Znióváralja

Klástor pod Znievom

     Túróc vármegyei kegyhely. Ősrégi. Megközelíthető vasúton és közúton. Vára egy magas kőszikla tetején meredez, őrködve a túróci hegyek felett. Erre menekült IV. Béla király a tatár elől, áldott állapotban lévő feleségével, a mi Szent Margitunk születését várva. Itt pihent kíséretével a nagy király több napon keresztül Forgách lovas sas várának vendégszeretetét élvezve.
     A kegykép 1229-b61 származik, hársfára van festve. Szűz Mária ülő helyzetben van, arca kedvesen mosolyog. Hosszú haja aláomlik vállaira. Két angyal liliomot tart az egyik kezében, míg a másikkal koronát helyez a Szűzanya fejére. Az ülő Mária ölében van a kisded Jézus. A kegykép fölirata: Védasszonyunk.
     A znióváraljai plébánia levéltárában őrizték IV. Béla királyunk adományozási oklevelét, mely szerint Znióváralján kolostort építtetett a premontrei szerzetes kanonokok számára. Znió várát pedig örök időkre az Istenanya oltalma és uralma alá helyezte hálából a tatárok elől való megmenekülés emlékére. A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 1253-ban templomot építtetett Ám a sziklacsúcson egykor kényelmet és biztonságot nyújtó várépítmény ma már csak a régmúlt időkre emlékeztető, távolba meredő, néma romhalmaz.
     Znióváralja jelentős hely a magyar történelemben már a tatárjáráskor, később pedig a reformáció idején. A premontrei kanonokrend prépostsága a jezsuita szerzetesek otthona lett. Ez időben Pázmány Pétet is járt itt, Káldy György pedig itt fordította magyarra a katolikus bibliát. Így az itteni jezsuita iskola a kultúra és az ellenreformáció melegágya.
     Znióváralja templomai az 1978-as schematizmus (papi névtár) szerint:
     1. A plébániatemplom Szent Miklós tiszteletére 1250-bő1.
     2. A premontrei prépostsági templom 1200-ból a Boldogságos Szűz tiszteletére építve.
     3. Kálváriatemplom 1729-ből.
     Znióváralja gimnáziuma a szlovák nép történetének is egy fontos színtere a 19. században. 1950-ben a komáromi bencés székház szerzetesei itt nyertek néhány évre új otthont és vezették itt a lelkipásztori szolgálatot. Az ősi falak, az ősi táj, valamint a premontrei és jezsuita buzgóság után a bencések áhitatától és munkájától elevenedett meg a táj. Új liturgiáról zengtek a szívek és új mosoly virágzott az arcokon. Akkor is, meg most is a Szűzanya kegyképének derűs mosolya sugárzott a túróci völgy falvai fölé. Ha erre járunk, el ne mulasszuk tiszteletünket leróni az égi jó Anya e1őtt.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 304-305.old.)

A templom Foto: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.48.old.

     Ülő Boldogasszony, jobb térdén Gyermekével, aki anyja felé tárja kezeit.
     A kolostortemplomot a középkorban a premontrei rend birtokolta. I. Rudolf magyar király a XVI. század végén a nagyszombati jezsuitáknak adományozta, akik szívesen fölelevenítették azt az ősi hagyományt, mely szerint a templom alapítója IV. Béla király volt. Ezért a középkori eredetű táblaképet Patrona Nostra címmel illették. Az Istenanyát angyalok koronázzák, mennyei seregek közepette. A kitárt szárnyú Szentlélek Mária koronájának legfőbb ékessége.
     Kluch József esztergomi kanonok, majd nyitrai püspök a XVIII. század végén sok száz rézmetszetű szentképet készíttetett a kegyhelyről, hogy ezáltal a még gyermekkorában gyökerező kultuszát másokkal is megismertesse.
     A hársfa deszkára festett kép ismeretlen művésztől származik, megkoronázott.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 348.old.)

A templom Foto: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.48.old.


Ének
1. Kinek első szent királyunk fölajánlott minket,
Boldogságos Szűz Mária: tekintsd ügyeinket.
Fájó szívvel, könnyes szemmel mi hozzád sietünk,
Magyarország Nagyasszonya, körryörögj érettünk.

2. Reázúdult országunkra a nagy hitetlenség,
Bánatunkra ezért sírjuk, hiszen nincs vége még.
Pusztulunk, ha nem segítesz, és semmivé leszünk,
Magyarország Nagyasszorrya, könyörögj érettünk.

3. A te kerted ez az ország, mely betegen hervad,
Boldogságos virágait fonnryasztja mindennap,
Drága földje csak úgy ázik, ha mi könnyet ejtünk,
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk.

4. Szent kezeddel mindig óvjad hazánk koronáját,
Tedd ővele boldoggá a magyarok hazáját.
Új nap süssön ránk az égből, kik anrryit szenvedtiünk,
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk.

5. Mily boldog volt ez az ország, míg tenéked szolgált,
Míg szerelmed ékesíté, mint virág az oltárt,
Most pusztulunk, fogyunk, veszünk, mert téged feledünk.
Magyarország Nagyasszorrya, körryörögj érettünk.

6. Őseink jó erkölcsi veszendőben vannak,
Szelet vetünk és kezeink zivatart aratnak,
Lábunk alatt fekete sír, mennydörgés felettünk,
Magyarország Nagyasszorrya, könyörögj érettünk.

7.Ne neheztelj azokra, kik újra hozzád térnek,
Bocsáss meg, mint anya szokott szíve gyermekeinek.
Légy anyánk, s mi néked újra gyermekeid leszünk,
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk.

8. Ne nézd sokaknak bűneit, mert mi többen vagyunk,
Kik tudjuk szent érdemeid, hogy te vagy oltalmunk.
Istenember szent dajkája, szeplőtelen szülőnk!
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 305.old.)


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra