Vágmagyarád (Mogyoród)

Modranka, Modendorf

Nagyboldogasszony búcsújáróhelye
    Nagyszombat elővárosa, kegyhely (Moderdorf, Modranka). 1258-ban „villa Megeret", 1273-ban IV. László király Nagyszombat szabad királyi város tulajdonába adományozta és ez 1848-ig birtokolja. A 16. században vált kegyhellyé. Ekkor épült föl a nagyszombati via crucis (keresztút), mely a nagyszombati klarisszák templománál kezdődött a város falain kívűl. Hét kápolnája volt Urunk, Jézus Krisztus szenvedésének képeivel és Magyarádon volt a keresztút vége: a három kálváriakereszt és Krisztus sírjának a kápolnája. Ehhez közel állt egy még régebbi kápolna, Szent Mária Magdolnáé.
     Minden év nagyböjtje idején 1543 után (az esztergomi érsek átkltőztetésének az éve) az esztergomi káptalan prépostja vezette a körmenetet a városból a magyarádi kálváriadombig.1635 után a nagyszombati egyetem tanárai és hallgatói testületileg is részt vettek ezeken az áhítatokon. Jordánszky Elek írja, hagy a nagyszombati, egyetem diákjai minden szombaton jártak Magyarádra, mert ott volt a lorettói Szűz Mária kegyszobra. Ez a kegyszobor 112 cm magas, polykrómozott fafaragvány. Egy másik kegyszobor másolata. A barokk korban ezt a kegyszobrot díszen ruhába öltöztették. Ennek megfelelően is van faragva: törzse anatómiailag kevéssé kiképzett, szinte tuskószerű (ugyanis palást takarta). De a fej finoman kiképzett (ruha nem takarja). Ugyanígy kifaragva a kisded Jézus, aki bal kezében a földgömböt tartja, jobb kezét áldásra emeli. Mária és Jézus fején féldrágakővekkel ékes aranyozott barokk korona van. 1650-1657 között a falu szülötte, Salgovich Ádám esztergomi kanonok Magyarádon új templomot épített, mely a búcsújárás igényeihez volt méretezve, egyhajós, kéttornyú, a nagyszombati templom (egyetemi templom) utánzata.

Folytatás...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 290.old.)

A kegyhely búcsúnapja május 26., annak emlékére, hogy a város 1683-ban ekkor menekült meg a töröktől.

A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

A Kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Máriát dícsérni..., vagy Áhitattal készülődjünk)

1. Kegyelern tárháza, Mária anyám,
Terád gondolt lelkem e nap hajnalán.
Kulcsolt kezeimet hozzád emelem,
Szívernet-lelkernet neked szentelem.

2. A te kedves napod ez a mai nap,
Mely fiad kegyéből íme ránk virradt.
Ó, áldd meg azokat, akik szép napodon
Tehozzád sietnek imaszárnyakon.

3. Hozzád egész világ bizodalma nagy,
Mert te az irgalom édesanyja vagy.
Oltamad palástja egész földig ér,
Megtérő bűnősnek védelmet ígér.

4. Új frigyre lépek én, anyám, ma veled
Isten után szívem csak téged szeret
Ó, ne vess meg engem sok bűnöm miatt.
Légy anyám, s én leszek a te gyámfiad.

5. Ó, ne felejtsd el hát, hogy tied vagyok,
S végleheletemig tiéd maradok,
Mivel tiéd vagyok én, édesanyám,
Szerető szívednek legyen gondja rám.

6. Hogy ne sértsem többé bűnnel fiadat,
Född reám anyai bő palástodat.
Född le szépségeddel lelkem mocskait,
Segítsenek jóra kegyes karjaid.

7. Áldott Szűz Mária, mennyei anya!
Bűnbe merült világ védőasszonya.
Halálom óráján, kérlek, el ne hagyj,
Hisz te az irgalom édesanyja vagy.

8. Dicsőség, imádás, atya tenéked,
S a fiúnak, aki tőled született.
Neked is, Szentlélek, hív vigasztaló.
Háromszor szent személyben egy őrök való.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 291.old.)

Foto: Nagy Géza
Az kegykápolna oltára
a kegyszoborral
Foto: Nagy Géza
Az kegykápolna falán látható kép
Foto: Nagy Zoltán
A templom főoltára
Foto: Nagy Géza
A főoltár oltárképe
Foto: Nagy Géza
Körmeneti kereszt

Foto: Nagy Zoltán
A vágmagyarádi templom
Foto: Nagy Zoltán
Nagyszombat címere
a templom bejárata felett
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Kőkereszt a templomkertben
Foto: Nagy Géza
A templom falának fülkéjében
lévő Szentháromság szobor
Foto: Nagy Zoltán
Lourdes-i barlang
Foto: Nagy Géza
Lourdes-i barlang
Szűz Mária szobra
Foto: Nagy Zoltán
Szentháromság ábrázolás,
a templom alapításának
és a kép adományozásának
latin nyelvű szövegével


Vissza a kezdő oldalra