Szent István király szobra Foto: Gulyás László

Csíksomlyó

A magyarság nemzeti búcsújáróhelye

Szent László király szobra Foto: Gulyás László

     Csendes kis falucska Erdélyben; a Székelyföldön, a Kissomlyó-hegy lábánál: Csíksomlyó.
     A Székelyföld és a székely nép történetében mégis óriási jelentőségű volt mindig, és ma is az. A kegyhely eredete belevész a korai középkor történetébe. Annyi bizonyos, hogy IV. Jenő pápa 1444. február 2-án teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek. Tehát maga az ősi Mária-tisztelet és a hatalmas méretű kegyszobor még régebbi időből való. Tény, hogy Csík, Háromszék, Udvarhely és Marostorda vármegyék vidéke rendszeresen tiszteleg, ősidők óta a csíksomlyói Boldogasszony előtt, de rajtuk kívül - amíg lehetett - egész Magyarországról is jöttek zarándokok a kegyhelyre. Nagyvárad és Kolozsvár meg a többi ősi szép magyar erdélyi város mindig képviseltette magát a somlyói búcsúkon. Most is.
     A 17. és 18. században a törökök és a tatárok igen sokszor betörtek a csíki falvakba, és a kolostort három ízben is földúlták, fölégették. Így 1661-ben és 1694-ben. A kegyszobor minden esetben szinte csodálatos módon menekült meg.
     A csíksomlyói kegyhely pályafutását a Szűzanya közbenjárására véghez vitt csodák teszik természetfölöttivé. E csodákat 1799. július 17-én Kollonita László erdélyi püspökének vizsgálóbizott- sága alaposan fölülbírálta, majd 1798-ban a „kegyszobrot csodákkal ékesnek hirdette ki". Megjegyzen- dő, hogy a János Zsigmond fejedelem által erőszakosán terjesztett unitárius vallás átvétele ellen elsősorban a csíksomlyói Szűzanya iránti ragaszkodás erejével tiltakoztak a székelyek. És ezért megmaradtak máig őseik katolikus hitében. Joggal mondhatjuk tehát, hogy ami a lengyeleknek Czestochowa, a magyaroknak Máriapócs és Verebély, az a székelyeknek Csíksomlyó.
     A jelenlegi kéttornyú templom 1802-ben épült, a kegyoltár pedig 1848-ban. A kegyszobor maga 2,26 m magasságú. Századunkban 1916-ban augusztus 29-én a kegyszobor Székelyudvarhelyre menekült, majd innen Kolozsvárra, ahol a Havas Boldogasszony templomában kapott szállást. 1920 pünkösdjén. azonban újból „hazatérhetett" és elfoglalhatta trónusát a csíksomlyói kegytemplomban. Tudjuk, hogy ezutánis minden viszontagságokon keresztül oltalma és menedéke "marad "szegény székely népének".
     „Régtől fogva Édesanyánk! Szépen kérünk: Vigyázz reánkl"

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 71.old.)


id. Borsodi László-P. Márk József OFM:
A Szent Antal kápolna története és renoválása

P. Márk József OFM:
Elrejtett történelem

A kegytemplom és kolostor területén található, a nagyközönség által eddig még nem ismert tárgyakról és alkotásokról

Babba Mária

Szűz Mária kegyszobra Foto: Gulyás László

Főoltár a Szűz Mária szoborral Foto: Gulyás László

A csíksomlyói kegytemplom Foto: Gulyás László


A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Csíksomlyó éneke
(dallama: Amint mondta föltámadt)

1. Ki az édes Szűzanyát szívből szereti,
Szent őrömmel siessen őt köszönteni.
Üdvőzlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál,
Ki a székely nép földjében kivirágoztál.

3 Nyitva áll előttünk a somlyói templorn,
Ahol eltűnik minden bú és fájdalom.
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál,
Aki Erdély hős földjében kivirágoztál.

2. Őrörnében sír bennünk a szív és lélek,
Hogy mi itt köszönthetünk, jó Anyánk, Téged
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál,
Ki a székely nép szívében kivirágoztál.

4. Itt örömgyönggyé válik a bánat könnye,
Lecsendesül a kebel zajló tengere.
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál,
Aki Csíkcsornlyó kertjében kivirágoztál.

5.Átvesszük üzenetedet Csíksomlyói Szűz,
Katolikus hitünkhöz a szeretet fűz!
Üdvözlégy, mennyei rózsa, hóliliomszál,
Aki a magyar lelkekben kivirágoztál.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 72-72.old.)

Salvator kápolna a kőkereszttel Foto: Gulyás László


Gál Péter József: A csíksomlyói korona

Harangozó Imre: Jézushágón
A csíksomlyói búcsújárásról és a kegyhely történetéről.

Molnár V. József: Csíksomlyó

Daczó Árpád: A gyimesi Babba Mária

Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében c. könyvének Csíksomlyó c. fejezete

Bárth János: A vígasztaló Napbaöltözött Asszony [doc]
Csodás gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben
Agapé kiadó, Szeged, 2000.

A csíksomlyói kegytemplom főbúcsúja Pünkösdkor van.

A csíksomlyói kegytemplom ünnepei és liturgikus rendje 2008-ban

Január 1-én Újév napja.
Szentmisék rendje: Reggel 8 - délelőtt 1/2 11 - este 6 órakor.
Január 6-án Vízkereszt ünnepe.
Szentmisék: Reggel 8 - délelőtt 1/2 11 - este 6 órakor.
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
Szentmisék rendje: 8 - 1/2 11 - este 6 órakor. (A 1/2 11 órás szentmise előtt gyertyaszentelés szertartása és körmenet.)
Március 16-án VIRÁGVASÁRNAP.
Szentmisék rendje: Reggel 8 órakor, délelőtt 1/2 11 - este 6 órakor. A 1/2 11 órás szentmise előtt barkaszentelés és körmenet lesz.
Március 20-án, Nagycsütörtökön:
Este 6 órakor kezdődik a szentmise.
Március 21-én, Nagypénteken:
Este 6 órakor kezdődnek a szertartások.
Március 22-én, Nagyszombaton:
Este 9 órakor kezdődnek a vigilia-szertartások. 1/2 10 órakor kezdődik a szentmise, utána közvetlenül a feltámadási szertartás és körmenet.
Március 23-án HÚSVÉTVASÁRNAP.
Szentmisék rendje: 8 - 1/2 11 - este 6. Reggel 7 órakor és a 8 órás szentmise után eledelszentelés.
Március 24-én Húsvéthétfő.
Szentmisék rendje: 8 - 1/2 11 - este 7.
Március 31-án Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
(Csak megemlékezési jelleggel
Szentmisék ünnepi sorrendben lesznek. Reggel 8 órakor, délelőtt 1/2 11 - este 7 órakor.
Április 15-én, a Szent Antal nagykilenced első KEDDje
Szentmisék rendje: 8- 1/211-este 7.
(E naptól kezdődően minden hét keddjén ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, egészen június 10.-ig, Szent Antal tiszteletére.) Hétköznaponként a szentmisék rendje: reggel 7:30 és este 19:00.
Május 1-én Áldozócsütörtök
Urunk mennybemenetelének ünnepe. Szentmisék ünnepi sorrendben.
Május 10-én, PÜNKÖSD SZOMBATJA
A búcsús zarándoklat napja. Szentmisék rendje: reggel 7 és 8 órakor a kegytemplomban.
Az ünnepi búcsús szentmise kint a Kissomlyó - és a Nagysomlyó - hegy közötti térségen, a szabadtéri oltáron lesz megtartva. A pünkösdszombati zarándoklat Csíksomlyóra ősi alapokon, történelmi pilléreken épül fel. Elsődleges célja a Boldogságos Szűz Mária tisztelete, immár 566 éve. (1442-től.) Mint zarándoklat, - ezzel egyidőben - bűnbánati gyakorlat is: az út fáradalmának, a nagytömeges zsúfoltságnak, a nap hevének, a vizhiány miatti szomjazás kellemetlenségének önkéntes vállalása, türelmes elviselése által vezekel a keresztény ember személyes bűneiért. Az imádságban, a közös szentmiseáldozatban való részvételben, szentgyónásban, szentáldozásban megtisztul a lélek, felmagasztosul hitbeli és emberi mivoltában. Ezt jelenti a búcsús zarándoklat Csíksomlyóra.
A pünkösdszombati zarándoklat programja
Reggel 8 órától, a keresztalják, - érkezési sorrendben, - meghajtják zászlóikat a kegytemplom előtt, a Szűzanya és temploma iránti tiszteletből. Ezután, a Rendezőség irányítása mellett fölvonulnak a Kissomlyó- és Nagysomlyó-hegy közötti térségre. Ott gyülekeznek, várakoznak, imádkozva és énekelve készülnek az ünnepi szentmisére, amely déli 1/21 órakor kezdődik. Ebben az ünnepi istentiszteletben az egész keresztény közösség együtt imádkozik és énekel a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
Az ünnepség befejeztével - a Rendezőség irányítása szerint - a búcsús nép levonul a Hegyről. A keresztalják indulnak haza, vagy a szálláshelyükre.
Megjegyzés: Kívánatos, hogy a zarándoklatban részt vevő közösség minden tagja megőrizze tiszteletét és fegyelmezettségét a szent cselekmények alatt és mindenben kövesse a Rendezőség útmutatását. - Minden keresztalja, vagy zarándokcsoport déli 12 órára legyen fent a Kissomlyó mögötti térségen.- A körülményekből adódóan, - minden eshetőségre számítva, - hozzon magával mindenki ivóvizet és esernyőt.
Este 7 órakor szentmise lesz a kegytemplomban.
Május 11-én PÜNKÖSDVASÁRNAP
Szentmisék rendje: Reggel 7-8 órakor. Az ünnepi szentmise 1/2 11 órakor kezdődik. - Este 7 órakor is lesz szentmise.
Május 12-én, Pünkösd másodnapja
E napon is is ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, 8 - 1/211 és este 7 órakor.
Május 22-én Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe
Szentmisék ünnepi sorrendben.
Május 25-én, VASÁRNAP tartják a kegytemplomban az ÚRNAPI SZENTSÉGES KÖRMENETET,
a 1/2 11 órás szentmise után, a kegytemplom előtti téren. A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek.
Június 13-án, PÁDUAI SZENT ANTAL ünnepe.
A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek. zép idő esetén a 1/2 11 órás szentmise kint a hegyen, a Szent Antal kápolnánál lesz.
Június 29-én SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK ünnepe.
Ezen a napon van a csíksomlyói plébániatemplom búcsúnapja. A kegytemplomban ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék. Az ünnepi búcsús mise 1/2 11 órakor lesz és este 6 órakor is lesz mise a szentpéteri plébániatemplomban.
Július 2-án, SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN
a csíksomlyói kegytemplom üli búcsúnapját. A szentmisék rendje: reggel 8 - délelőtt 1/2 11 és este 7 órakor. Az ünnepi búcsús szentmise 1/2 11 órakor kezdődik.
Augusztus 15-én NAGYBOLDOGASSZONY ünnepe.
Szentmisék rendje: 8-1/2 11-este 7.
Szeptember 8-án KISBOLDOGASSZONY ünnepe.
Szentmisék rendje: 8-1/2 11-este 7.
Szeptember 12-én, vasárnap MÁRIA NEVE ünnepe.
Szentmisék rendje: 8-1/2 11 és este 7.
Október 4-én ASSISI SZENT FERENC ünnepe.
Szentmisék rendje: Reggel 1/2 8 és este 6 órakor. (Előző este 6 órakor tartják a megemlékezést Szent Ferenc boldog haláláról.) (TRANSITUS = átköltözés.)
November 1-én MINDENSZENTEK ünnepe.
Ezen nap délutánján megemlékezés az elhunyt hívekről a temetőkben. Szentmisék ünnepi sorrendben lesznek.
December 8-án, SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ünnepe.
Szentmisék: reggel 8 - 1/2 11 - este 6 órakor.
December 25-én KARÁCSONY, Jézus Krisztus születésének ünnepe.
Előző éjszakáján, 24 órakor kezdődik az éjféli szentmise. Napján a szentmisék rendje: reggel 8 - 1/2 11 - este 6.
December 26-án KARÁCSONY MÁSODNAPJA. Szent István vértanú ünnepe
Szentmisék: 8 - 1/2 11 - este 6 órakor
December 28-án, Szent Család vasárnapja.
Szentmisék ünnepi sorrendben: reggel 1/2 8 - este 6-kor.
December 31-én, Szilveszter estéjén este 6 órakor ÉVVÉGI HÁLAADÁS
Istennek minden áldásáért és kegyelméért, melyet az elmúlt évben nyertünk.

Omnia ad majorem Dei gloriam!
MINDENT Isten nagyobb dicsőségére!

Képek a 2005. évi pünkösdi búcsúról (Fotó: Nagy Géza):

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Köszönjük Albert Leander atya segítségét!
Vissza a kezdő oldalra