre letérjünk a bűn útjáról.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Ez út akkor az üdvösség útja lészen
S átsegit a túlvilági gyötrődésen.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Utunk emléke lesz vigasztalásunknak.
Bizalomkeltője földi útjainknak.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Földi utunknak, ha egykor vége lészen,
A sirt ez az út után nyugton várjuk készen.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Kérd, hogy az itélet napján azt mondhassuk,
Hogy fogadalmunkat hűen megtartottuk.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

Az Atya, Fiú és Szentlélek Úr Isten,
Áldása után igazul akkor minden.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anya!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

De jó lesz együtt lennünk a mennyországban,
Hol csak Isten dicsősége s boldogság van.
     Üdvözlégy oh, drága Szűz Anyánk!
     Mennyországnak legszebb lilioma.

HAZAÉRKEZVE (a templomban)

Saját új dallam szerint.

Visszatértünk szent lakodba
Atyánk édes Istenünk
És köszöntünk mindazért mit
Jóvoltod adott nekünk.
A búcsúnak kegyeiben
Részesült hű sereged,
Amiért most buzgó szivvel
Rebeg hálát teneked.

Az örömtől könnyes szemmel
Térdelünk oltárodnál,
Mert a zarándoklat folytán
Is erős várunk voltál.
Szűz Anyánk közbenjárása
Megnyert nekünk Tégedet
S a malasztok bőségével
Árasztád el népedet.

Hála, dicséret, dicsőség
Illet téged szüntelen;
Azt zengik fönt a szeráfok
S népeid is idelenn.
Legyél áldva és imádva,
Köszönjük jóvoltodat,
Növelje szent fölségedet
Az örökös hódolat.

MÁRIA ÉNEK

1.

Nyiljon ki a mi szivünkből az öröm virág
Zengjük el, hogy hallja meg az egész világ:
     Édes Anyánk, hozzád jöttünk,
Lángadozva, mert szeretünk, Oh, Szűz Mária!
Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
Van nekünk egy édes Anyánk, aki gondot visel reánk, neve Mária,
Mert Ő a mi életünknek vezércsillaga.

2.

Nincsen abban élőhit, nincs ott szeretet,
Aki igy nem köszönti édes nevedet:
    Édes Anyánk, hozzád jöttünk,
Lángadozva, mert szeretünk, Óh, Szűz Mária!
Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
Van nekünk egy édes Anyánk, aki gondot visel reánk, neve Mária,
Mert Ő a mi életünknek vezércsillaga.

3.

Aki hittel reménnyel, Tebenned bizik,
Az soha életében nem csalatkozik:
     Édes Anyánk, hozzád jöttünk,
Lángadozva, mert szeretünk, Oh, Szűz Mária!
Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
Van nekünk egy édes Anyánk, aki gondot visel reánk, neve Mária,
Mert Ő a mi életünknek vezércsillaga.

4.

Oh, mily édes Tenéked itten zengeni,
Szentséges szent Szivedet megköszönni:
     Édes Anyánk…stb.

5.

Üdvözlégy Szűz Mária, Szeplőtelen Szűz,
Tenéked a Szentlélek gyöngykoszorút fűz,
Édes Anyánk…stb.

6.

Te szent neved szivünkben édes, mint a méz,
Leroskad az örömtől, aki Téged néz:
     Édes Anyánk, hozzád jöttünk,
Lángadozva, mert szeretünk, Ó, Szűz Mária!
Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
Van nekünk egy édes Anyánk, aki gondot visel reánk, neve Mária,
Mert Ő a mi életünknek vezércsillaga.

7.

Az angyali szemeddel nézz le mireánk,
Hoztunk neked koszorút égi Pátrónánk:
     Édes Anyánk…stb.

8.

Anyai szent áldásodat oszd ki mireánk,
Hogy Tehozzád juthassunk égi Pátrónánk:
     Édes Anyánk…stb.

9.

Tizenkét szép koszorúd Tenéked ragyog,
Szentháromság malasztja tündöklik azon,
     Édes Anyánk…stb.

10.

Üdvözlégy Szűz Mária, ékes viola,
Szent fejeden tündöklik a csillag korona,
És ha eljön életünk végső órája,
Vedd lelkünket magadhoz , Isten leánya,
    Édes Anyánk, hozzád jöttünk,
Lángadozva, mert szeretünk, Óh, Szűz Mária,
Hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
Van nekünk egy édes Anyánk, aki gondot visel reánk, neve Mária,
Mert Ő a mi életünknek vezércsillaga.