Vágszakály (Szokolócz)

Sokolovce

Fájdalmas Anya búcsújáróhelye
     Nyitra megyében a nagyszombati körzetben található (Sokolovce okr. Trnava). A Vág folyó bal partján helyezkedik el, Pöstyén városától hét kilométernyire. Megközelíthetó közúton.
    Szokolócz solymárt jelent. Egy 1293-i oklevél szerint lakói akkor falconarik vagyis solymárok. A falu neve a történelemben: 1293-bon Zokol, 1324-ben Zakol, a 17. században Szokolovce, majd pedig Szokolócz, Vágszakály, Szakály. A 13. században már volt a falunak temploma és benne egy Fájdalmas Szűz-szobor.1332-ben plébániája is volt, amely az esztergomi egyházmegyéhez tartozott. Ez a 16. és 17. század folyamán, a török dúlás idején megszünt. 1770-ben újra van itt plébánia, melynek papja Kosinka János. Ő már anyakönyveket is vezet. 1746-ban új templomot építenek és ebbe új kegyszobor kerül.
    A jelenlegi templom 1768-1770 között épült és egy épületegyüttest alkot a mellette lévő földesúri kastéllyal és a plébániával. Az épületegyüttes barokk-klasszicista stíluselemeket mutat, porosz kupolás kiképzéssel. A templom homlokzatán, a főbejárat fölötti fülkében barokk szobor látható az oszlophoz kötözött, megostorozott Krisztust ábrázolja. A kegytemplomnak nincs tornya, de van két kupolája s ezek között a bolthajtás mindkét oldalán egy-egy kápolnácska. Elől a szentélyben, a főoltáron a kimagasló kereszt alatt a Fájdalmas Szűzanya szobra látható az 1700-as évek elejéről (1706). Megkoronázása későbbi. A két mellékoltár későbarokk építményű. A Szent Kereszt fölmagasztalásának tiszteletére szentelték föl az Isten házát. Orgonája a nagyszombati trinitárius templomból jutott ide 1786-ban, amikor onnan II. József elűzte a szerzeteseket. Az orgona építője Hencke János orgonaépítő mester volt. 1974-ben generális javításnak vetette alá J. Kunosek mester, Kutná Horából. Szokolócz hajdan nagyhírű kegyhely volt. Írásos emlék legelőszőr 1838-ban található róla Jordánszky Elek szlovák nyelvű könyvében: „...már száz évnél is régebben történt, hogy egy szobrászinas ezt a szobrot kifaragta. Mestere többször megfeddte érte és abbahagyatta vele a munkát. Ilyenkor félelem és szorongás vett erőt az inason, mely kényszerítette, hogy formálja tovább a szobrot. Végül el is készítette, sejtve, hogy a szobornak fényes jövője lesz. Egy ideig a falu végén állt. Az akkori főldesúr, gróf Nyáry Zsigmond a templom mellékoltárán adott neiki helyet. Előtte sok csodás gyógyulás is történt. Ezeket följegyezték özv. Nyáry grófné udvari káplánjai. Pl 1736. szeptember 22-én egy Mária nevű halászleányzó nyavalyatöréséből gyógyult meg a Fájdalmas Szűz szobra előtt. Még más 127 eset is ismert az 1756-os egyházi vizitáció szerint. Az egyházhatóság azonban nem mondott róluk véleményt, és a szobrot sem nyilvánította csodás szobornak, kegyszobornak. Mindazonáltal évente megszámlálhatatlan búcsús érkezett processziókkal, zászlók alatt áhítatosan Énekelve és imádkozva. Bizonyítják ezt a templom falára akasztott hálatáblák is. Zarándokok érkeznek minden Mária-ünnepen, de főként pünkösdkor és szeptember harmadik vasárnapján. Nyáry Zsigmond gróf 1746-ban nejével, Sztáray Krisztinával fölépíttette a szokolóczi templomot, és az itteni szobrot sok jótetménye miatt ünnepélyesen a templomban helyezték el. Ez a kegyszobor a kivizsgálások szerint a közeli kőbányából való, ahol síremlékeket is faragtak. A 17. században készült, mint a vásári és egyéb faragványok. De a szokolóczi Mária-tisztelet ennél régebbi. Ugyanis a toronyban van a régi Mária-szobor. (Most viszont torony nincs.)
    Ez a kultusz tehát mát a második korszaké, melyet itt a szerzetesek virágoztattak föl: templomosok, johanniták, pálosok. Erről pedig nincsenek írott emlékek. A néphagyomány szerint a kegyszobrot a Vág áradása sodorta ide ismeretlen helytől, és apadáskor a parton maradt. Ott is volt fölállítva, oda jártak imádkozni. A szokolócziak máig ismerik ezt a helyet, és látogatják is régi hagyományként.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 270.old.)

    

A szokolóci Fájdalmas Anya szobor Foto: Nagy Géza

A szokolóci templom oltára Foto: Nagy Géza

A szokolóci templom oltára Foto: Nagy Géza

Kőkereszt a templom előtt Foto: Nagy Zoltán

Ének a szokolóczi kegyhelyre
(dallama: Kezdődik az ének...)

Fájdalmas Anyának, szép Szűz Máriának
Könnyesen zengjünk éneket!
Hét tőr van szívében,
Szíve gyötrelmében
Szent fiáért majd eleped.
Szűzanyánk, szenvedő szíved
Gyógyítson sok sajgó szívet,
Ó, erryhítsed könnyeinket!

Fájó keservedben
Öledben van Isten,
Sírva tartod szent magzatod,
Az ég és föld urát, szüzek koronáját.
Jézusunk étünk siratod
Körmyeid, kérünk, Szűzanyánk,
Mossák le minden rút hibánk,
Utunk égbe irárryítod.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 271.old.)

A szokolóci templom Foto: Nagy Zoltán

A megostorozott Krisztus szobra a főbejárat feletti fülkében Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Lourdes-i barlang a templomban. Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra